Slopad utdelning och lägre resultat

Nobina är en aktie där en stabilt hög utdelning utgör en stark anledning till att äga bolaget. Det var därför logiskt att kursen initialt reagerade negativt på nyheten att bolaget slopar utdelningen.

Det senaste kvartalet kom in något svagare än förväntat med ett noll-resultat. Nettoomsättningen uppgick till 2 605 MSEK (2 560), en ökning med 1,7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år varav 0,5 procent relaterar till förvärv, 0,9 procent avser organisk tillväxt och 0,3 procent avser valutaeffekter.Resultatet efter skatt uppgick till 0 MSEK (18), och resultatet per aktie uppgick till 0,02 SEK (0,21) före utspädning. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital var 346 MSEK (349).    

En pågående stor kontraktsmigrering håller nere resultatet.

Tar vi sikte på 2021 så är det troligt att vinst, kassaflöde och utdelning åter har normaliserats, givet att samhället då har återgått till en normal vardag.