Mycket stor nyemission

Nyheter om stora nyemissioner brukar nästan alltid leda till stora negativa kursreaktioner. ChromoGenics sjönk hela 30% på nyheten om att man vill ta in 100 mkr. Vid full teckning så kommer antalet aktier att dubbleras.

I ett pressmeddelande framgår att nyemissionen omfattar ca 100,6 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare til teckningskursen 0,25 kr. Företrädesemissionen avser finansiera bolagets fortsatta marknadsetablering av ConverLight®, investeringar samt lånerelaterade betalningar. Företrädesemissionen är garanterad till 75,0 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Nettolikviden kommer vid full teckning att uppgå till ca 86,5 MSEK och avses disponeras enligt följande, angivet i prioritetsordning:

 • Lånerelaterade betalningar till Energimyndigheten, ca 8,1 MSEK
 • Investeringar i anläggningstillgångar:
  - Installation och uppgradering av sputtringsmaskiner, ca 9,0 MSEK
  - Investering för utbyggnad av renrum, ca 4,0 MSEK
  - IT-system, ca 3,5 MSEK
  - Övriga investeringar, ca 1,4 MSEK
 • Övrigt rörelsekapital, ca 60,5 MSEK
   
Det var uppenbart att bolaget behövde fylla på kassan. Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 25 mkr och senaste kvartalets kassaflöde till -23 mkr. Bolaget har även en långfristig skuld avseende ett villkorslån från Energimyndigheten på 48 mkr.

VD-kommentaren i bokslutsrapporten andas optism efter ett minst sagt intensivt år:
 • Vi vill genom föreliggande emission tillföra ChromoGenics finansiella resurser att uppnå vårt långsiktiga mål att åstadkomma årliga leveranser om minst 100 000 m2 ConverLight® Dynamic elektrokrom folie. Mot bakgrund av nuvarande marknadsefterfrågan, bolagets kompletta fasadkoncept, teknologins konkurrenskraftiga skalfördelar samt en långsiktigt säkrad produktionskapacitet i egen regi bedömer jag att vi kommer att uppnå detta.

  Vi ser ett ökande intresse och en allt större acceptans för både vår dynamiska och statiska lösning och har nu starkt fokus på försäljning 2020.

​​​​​​​