Portföljen upp 174% sedan 190319

Hållbaraaktier.se har en portfölj som består av de aktier som anses köpvärda. Portföljen startade 190319 med 100000 kr och har nu vuxit till 274480 kr. Syftet är att spegla utfallet av köprekommendationerna. Alla köp sker med 12500 kr. Alla försäljningar sker av hela innehavet. Ingen hänsyn tas till courtage och som kurs används senaste dagens slutkurs.

Hittills är portföljen upp fantastiska 174% tack vare några riktigt lyckade val och att de stora förlorarna i stort sett undvikits. Uppgången har uppnåtts trots (eller kanske tack vare) att frekventa byten undvikits. Till exempel var portföljen oförändrad under hela hösten 2020. Den stora uppgången ska ses i ljuset av att portföljens kassa med facit i hand varit för stor under huvuddelen av tiden.

Köprekommendationerna ska ses som aktietips för fortsatt analys och eget beslutsfattande. De utgör inte personlig investeringsrådgivning. 

Den nuvarande portföljen innehåller i huvudsak aktier där potentialen på några års sikt är en flerdubblad aktiekurs. Samtidigt som potentialen är hög är även bolagsrisken relativt hög. Undantaget är Nobina där förväntansbilden snarare är 10-15% årlig totalavkastning men då till en lägre långsiktig risk.

Även om portföljen som helhet gått starkt så är vår bild att nuvarande innehav har väsentligt mer att ge på några års sikt. Att de verkar mitt i starka megatrender kommer göra det lättare för bolagen att lyckas jämfört med de som verkar i andra branscher. Fluktuationerna över tid kan förväntas vara stora i de flesta fallen.