Hållbara Aktier: Köp

Hållbara Aktier bedömer att Green Landscapings fina kursresa har goda förutsättningar att fortsätta. Bolaget är ledande i att konsolidera marknaden som bedöms uppgå till 30 miljarder kronor (varav 10 i nuläget hanteras internt av kommunerna). Man har gjort att antal förvärv och med tanke på att det ofta följer med en hög kontraktsandel så minskar risken jämfört med annan förvärvsdriven tillväxt. Hållbara Aktier bedömer att följande faktorer kommer verka positivt för aktiens värdering de kommande åren:

  • Fortsatta förvärv. De betalar normalt sett med klart lägre multiplar än bolagets egen värdering.
  • Konjunkturstabiliteten i en marknad som bedöms växa organiskt med 5%
  • Ökade krav från kommuner när det gäller Hållbarhet mm gynnar stora aktörer framför små.
  • VD och ledning har tillsammans 20% av ägandet och har dessutom ökat sitt ägande under 2019.
  • Synergier från gjorda förvärv har förutsättningar att skapa positivt resultatmomomentum och visa på tillväxt i kommande rapporter vilket i så fall kommer bygga förtroende. Ledningen har lyckats med tidigare förvärv och brukar få upp marginalen med 2-4%.
  • Affärsmodellen är kapitalsnål vilket långsiktigt bör skapa stabila fria kassaflöden. Ett jämförelseobjekt är Coor vars P/S-tal just nu ligger på nivån 0,8 att jämföra med 0,55 för Green.

    Enligt policy tydliggör Hållbara Aktier när det finns ett aktieinnehav i teamet eller hos närstående. Detta är fallet när det gäller Green Landscaping.