Tillväxt & köprek

Colabitoils kvartalsrapport visade på en tillväxt på 8% samtidigt som resultatet sjönk 21%. 

  • Rörelseintäkterna uppgick till 140 224 (130 240) tkr
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 311 (-4 367) tkr
  • Tillgänglig likviditet inklusive avtalad checkräkningskredit uppgick till 3,0 (4,6) MSEK. Bolaget gör bedömningen att vi har tillräcklig likviditet för den löpande verksamheten för de närmaste 12 månaderna.

VD Jan Nordlöf sammanfattade kvartalet på följande sätt:
  • Med omorganisationen och den förstärkning som vi nu har i bolaget så står vi på en allt bättre grund inför senhösten och kommande år. Det driv som finns i bolaget för att nå allt högre höjder är starkt, alla som arbetar inom bolaget gör sitt yttersta för att varje dag skall vara en framgång. Den känslan måste vårdas för den fortsatta framgång som vi förväntar oss på marknaden.
     
Aktiekursen är upp 13% till ett börsvärde på 127 mkr.

Mangold publicerade den 7:e november en uppdragsanalys med riktkurs  på 30 kronor i ett tolv månaders perspektiv.