I-Tech

Verksamhet:
I-Tech är ett biotechbolag som verkar inom material -och kemi-sektorn och som utvecklar och säljer produkten Selektope®. Produkten används som påväxthämmande ingrediens i bottenfärgsystem för kommersiella fartyg. Bolagets verksamhet inriktar sig huvudsakligen på så kallade ”antifouling coatings” men utveckling sker också för att potentiellt kunna skapa påväxtskydd i funktionella material såsom polyuretan. Bolagets kunder är de ledande globala marina färgbolagen och Asien är den dominerande marknaden.

Sjöfarten, som hanterar runt 90% av den globala handeln, står inför stora utmaningar när det gäller energieffektivisering och reducering av miljöpåverkan.  Med introduktionen av Selektope ges nya möjligheter att motverka marin påväxt på skrovet och därmed minska bränsleförbrukningen, men också att reducera mängden aktiva substanser i färgen. Selektope är klassad som miljöacceptabel av samtliga berörda myndigheter för kommersiell shipping. Produkten kan bidra till lägre bränsleförbrukning och därmed lägre CO2 och svavelutsläpp, och även bidra till minskad spridning av invasiva arter.