Så här är analyserna av kursvinnarna uppbyggda

I den övre delen av kursvinnaranalyserna ges en bedömd huvudförklaring till att aktien har utvecklats så starkt under den aktuella perioden. Som bas för detta finns utöver nyhetsflöde, diverse analyser och delårsrapporter och ett antal nyckeltal. De nyckeltal som finns i tabellen avser R12 (den senaste 12-månadersperioden) innan aktuell period och motsvarande i slutet av perioden.
 
I den nedre delen analyseras information som fanns tillgänglig innan den aktuella perioden då aktien blev en kursvinnare. Även här utgår vi från nyhetsflöde, diverse analyser, delårsrapporter och ett antal nyckeltal. Nyckeltalsjämförelsen avser utveckling i den sista kvartalsrapporten jämfört med motsvarande kvartal året innan. Jämförelsen avser även värdering jämfört med bolagets eget 3-årsgenomsnitt samt medianvärdet för bolag med positiva värden i aktuell storleksklass.
 
I den nedre delen finns även en tabell som visar en konkretisering av annan info som fanns tillgänglig innan perioden då aktien blev en vinnare. Detta avser insideraktivitet, VD:s aktieinnehav, kurstrend (kursnivå i förhållande till glidande medelvärde för slutkurs 50 respektive 200 senaste handelsdagar), senaste rapport (vinstutveckling och marknadsreaktion vs index) samt stabilitet i vinst och fritt kassaflöde.
 
Nyckeltalsjämförelsen för forskningsbolag som ännu inte tydligt kommit igång med försäljning avser färre än för övriga bolag.

Källa är om inte annat anges bolagens rapporter för del- och helår. 
* Referenstalen till andra bolag i samma storlekssegment avser median för bolag med positiva värden
 
Definitioner nyckeltal
 

Omsättning/aktie Fakturering / antal aktier
Vinst/aktie Vinst efter skatt / antal aktier
FCF/aktie Kassaflöde efter investeringar (”fritt kassaflöde”) / antalet aktier
Bruttomarginal % Bruttoresultat efter direkta kostnader i % av fakturering
Rörelsemarginal % Rörelseresultat före finansnetto & skatt i % av fakturering
ROC % Rörelseresultat i % av investerat kapital  (omsättningstillgångar-kortfr skulder- kassa+anläggningstillg.)
Direktavkastning % Utdelning i % av aktiekurs
P/S Börsvärde/fakturering
P/E Börsvärde / vinst efter skatt
P/FCF                                         Börsvärde / fritt kassaflöde
EV/EBIT    Enterprise value (börsvärde+nettoskuld) / rörelseresultat
Totalavkastning Kursförändring + utdelning
OMX Sthlm All GI  Index som inkluderar alla bolag på Nasdaq OMX inklusive utdelning