Climeon eller PowerCell?

Climeon och PowerCell Sweden tillhör kursvinnarna de senaste 12 månaderna med uppgångar på 113% respektive 320%. Börsvärdet har stigit till 4,2 miljarder för Climeon och 5,2 miljarder för PowerCell. 
 • Båda bolagen erbjuder lösningar som potentiellt kan ha mycket stor betydelse för att minska världens koldioxidutsläpp. 
   
 • Båda har redan uppnått tydliga kommersiella genombrott och andas optimism.
 • Båda bolagen har blivit omskrivna i media och VD prydde omslaget till Affärsvärlden den 25 april (C) samt Dagens Industri den 3 maj (P). 

Likheterna är således flera men det finns även skillnader. Läs mer om Climeon och PowerCell i nedan artikel samt på respektive bolagssida. Hållbaraaktier.se kommer följa dessa intressanta framtidsbolag löpande.

 


 

Megatrend

Båda bolagen spinner på behovet av att minska koldioxidutsläppen.
 

 • Climeons teknik för värmekraft - Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Geotermisk värme eller spillvärme som annars inte används omvandlas till elektricitet. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas.
 • PowerCell utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar (seriekopplade bränsleceller). Powercells bränsleceller drivs med ren vätgas och genererar elektricitet och värme helt utan att släppa ut någon koldioxid.

Teknologi

 • År 2016 gjorde Bergenstråhle & Partners en kartläggning av de intellektuella tillgångarna inom Climeons verksamhet. Undersökningen identifierade 49 intellektuella tillgångar som tillhör Climeon. Denna lista har nu utökats och innefattar idag över 100 tillgångar. De tillgångar som är möjliga att skydda genom registrering såsom patent eller varumärke har skyddats och resterande tillgångar hanteras på ett sådant sätt att bolaget behåller äganderätten till dessa.

  Climeon har uppmärksammats av ett antal oberoende organisationer. Världsnaturfonden gav bolaget status som ”Climate Solver 2016” och branschexperterna Frost & Sullivan ansåg samma år att systemet var bäst i världen i sin kategori. Systemet har dessutom vunnit Veckans Affärers E-Prize 2016 i kategorin för förnybar energi och kallats ”Den största energiinnovationen på 100 år” av Energimyndigheten. Under 2018 utsågs Climeon till ”New Energy Pioneer” av Bloomberg samt till ”Top 10 Innovation” på Innovation for Cool Earth Forum (ICEF) som anordnas av den japanska regeringen.
 • PowerCells bränslecellsstackar och bränslecellssystem har en unikt hög effekttäthet. Applikationer finns för fordonssegmentet, det stationära och det marina segmentet. Avtalen med Bosch , marknadsledande fordonsunderleverantör, och Siemens, marknadsledare i det marina segmentet, är tecken på att tekniken ligger långt framme. PowerCell strävar alltid efter banbrytande teknologisk utveckling och avsätter omfattande resurser för att skydda produkterna med patent. Patenten omfattar den fundamentala teknologin, framför allt inom nyckelområdena bränslecellsstack och reformer. 

Marknadspotential

Den potentiella marknaden för dessa bolag är mycket stor och kan exemplifieras med nedan punkter:
 

 • När Breakthrough Energy Ventures (BEV) investerar så gör man det efter en omfattande utvärdering i verksamheter som på egen hand har potentialen att reducera världens beräknade utsläpp av växthusgaser 2050 med minst 1%. BEV har investerat drygt 100 mkr i det av Climeon delägda finansieringsbolaget Baseload Capital. Bakom BEV står framträdande investerare med Bill Gates i spetsen som utöver kapital skapar tillgång till ett värdefullt nätverk både tekniskt och kommersiellt. 

  En annan vinkel på potentialen för Climeon är att den japanska regeringen har satt ett mål för landets förnybara energiproduktion till 25–35 procent av den totala energiförbrukningen 2030. För att uppnå detta bedöms det behövas investeringar på cirka 6000 miljarder kr. Climeons förutsättningar just i Japan anses som gynnsamma.
 • När en av världens största underleverantörer till fordonsindustrin (Bosch) bestämmer sig för att investera 530 mkr plus royaltyersättning för rätten att utveckla, producera och sälja PowerCells nya bränslescellstack så indikerarar detta en stor långsiktig potential. Utöver detta har Powercell flera applikationsområden som kan bli minst lika stora.

Inträdesbarrärer

Inträdesbarriärerna är höga i båda fallen. Att ta steg inom dessa områden tar tid och är kostsamt. Med tanke på makromiljön just nu, är framför allt tidsaspekten i fokus.

 • Climeon ser sig självt som en pionjär inom marknaden för värmekraft eftersom bolaget är verksamt inom det outforskade segmentet för nyttjande av värmekraft med temperaturer under 120°C. Climeon har därmed få direkta konkurrenter som är aktiva inom samma temperatursegment. 
 • PowerCell har fler konkurrenter. Under 2018 fortsatte bränslecellsbranschen att växa och enligt en trendanalys från E4Tech levererades totalt 74000 bränslecellsprodukter med en samlad effekt på strax över 800 MW, vilket är en ökning med mer än 22 procent. Bland annat har Toyota, Honda och Hyundai kommit långt. 

Nätverk

 • Climeon har i sin utveckling arbetat med KTH och Energimyndigheten. Genom samarbetet med BEV får bolaget tillgång till några av världens mest kunniga personer inom energi, teknik och finans. Samarbetet består av två viktiga delar: teknikutveckling och marknadsetablering. 
 • PowerCells nätverk imponerar även det med industriella tungviktare som Bosch och Siemens samt Tysklands ledande fordonstillverkare och ”svenska” Scania. Volvo Group (lastvagnar), där bolaget har sitt ursprung, verkar inte tro på bränsleceller i nuläget.

Kommersialisering

Båda bolagen har uppnått kommersiellt genombrott.

 • Climeon hade 800 mkr i orderstock vid senaste delårsrapporten. Den största delen avser det geotermiska området och då i första hand order till Island där man redan har levererat några moduler som upplevs fungera bra. Bolaget har även order till jättemarknaden Japan samt till det maritima segmentet med kunder sedan flera år tillbaka i form av bland annat Viking Line.
 • PowerCells tyngsta kommersiella framsteg är utan tvekan avtalet med Bosch som inbringar över 500 mkr plus royalty på framtida såld volym. Avsiktsförklaringen med Siemens på det marina området och order till Kina är andra kommersiella bekräftelser. Kina verkar prioritera detta teknikområde vilket bland annat innebär att man nu stimulerar detta med stora subventioner. 

Ledning

 • Climeons grundare är fortfarande tongivande och har byggt upp detta bolag på sju år. Ledning och organisation har byggts upp för att klara snabb tillväxt framöver. Småbolagsspecialisten Johan Strand som verkat 30 år i branschen säger till Affärsvärlden att han aldrig stött på ett så välskött start-up som Climeon. Den externa skepsis som förts fram har snarast varit att ledningen är för duktig på att sälja in sin egen betydelse för klimatomställningen, att de överdriver. Motsatsen att de inte trodde starkt på sin verksamhet skulle förstås vara värre. 
 • Även PowerCells ledning har levererat. Avtalet med Bosch är ett exempel. Även icke-avtalet med amerikanska Nikola Motors är en styrka då det inte gick att komma överens om affärsvillkoren. Det gäller att prissätta för lönsamhet. Flera ledande befattningshavare kommer liksom bolaget självt (en avknoppning) från Volvo.

Ägare

 • Ledningen i Climeon har ett stort ägande med VD Thomas Öström (cirka 10 miljoner aktier) och tekniska chefen Joachim Karthäuser (cirka 5 miljoner aktier) i spetsen. I den senaste emissionen (april) var intresset från institutioner stort. Emissionen till 83 kr övertecknades ”starkt” med stort intresse från institutionella investerare i Norden, Tyskland, Storbritannien och USA. Teckningskursen uppgick till 83 kronor per aktie. Genom den riktade nyemissionen tillfördes Climeon 249 miljoner kronor. Climeon har drygt 8000 ägare hos Avanza.
 • PowerCell har benämnts "småspararnas favorit" med cirka 11000 ägare enbart hos Avanza. Man har haft svårare att locka institutioner vilket nog lär ändras nu efter Bosch-avtalet. Största ägare är enligt senaste delårsrapporten Midroc New Technology (Mohammed al-Aumoudi) och statliga Fouritransform med 15% vardera följt av Finindus med 10%. Huvudägarna har varit med sedan avknoppningen från Volvo. VD och vice VD äger aktier för cirka 20 mkr vardera.

Insiders 2019

 • I Climeon är insideraktiviteten negativ hittills i år med drygt 500000 aktier sålda (av CTO, vice VD och styrelsemedlem) och endast ett mindre antal köpta av produktionschefen. Större delen av försäljningarna skedde direkt till institutioner.
 • Även i PowerCell är insideraktiviteten negativ. Försäljningschefen avyttrade 3000 aktier, och grundaren 29000 aktier i början av maj. En styrelsemedlem avyttrade 50000 aktier 190201.

Finansiell ställning

Båda bolagen har sannolikt några år kvar innan man uppnår uthålligt underliggande positivt kassaflöde även om verksamheten utvecklas enligt plan och det negativa kassaflödet successivt borde kunna minskas. Som PowerCell visade med Bosch-avtalet så kan nya avtal emellertid möjliggöra stora engångsbetalningar vilket skapar positivt flöde enskilda år. Det kan inte uteslutas att ytterligare sådana kommer på plats under de närmaste åren vilket i så fall gör att man helt kan undvika nyemissioner.

Efter Climeons nyemission och PowerCells avtal med Bosch har inget av bolagen behov av finansiering i närtid. I nuläget skulle de dessutom ha lätt att fylla på kassan tack vare stort intresse och förtroende. Samtidigt kan börshumöret ändras snabbt och då är det bra att nuvarande finansiella ställning är stark. 
 

Kurstrend & senaste rapport

Båda aktiernas kurstrender ligger över korta och långa glidande medelvärden, även om Climeon snuddar vid MA50-trenden efter den senaste tidens rekyl.

Climeons senaste delårsrapport togs emot med besvikelse och aktien sjönk under rapportdagen med 6% i en generellt nedåtgående börs. Tre negativa nyheter var beskedet om att ledtiderna i Japan är längre än väntat, att order på 10 mkr annullerats och att inga nya order kommit in under kvartalet. De tunga positiva händelserna i form av samarbetet med BEV och den övertecknade emissionen var ju kända sedan tidigare. Omsättningen kom igång under kvartalet. En positiv nyhet var att bruttomarginalen i leveranser till den japanska marknaden indikerade att långsiktig målnivå ligger inom räckhåll. Vid periodens utgång uppgick orderstocken till 799 mkr (404,), motsvarande 228 (137) Heat Power-moduler. Rapportdagens kursnedgång återhämtades i stort sett dagarna efter.

Rapportreaktionen på PowerCells delår var positiv även om det är svårt att säga hur mycket som kan härledas till rapporten och hur mycket som hade skett ändå tack vare efterdyningar från Bosch-avtalet. Omsättningen steg från en låg nivå. VD sammanfattade kvartalet med ”The first quarter 2019 turned out to be a quarter characterized by intense negotiations with Robert Bosch GmbH to finalize our cooperation regarding the PowerCell S3 fuel cell stack for the automotive industry.” 
 

”Ups & downs” 2019

 • Climeon steg som mest i samband med offentliggörandet av avtalet med BEV. Då steg kursen cirka 40% och klättrade sedan till all-time high på 109 kr den 11 april. Aktien har sedan sjunkit där nedgången påverkats av en normal rekyl-effekt, ”avkylande” artikel i Affärsvärlden samt några negativa besked i senaste rapporten.
 • PowerCell steg som mest i samband med avtalet med Bosch där kursen på en vecka steg nästan 100%. All-time high ligger på 107 kr. I början av april sjönk kursen från 68 till 46 kr i samband med nyheter att Nikola Motors inte hade för avsikt att bygga vidare på samarbetet med Powercell trots lyckade pilottester.

Utmaningar & risker

Givetvis finns det rejält med sådana och en del är gemensamma för bolagen;
-      Skala upp verksamheten tillräckligt snabbt för att utnyttja teknikförsprång
-      Få ner produktionskostnaden 
-      Andra konkurrerande tekniska lösningar
-      Ingen hemmamarknad (Sverige) som ligger i framkant inom respektive område
 
Climeon kommer i den geotermiska affären få en hel del utdragna processer med tillstånd för borrning och andra förberedelser. PowerCell riskerar att utsättas för kopierad teknik på lite längre sikt och mest troligt få fler konkurrenter än Climeon. Infrastrukturen runt vätgas kan dessutom ta tid att bygga upp. 
 
Ovan syn på utmaningar och risker verkar delas av bolagen och adresseras på olika sätt.
 

Så vad blir slutsatsen:

 • Climeon och PowerCell är två gedigna bolag med förtroende i marknaden.
 • Potentialen på lång sikt är hög och kanske kan något av dessa bli ett nytt svenskt flaggskepp.
 • Institutioner är totalt sett fortfarande underviktade. Listbyten och bolagsstorlek kan komma att ändra detta.
 • Hållbara Aktier bedömer att utsikten för goda nyheter under kommande halvåret är större än motsatsen.
 • Vi är mest positivt inställda till Climeon på nuvarande aktiekurs men betonar att det krävs ett långsiktigt perspektiv i båda dessa bolag och att risken är hög.

 
Källor: 
Bolagens årsredovisningar, delårsrapporter och pressmeddelanden.
Dagens Industri 190503
Affärsvärlden 190425
Finansinspektionens insynslista

Vi kommer följa bolagen med uppdateringar på hemsida och facebook.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter