Intervju Arc Aroma Pure

Med en lyckad företrädesemission i ryggen och flera referensorder på plats så upplever sig Arc Aroma Pure vara väl rustade både finansiellt och strategiskt för att fortsätta kommersialiseringen av den patenterade CEPT- plattformen.

Aktien har haft det tungt det senaste året i väntan på ett tydligt kommersiellt genombrott. Insynspersoner har ökat sitt innehav under året och inga ayttringar har skett. Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Johan Möllerström.
 


Arc Aroma Pure i korthet:

Arc Aroma Pure utvecklar och marknadsför clean-tech produkter. Bolagets patenterade CEPT® plattform, som är en generator, använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer.

Det finns många möjliga applikationsområden där CEPT® -tekniken ger goda resultat. Ett exempel är nedbrytning/förbehandling till biogasindustrin då de fermenterande bakterierna kan hoppa över steget att öppna cellerna vilket ökar biogasproduktionshastigheten. Andra användningsområden är kallpastörisering av livsmedel, utvinning av livsmedelsolja och fruktjuicer samt hygienisering av dricksvatten och industrivatten.  Företaget grundades 2008 och har fått olika utmärkelser samt stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten.

Johan Möllerström är VD sedan januari 2017. Tidigare var han VD för Malmberg Water under en period då bolaget ökade omsättningen från 150 till 500 mkr via tillväxt på exportmarknader. Johan är en av de större ägarna med ett innehav på cirka 230000 aktier.
 

Intervju med Johan Möllerström,
VD Arc Aroma Pure, 190807


Under året har ArcAroma bland annat genomfört en lyckad företrädesemission, introducerat och fått första orderna på juiceCEPT, förbättrat marknadspositionen och försäljningen av oliveCEPT samt tecknat avtal för industriell utvärdering av dynaCEPT med avsikt att öka biogasproduktionen hos Aarhus Vand och VA Syd.
- Är det något i årets utveckling som du vill lyfta fram lite extra?

 • Johan Möllerström (JM): Vi etablerade oss på fyra stora marknader förra säsongen med oliveCEPT. Vi hade leveranser ut i hela medelhavsregionen. Det har gjort att våra målmarknader nu känner till oss och vilken kundnytta vi erbjuder. Vi har fått igång distributörsarbetet för effektiv marknadsbearbetning och vi har referensinstallationer i industriell drift. Året var dock lite besvärligt för olivtillverkarna i Italien med tanke på att 70-90% av skörden blev förstörd i flera områden på grund av ogynnsamt väder. Kommande skördesäsong ser ut att bli normal vilket vi också ser i antalet förfrågningar på vårt system.

  Vi har gjort en stor och stark förändring av bolaget från en fokusering på biogas till att vi nu fokuserar betydligt mer på livsmedel som juice och vegetabiliska oljor. Kundnyttan för dessa applikationer i termer av ekonomi och produktförbättringar är bekräftad av våra kunder. Vi ser också att ledtiden för inköpsbeslut är relativt kort.

  Skalbarheten i teknikplattformen är en väsentlig fördel för bolaget. Vi började utveckla juiceCEPT i september förra året och är nu ute med kundreferenser mindre än 12 månader senare. Skalbarheten innebär att vi kan ta fram nya applikationer kostnadseffektivt och vi kan respondera på nya marknadsbehov. Skalbarheten ger också betydande fördelar för tillverkningskostnaden.

  Vi är nu ute på marknaden med tre olika applikationer med referenser i drift.
Bildkälla: Arc Aroma Pure, bokslutskommuniké 2018/19
Bildkälla: Arc Aroma Pure, bokslutskommuniké 2018/19


Kan du beskriva hur organisationen inklusive eventuella konsulter ser ut?

 • JM: Vi har en platt och tight organisation. Vi arbetar i fyra ”rör”. Tre rena applikationsområden med Juice, Oliv och Dyna och ett fjärde affärsområde inriktat på Asien. Vi tror mycket på Asien och inte minst Kina. De tre applikationsområdena har en stor marknadspotential i de väl utvecklade länderna i Asien.

  Applikationsområdena är bemannade med egen personal med undantag för Dyna som jag driver själv tillsammans med två konsulter. 

  Vi är totalt sett 12 anställda och antalet konsulter varierar mellan 3-10 stycken där även arbetstiden skiljer en del.

  Med tanke på att vi arbetar med distributörer och outsourcad supply chain så kan vi skala upp med ett relativt begränsat eget bemanningsbehov. Vi har inga problem att skala upp till 50-100 CEPT-enheter om året i befintlig supply chain. Flaskhalsarna ligger nog snarare i att utbilda vår och distributörers personal för att ha tillräckligt med kapacitet för utleverans, installation och uppstart.

Samtliga 11 oliveCEPT som installerats under räkenskapsåret 18/19 fram till 30 april har varit pilot-maskiner där bolagets intäkter inte varit på marknadsmässiga villkor. Ni prioriterade återkoppling av processdata och att bygga en referenslista.
- Har de installerade maskinerna fungerat enligt plan?
 • JM: För vissa kunder blev det mer besvärligt att komma igång med produktionen och bekräfta processresultat. Den dåliga skörden gjorde att produktionsperioden blev mycket kort. Vi har nu av kund verifierade resultat både vad gäller ökning av extraktion, kvalitet och färg.

  Vi har behövt justera kapacitetslöftet nedåt med cirka 10% för båda maskinstorlekarna THOR och ODIN. Med den lilla maskinen THOR och den stora ODIN klarar vi nu 4 ton respektive 8 ton råvara. Vi har även dokumenterade processresultat från oberoende laboratorier i Spanien och Marocko samt arbetat med tredjepartsutvärdering i Italien. Resultaten bekräftar våra antagna processdata.


  Vi har inte någon annan information än att alla pilotkunder vill fortsätta sina piloter eller ingå kommersiella avtal.

- Ligger prisnivån i de tre orderna som togs i juli med ordervärde på 450 KEUR på marknadsmässig nivå?
 • JM: Nivån är rabatterad för att stimulera orderingången och få installationer för industriell drift. Att komma hela vägen till fullprisnivå kommer nog ta några år och att vi behöver ha referenser på varje marknad på 10-15 kunder. 

- Med tanke på den attraktiva kundkalkylen på deras investering, ROI; vilka är de största invändningarna från de som ej köper?
 • JM: Ny teknik och att det finns en konservatism, inget annat. Det gäller att hitta ”early adopters”. Hittills har det varit kunder som producerar premiumprodukter som varit mest intresserade men vi räknar med att volymproducenterna också kommer finna ut att ROI kalkylen kommer motivera inköp.
- Hur ser konkurrenssituationen ut?
 • JM: Egentligen finns inga tydliga konkurrenter i marknaden. Det vi ser är att det finns aktiviteter där en del försöker få ut prototyper på marknaden. De är där vi var för tre år sedan.

  Att det är fler som talar om ”boosting”-teknologier är bara till vår fördel. Det ger oss större möjligheter att öka orderingången med tanke på att vi har tagit både en teknologi- och marknadsposition.

   
Under förra året blev olivskörden i Medelhavsregionen sämre än på många år vilket påverkade orderingången negativt. I vissa regioner har man problem med bakterieangrepp.
- Hur ser den senaste prognosen ut för årets olivskörd?
 • JM: Den ser bra ut och förväntas av branschen att bli normal.

  Vi hör inget om kunder som är oroliga för årets skörd på grund av bakterieangrepp. När vi är i Italien så menar producenterna att publiciteten är överdriven. Däremot påverkas totala skörden mycket mer av väderförhållandena de olika åren.

   
Bildkälla: Arc Aroma Pure, prospekt företrädesemission mars/april 2019.
Bildkälla: Arc Aroma Pure, prospekt företrädesemission mars/april 2019.Arcaroma har tester på gång av dynaCEPT med Aarhus Vand och tecknade i juli ett avtal med VA-Syd. 
- Hur är status när det gäller pågående tester?

 • JM: Testerna i Danmark startar i mitten av augusti och pågår 3-6 månader. Resultaten, det vill säga till exempel hur mycket vi kan öka biogasproduktionen, kan vi börja se redan efter 5-10 dagar efter uppstart.


- Vilka bedömer ni vara huvudorsakerna till att det kommersiella genombrottet dragit ut på tiden?

 • JM: Första referensen var inte värd så mycket med tanke på att det var ett litet avloppsreningsverk, även om resultaten var bra. Stora verk köper inte baserat på resultat i ett mindre verk. 

  En annan del som har stört är att det händer mycket i VA-branschen. De investerar, förnyar och bygger nytt. Det innebär att de har kapacitetsbrist i beställarorganisationen och har inte haft tid att ta till sig nya infallsvinklar, ny teknologi. 

  Vi tror att vi kommer nå igenom på ett effektivare sätt när vi har större referenser med bekräftade kundfördelar och kalkyl. Vi har många dialoger igång men där man väntar på resultaten från dessa pilotprojekt. Inte bara i Sverige och Danmark utan även i Norge, Finland, Tyskland, England och Frankrike. 


JuiceCEPT är klar för marknaden efter genomförd utvärdering med positiva resultat i industriell drift hos två kunder. I dagarna erhölls de första ordrarna. Extraktionen dvs volymutbytet bedöms generellt sett öka med 8-15% tillsammans med en del andra fördelar som förbättrade produktegenskaper. Hållbarheten ökar med en faktor på cirka 2 vilket ger betydande fördelar i distributionsledet.
- Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna för stort kommersiellt genombrott?

 • JM: Branschen är dynamisk och i stark utveckling. Nya entreprenörer som tänker nytt och förnyar en hel bransch. Sockerdebatten påverkar positivt. Liten och medelstor livsmedelsproduktion växer fram med kvalitativa produkter som dock har kortare hållbarhet. Där kan vi komma in och förlänga hållbarheten vilket då skapar bättre förutsättningar för att sälja mer och i en större geografi, men ändå att juicen är en färsk premiumprodukt. Det vi ser är att entreprenörerna i den här branschen vågar ta nya grepp genom att pröva ny teknik och bredda sitt produktsortiment.

  Vi är igång med marknadsbearbetning i Polen, Benelux, Frankrike, hela Norden och snart Tyskland. Vi har en lång lista med ”leads”. Samtidigt jobbar vi mycket med inbound marketing via sociala medier och andra kanaler. Men det är klart att referenser som lagt order och är i full drift är värda mycket. Med fler referenser så blir det successivt lättare att sälja till bättre kommersiella villkor. Juicemarknaden är inte en säsongsmarknad vilket möjliggör snabbare och större försäljningsutveckling än på olivsidan.
   
CEPT-tekniken används även som ett processteg i den kyl-, tork- och frysteknik som OptiFreeze AB tillämpar för att få sallad, grönsaker och frukter att bibehålla sin struktur och smak efter behandling. Det går även att förlänga livslängden på sticklingar och snittblommor såsom rosor. ArcAroma är storägare i OptiFreeze AB och har beslutat att teckna aktier i OptiFreeze AB:s riktade nyemission. Totalt innehav har ett värde på cirka 35 mkr.

- Hur är er långsiktiga syn på ägandet i OptiFreeze?

 • JM: Vi ser oss inte som uttalade huvudägare utan som stora ägare tillsammans med några andra som varit med länge. Vi har strax under 15% av ägandet efter emissionen. Vi tycker att bolaget står inför en fantastiskt intressant resa. Vi tycker att det är lågt värderat i förhållande till sin potential. Vi ser en stor potential i närtid. 

  Vi är intresserade av att bygga värde, både i form av kapitalinvestering men även som framtida leverantör till OptiFreeze som kund. Vi räknar med att vara med långsiktigt och tror på en stor värdeförändring.

  Den bransch de verkar i, framför allt växtförädling, är en bransch som är relativt färdigstrukturerad med ett antal stora aktörer. Tecknar man avtal med en av dessa så kan det avtalet snabbt bli värt hur mycket som helst. Intresset är stort även från andra aktörer än Syngenta*.


* Kommentar Hållbaraaktier.se: Optifreeze tecknade ett strategiskt partnerskap med Syngenta Flowers i februari 2019. Syngenta har testat Optifreeze teknologi sedan juli 2017 på snittblommor. Snittblommor har idag en kort livslängd på fyra dagar som kan förlängas till knappt 14 dagar med hjälp av Optifreeze teknologi. Den första industriella linjen kommer att installeras av Kenya Cutting, som ägs av Syngenta Flowers och som producerar mer än 100 miljoner snittblommor i Kenya per år. Ytterligare tester kommer att genomföras under 2019 för att utveckla teknologin för kommersiell produktion. 
 

Arc Aromas CEPT-system. Bildkälla: Arc Aroma Pure, företrädesemission mars/april 2019.
Arc Aromas CEPT-system. Bildkälla: Arc Aroma Pure, företrädesemission mars/april 2019.


Ni har mycket på gång och många affärsmöjligheter med den patenterade CEPT-tekniken.
- Hur bedömer ni totalmarknaden totalt sett för oliveCEPT, juiceCEPT & dynaCEPT?

 • JM: I samband med emissionen bedömde vi totalmarknaden för oliveCEPT till tio miljarder kr där 10% marknadsandel då skulle ge 1 miljard. Det finns 15000 olivoljeextraktionslinjer runt Medelhavet och där sker 70% av världsproduktionen. Utökar vi produktsortimentet med en mindre maskin så kan vi adressera hela marknaden som då är betydligt större än 10 miljarder.

  juiceCEPT-marknaden för färskpressad kvalitetsjuice är idag 4 miljarder och växer snabbt. Lägger man på extraktionsmarknaden så är den betydligt större, kanske som olivmarknaden.

  dynaCEPT-marknaden i Norden uppskattar vi till en halv miljard. Tyskland, Frankrike, England kanske 2 miljarder per marknad. Totalt sett innebär det en relativt sett stor marknad i närområdet.


Vilka bedömer ni vara de största riskerna i strävan mot att uppnå det uttalade målet om positivt kassaflöde på månadsbasis i slutet av första halvåret 2020?

 • JM: Långa betalningstider, prestandarisker och orderingång är nog topp tre. Jag ser inte teknik, produktion och leveranser som stora risker.


Avslutningsvis: Vad är dina topp-3 fokus under andra halvåret?

 • JM: Fullt fokus på försäljning och ta position i marknaden med de applikationer vi har lanserat. Det är absolut huvudfokus. Sedan är det att stärka organisationen på vissa håll och fortsätta jobba intensivt med marknadskommunikation via inbound marketing för att understödja försäljningen framåt. 

  Sedan kanske även förbättra kommunikation mot aktiemarknaden så att investerarledet på ett bättre sätt förstår potential och vårt nuläge.


----------------

Följ kommande intervjuer och analyser av Arc Aroma Pure och andra bolag med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete på Hållbaraaktier.se, i nyhetsbrevet eller på facebook.

----------------
 

Annons

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter