Ecoclime gör intressant förvärv

Ecoclime levererar i linje med de planer som tidigare har kommunicerats. Gårdagens förvärv av 20% av bolaget Bioeco Technologies med option på ytterligare 31%, är ett exempel på detta. Bioeco har under våren tagit tydliga steg mot kommersialisering då man avtalat om leveranser till ett värde om 28 MSEK energiråvara till Umeå Energi och Stockholm Energi. Leveranserna sker i samarbete med bl a Norra Skogsägarna. 

Bioeco Technologies har sedan 2012, med stöd av bl a Energimyndigheten, Skogforsk, Europeiska utvecklingsfonden och Horizon 2020 och i samarbete med flera företag inom det svenska skogsbruket och energibranschen, utvecklat patenterad teknologi, processer och metoder för effektivare framställning av förnybar biomassa- och energiråvara med positiv klimatpåverkan.

Bolaget erbjuder via dotterbolaget Cintoc unik teknologi samt metoder och affärslösningar för produktion av biomassa inom skogsbruket med energi- och massaindustrin som slutkund. Dessa lösningar bedöms kunna tillföra 20 TWh fossilfri, förnybar energi till det svenska energi- och biomassasystemet, vilket är mer energi än vad Sveriges vindkraft producerar idag. Inom energiområdet kan råvaran användas till flygbränsle mm. Inom massaindustrin kan den användas som kostnadseffektiv fiberråvara till bl a kläder, byggnadsmaterial, kartonger och påsar. Slutprodukterna i form av bränsle och fiberråvara är konkurrenskraftiga, förnybara alternativ till fossilbaserade, icke förnybara olje-, kol och naturgasprodukter. 

Ecoclime offentliggjorde den 10:e maj att man utvidgar tillväxtstrategin till en bredare grupp av investeringsobjekt. De planerade investeringarna planeras främst till skalbara projekt där det finns synergier med Ecoclimes cirkulära energisystem samt tillväxt- och varumärkesstrategi. Företagen ska även kunna ta klivet ut på  en global marknad. Vidare sa Ecoclime i pressmeddelandet att ”för närvarande bereds tre projekt med ovanstående inriktning varav beslut och avtal om medverkan i ett projekt väntas ske under innevarande kvartal. I övriga två projekt förs djupgående diskussioner och planering med kunder, varav ett inom ventilation- och fastighetsautomation och ett inom spillvärmeåtervinning.” Gårdagens förvärv var troligtvis det första av dessa tre projekt.

Ecoclime har sedan bolaget började etablera sin klimatsmarta kärnteknologi och tillväxtstrategi 2017, innefattande systemprodukter och tjänster, fått olika erbjudanden om partnerskap, investeringssamarbete och bolagsförvärv. Detta har tilltagit efter förvärvet inom fastighetsautomation, av SDC Automation. Ett bolag som nyligen rapporterades ha stark orderingång. Det är framförallt i fastighetsbranschen som bolaget ser en stor potential. Men alltså även utanför denna sektor.

VD Lennart Olofsson kommenterade i gårdagens pressmeddelande:
”Då Bioeco är ett företag som har samma fokus på klimatnytta som Ecoclime passar det väl in i vår utvidgade strategi. Vi kan bidra till Bioecos framtida tillväxt med vår långa affärserfarenhet och vårt kontaktnät inom energiområdet, samtidigt som Bioeco kan bli ett nytt affärssegment inom Ecoclime Group. Förvärvet av aktierna följer den utvidgade tillväxtstrategi som Ecoclime rapporterat om tidigare."

Hållbaraaktier.se har följande kommentarer till förvärvet:

  • Det är inte osannolikt att en separat notering av Bioeco hade resulterat i en väsentligt högre värdering än 50 mkr.
  • Gårdagens förvärv är positivt ur riskperspektivet då det sker i två steg med option att gå upp till 51%. Det sker i ett läge då det första tydliga kommersiella genombrottet redan har skett.
  • Att man breddar sig med verksamhet utanför fastighetsområdet har både för- och nackdelar. En fördel är riskspridning och att man snabbare kommer upp i storlek. En nackdel är väl den traditionella för alla diversifierade företag, att ledningen riskerar att bli för splittrad. Detta kan bli utmanande med tanke på att utvecklingen nu går fort inom övriga delar av Ecoclime och att potentialen i är stor i respektive nisch.
  • Vi räknar med att Ecoclime gör ytterligare förvärv 2019.
  • Bolaget fortsätter med inriktningen att bygga på produkter med god teknisk höjd med intressanta patent.
  • Ecoclime är finansiellt stabilt och har vuxit fram i den andan. Bolaget har en nettokassa som möjliggör förvärv och organisk tillväxt. I nuläget känns bolagets målsättning om att 2021 nå en omsättning på 500 mkr och rörelseresultat på 75 mkr realistisk. Når bolaget i närheten av detta borde börsvärdet åtminstone dubbleras.
  • Hållbaraaktier.se har tidigare tagit in Ecoclime i Portfölj 2019 och är fortsatt positiva till bolaget. Hög potential till medelhög risk.
     
Enligt policy tydliggör Hållbara Aktier när det finns ett aktieinnehav i teamet eller hos närstående i de aktier som rekommenderas. Detta är fallet när det gäller Ecoclime.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter