Sjönk när emissionsvillkor släpptes

Azelio sjönk hela 14% under veckan. Bolaget offentliggjorde mer information om den kommande företrädesemissionen. Villkoren i emissionen som ska inbringa cirka 350 mkr är att sex befintliga aktier berättigar till teckning av sju nya aktier till teckningskursen 7:10 kronor per aktie.

Det får anses som förvånansvärt med de stora reaktionerna i samband med att man i oktober offentliggjorde att nyemission skulle ske (i linje med information vid nyintroduktionen) samt när man nu offentliggjorde villkoren för denna emission med företräde för befintliga aktieägare.