Övertecknad emission

I dagens pressmeddelande från Arc Aroma Pure så framgår att företrädesemissionen till kursen 24kr/aktie övertecknades med 10%. Emissionen tillför bolaget 42 mkr före kostnader.

Kommentar från VD Johan Möllerström

  • ”Vi är mycket glada över den genomförda nyemissionen där såväl befintliga som nya aktieägare visat ett stort intresse och förtroende för ArcAroma. Med en övertecknad Företrädesemission och nyttjande av Övertilldelningsemissionen ges vi goda förutsättningar att fortsätta accelerera vår marknadsexpansion inom Bolagets prioriterade applikationsområden och expandera organisationen för att möta den ökande efterfrågan samt investera i ökad produktionskapacitet.”
     
Bolaget har under emissionsperioden förmedlat en bedömning att medlen från denna nyemission ska räcka fram tills det att bolaget uppnår positivt kassaflöde.