Intervju Metacon

Börsintroduktionen av vätgasbolaget Metacon är en av de mest lyckade under det senaste året. Aktien introducerades på kursen 35 öre i oktober 2018 och har efter toppnoteringen 2,29 kr i våras kommit ner och planat ut runt 1,10 kr. Verksamheten har tagit några kliv i rätt riktning och man närmar sig kommersialiseringsfasen.

Många är överens om att vätgas kommer att ha en nyckelroll i den nödvändiga övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor och ett hållbart energisystem. Runt om i världen ökar aktiviteterna inom vätgasområdet. Noterade svenska bolag inom området är utöver Metacon PowerCell, Cell Impact och myFC

Metacon har kortsiktigt en god finansiell stabilitet efter erhållna EU-bidrag och vårens nyemission som tecknades till hela 304%. Bolaget räknar med att detta har säkrat kapitalbehovet till och med 2020. Metacon har tecknat flera intressanta samarbetsavtal och ser ljust på framtiden. Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Chris Törnblom.

Metacon i korthet:

Metacon erbjuder marknaden produkter baserade på patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion inom transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder.

Metacon etablerades i Karlskoga 2011 och är sedan 2013 majoritetsägare i grekiska Helbio. Helbio är en avknoppning från universitetet i Patras. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

VD Christopher (Chris) Törnblom har erfarenhet av entreprenörskap, investeringar och företagsutveckling i ett flertal länder, däribland USA, Storbritannien, Tyskland och Sydafrika, samt ett etablerat kontaktnät i den internationella finansmarknaden. Chris äger cirka 2,3 miljoner aktier i Metacon.
 

Intervju med Chris Törnblom,
VD Metacon, 190904


Under året har Metacon bland annat genomfört en kraftigt övertecknad företrädesemission, etablerat samarbetsavtal i Japan, erhållit order på flera marknader och ökat ägandet när dotterbolaget Helbio genomförde en lyckad emission. 
- Vad i årets utveckling skulle du vilja lyfta fram som mest betydelsefullt?

 • Chris Törnblom (CT): Självfallet så väger den kraftigt övertecknade nyemissionen tyngst. Den har gjort att vi har resurser att öka takten i Japan och på övriga marknader, samt att vi kunnat öka vårt ägande i Helbio i samband med deras emission. Det gör att vi där har de finansiella resurserna att bygga upp produktion och effektivt slutföra produktutvecklingen av det mindre värmesystemet.


Metacon AB är moderbolag i en företagsgrupp med ett helägt dotterbolag i Japan och en majoritetsandel i ett grekiskt bolag, vilket i sin tur äger samtliga aktier i det rörelsedrivande bolaget Helbio S.A. 
- Kan du utveckla hur organisationen ser ut?

 • CT: Ledningen av bolaget sker i Sverige och delvis Grekland som är att betrakta som vårt ”Global Operations Center”. Vi är 3 operativa personer i Sverige. Vi har precis anställt en COO (Chief Operating Officer) som kommer få ta över mer och mer av det operativa ansvaret. Till en början blir hans fokus främst på norra Europa samt stötta uppbyggnaden av produktionen i Grekland. 

  I Helbio är vi cirka 13 personer som främst arbetar inom produktutveckling och produktion. Sedan har vi ett helägt dotterbolag i Japan med fyra medarbetare som arbetar med försäljning och administration.

  Helbio har nyligen flyttat till nya lokaler där vi nu kommer färdigställa och leverera ut flertalet enheter under hösten och inpå vintern. Vi har i de nya lokalerna möjligheten att successivt bygga upp produktionskapaciteten till ett par hundra enheter per år. 

  Det är viktigt att understryka att vi fortfarande är i en utvecklingsfas där vi närmar oss en slutgiltig produkt. Tanken med de enheter vi har sålt är att kunna få den sista feedbacken för att kunna gå från utveckling till en robust kommersiell produkt.
Organisation Metacon. Källa Metacon.se, prospekt företrädesemission april 2019. Ägandet i Helbio har ökat lite sedan dess.
Organisation Metacon. Källa Metacon.se, prospekt företrädesemission april 2019. Ägandet i Helbio har ökat lite sedan dess.


Metacon har sedan 2012 investerat i patenterad teknik för effektiv reformering av vätgas ur kolväten, utvecklad i det majoritetsägda grekiska dotterbolaget Helbio. Bolaget kommer inklusive den senaste emissionen ha investerat cirka 70 mkr i Helbio och då ha ett ägande på knappt 60%. 

- Hur ser ni på långsiktig ägarandel i bolaget?
 • CT: Målet är att vi på sikt ska integrera hela Helbio. Vi får ta det successivt och använda våra resurser balanserat med tanke på övriga aktiviteter. 
   
Metacons produkter konkurrerar med ett antal tillverkare av vätgasreformers i olika storleksklasser och nivåer av teknisk utveckling. De viktigaste konkurrensfaktorerna utgörs av graden av utbytet av vätgas från råmaterialet, behovet av tillförd energi, underhållsbehov samt kapitalkostnader hänförliga till investeringen. 
- Hur ser du på konkurrenssituationen inom de områden som ni prioriterar?
 • CT: Vår patenterade katalytiska process är mycket energisnål och vi bedömer att den är konkurrenskraftig gentemot andra framställningsmetoder av vätgas. Vår metod är kontinuerlig jämfört med produktion av vätgas genom Elektrolysörer, och om den skall vara ”grön” bör i huvudsak komma från sol- alternativt vindelektricitet som alla vet är intermittenta energikällor. Alternativa metoder ser jag som bra komplement till vår metod. Tanken är att vi ska kunna framställa vätgasen lokalt med befintlig infrastruktur, i många länder finns finmaskiga gasnät där vi kan koppla på våra vätgasgeneratorer. 

  Konkurrensen för våra mindre kraftvärmesystem kommer framför allt vara traditionella värmepumpar. Vad avser våra kraftenheter för elproduktion, hoppas vi kunna ersätta olika typer av små diesel- och bensindrivna generatoraggregat, som idag används för att få tillgång till el i strömlösa områden och för reservkraft, eller för att ladda batterier.
- När räknar ni med att ha en färdigutvecklad och certifierad produkt?
 • CT: Målet vi har satt är att vara framme i slutet av Q1 nästa år. Det är dock svårt att säga exakt med tanke på att man alltid vill göra ytterligare förbättringar av produkten.

- Hur ser du på riskerna att tekniken inte håller?
 • Jag anser att största delen av teknikrisken redan är absorberad. Vi har precis avslutat EU-projektet Prometheus 5 inom ramen för Horizon 2020 där vårt mindre kraftvärmesystem testades på olika sätt. I det stora hela så klarades de krav som hade ställts upp. Det understryker funktionaliteten i vår teknik. Vi har nått ett läge där vi nu komfortabelt kan säga att tekniken fungerar.

(kommentar Hållbaraaktier.se: I och med att projektet slutfördes med framgång kunde Helbio i augusti erhålla den sista delen av bidragsbeloppet på 1,2 MEUR)
 
Metacons kärnverksamhet är baserad på unika, patenterade teknologier, processer och system för vätgasframställning genom katalytisk reformering av olika kolväten, såsom biogas, naturgas, gasol och etanol. Bildkälla: Metacon.se.
Metacons kärnverksamhet är baserad på unika, patenterade teknologier, processer och system för vätgasframställning genom katalytisk reformering av olika kolväten, såsom biogas, naturgas, gasol och etanol. Bildkälla: Metacon.se.
Bildkälla Metacon.se, prospekt företrädesemission april 2019
Bildkälla Metacon.se, prospekt företrädesemission april 2019


Under 2018 startades ett projekt i England där Metacon tillsammans med industrigiganterna GE och Daimler deltar. Målet är att kommersialisera komponenter från fordonsindustrin och bygga ett kombinerat värme och elsystem på stationär basis.
- Hur är status på det projektet?

 • CT: Projektet är avslutat och en rapport kommer inom kort. EU måste först avlägga sin officiella rapport innan vi kan informera.


Vätgasmarknaden uppgår till cirka 100 miljarder USD och bedöms växa cirka 8 procent de kommande åren. 
- Vilka delar av marknaden räknar ni med blir de viktigaste för Metacon de närmaste åren?

 • CT: Japan är för oss en viktig marknad och där har vi redan en organisation och bygger även upp ett tekniskt samarbete. Tyskland är också onekligen en intressant marknad för oss. Vi kan även lägga till Sydkorea där vi fått en order. Japan, Tyskland, Sydkorea och USA (Kalifornien) är de största vätgas-marknaderna, även Kina börjar växa fram.

  Produktmässigt är det just nu fokus på CHP (kraftvärmesystem som generar både el & värme) och APU-marknaden (back-up till primär energikälla) men vi jobbar även intensivt för att komma in på tankstationsmarknaden där vi kan leverera vår unika reformer. 


(kommentar Hållbaraaktier.se: CHP: Combined Heat and Power, APU: Auxiliary Power Unit)
 

Illustrationen ovan visar en komplett vätgastankstation, där Metacons reformer är den centrala enheten. Bildkälla Metacon.se, företrädesemission april 2019
Illustrationen ovan visar en komplett vätgastankstation, där Metacons reformer är den centrala enheten. Bildkälla Metacon.se, företrädesemission april 2019


Den senaste emissionen har ni bedömt ska täcka kapitalbehov till och med 2020.
- Har ni kommunicerat någon bedömning för när ni räknar med att ha positivt kassaflöde?

 • CT: Vi gör enbart korta prognoser och tycker det är för tidigt att kommunicera mål för när kassaflödet kan bli positivt. Det vi kan se är att vi nu fyllt på kassan och gjort våra investeringar i Helbio så det gör att både vi själva och Helbio har bra likviditet. Helbio gynnas även av de EU-bidrag och andra lokala bidrag som erhållits, och som kommer betalas ut över tid.  


Vilken är din vision av Metacon om 5 år?

 • CT: Vi ska då vara en ledande aktör på den globala vätgasmarknaden med den tekniken vi har. Våra produkter ska vara installerade på en bred basis, lite som dagens värmepumpar. Och att vi verkligen kan bidra till en positiv miljöpåverkan.

  En anledning att Metacon och vår teknik är så pass intressant just nu och att vi får mer och mer uppmärksamhet, är att allt fler börjar inse att man måste börja investera och stimulera den här typen av teknologi om vi ska nå målen i Paris-avtalet och andra lokala klimatmål. 


Avslutningsvis, vilka är dina topp-3 fokusområden under resten av året?

 • CT: 1. Absolut Japan. Vi har som tidigare annonserat en pågående diskussion med en stor industrikoncern som vi hoppas kunna bygga affärer med, av väsentlig art. 

  2. Stödja Helbio i uppbyggnaden av produktionskapacitet och se till att pågående leveranser kommer ut på ett bra sätt så att vi kan nå en produkt som kan produceras i stor skala.

  3. Öka marknadsbearbetningen i norra Europa och framför allt Tyskland.

------

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter