Intervju I-Tech

I-Tech bedömer att bolaget kan leverera något till branschen som ingen annan kan och som ger mycket stora miljö- och kostnadsmässiga fördelar. Bolagets ingrediensteknologi har väckt intresse hos alla stora aktörer. Marknaden uppskattas till 5 miljarder.

I-Tech erhöll i augusti sin största order hittills, 57 mkr. Bolagets bruttomarginal var i den senaste rapporten 48% med en tillväxttakt på 57% till årsomsättningen 46 mkr. Utöver CO2-fokus och ekonomi så förväntas ökade lagkrav gynna efterfrågan på bolagets produkter.

Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Philip Chabaane och Cecilia Ohlauson, Head of Regulatory Affairs.


I-Tech i korthet:

I-Techs produkt Selektope grundar sig i mångårig akademisk forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet i samverkan med MISTRA. Produkten har uppvisat enastående resultat och är en av väldigt få aktiva substanser som har godkänts på marknaden. Selektope är en aktiv substans som tillsätts marin skrovfärg och som har en avvisande effekt mot hård marin påväxt, främst havstulpanen. Påväxt är ett globalt problem för shippingindustrin, både ekonomiskt och miljömässigt. Selektope är klassad som miljöacceptabel av samtliga berörda myndigheter för kommersiell shipping. Produkten kan bidra till lägre bränsleförbrukning och därmed lägre CO2-utsläpp och även bidra till minskad spridning av invasiva arter.

I-Tech är en av de mest lyckade börsintroduktionerna de senaste åren. Teckning skedde till 20,50 kr i maj 2018. Bolagets utveckling ligger hittills före den plan som då presenterades. Detta har gett en bra kursutveckling totalt sett även om senaste året varit svagt.

Philip Chabaane är VD sedan 2014. Philip äger drygt 150000 aktier.  Cecilia Ohlauson är Head of Regulatory Affairs sedan 2013, med innehav på drygt 22000 aktier. 
Även styrelsen har betydande aktieinnehav.

 

Intervju med I-Tech 200302;
Philip Chabaane, VD, & Cecilia Ohlauson, Head of Regulatory Affairs.


2019 uppgick tillväxten till 57% och bolaget ligger före målen som kommunicerades i samband med börsintroduktionen 2018. Den största ordern hittills, som kom i augusti 2019, uppgick till 57 mkr och säkerställer stark tillväxt även 2020. Bruttomarginalen ökade ytterligare senaste kvartalet till 48%.
- Är det något från 2019 som ni vill lyfta fram lite extra?

 • I-Tech: För första gången är bolaget EBITDA-positivt, dvs rörelseverksamheten gör ett överskott på helåret. För oss som varit här under lång tid i ett projekt som totalt sett pågått runt 19 år, är det med en känsla av stolthet vi nu kan se att verksamheten börjar generera vinst.

  En annan positiv sak är att vi nu har bidrag till försäljningen från flera kunder utöver Chugoku Marine Paints som för övrigt är världens näst största färgbolag. Det är viktigt att fler nu använder teknologin och att vi därmed visar marknaden att den är applicerbar även för andra. Även om vi inte kan vara så officiella med vad som händer så ser vi att bidrag till försäljningen i allt större utsträckning kommer från de andra stora färgbolagen.

  I övrigt är det sällsynt att kunna växa så mycket och ändå hålla uppe bruttomarginalen. Det är tack vare gott arbete i produktionskedjan*. Leverantörerna ställer upp och håller sina åtaganden, våra metoder, patent och kunnande fortsätter att förfinas.


(not Hållbaraaktier.se: Tillverkning sker i Indien hos producent certifierad enligt internationella standarder för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (ISO 9001, 14001 samt 45001). I-Tech auditerar producenten årligen och jobbar aktivt med hållbarhetsfrågan även i detta hänseende.)

 

2015 inleddes ett omfattande test där oljetankern Calypso målades med Selektope-baserad färg. 2 år senare konstaterades det att det inte fanns någon marin påväxt på skrovet. Källa: I-Tech.se, Introduktionsprospekt 2018.
2015 inleddes ett omfattande test där oljetankern Calypso målades med Selektope-baserad färg. 2 år senare konstaterades det att det inte fanns någon marin påväxt på skrovet. Källa: I-Tech.se, Introduktionsprospekt 2018.


Er ingrediensteknologi har väckt intresse hos alla stora aktörer. Den möjliggör mycket stora miljö- och kostnadsmässiga fördelar. Vid utgången av 2019 konstaterades att tre stora globala och icke tillkännagivna aktörer befinner sig i verifieringsfasen av Selektope®-baserade produkter med pågående testprogram på fartyg.
- Har ni tillräcklig kraft i marknadsbearbetningen för att svara upp mot intresset?

 • I-Tech: Ja, vi tycker det. Vi har förmånen att inte ha ett oändligt antal kunder som måste besökas för att få till tillväxten.


- Vilka är de största invändningarna från de som ännu inte blivit kunder?

 • I-Tech: Konservatism är en sak. Man har inte behövt göra så mycket nytt i branschen totalt sett. Successivt har vi fått hjälp av omvärlden att skapa förståelse för att det är något åt det här hållet som behövs för att möta framtidens krav. En del har kanske tidigare trott att diskussionen om invasiva arter och lågsvavelkrav på förbränningsolja skulle blåsa över.

  Det finns en skepticism inom färgbranschen mot helt nya innovationer eftersom det tidigare kommit många nya idéer som aldrig blivit något av. Flera var skeptiska till oss fram till att vi kunde visa att vi blivit godkända i Europa.


- Har ni kommit i mål med de regulatoriska godkännanden som behövs för att adressera marknaden?

 • I-Tech: I stort sett har vi kommit dit vi vill vara. Sedan kan man alltid utveckla de godkännanden vi har ytterligare samtidigt som det är ett kontinuerligt arbete med att upprätthålla de godkännanden vi har. På det stora hela är vi nöjda med nuläget.


- Hur ser ni på konkurrenssituationen på medellång sikt?

 • I-Tech: Vi är unika med vår produkt och vi ser ingen som är på väg att göra något liknande. Teknologimässigt ser vi mycket ljust på det hela. Sedan är det andra faktorer som spelar in i hur fort det går. Både shipping och färgbolag är ofta långsamma med att få saker på plats.

  Fördelen med Selektope är att den går att kombinera med många olika substanser. Den är inte utvecklad specifikt för att ersätta något speciellt. Vi lämnar till färgbolagen att bedöma hur de vill använda teknologin på bästa sätt. 
   
Källa: I-Tech.se, Introduktionsprospekt 2018
Källa: I-Tech.se, Introduktionsprospekt 2018


Ni har bedömt marknaden till 5 miljarder SEK där de sex största aktörerna står för runt 75%.
- Passar Selektope® lika bra i hela den adresserbara marknaden?

 • I-Tech: Den största delen av de 5 miljarderna avser antifouling som skyddar båtar, fartyg och strukturer som finns i havsmiljö. I all havsmiljö har man problem med havstulpan. I den bemärkelsen så finns det inget som diskvalificerar Selektope från att ingå i något färgsystem. Alltså är det applicerbart överallt.


- Hur kan marknadsstorleken förväntas utvecklas på 10 års sikt?

 • I-Tech: Volymen färg kommer öka lite grann om globalisering och världshandel fortsätter utvecklas som tidigare. Dessutom är det min bedömning att man kommer betala mycket mer för antifouling i framtiden då det blir allt tydligare för marknaden att antifouling sparar bränsle.


I bokslutskommunikéns VD-ord skriver du att ”Det är inga överord att sammanfatta förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling under 2020 som goda.”
- Vilka ser ni som de största hoten mot en fortsatt stark utveckling?

 • I-Tech: Det finns alltid hot. Corona är vi inte så oroliga över även om det kanske skulle kunna få konsekvenser kortsiktigt, vilket vi inte vet idag.

  Tidsaspekten är alltid ett orosmoln, att det tar för lång tid. Det är många saker som ska falla på plats när en antifouling ska bli applicerad på ett fartyg. Går det fel i något moment i hanteringen eller appliceringen, att det är för hög luftfuktighet eller för kallt etc kan det ge dåliga resultat som inte beror på oss eller vår kund. Det kan vara något som hänt i varvet eller att fartyget vistats i helt fel vatten. Olyckliga omständigheter skulle kunna skapa en negativ klang runt en ny teknologi som vår. Något sådant skulle kunna bromsa upp tillväxten.


- Vilka är de trånga sektorerna när volymen nu ökar?

 • I-Tech: Produktionsmässigt har vi den gynnsamma situationen att vi har tagit till ordentligt när vi satt upp produktionskedjan av leverantörer osv. Vi har kapacitet att växa många gånger utan att ta en enda investering eller att någon leverantör skulle få problem. Vi har ytterligare aktiviteter på gång för att utveckla processen ytterligare. Vi är inte oroliga över vår leveransförmåga.

  Försäljningsmässigt så har vi bra koll på och dialog med våra kunder. Vi är inte oroliga över att ta oss an och hantera en fortsatt tillväxt.

  När jag varit ute och presenterat bolaget har jag ofta lyft fram det som ett av de mest skalbara projekten som finns på börsen. Vi är 9 personer som kanske kan växa till 12-15 på sin höjd när vi når en omsättning på en kvarts miljard och uppåt.

 
Stabil tillväxt. Källa: I-Tech.se, Bokslutskommuniké 2019
Stabil tillväxt. Källa: I-Tech.se, Bokslutskommuniké 2019


Bruttomarginalen har utvecklats starkt och uppgick till 48% senaste kvartalet.
- Har skalfördelar och genomförda effektiviseringar redan fått full effekt på bruttomarginalen eller finns mer att hämta?

 • I-Tech: Vi tror att det finns mer att göra på bruttomarginalen. Vi tror att vi kommer bli ännu bättre på några års sikt men utvecklingen kommer inte gå lika snabbt som de senaste åren. Vi har en plan att nå långt över 50 men hur snabbt det kan ske vågar vi inte säga.

Ni bedriver FoU för att stödja befintlig affär samt utveckla nya potentiella applikationsområden.

- Vilka nya möjliga applikationsområden och övriga utvecklingsområden ser ni som mest intressanta?

 • I-Tech: Vi tittar på nya material som inte är färg utan beläggning av någon form. Sedan händer det en hel del inom vind- & vågkraft där vi får se om och när det är värt att lägga energi.

  Vi har rekryterat en R&D-chef från färgbranschen och ett av syftena med detta var att bli bättre på att hjälpa våra kunder att utveckla Selektope-produkter både snabbare och med högre precision.

  Kundbearbetningen är avgörande. Vi kommer förmodligen arbeta med fler geografiska territorier. Vi behöver en del ytterligare godkännanden för att öppna upp marknader som vi inte har tillgång till idag.

  Vi kommer jobba mycket med vårt varumärke mot visionen att bli ett ”Intel inside” – en ingrediensteknologi som ingen ser röken av som fysisk produkt men finns benämnt på produktblad, på färgburkar osv.


Avslutningsvis: Vilka är topp-3 fokus under 2020?

 • I-Tech: Övergripande är att få flera stora kunder att verkligen ta steget. Det är det vi alla jobbar för. Lyckas vi med det så kommer det bli oerhört intressant framöver.

  Stötta teamet så mycket det går i allt bra som alla gör. Vi ska klara av att fortsätta växa. Även om vi inte har några problem med produktion och leveranser så är det alltid viktigt att fortsätta hålla fokus på kvalitet, leveransprecision och övriga löften till kunder. Annars är det lätt att man tappar sin trovärdighet som en liten leverantör.

  Att lyfta varumärket ytterligare.