Intervju SolTech Energy Sweden

SolTech tillhör årets kursvinnare med en uppgång på 251%. Uppgången är befogad då en rad positiva nyheter har kommunicerats. Den förestående separatnoteringen av bolagets kinesiska verksamhet är positiv då den skiljer sig mycket från SolTechs sverigebaserade bolag. Alla delar av SolTech verkar just nu utvecklas starkt. Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Stefan Ölander.

.

.

SolTech i korthet:

SolTech utvecklar och säljer byggnadsintegrerade och estetiska solenergiprodukter för alla former av fastigheter. I koncernen ingår de majoritetsägda dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy i Sverige vilka beskrivs i artikel på denna länk.

SolTech har även en stor affärsverksamhet i Kina som är ett joint venture med det kinesiska företaget Advanced Solar Power. Affärsmodellen består i att man finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunder förbinder sig att under avtal på 20-25 år köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar.
 

Källa: SolTech (prospekt företrädesemission maj 2019). Företrädesemissionen blev kraftigt övertecknad och de cirka 100 mkr från denna ska användas till förvärvsdriven expanssion.
Källa: SolTech (prospekt företrädesemission maj 2019). Företrädesemissionen blev kraftigt övertecknad och de cirka 100 mkr från denna ska användas till förvärvsdriven expanssion.


Intervju med Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden, 190625

Året har börjat bra för SolTech med bl a tre förvärv, kraftigt övertecknad emission som möjliggör ytterligare förvärv, första obligationsemissionen på institutionella marknaden, nytt samarbetsavtal med potential på 100 MW per år i Kina samt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten under Q1. Förtroendet för bolaget har ökat och kursutvecklingen har varit stark.
- Vilka delar i årets utveckling bedömer ni kommer att få störst långsiktig betydelse?

 • Stefan Ölander (SÖ): Den övertecknade nyemissionen med de medel vi fick genom den. Sedan har vi på bolagsstämman fått beslut på möjligheten att utöka antalet aktier. Vi har idag 55 miljoner utestående aktier och på bolagsstämman fick styrelsen mandat att gå upp till 80 miljoner. Det innebär att vi dels har 100 färska miljoner i kassan men också möjlighet att efter styrelsebeslut utöka med 25 miljoner nya aktier. Det ger oss fina förutsättningar att köpa bolag.


Vilka är dina topp-3 fokusområden under andra halvåret?

 • SÖ: Ta hand om de bolag vi har köpt och köpa fler bolag är de två främsta. Sedan är det också att bistå i börsintroduktionen av Kina-delen.


 

Bildkälla: SolTech, emissionsprospekt SOLT5. Bilden visar Advanced Solar Powers (ASP) fabrik. Ägare till ASP är Familjen Wu, Legend Capital (Lenovos riskkapitalbolag), Sequoia Capital (ansett som ett av världens främsta venture capitalbolag. De har bland annat investerat i Apple och Google), Zhejiang Energy Venture Capital (statligt riskkapitalbolag som ägs av Zhejiang Energy Group som är provinsens motsvarighet till svenska Vattenfall) samt ett antal andra institutionella investerare och medarbetare. ASP äger 49% av Advanced SolTech Sweden (ASAB) där SolTech är majoritetsägare med 51%. ASAB finansierar över 80 solenergianläggningar i Kina. ASAB kommer att börsnoteras under hösten 2019.
Bildkälla: SolTech, emissionsprospekt SOLT5. Bilden visar Advanced Solar Powers (ASP) fabrik. Ägare till ASP är Familjen Wu, Legend Capital (Lenovos riskkapitalbolag), Sequoia Capital (ansett som ett av världens främsta venture capitalbolag. De har bland annat investerat i Apple och Google), Zhejiang Energy Venture Capital (statligt riskkapitalbolag som ägs av Zhejiang Energy Group som är provinsens motsvarighet till svenska Vattenfall) samt ett antal andra institutionella investerare och medarbetare. ASP äger 49% av Advanced SolTech Sweden (ASAB) där SolTech är majoritetsägare med 51%. ASAB finansierar över 80 solenergianläggningar i Kina. ASAB kommer att börsnoteras under hösten 2019.
Källa: SolTech Energy Sweden, emissionsprospekt maj 2019.
Källa: SolTech Energy Sweden, emissionsprospekt maj 2019.


Ni har för avsikt att hösten 2019 göra en separat börsnotering av dotterbolaget ASAB som Soltech äger till 51%. En börsintroduktion av ASAB syftar till att underlätta finansiering av tillväxten i Kina dels genom att renodla SolTechs och ASPs respektive verksamheter, dels genom att skapa en bättre transparens av och förståelse för den kinesiska verksamheten.
- Kan du utveckla hur ni ser på potentialen i detta?

 • SÖ: Stora skälen bakom börsnoteringen är dels att verksamheten blivit så pass stor med snart 100 MW och en miljard kr finansierat, dels har verksamheterna så separata affärsidéer. Det tredje skälet är att vi måste ha ungefär 20% i eget kapital kontra lånen och för att uppnå målet om 605 MW så behöver vi 3,5 miljarder till. 20% av det skulle innebära att SolTechs aktieägare hela tiden skulle behöva ta fram pengar för att täcka upp vår del av eget kapital. Det skulle bli fel. Sedan är vi övertygade om, och har fått indikationer från olika rådgivare, att de två delarna separerade kommer rendera ett högre värde än när de sitter ihop.

  För SolTechs aktieägare innebär det att verksamheten försvinner ur SolTech men vi kommer fortfarande vara en av de största aktieägarna.

   
ASABs verksamhet består i att finansiera solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och förvaltas av SolTech-koncernens kinesiska samägda bolag, ASRE. Kapaciteten uppgår efter ordern som offentliggjordes den 24/5 till cirka 100 MW. Målet är att i slutet av 2021 ha en installerad kapacitet på 605 MW. Marknadsstorleken i Kina är gigantisk.
- Vad krävs för att realisera den fulla potentialen (tot 500 MW) i avtalet med Jiangsu Siyang?
 • SÖ: Det är bara pengar som krävs för att realisera potentialen i det stora ramavtalet. Det handlar om att få in de här 3,5 miljarderna totalt. Och då är vi bara uppe i 605 MW inkopplat 2022. Nästa mål får man sätta högre. Utöver ramavtalet finns det ju även andra affärer att ta. Men för att fullgöra detta, och så har det varit från början, så handlar det om att få tillgång till kapital.

  Stora målet är att successivt få tillgång till billigare kapital. Idag betalar vi på de olika utestående obligationerna 8,25, 8,75 respektive 9% och varje tiondel vi kan sänka ger direkt effekt på ”bottom line”.

- Vilka är ASREs primära konkurrensfördelar?
 • SÖ: ASREs primära konkurrensfördel är att det finns en rad installationer som tuggar och går så jag skulle säga att det är nöjda referenser. Det handlar väldigt mycket om referensförsäljning. En annan fördel är att ASP som äger 49% av ASRE har egen produktion medan många av konkurrenterna är rena installatörer. Det är en trygghet för kunden med en kvalitetspartner som tillverkar sina egna solceller och inte bara är en mellanhand.

- Har investeringscaset för ASRE legat på ungefär samma nivå sedan start eller finns det någon tendens vad gäller avkastning på investerat kapital?
 • SÖ: Affärerna kan göras på ungefär samma nivå som tidigare. Det som skiljer är att bidragen försvinner mer och mer. Vi har sagt att vi inte räknar med några bidrag från 2020. Och då kan man fråga sig hur vi kan behålla samma intjäning. Det gör vi dels genom att elpriset stadigt går uppåt, dels genom att effektiviteten i solcellerna går upp. Dessutom är det så att ju mer vi bygger, desto mer effektiva blir vi. Processerna blir effektivare och inköpen bättre.

  En annan sak vi följer noga med våra ingenjörer är så kallad ”coating” som man sprayar på befintliga solceller. Detta är ännu inte tillräckligt bra men kan bli intressant på sikt och då i så fall öka installerade solcellers effektivitet.


   
Lite förenklat brukar ni säga att ni i Kina gör en försäljning som ger intäkter under 20 år, där de första 6-7 åren betalar investeringen och att resterande år i princip enbart är vinst. Detta utgör en mycket intressant aspekt värderingsmässigt.
- Vilka principiella antaganden ligger bakom bedömningen på 6-7 år (ex oförändrat elpris, bidrag, valutakurser SEK/EUR/YUAN etc)?
 • SÖ: Vi räknar med en försiktig höjning på elpriset på ett par procent och oförändrade  valutakurser. Ännu så länge valutasäkrar vi inte men det kanske vi kommer göra när vi kommer upp i ett par miljarder. Det är väldigt dyrt att valutasäkra. Valutan är helt klart en volatil parameter som utgör en riskfaktor.

   
20 år är en lång tid och ger en fantastisk trygghet och lönsamhet när allt går enligt plan. Samtidigt finns det även andra risker än valuta som exempelvis elpris, effekt och politisk risk.
- Hur har elpriset grovt sett utvecklats i de regioner ni verkar i de senaste fem åren?
 • SÖ: Elpriset är lite volatilt och det är ju trots allt en regeringskonstellation som är bestämmande. Över en längre period ser man ändå en stabilitet med en trend sakta uppåt. När man nu ska skifta ut en så stor andel kolkraft mot förnyelsebart så talar det inte direkt för att elpriserna skulle sjunka.

- Har producerad elvolym blivit enligt plan i befintliga installationer?
 • SÖ: Kvartal 1 i år var faktiskt sämre än vi trodde och det berodde på att det regnade så mycket. Det finns självklart en väderaspekt som påverkar. I övrigt är effekten den förväntade.

- Hur verifierad är livstiden och börjar verkningsgraden sjunka exempelvis efter 25 år?
 •  SÖ: Vi har effektgarantier på 80% vid 25 år.

- Vilka övriga risker ser ni som störst (sannolikhet/effekt) utöver de som tidigare berörts?
 • SÖ: Ibland talar man om politisk risk men där känns länder som USA och Italien som mer instabila. Kina är väldigt stabila på ett sätt, de kör sina femårsplaner som bryts ner till regionerna. Det är nu för första gången så att lokalpolitikerna mäts på hållbarhet som en av fem parametrar. Tidigare var det enbart ekonomisk tillväxt. Miljön är otroligt dålig och det påverkar alla. Det finns väldigt starka krafter som driver dessa frågor och vi har i alla fall svårt att tro att man skulle sätta krokben för miljövänliga energislag.

   
På möjlighetssidan återfinns bl a finansieringskostnaden där obligationsräntorna skulle kunna bli lägre längre fram (ni har nämnt att en halvering kan bli möjlig).
- Vad är viktigast för att kunna få ner obligationsräntorna?
 • SÖ: När vi gav ut de första obligationerna 2016 var det nästan ingen som trodde på oss; Kommer de betala räntorna? Får man verkligen ut pengarna från Kina? Nu har vi gjort det i tre år och förra veckan betalade vi tillbaka den första obligationen (SOLT1). Det som talar för att få ner räntan är att det finns ett ”track record”, att räntor betalas halvårsvis år efter år, att det fungerar. Och sedan att vi kommer upp i volym där vi snart har 100 MW uppsatt. Det är lättare på den institutionella marknaden att ta in två miljarder än 200 miljoner, beroende på placeringsregler hos de större institutionerna som ofta inte får ta mer än 10% av totala emissionsbeloppet. Då måste beloppet vara högt för att vara värt jobbet med due diligence och legala bitar osv.

  Vi har märkt att när vi kommer upp i nivå med snart en miljard finansierat och är på väg uppåt, då blir det lättare att ge ut obligationer. När vi nu dessutom har flera års bevis bakom oss att vi sköter oss mot Nasdaq First North Bond Market, rapporterar enligt ”green bond principles”och att allt fungerar då kan det gå att ge ut obligationer med räntor på 8, 7, 6% osv. 

- Finns det andra möjligheter att optimera intäkter/kostnader under avtalstiden?
 • SÖ: ”Coatingen” som man i en framtid troligtvis kan använda för att öka effekten kan även göra ett driftskostnaderna sjunker. Idag får man tvätta av solcellerna halvårsvis och i koldistrikten kvartalsvis. Med ”coating” skulle frekvensen kunna minska.

  Det kan även i en framtid finnas möjlighet att sälja på andra tjänster. Det är inget vi jobbar på idag men skulle kunna bli aktuellt längre fram. När man har hundratals MW installerat så har man en stor kundbas och då finns möjligheter till intelligenta tjänster som exempelvis styrning.

 
Produkten SolTech ShingEl är en av fyra egna produkter. Bildkälla: Soltechenergy.com.
Produkten SolTech ShingEl är en av fyra egna produkter. Bildkälla: Soltechenergy.com.


Estetisk och byggnadsintegrerad solenergi har varit på gång några år men inte riktigt fått ett genombrott i jämförelse med utanpåliggande solceller. Potentialen är stor och SolTech siktar mot att inom 3-5 år komma upp i 750 miljoner i försäljning på den svenska marknaden (marknadsandel 20% på bedömd marknad). De förvärvade bolagen bidrar redan till att öka kraften i marknadsföringen av SolTechs produkter och har bra tryck i respektive verksamhet.
- Vad är utöver detta och ytterligare förvärv viktigast för att få ett stort genombrott med ”snygg solenergi”?

 • SÖ: Till stor del handlar det om marknadsföring. Vi har ju de senaste åren legat relativt lågt och satsat på Kina. Vi har kommit lite på efterkälken i Sverige och därför tog vi beslutet förra sommaren att nu är det dags att köpa bolag för att satsa.

  Mer bra marknadsföring är viktigt. Folk känner helt enkelt inte till produkterna. Däremot hörde jag häromdagen av ett stort solenergibolag att sökningarna på deras hemsida hade ändrats. För första gången hade de dubbelt så många sökningar på byggnadsintegrerade solceller som på solceller. Det börjar komma ett större och större intresse.

  När det börjar komma upp fastigheter med byggnadsintegrerade produkter så kommer grannen med utanpåliggande solceller – som jag brukar kalla för tjock-tv där vi då har platt-tv – nog tycka att han också vill ha snygga solceller.

  När vi köper bolag kommer vi självklart se till att de marknadsför våra produkter. En annan sak är att om en spelare som Tesla kommer ut på marknaden och börjar sälja då kommer det gagna hela marknaden. Tesla lanserade sina solceller för tre-fyra år sedan men de går fortfarande inte att köpa någonstans i världen. Det vore mycket bra om de kom igång och utgör inte ett alls ett hot, tvärtom.

  Sammanfattningsvis så är det marknadsföring och att andra spelare kommer igång som är nyckelfaktorer.


Ni har fyra produkter inom detta område.
- Hur stor installerad bas har ni av ShingEl, Roof, Facade respektive Semitransparenta solpaneler?
 • SÖ: Ett hundratal. Vi har satsat på Kina och sålt för lite av våra egna produkter.

- Vilka är produkternas viktigaste konkurrensfördelar?
 • SÖ: Våra solceller går att gå på. Det gör det inte med en kiselsolcell, vi jobbar ju med tunnfilm. Har man haft en villa eller BRF så vet man att man ibland måste upp på taket och då måste man kunna gå på solcellerna för att kunna täcka hela taket.

  En annan fördel är att det är enkelt att lägga. Vi har tagit fram produkter tillsammans med Benders och de läggs på samma sätt som man lägger pannor. Kablarna kopplas ihop och sedan är det klart. De är framtagna ur ett eko-design-perspektiv vilket gör att kunder som Vasakronan ger produkterna ett högt betyg då de inte bara tänker på hur mycket energi den ger, utan även dessa aspekter.

  Skillnaden i effekt är ungefär 25% mot utanpåliggande men vi kan täcka en större del av taket vilket gör att vi ofta kan få ut lika mycket energi. Men på ett helt platt tak så får man ut mer av utanpåliggande. Vi arbetar med att få effektivare och effektivare solceller.

  Största konkurrensfördelen på privatmarknaden är villans värde. Alla jag talar med – värderingsmän, mäklare och villaägare – är helt övertygade om att villan med snygga solceller kommer vara mest värd samtidigt som villan med utanpåliggande kommer vara mer värd än den som inte har solceller alls.

  Vasakronan säger att en investering i solceller – och då inte bara våra produkter – är betald samma dag som de kopplar upp den på nätet. Driftsnettot förbättras och därmed höjs värdet.

- Sker den största delen av vidareutvecklingen av er själva eller av era strategiska partners (ASP, Sapa Building System respektive Benders)?
 • SÖ: Största samarbetet är med ASP i Kina i arbetet med att ta fram nya produkter och framför allt se till att utveckla solcellerna. Sedan jobbar vi med både Benders och Sapa, Sapa framför allt på fasadsidan. Benders är återförsäljare av våra produkter.
 
- Relativt nya produkter brukar ibland ha vissa kvalitetsproblem i början, hur är läget med detta?
 • SÖ: Inga kvalitetsproblem som vi ser hittills.
 

Vilken är er vision av SolTech i det långa perspektivet (10 år)?
 
 • SÖ: Vi har inte kommunicerat någon vision men självklart handlar det om att fortsätta bygga ett stort och framgångsrikt bolag som bidrar till två saker – aktieägarvärde och en bättre miljö. Under nyemissionsperioden talade jag med många aktieägare och ställde frågan; varför är du aktieägare i SolTech? Alla svarade i princip samma sak; jag vill bidra till en bättre miljö och tjäna pengar. Så egentligen kan man sammanfatta våra aktieägares vision till vår egen.

  Vi hade 18000 aktieägare innan nyemissionen och nu skulle jag tippa att vi är över 25000. Snittet på First North är ungefär 2000 aktieägare så vi har en mycket spridd aktie. Det är mycket positivt och ett mål jag har att det ska fortsätta att öka. Det borgar för stor handel i aktien vilket är en trygghet för aktieägarna.

  Vi har även ett mål att vi ska ha institutionella ägare vilket vi inte har idag. Det märks dock att intresset börjat öka nu när vi passerat en miljard i börsvärde.

 ----------

Följ kommande intervjuer och analyser av SolTech och andra bolag med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete på Hållbaraaktier.se, i nyhetsbrevet eller på facebook.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter