Företrädesemission av konvertibler

Företrädesemissionen består av konvertibler innebär att Cortus kommer tillföras cirka 69,3 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Emissionen omfattas till cirka 57,9 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

I pressmeddelandet anger bolaget att det "står nära att bryta igenom och därmed stå på tröskeln inför vad som är en game changer som kommer att ge eko i branschen globalt." 

Nettolikviden kommer, vid full teckning, att uppgå till cirka 58,7 MSEK och avses disponeras enligt följande, angivet i prioritetsordning. 

  • Återbetalning av kortfristiga lån som Bolaget ingick med Per-Olov Norberg och P. Forsell Timber AB, cirka 43%,
  • Löpande kostnader för verksamheten och kapitalbuffert, cirka 50%,
  • Vidareutveckling av Projekt Mariposa och Engie, cirka 3%,
  • Affärsutveckling, cirka 4%.

Cortus sjönk 4% under veckan.