Binero Group

I måndags genomfördes som tidigare meddelats tre förändringar i portföljen. En av dessa var en köprekommendation på Binero Group. Aktien togs in i portföljen till måndagens slutkurs 5,16 kr.

Binero är en svensk leverantör av molntjänster och digital infrastruktur. Bolaget erbjuder privata och publika molntjänster såväl som hybrida lösningar, samt drifttjänster och colocation. Kort och gott skalbara molntjänster och digital infrastruktur. Binero profilerar sig med ett långtgående miljöåtagande, till skillnad från de globala aktörerna som satt snabb utbyggnad före hållbarhet. Datacentret i Vallentuna utanför Stockholm tillämpar en cirkulär och klimatsmart modell. Till exempel används överskottsvärmen för att värma bostäderna i kommunen. Det här är en unik modell som uppmärksammats globalt. Det andra tydliga benet i profileringen är att bolaget är en helsvensk molntjänstleverantör som säkerställer integritet och dataskydd under svensk lag och GDPR.

Under 2019 stöptes bolaget om rejält när man sålde verksamheten inom webbhotell. Affären var mycket bra och reavinsten blev hela 242 mkr. När affären offentliggjordes steg aktien över 100% över dagen. Innan dess hade den långsiktiga kursresan varit svag.


Några likheter och skillnader med Fortnox

Binero har några saker gemensamt med den kursmässiga framgångssagan Fortnox. Några av dessa är att intäktsbasen i hög utsträckning består av växande avtalade återkommande intäkter som kommer från svenska små- och medelstora företag. Båda verksamheterna är skalbara på ett bra sätt. En viktig skillnad är att Binero storleksmässigt befinner sig ungefär där Fortnox befann sig för 10 år sedan samt att verksamheten i sin nuvarande form ännu inte redovisar vinst. Återkommande abonnemangsliknande intäkter brukar värderas högt när de kombineras med stark och lönsam tillväxt. P/S-talet för Fortnox är exempelvis 25. Bineros P/S-tal är i nuläget 2,7 vid kursen 5,16 kr.

Om vi fortsätter parallellen så är Bineros mål att växa minst 30% årligen med en rörelsemarginal på minst 25%. Tillväxten senaste kvartalet var 41% medan resultatet är negativt. Fortnox har levererat runt 35% i tillväxt senaste 10 åren och hade en rörelsemarginal 2019 på 32%.

Jämförelsen med Fortnox ska mest ses som en aptitretare runt potentialen till höga multiplar givet att bolaget lyckas.


Digitalisering och hållbarhet

Megatrenderna digitalisering och hållbarhet gynnar Binero som är väl positionerat för att utnyttja de möjligheter dessa för med sig.

Bineros adresserbara marknad uppskattas av Binero till cirka 40000 små- och medelstora företag. Runt 500 av dessa är kunder. Det är en marknad som sett en stark tillväxt under 2010-talet. Prognoser pekar på en minst lika stark medvind de kommande åren och Corona-krisen förstärker nog detta. Allt fler företag och organisationer ser vinsterna med flexibla molnlösningar. Årlig marknadstillväxtt förväntas av olika prognosinstitut ligga på 20-25% de kommande åren.

Med avklarad renodling och den stora investeringen i datacentret på plats sedan något år, så fokuserar bolaget nu på att öka trycket i försäljningen. Även om nog Corona hämmat en del under våren så syns tydliga framsteg som exempelvis stark tillväxt under Q1, ny marknadschef och ökad aktivitet i sociala medier. Bolaget söker även fler affärsorienterade Account Managers för att ta tillvara den ökade efterfrågan. 

På risksidan återfinns exempelvis konkurrensen från globala jättar som Amazon och Microsoft samt potentiella problem i datacentret med driftstopp som följd.  Företagets förmåga att skapa en uthållig lönsam tillväxt återstår att bevisa även om de årliga återkommande avtalade intäkterna redan vuxit stabilt under flera kvartal i rad.


Finansiellt stabilt

Trots att Binero har ett negativt kassaflöde (-0,6 mkr från den löpande verksamheten under Q1) är bolaget finansiellt stabilt. 31 mars hade bolaget 237 mkr i likvida medel och därefter har utdelning skett med 169 mkr.

Styrelse och ledning ger ett stabilt intryck. Carl-Magnus Hallberg är styrelseordförande och sitter i styrelsen sedan 2013. Hallberg är VD för EQT Digital. Ägarbasen verkar stabil och långsiktig. Insynspersoner har enbart ökat sina innehav under 2020.

Börsvärdet är 103 mkr vid kursen 5,16 kr. Det är lågt speciellt med tanke på den stora nettokassan. Lyckas man upprätthålla tillväxten >30% några kvartal på raken utan att fasta kostnader ökar allt för mycket så är nog en kursdubblering fullt ut rimlig inom ett år. 


*Not: Hållbara Aktier-teamet och/eller närstående äger aktier i Binero något som även tydliggjordes i samband med måndagens köprekommendation.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter