Stor riktad emission

Styrelsen för Swedish Stirling AB (”Swedish Stirling” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en emission av konvertibler om högst 100 MSEK med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Investerare i konvertibeln är Daniel Ek, vd och grundare av Spotify, samt entreprenören David Zaudy. Emissionen av konvertibler förutsätter godkännande från en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 8 april 2020. Styrelsen för Swedish Stirling har även, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2019, beslutat om en riktad emission av 6 678 571 aktier till en teckningskurs om 7 SEK per aktie till ett flertal svenska och internationella institutionella investerare och tillförs härigenom cirka 47 MSEK. 

Bolaget kommer att tillföras totalt cirka 147 MSEK före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med upptagandet av det konvertibla lånet och den riktade emissionen av aktier är att stärka bolagets balansräkning samt att finansiera (i) produktutveckling i syfte att minska produktionskostnader för och öka effektiviteten hos framtida generationer av Bolagets PWR BLOK, (ii) försäljnings- och marknadsföringsåtgärder, (iii) expandering av organisationen och stödfunktioner i Sydafrika, och (iv) implementering av en strategi för skydd av immateriella rättigheter.