Riskjusterad avkastning

Investeringar kan liknas vid ett livslångt maratonlopp där risk/avkastning bör balanseras hela tiden. De tidsperspektiv – 5/3/1 år ner till halvår/kvartal och ännu kortare - som fokuseras på Hållbara Aktier blir då närmast som ett 100 meterslopp. De aktier som är vinnare i ett kort perspektiv kan ofta vara de som är förknippade med hög risk.

Hållbara Aktier väljer i sin analysansats att arbeta med olika tidsperspektiv, bolagsstorlek och branscher och där hitta drivande faktorer som har bärighet både på kort och lång sikt. Aktierekommendationer som ingår i portföljen är i grunden långsiktigt orienterade. Det hindrar inte att förändringar av portföljen kan ske snabbt vid ny information eller om aktien når sitt motiverade värde.

De aktier man väljer att ha i sin portfölj bör alltid ses i ljuset av helheten av portföljen, placeringshorisont och investerarens riskbenägenhet. Den så kallade ”Sharpekvoten” är ett hjälpmedel och du kan se denna för din portfölj hos exempelvis Avanza och Nordnet. Sharpekvoten ger möjlighet till en rimlighetskoll att man ligger rätt i avvägningen mellan avkastning och risk.

Sharpekvoten är ett mått på den avkastning du får utöver den riskfria räntan i förhållande till portföljens risk (definierad som portföljens standardavvikelse). Kvoten ger allt annat lika bättre utfall vid hög avkastning än låg. Bättre vid låg risk än hög. Och ju högre den riskfria räntan blir, desto större krav ställer den på avkastning och riskoptimering.

Portföljen som presenteras på HållbaraAktier.se fokuserar på absolut avkastning och inte riskjusterad avkastning. Branschspridningen är begränsad och många bolag är i tidiga faser. Portföljens kassa, aktier i olika segment av hållbara aktier och aktievalen i sig skapar emellertid en viss balansering av risken. Målet är att avkastningen på lång sikt ska ligga klart över ett brett index för Stockholmsbörsen. Då håller det inte att enbart välja högriskaktier som ju står både för de största upp- och nedgångarna.

Warren Buffets syn på risk är delvis annorlunda vilket beskrivs bland annat i ”Så blev Warren Buffet världens rikaste person” (Per H Börjesson, 2009). Risk är att betala mer för ett bolag än det är värt och inte veta vad man gör. Han anser att man tar mindre risker genom att ha en mer fokuserad portfölj där man verkligen känner bolagen. Och där bolagen är stabila med säkra kassaflöden och historik. Även om den fokuserade portföljen kommer svänga mer än den diversifierade så hålls risken nere om placeringshorisonten är lång. En genomsnittlig hoppande avkastning på 15% kan jämföras med en jämn avkastning på 12% varje år. Efter 30 år är den hoppande avkastningen värd mer än dubbelt så mycket. Varför ska man då välja portföljen med låg standardavvikelse frågar sig Buffet. Sedan många år har dock portföljen blivit mer diversifierad på grund av storleksskäl vilket även försvårat överavkastning.