Riktad emission

ArcAroma meddelade idag att bolaget genomfört en riktad emission med bruttolikvid på 20 mkr. Ett annat alternativ hade varit att avyttra en del av innehavet i OptiFreeze.

Den riktade nyemission av 1 021 448 aktier, motsvarar cirka 8,23 procent av kapitalet i bolaget och har gjorts till en begränsad grupp vidtalade investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är enligt bolaget att diversifiera aktieägarbasen med kvalificerade investerare samt att på samma gång genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Bolaget avser att använda likviden till att stärka rörelsekapitalet och finansiera den fortsatta verksamheten. Genom den riktade emissionen ges ArcAroma, enligt styrelsens uppfattning, tid och möjlighet att fortsatt genomföra samt slutföra vissa pågående aktiviteter som kommer att ligga till grund för att fullfölja bolagets långsiktiga kommersiella strategi och nå positivt kassaflöde.

Marknadsreaktionen på ovan tillskott och utspädning var en nedgång med hela 13%. Trots detta är kursen upp 12% i år på ett i övrigt positivt nyhetsflöde. 

Med kassatillskottet på plats kan bolaget fullt ut fokusera på försäljning och verksamhetsutveckling. Det finns förutsättningar för ett spännande 2020. Lite om planerna återfinns i VD-kommentaren i bokslutskommunikén:

  • Nu när olivsäsongen är slut är det angeläget att genomförda tester resulterar i bekräftade order och få betalt. Sen har vi totalt 15 000 linjer runt Medelhavet och vår första målgrupp är ca 4 500 linjer där vi menar att en oliveCEPT® ger önskad kundnytta för att motivera att lägga en order.
  • Applikationen juiceCEPT® utvecklas enligt vår initiala plan. Kiviks Musteri har fått ökad extraktion för äpplen. Danska Frankly har uppnått sina krav på bättre hållbarhet och förbättrad smak och färg för olika typer av färskpressade juicer. 
  • Första utvärderingen har gjorts i ett av Kinas viktigaste olivdistrikt. Förväntade kundfördelar är uppfyllda och vi kommer att inleda diskussioner om kundens köp av en oliveCEPT®. Parallellt med bearbetningen av olivbranschen är nästa insats mot juiceindustrin och främst det snabbväxande premium segmentet där förlängd hållbarhet är främsta mål.