Intervju Absolicon

Världen står inför ett behov av en snabb transformation från olja, gas och kol till förnyelsebar energi. Absolicon är ett av de företag som har teknologi för denna transformation. Den potentiella marknaden är gigantisk. 

Absolicons företrädesemission i somras övertecknades 12 gånger och bolaget trappar nu upp marknadssatsningen. I juli erhölls ett ramavtal på en produktionslina till Sydafrika. Även om avtalet är icke bindande så är det positivt med konkreta kommersiella steg framåt. Bolaget upplever att intresset är stort och har flera pågående diskussioner. Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Joakim Byström.

Absolicon i korthet:

Absolicon är ett solenergiföretag specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Bolaget marknadsför solfångaren, en komplett produktionslina och material till solfångare. Absolicon äger även 50% av bolaget Solar++ som levererar soldrivna kompletta processlösningar till industrin. 

Joakim Byström är grundare och VD. Hans aktieinnehav uppgår till cirka 479000 aktier.

 

Intervju med Joakim Byström,
VD Absolicon, 190923

Under året har ni bland annat tecknat ett ramavtal om 40 mkr, genomfört en företrädesemission som övertecknades hela 12 gånger samt stärkt upp organisationen som gör att ni för första gången har de resurser som krävs för att marknadsföra era solfångare och produktionslinor. Ni har nya samarbetsavtal med de stora aktörerna Uniper och Sweco
- Finns det något du skulle vilja lyfta fram lite extra när det gäller årets utveckling?

 • Joakim Byström (JB): Omställningen vi har gjort till att bli en säljande organisation, att vi har lyckats rekrytera och organisera om från att vara ett forskande bolag till att vara ett säljande bolag. Det har gått bra även om det varit lite besvärligare än man kan tro. Vi känner oss klara med omställningen. Mycket av det ingenjörerna nu gör är att stötta säljarbetet med simuleringar och beskrivningar.

  Det känns verkligen att världen i stort nu uppmärksammar behovet av omställning från fossila bränslen till solenergi. Enligt oss finns det ingen annan energikälla än solen som har chansen att ersätta fossila bränslen i tillräcklig omfattning. Det andra vi hela tiden försöker lyfta fram är att det inte är elektriciteten som är utmaningen utan värmen. Exempelvis är det vid tillverkning av ett par jeans endast 15% av energiförbrukningen som avser elektricitet och 85% värme. Det här är inte allmänt känt.

  För vår del har vi hållit på otroligt länge med det här området och startade det första projektet redan 2002. Nu känns det som att alla satsningar vi har gjort under åren är på väg att bära frukt.
Solfångaren T160. Bildkälla Absolicon.se.
Solfångaren T160. Bildkälla Absolicon.se.


Solfångaren T160 har världens högsta optiska verkningsgrad för ett litet paraboliskt tråg och är den enda i världen med Solar Keymark-certifiering*.
- Hur bedömer ni att tillverkningskostnaden ligger till jämfört med konkurrenterna?

 • JB: Vi har lyckats sänka tillverkningskostnaden väsentligt jämfört med det som tidigare har varit branschstandard. De priser vi använder nu är 30-40 procent under det man tidigare ansåg att tekniken borde kosta. Vi ser även att man skulle kunna göra produkterna ännu billigare än vad som är möjligt med den kvalitetsnivån som vi har. Det är hela tiden en avvägning mellan prestanda och tillverkningskostnad.

  I princip finns det knappt några konkurrenter som har ett liknande erbjudande. Vi hade gärna sett att det fanns ett antal konkurrenter som hjälpte till att få igång marknaden.


(* Hållbara Aktier not: certifieringen Solar Keymark är en viktig kvalitetsstämpel som även berättigar solfångaren subventioner på många marknader.)


Kundernas ROI ligger mellan tre och sex år beroende på bland annat marknad och applikation där ni erbjuder lösningar både inom fjärrvärme, solvärme och solkyla.
- Inom vilka av dessa områden finns det störst volym med kort ROI?

 • JB: Senaste 18 månaderna har vi fått en ny förståelse för energimarknaden i utvecklingsländer. Där har man ofta mycket höga energikostnader vilket håller tillbaka industriutvecklingen. Vi arbetar både i Indien och Kenya och har tidigare fått avtalet i Sydafrika där energikostnaderna är höga. Om vi tar Kenya som exempel hamnar vi på 3 års återbetalningstid när vi ersätter olja med solvärme.

  Vi har tidigare inte engagerat oss i Afrika generellt för att vi vet att det kräver mycket av organisationen. Vi har varit lite avvaktande. Men det släpper mer och mer i takt med att vi ser hur bra erbjudandet blir och vilka stora problem vi kan lösa. I Europa där man har billig naturgas blir det längre återbetalningstider. I Afrika där man har dyr olja blir det korta.


- Upplever ni att kravet på kort ROI minskar i takt med att CO2-medvetenheten?

 • JB: Fortfarande sätter man inte miljön före ekonomin. Vi har fortfarande inte märkt att avkastningskraven minskar.Från att varit ett bolag inriktat på forskning och utveckling har Absolicon ställt om så att hela organisationen skall vara säljande. Ni rekryterar nu fler säljare och konsulter med uppgift att öppna fler marknader. Ni växlar upp metoder för att hitta potentiella kunder till större volym och har tagit fram digitala hjälpmedel för att stötta försäljningen. Att köpa en produktionslina för 40 mkr är emellertid ett stort beslut.
- Utvärderar ni några lösningar (finansiering etc) för att göra beslutströskeln lite lägre?

 • JB: I Kenya har vi lyckats bra med tanke på att vi fått biståndspengar för att bygga en pilotanläggning. Det är något vi tittar på att ha som strategi att samverka med internationella organisationer.

  Samtidigt blir vi kaxigare och kaxigare på Absolicon. Vi tänker att en potentiell kund ska kunna bestämma sig utan att vi ska behöva bevisa oss i den lokala marknaden. Att vi kan hitta den typen av aktörer som förstår att det som fungerar i ett annat land även fungerar hos oss. Vi vill undvika att behöva bygga pilotanläggningar som sedan ska utvärderas. Det tar för lång tid. Vi måste ha in aktörer som bestämmer sig för att skriva ett ramavtal med oss och som har finansiering för en produktionslina. Med det på plats kan vi sedan tillsammans göra demoinstallationer och börja utveckla marknaden.


- Ökar ni parallellt även satsningen på egen slutkundsförsäljning av solfångare?

 • JB: Nej, vi fokuserar mest på produktionslinesidan. När det gäller egen försäljning så är det framför allt fjärrvärme i norra Europa som gäller.


 

Avtal & förhandlingsläge juni 2019. Källa: Absolicon.se, prospekt företrädesemission juni 2019.
Avtal & förhandlingsläge juni 2019. Källa: Absolicon.se, prospekt företrädesemission juni 2019.


Ni har många pågående affärer om försäljning av produktionslina. I juni informerade ni om att diskussioner fördes med aktörer i Chile, Marocko, Spanien, Frankrike, Tyskland, Danmark, Grekland, Uganda, Kenya, Botswana, Zimbabwe, Egypten, Zambia, Kina och Indien. Ni har tidigare nämnt att ingen konkurrent erbjuder en liknande helhetslösning (produktionslina, material, patent etc).
- Kvarstår den bedömningen? 

 • JB: Ja. De andra företagen som arbetar i branschen kommer med materialet ut i fält och bygger lokalt. Vårt system är att vi kommer med en färdig solfångare som är certifierad och klar. Vårt erbjudande skiljer sig mycket från det andra som finns på marknaden.


- Hur går det att hålla igång många parallella diskussioner med tanke att Absolicon ändå har en liten organisation?

 • JB: Vi har gjort ett bra grundmaterial där vi besvarar många frågor. Den viktigaste frågan som inköparna har är om det finns någon marknad. Där stöttar vi med beräkningar och simuleringar baserat på data från deras potentiella kunder.

  Möjliga kunder för att köpa vår produktionslina varierar mycket; erfarna industriföretag, multinationella energiföretag och små solvärmeföretag med finansiella kontakter.Absolicon tecknade i juni ett ramavtal med Greenline Africa om försäljning av en produktionslina för solfångaren T160 i Sydafrika. Det totala försäljningsvärdet uppskattas till cirka 40 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter. Ramavtalet är inte bindande, utan föreskriver de övergripande principerna för de separata avtal som skall upprättas. De första försäljningarna av pilotinstallationer av T160 i Sydafrika förväntas under andra halvåret 2019 som sedan följs av en komplett produktionslina 2020.
- Vad anser ni vara de viktigaste framgångsfaktorerna till att ni lyckades få detta avtal på plats?

 • JB: Framgången grundlades på kompetenssidan. Vi fick kontakt med en grupp som hade goda kontakter med energikrävande företag och var duktiga på att göra simuleringar och presentera möjligheterna med att använda sol. Sedan visade de sig också vara allround och hittade en finansieringsmodell för hur man med olika sydafrikanska medel kunde få ihop finansieringen. De har både finansierings- och solvärmekompetens i samma bolag vilket är ovanligt.

  Om vi jämför med Kenya så försöker vi där sammanföra olika kontakter. Vi hittar kompetens på ett ställe och pengar på ett annat. Vi för diskussioner i många länder där parterna har en del av det som behövs. Vi får där försöka hjälpa till med det som saknas vilket kan vara exempelvis kompetens inom solvärme eller finansieringslösningar.Avtal om produktionslina till Heli New Energy tecknades i december 2016 och linan installerades 2018.  Heli New Energy har dock ännu inte kommit igång med sin försäljning av solfångare.
- Vilka är huvudorsakerna till detta?

 • JB: Kina har relativt billig energi och en hård statlig styrning. Vad man satsar på är politiskt motiverat och där återstår det fortfarande en del innan den här lösningen kommer med.

  Heli verkar inte vara stressade utan ser tiden an, har sin produktionslina och att det här är en möjlig lösning för framtiden. De har ännu inte satsat tydligt på försäljning.


  Vi har kontakt med andra aktörer i Kina som tycker att det är lite konstigt att den första linan inte sålt något men som inte ser det som något hinder mot att själva investera. Vi har fortsatt ett aktivt försäljningsarbete i Kina.
Produktionslinan. Källa: Absolicon.se
Produktionslinan. Källa: Absolicon.se


Ni får stöd i er produktutveckling i olika samarbeten. I december 2018 beviljades cirka 5 mkr av Nordic Climate Facility för att installera två pilotanläggningar i Kenya och för att skapa finansieringslösningar för teindustrins konvertering till solenergi. Under året har region Västernorrland beviljat 0,5 mkr till projektet Framtidens Fjärrvärme som skall visa hur säsongslagring av solvärme från sommar till vinter kan ge billigare fjärrvärme. Eurostar-finansiering om 37 mkr (varav hälften bidrag) var nära men föll i juli i sista steget pga otillräcklig nationell finansiering.
- Räknar ni med att olika typer av stöd fortsätter erhållas på ungefär samma nivå kommande år?

 • JB: Ja. Det finns inte så många företag som kan delta i denna typ av forskningsprojekt, kanske 5-6 företag som tillverkar solfångare i det här segmentet. Däremot finns ett 50-tal forskningsinstitutioner så det är många som vill samarbeta med oss.  

  Vi har redan lämnat in en ny ansökan för Eurostar-finansiering och har förbättrat ansökan ytterligare. Det är i stort sett samma konsortium denna gång.


Avslutningsvis; vilka är dina topp-3 fokusområden under resterande del av året?
 • JB: Även om vi har varit på gång ett tag så var det den 8:e maj i år som vi invigde produktionslinan i Härnösand. Man kan säga att det var då vi kom igång på riktigt.

  Nu har vi målsättningen att gå från 5000 till 50000 kontakter, att berätta för så många som möjligt vad vi håller på med. Det är en liten omväg till det som är vårt slutmål att sälja produktionslinor. Men vi ser att det är en allmän kunskap om det här området som behövs och då kommer även investerare och slutkunder att komma fram.

  För att lyckas med detta krävs att vi fortsätter att bygga organisationen, anställa fler säljare och få en riktigt effektiv marknadsföringsapparat.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter