Intervju OrganoClick

Tillväxten kan nu åter vara på väg att ta fart för miljöteknikbolaget OrganoClick. Förutsättningarna är goda för samtliga produktområden efter en period med lite svagare tillväxt. Bolagets biobaserade bindemedel är nog det mest intressanta på några års sikt. EUs plastdirektiv gör att dagens lösningar inom nonwoven området med plastbaserade bindemedel måste ersättas med något som är fullt nedbrytbart. OrganoClick ligger bra till och har redan kontakt med en stor del av marknaden som uppgår till 3-4 miljarder kronor.

Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Mårten Hellberg.
 


OrganoClick i korthet:

OrganoClick utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är vattenavvisande tygbehandling, flam- och rötskyddat virke, biobaserade bindemedel, ytbehandling- och underhållsprodukter samt fibergjutna biokompositer.

OrganoClick har vunnit ett flertal priser och har bland annat blivit utnämnt som ”Sveriges mest lovande start-up”, ”Sveriges bästa miljöinnovation”, en ”Climate Solver” av Världsnaturfonden (WWF) och varit med på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista över Sveriges hetaste teknikbolag. 

Mårten Hellberg är medgrundare och VD sedan starten 2006. Mårten har ett innehav på drygt 7 miljoner aktier.


Intervju med Mårten Hellberg,
VD OrganoClick, 191113


Ni genomförde nyligen en riktad nyemission till institutioner på kursen 5,10 kr. Den blev övertecknad och inbringade 86 mkr netto. Den möjliggör utökade försäljningssatsningar samt investering i ökad automation.
- Vilka bedömer ni som de största anledningarna till det stora intresset från institutioner? 

 • Mårten Hellberg (MH): 

  Det är några pusselbitar som bidragit positivt. En är att man ser att vi börjar närma oss break-even och att lönsamheten inte ligger allt för långt bort. Att nyckeltalen går åt rätt håll med en bruttomarginal som höjs, att vi håller våra fasta kostnader konstanta och har en tillväxt. De tre bitarna tillsammans gör att det går relativt fort att förbättra resultatet.

  Nummer två är det generella miljöintresset som ökar, nu börjar det hända saker på många fronter.

  Sedan händer det saker på det regulatoriska området som gynnar oss. EUs nya plastdirektiv påverkar oss mycket positivt i och med att det riktar in sig mot flera av de produktkategorier vi erbjuder. Det tvingar större industrier att ställa om mot nya hållbara lösningar och då tänker jag framför allt på bindemedlet i nonwoven som är den kategori där vi påverkas mest tydligt. Det är en stor marknad som nu successivt måste ställa om från plastbindemedel till något som är fullt nedbrytbart. Där ligger vi mycket bra till. 

   
Ni var 35 anställda vid utgången av Q3 och rekryterar nu nya nyckelroller inom både försäljning, FoU och produktion. 
- Hur ser personalfördelningen lite förenklat ut mellan olika kategorier?
 • MH: Vi har satt upp ett andra skift nu precis för våra biokompositer och kemiska produkter så det är fyra nya medarbetare som kommit till. Vi är 39 anställda nu. 12 inom försäljning, 5 FoU, 15 produktion/inköp/logistik och 7 inom administration och övrigt.

OrganoClick har målsättningen att till 2021 fördubbla omsättningen på 78 mkr (2018) och att totalt under perioden uppnå ett positivt nettoresultat. Tillväxttakten har tidigare varit hög och var exempelvis i genomsnitt 53% 2014-2017. 2018 sjönk tillväxten till 5% pga svag byggkonjunktur och första 9 månaderna 2019 är tillväxten 8%.
-Vad är viktigast att lyckas med för att åter få upp tillväxten?
 • MH: Inför nästkommande år så är en del att få utväxling på de avtal som vi tecknat under det här året. Det är framför allt på våra ytbehandlings- och underhållsprodukter som vi tecknat flera avtal som ska börja levereras 2020. Det är bara att räkna ihop de pressreleaserna så ser man att det är ganska många miljoner. Där handlar det ”bara” om att leverera på de avtalen med de produkter som vi redan har. Den tillväxten känns relativt säker. 

  Sedan är det vår tysklandssatsning för Organowood som vi ser som en viktig pusselbit. Vi tror mycket på den tyska marknaden och försäljningen kommer igång 2020. Det ser vi som den största tillväxtdrivaren på träsidan.

  Slutligen så är det inom våra industriprodukter biokomposit och bindemedel där vi nog har den absolut största potentialen. På biokompositsidan handlar det om att med produkter som nu är ute få våra kunder att driva på mot sina slutkunder. För bindemedel är det att få ett antal utvecklingsprojekt med stor volym att falla på plats. Då blir det en mycket intressant utveckling för oss. 


  En medelstor nonwoven fabrik köper in bindemedel för 40-50 miljoner om året. För varje enskild kund är det de volymerna vi talar om och vi arbetar med bearbetning av många parallellt. 
Användningsområden för nonwoven bindemedel. Bildkälla: Organoclick.com. Årsredovisning 2018
Användningsområden för nonwoven bindemedel. Bildkälla: Organoclick.com. Årsredovisning 2018


Ni har tidigare bedömt att ni kan uppnå ovan försäljningsmål med endast mindre ökningar av fasta kostnader och även höja bruttomarginalen successivt.
- Vilka åtgärder kommer bidra till ökad marginal utöver förväntad positiv mixförändring mot högmarginalprodukter samt ökad automation i tillverkningen?

 • MH: En av de nyckelroller vi rekryterat är en inköpschef som nu är klar. Det tror vi kommer bidra mycket i arbetet med att sänka våra inköpspriser. Tidigare låg detta ansvar hos en med ansvar även för produktionsplanering och då räckte inte tiden till att ge inköp det fokus som området förtjänar. Dessutom bidrar ökande volymer positivt.
   

OrganoClicks produkter har utvecklats med inspiration från naturens egen kemi. Genom att ”klicka” på organiska molekyler till ytan på cellulosafibrerna skapas nya egenskaper som flamskydd, rötskydd, vattenavvisning och förändrade mekaniska egenskaper. Denna teknik möjliggör förnyelsebara material som kan ersätta bl.a. oljebaserade plaster och giftiga träskyddsmetoder. 
- Finns det andra aktörer som erbjuder liknande lösningar?

 • MH: Det finns nog ingen som har en så bred teknik som vi men man måste titta på hur det ser ut för varje enskilt produktområde. 

  Vi har högst konkurrens på textilimpregneringsområdet där det finns ett flertal aktörer som vi konkurrerar med. Vi ser dock att vi har den absolut mest miljövänliga produkten. 

  Inom biokompositområdet är vi helt unika i att göra stora produkter. På mindre produkter som traditionella förpackningar finns det mycket konkurrens och där ska vi nog snarare satsa på att leverera materiallösningar än att själva tillverka produkten.

  Där vi har absolut minst konkurrens är på bindemedelsområdet. Där finns det ingen som erbjuder samma typ av produkter för nonwoven-tillverkare. 

  På träsidan är det en konkurrenssituation där vi konkurrerar med naturligt hållbara träslag som exempelvis lärkträ. Vår konkurrensfördel är att vi har bäst pris på miljövänligt behandlat trä. Konkurrenssituationen totalt förklarar varför detta område är det av våra områden som har lägst bruttomarginaler.  


- Vilka är i dagsläget era viktigaste patent? 

 • MH: Vi har fem patentfamiljer inom bindemedel. Det är våra mest värdefulla patent. Vi har även fyra värdefulla patent inom biokomposit. Sedan har vi några inom textilimpregnering och trä men de rankar jag lägre med tanke på att konkurrenssituationen är annorlunda på de områdena. 
   
Bildkälla: Organoclick.com. OrganoClick årsredovsining 2018.
Bildkälla: Organoclick.com. OrganoClick årsredovsining 2018.

Funktionellt trä - Fakturering Q3: 11,6 mkr (Q3 2018: 12,6) 
Bolagets äldsta affärsområde säljer miljöklassat modifierat virke och miljömärkta träskyddsprodukter. I segmentet hållbart trä har ni en marknadsandel på cirka 1% och således en stor potential.
- Vad måste ni lyckas med för att höja marknadsandelen?

 • MH: Om man nyanserar bilden lite så stämmer det att vi har drygt en procent inom hela marknaden för hållbart trä. I Sverige utgör tryckimpregnerat drygt 90% av totala marknaden för utomhusträ som inte behöver någon extra behandling. I den resterande marknaden har vi en marknadsandel runt 15% och är då ungefär lika stora som lärk. Prislappen är högre i detta segment. 

  För att öka marknadsandelen så kan vi dels dra fördel av att det finns en generell trend mot mer miljövänligt byggande. Sedan måste vi arbeta med prestanda i förhållande till priset. Det finns relativt stor potential till kostnadssänkningar om man lyckas ändra strukturen i värdekedjan. 


Ni går nu in på den stora tyska marknaden via den ledande tyska trädistributören Carl Götz. Det pågår även diskussioner med fler distributörer. 
- Hur bedömer ni miljömässig ”mognad” och därmed möjlig efterfrågan i Tyskland i jämförelse med Sverige?

 • MH: Tyskland är en mycket spännande marknad. Den är tre gånger så stor som den svenska totalt sett. Produktmixmässigt är den däremot totalt annorlunda. I Tyskland används bara 20% tryckimpregenerat virke, dvs en liten andel jämfört med Sverige. 80% utgörs av lärk och andra liknande träslag. Tyskarna lägger ner mer pengar per löpmeter och ser trä som lite mer exklusivt. Vi kommer vara ett ekonomiskt alternativ bland de produkter som inte är behandlade med giftiga ämnen. Vi kommer inte vara en dyr produkt på det sättet som vi är i Sverige där vi ofta jämförs med tryckimpregnerat. Vi har även en bra prestanda i förhållande till många av de produkter som idag säljs i segmentet. 
Bildkälla: Organoclick.com. OrganoClick årsredovisning 2018.
Bildkälla: Organoclick.com. OrganoClick årsredovisning 2018.


Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter - Fakturering Q3: 3,6 mkr (3,4)
OrganoTex Textile waterproofing, en biologiskt nedbrytbar textilimpregnering för konsument, är den snabbast växande produkten inom detta segment. Denna produkt lanserades under våren 2018 och har därefter vuxit kraftigt via försäljning hos fler än 150 återförsäljare inom sport-, outdoor- och modehandeln. 
- Hur stor uppskattar ni att marknaden är för denna produkt?

 • MH: Den europeiska marknaden uppskattar vi till ungefär 500 mkr. I Sverige uppgår den till runt 50 mkr. Det är en nischmarknad som är intressant för oss då den ger bra  marginaler. 
Bildkälla Fredahlrydens.se. Den miljövänliga kistan "Saga". Fredahl Rydéns är Skandinaviens ledande fullserviceleverantör åt begravningsbranschen.
Bildkälla Fredahlrydens.se. Den miljövänliga kistan "Saga". Fredahl Rydéns är Skandinaviens ledande fullserviceleverantör åt begravningsbranschen.


Biokomposit - Fakturering Q3: 0,2 mkr (0,1)
Via användning av nyutvecklad produktionsteknik för 3D-gjutning av cellulosafibrer kan bolaget tillverka betydligt större 3D-gjutna biokompositer än vad som idag finns på marknaden. Med varumärket OrganoComp så marknadsförs material för begravningskistor, ljudabsorberande material och riskavfallsbehållare. Potentialen för enbart begravningskistor uppskattas till 250 mkr i Norden och 5 miljarder i Europa.
- Med tanke på att ni bedömer er kista som både mer miljövänlig och billigare, vilka är de största utmaningarna ni ser framför er för att ta en stor del av denna marknad?

 • MH: Vi har ett avtal med Nordens största tillverkare som har 65% av marknaden i Sverige, Norge och Danmark. Det handlar om att få igång deras återförsäljare (begravningsbyråer) och hur snabbt det går är svårt att säga. Det är en konservativ bransch. 

  Ska vi ta en riktigt stor del av marknaden så räcker det inte med att erbjuda en enda modell utan då måste vi ha några till. Den modell som vi har idag bedömer vi ska kunna ta 10% av marknaden. Vi är i uppstartsfasen.


Möbelmarknaden, som är en mångmiljardmarknad, är ett naturligt nästa steg i och med att funktionskraven på möbler liknar kraven på en begravningskista. 
- När räknar ni med att lansera den första produkten?

 • MH: Vi siktar på att ha en produkt inom det interiöra segmentet ute på marknaden 2021.

Kraftigt ökat intresse för bindemedel

Drivet av EU:s nya plastdirektiv har intresset att ersätta plastbindemedel i nonwoven med bolagets biobaserade bindemedel ökat kraftigt. Ni bedömer att de första stora volymapplikationerna kommer 2021 och har uppskattat marknaden till 3-4 miljarder kronor.
- Kvarstår bedömningen att konkurrenssituationen än så länge är obefintlig med enbart ett fåtal aktörer och att ni har stor möjlighet att ta nå en hög marknadsandel?

 • MH: Konkurrenssituationen är obefintlig idag. Med tanke på de nya direktiven om plast så kommer det dock börja röra på sig. Vår bedömning är att vi har ett försprång på 2-3 år. Vi har arbetat med det här i tio års tid och har nog ett stort tekniskt försprång tack vare det. 

  Marknaden består av ett hundratal fabriker runt om i världen som använder större volymer av bindemedel. Det är dessa vi siktar in oss på. Flera av dessa fabriker ingår dessutom i samma koncern. Totalt sett handlar det om runt 25 koncerner varav tio är de tunga. Det är alltså en relativt hanterbar grupp av aktörer. Vi har redan kontakt med de flesta av dessa.


Avslutningsvis: Vilka är dina topp-3 fokus under kommande 6-12 månader?

 • MH: Bindemedelsområdet. Här engagerar jag mig mycket. Vi ser att det är här vi har den största potentialen under de kommande 3-5 åren. 

  Exportsatsningen på våra ytbehandlingsprodukter. Vi har en portfölj av ytbehandlingsprodukter som vi går ut med i Europa och där rekryterar vi nu en exportsäljchef. Det är en affär som kan generera ökade intäkter på kortare sikt.

  Slutligen att fortsätta effektivisera vår produktion för att vi ska bli en ännu bättre och mer kostnadseffektiv leverantör.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter