Ännu en emission?

Alelion var inför veckan en av årets kursvinnare och är fortfarande det trots en nedgång med 50%. Orsaken till nedgången var en svag rapport i kombination med att man tvingades presentera en stor osäkerhet angående framtida finansiering.

Nettoomsättningen minskade under Q4 till 7,5 mkr (Q4 2018 41,8). Nettoresultatet uppgick till -17,1 mkr (-26,8).

I bokslutskommunikén skriver man bl a att 

  • Eftersom finansiering inte är garanterad för kommande tolvmånadersperiod måste vi upplysa om att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende bolagets finansieringssituation som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta den planerade verksamheten. Mot bakgrund av ovan planerade åtgärder för att säkra finansiering har rapporten upprättats från antagande om fortsatt drift då ledningens och styrelsens bedömning är att det finns ett flertal alternativ för att erhålla finansiering.
     
Börsvärdet är knappt 180 mkr vilket är mycket högt i ljuset av finansieringsbehov och att man fortfarande har en bit kvar till en lönsam affärsmodell. Kassan bedöms räcka några månader. Nettoskulden var 15 mkr 191231.