30% organisk tillväxt 2019

Ett tillväxtbolag som bygger organisation för att ytterligare accellerera tillväxten ska främst bedömas i ljuset av detta. Ecoclimes organiska tillväxt under året var 30% till faktureringen 73 mkr och 29% under sista kvartalet. Den snabbast växande enheten var under året SDC Automation som växte 90% till en fakturering på 37 mkr.

Bolaget tog under Q4 extraordinära kostnader för förvärv och förberedelser för listning vid Nasdaq First North Premier Growth Market på totalt 4,5 mkr. Exklusive detta så var resultatet före skatt 2,7 mkr (2,0). Kassaflödet före förändring av rörelsekapitalet ökade till nästan 8 mkr exkl ovan nämna e.o.poster (3,8 mkr Q4 2018).
 

  • Det kommande året gör vi framförallt satsningar på att öka försäljningen av våra kärnprodukter på den svenska marknaden och på förberedelser för satsningar på exportmarknaden via våra exportnätverk. Vårt minimiscenario år 2020 baseras på en minst lika kraftig tillväxt som för det gångna året. Ett av målen är även att Ecoclime Group ska bli en del av EUs klimatsatsning om SEK 10 biljoner den kommande 10-årsperioden, kommenterade VD i bokslutskommunikén.
     
Hållbaraaktier.se bedömer bolagets produkter som teknikledande baserat på de referenser som finns. Tillväxtutsikterna måste anses som mycket goda givet bolagets nuläge och förväntad marknadstillväxt. Underliggande kassaflöde är redan starkt positivt och nettokassan är 26 mkr. Strategiskt så är det stora förvärvet av H-Gruppen logiskt och förvärvet fördubblar omsättningen fr o m januari. Ett börsvärde på 206 mkr bedömer vi som mycket lågt i ljuset av detta. 

Det senaste året har varit händelserikt och framgångsrikt år för Ecoclime. Däremot har aktiekursen nästan stått stilla senaste 12 månaderna (+6%). Det fåtal analytiker som följer bolaget har klart högre riktkurser. Ett exempel är Analysguiden som har riktkursen 9,30 kr. Hållbaraaktier.se behåller Ecoclime i portföljen och det kan även noteras att teamet runt Hållbaraaktier.se har ett eget aktieinnehav i bolaget så ovan bedömningar får ses i ljuset av detta.

Aktien steg 2% under rapportdagen.