Hållbara Aktier: Åtgärdsprogrammet ger hävstång vid vändning i orderingång

I bolagets årsredovisning för 2018 noteras att "När vi summerar 2018 kan vi konstatera att vi hade en tuff start första halvåret, framförallt på grund av den långa vintern som påverkade nettoomsättningen negativt. Valåret och den utdragna processen att bilda regering gjorde att många av våra kunder som är kommunala bolag valde att inte göra några upphandlingar under hösten och vintern 2018. Nettoomsättningen för helåret minskade med 34% i koncernen. Även det norska dotterbolaget Polyfibers omsättning minskadeunder 2018 med 3,8 MSEK.

PolyPlank genomförde ett åtgärdspaket under hösten med betydande löpande kostnadsbesparingar som fått full effekt i slutet av 2018. På årsbasis innebär de en besparing om 5,8 MSEK. När omsättningen ökar kommer hävstångseffekten på resultatet att vara betydande. Bruttomarginalen har förbättrats i koncernen under 2018 till 63,7% (58,9)."

Hållbara Aktier noterar att börsvärdet är låga 10 mkr. Ägarna har fått bistå i många nyemissioner sedan 1994 och historiken talar inte för ett köp i detta bolag. Dock är det så att om omsättningen tar fart så kan det gå snabbt att få upp resultatet med tanke på den höga bruttomarginalen och det genomförda åtgärdsprogrammet. Insiders verkar i stort vara positiva även om beloppen är relativt låga.