Femte avtalet om produktionslina

Miljöteknikföretaget WTR från Peru har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Peru. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ramavtalet är inte bindande, utan föreskriver de övergripande principerna för de separata avtal som skall upprättas. Absolicon uppskattar idag att försäljningsvärdet av avtalet ligger i nedre delen av intervallet 40-50 miljoner kronor.

Om WTR inte uppfyller sina åtaganden i varje steg förlorar de rätten att genomföra förvärvet och har då möjlighet att få tillbaka en del av köpeskillingen, dock aldrig för Absolicons havda kostnader. Förhandlingarna inför undertecknandet av ramavtalet har i detta fall gått fort och samarbetet är fortfarande i ett tidigt skede. Diskussioner har just inletts om de första pilotinstallationerna av T160 i Peru. 

Tidigare har en produktionslina leverats till Kina och tre ramavtal tecknats för leverans av produktionslinor till Sydafrika, Kenya respektive Cypern. 

Absolicon har efter den senaste företrädesemissionen en stabil finansiell ställning. Aktien ligger efter senaste veckans uppgång med 5% på +2% hittills i åt och 55% senaste 12 månaderna. Börsvärdet är dryga 250 mkr med en nettokassa på dryga 40 mkr. Hållbaraaktier.se har med Absolicon i portföljen och bedömer att värderingen är låg i jämförelse med flera andra bolag i segmentet "Produkter för förnyelsebar energi"