Vilhelmina & Stockholm

Ecoclime har under året släppt tre pressmeddelanden som avser bolagets verksamhetsområde Cirkulär Energi. Det har inte blivit någon kursreaktion på dessa men de visar på att man ligger långt framme på området med viktiga kunder/samarbetspartners och därmed bra referensprojekt. Detta är ett område där ekonomisk fundamenta (ökade driftnetton för fastighetsägarna) och successivt ökade lagkrav kommer göra att efterfrågan ökar. Marknaden enbart i Sverige är mycket stor.

Pressmeddelanden:

 • 19:e september 2019: Ecoclime kommer nästa vecka visa upp lösningarna i projektet Folkets Hus Vilhelmina där man har målet att minska tillförd energi med 70%. Under 2019–2020 pågår en stor modernisering av energisystemen i Folkets Hus Vilhelmina. Målet är att nå en besparing på 70% av den tillförda värmeenergin i fastigheten för att kunna bidra till EUs miljömål. Ecoclime har totalentreprenaden, med ansvar för både projektering och genomförande. Det är ett samverkansprojekt som delfinansieras av bl a Europeiska regionala utvecklingsfonden och Ecoclime.

  Här uppvisar bolaget således lösningarnas konkurrenskraft i en gammal fastighet medan avtalen med Stockholmshem och Skanska avser nyproduktion.

  Bakgrunden till ovan är att bolaget den 26:e april 2018 meddelade att "Avtal skrevs igår med Vilhelmina Folkets Hus om installation av Ecoclimes cirkulära energisystem. Ett projekt som totalt omfattar 21 MSEK i investeringar. Investeringar som görs i samarbete mellan Folkets Hus, Ecoclime och Länsstyrelsen och medfinansieras till 50% av EU;s regionala strukturfond (ERUF) där Ecoclime erhåller 12,4 MSEK. Ecoclime ska leverera återvunnen och förnybar energi omfattande cirka 1 GWh från systemet till fastigheten."
 • 10:e september 2019: Ecoclime har vunnit order om över 2 MSEK för installation av ett system för återvinning av värme i spillvatten, Evertherm SEW, i Stockholmshems studentbostadsprojekt Fjärdingsmannen i Enskede. Fastighetens energikonsumtion, driftnetto och investeringskostnad var faktorer som vägde tungt i upphandlingen. 

  Stockholmshem är Stockholms största bostadsföretag med över 50 000 lägenheter. Man uppför nu tre fastigheter om totalt 115 studentlägenheter i Enskede. De aktuella installationerna av Evertherm SEW bedöms vara den mest kostnadseffektiva lösningen för att uppnå energi- och klimatkraven i fastigheterna. I det aktuella projektet beräknas Evertherm reducera mängden köpt energi med mer än 25 kWh/m2/år. Det innebär att studentfastigheterna uppnår de högt ställda klimatkraven om maximalt 55 kWh/m2/år i energikonsumtion till såväl den lägsta investeringskostnaden som det högsta driftnettot, enligt de analyser som gjorts vid projekteringen. 

  Evertherm SEW har utvecklats under tre år i samarbete med bl a Skanska och fastighetsägare. Leveranserna inleds under hösten 2019. 
 • 8:e februari 2019: Skanskas bostadsprojekt Solterrassen i Umeå vann igår undersökningen – Sveriges bästa NKI (nöjd kund index) för fastighetsprojekt med det högsta indexet 91, som uppmätts sedan tävlingen startade. 

  Ecoclime VD:s kommenterade:

  ” Vi är stolta över förtroendet att leverera Evertherm SEW till det vinnande projektet som med sin unika teknologi är det första i landet som återvinner mer än 90% av värmen från avloppsvattnet i fastigheten. .. Ecoclimes Evertherm SEW -system kom också tvåa i Skanskas GreenTech-tävling förra året”.


Ecoclimes mål är att 2021 nå en omsättning på 500 mkr med en rörelsemarginal på 15%. Under första halvåret omsatte bolaget 44 mkr med en rörelsemarginal på 4%. Tillväxten var 40%. Det område som gått starkast i år är fastighetsautomation där bolaget ligger långt framme.

Bolaget hade per halvårsskiftet en nettokassa på 40 mkr. Aktuellt börsvärde är cirka 190 mkr. Hållbaraaktier.se har med Ecoclime i portföljen och även eget ägande. Kursutvecklingen i år har varit svag (-14%) vilket vi bedömer inte alls speglar underliggande utveckling, långsiktig potential och finansiell stabilitet.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter