Svenska noterade bolag inriktade
mot miljöteknik och/eller
med ett starkt hållbarhetsarbete

 

   Sök aktie

Hållbara aktier

Gå till sidan med hållbara aktier

Aktietips

Ta del eller lämna aktietips

2019 > 06

Aktier som listas på Hållbaraaktier.se röner i många fall ett successivt ökat intresse, framför allt från småsparare. Det märks i Avanzas statistik över aktier som ökat antal aktieägare mest. Rapporten, som presenterades i går på DI.se, visar att 4 av de 10 aktier som ökat mest under juni är "hållbara"aktier;

 • SolTech
 • Minesto
 • Eolos Vind AB
 • SeaTwirl
   
​​​​​​​Dessa fyra är inriktade mot förnyelsbar energi vilket är ett område som gått bäst i år av de olika kategorierna av "hållbara" bolag. Segmenten har utvecklats så här under första halvåret:
 • Produkter för förnyelsebar energi (12 bolag): + 131% i genomsnitt
 • Produktion av förnyelsebar energi (4 bolag hela året): + 89% i genomsnitt

  Hållbaraaktier.se återkommer inom kort med en halvårsuppdatering av de 12 kategorierna "hållbara" aktier.
Läs hela inlägget »
 • Ecoclime växer starkt organiskt inom fastighetsautomation
 • Utdelningsaktien Nobina ökade kvartalsresultatet med 38%
 • Billeruds skogsaffär skapar långsiktiga möjlighetet i kärnaffären


  Läs mer på respektive bolagslänk ovan
Läs hela inlägget »

SolTech tillhör årets kursvinnare med en uppgång på 251%. Uppgången är befogad då en rad positiva nyheter har kommunicerats. Den förestående separatnoteringen av bolagets kinesiska verksamhet är positiv då den skiljer sig mycket från SolTechs sverigebaserade bolag. Alla delar av SolTech verkar just nu utvecklas starkt. Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Stefan Ölander.

.

.

SolTech i korthet:

SolTech utvecklar och säljer byggnadsintegrerade och estetiska solenergiprodukter för alla former av fastigheter. I koncernen ingår de majoritetsägda dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy i Sverige vilka beskrivs i artikel på denna länk.

SolTech har även en stor affärsverksamhet i Kina som är ett joint venture med det kinesiska företaget Advanced Solar Power. Affärsmodellen består i att man finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunder förbinder sig att under avtal på 20-25 år köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar.
 

Källa: SolTech (prospekt företrädesemission maj 2019). Företrädesemissionen blev kraftigt övertecknad och de cirka 100 mkr från denna ska användas till förvärvsdriven expanssion.
Källa: SolTech (prospekt företrädesemission maj 2019). Företrädesemissionen blev kraftigt övertecknad och de cirka 100 mkr från denna ska användas till förvärvsdriven expanssion.


Intervju med Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden, 190625

Året har börjat bra för SolTech med bl a tre förvärv, kraftigt övertecknad emission som möjliggör ytterligare förvärv, första obligationsemissionen på institutionella marknaden, nytt samarbetsavtal med potential på 100 MW per år i Kina samt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten under Q1. Förtroendet för bolaget har ökat och kursutvecklingen har varit stark.
- Vilka delar i årets utveckling bedömer ni kommer att få störst långsiktig betydelse?

 • Stefan Ölander (SÖ): Den övertecknade nyemissionen med de medel vi fick genom den. Sedan har vi på bolagsstämman fått beslut på möjligheten att utöka antalet aktier. Vi har idag 55 miljoner utestående aktier och på bolagsstämman fick styrelsen mandat att gå upp till 80 miljoner. Det innebär att vi dels har 100 färska miljoner i kassan men också möjlighet att efter styrelsebeslut utöka med 25 miljoner nya aktier. Det ger oss fina förutsättningar att köpa bolag.


Vilka är dina topp-3 fokusområden under andra halvåret?

 • SÖ: Ta hand om de bolag vi har köpt och köpa fler bolag är de två främsta. Sedan är det också att bistå i börsintroduktionen av Kina-delen.


 

Bildkälla: SolTech, emissionsprospekt SOLT5. Bilden visar Advanced Solar Powers (ASP) fabrik. Ägare till ASP är Familjen Wu, Legend Capital (Lenovos riskkapitalbolag), Sequoia Capital (ansett som ett av världens främsta venture capitalbolag. De har bland annat investerat i Apple och Google), Zhejiang Energy Venture Capital (statligt riskkapitalbolag som ägs av Zhejiang Energy Group som är provinsens motsvarighet till svenska Vattenfall) samt ett antal andra institutionella investerare och medarbetare. ASP äger 49% av Advanced SolTech Sweden (ASAB) där SolTech är majoritetsägare med 51%. ASAB finansierar över 80 solenergianläggningar i Kina. ASAB kommer att börsnoteras under hösten 2019.
Bildkälla: SolTech, emissionsprospekt SOLT5. Bilden visar Advanced Solar Powers (ASP) fabrik. Ägare till ASP är Familjen Wu, Legend Capital (Lenovos riskkapitalbolag), Sequoia Capital (ansett som ett av världens främsta venture capitalbolag. De har bland annat investerat i Apple och Google), Zhejiang Energy Venture Capital (statligt riskkapitalbolag som ägs av Zhejiang Energy Group som är provinsens motsvarighet till svenska Vattenfall) samt ett antal andra institutionella investerare och medarbetare. ASP äger 49% av Advanced SolTech Sweden (ASAB) där SolTech är majoritetsägare med 51%. ASAB finansierar över 80 solenergianläggningar i Kina. ASAB kommer att börsnoteras under hösten 2019.
Källa: SolTech Energy Sweden, emissionsprospekt maj 2019.
Källa: SolTech Energy Sweden, emissionsprospekt maj 2019.


Ni har för avsikt att hösten 2019 göra en separat börsnotering av dotterbolaget ASAB som Soltech äger till 51%. En börsintroduktion av ASAB syftar till att underlätta finansiering av tillväxten i Kina dels genom att renodla SolTechs och ASPs respektive verksamheter, dels genom att skapa en bättre transparens av och förståelse för den kinesiska verksamheten.
- Kan du utveckla hur ni ser på potentialen i detta?

 • SÖ: Stora skälen bakom börsnoteringen är dels att verksamheten blivit så pass stor med snart 100 MW och en miljard kr finansierat, dels har verksamheterna så separata affärsidéer. Det tredje skälet är att vi måste ha ungefär 20% i eget kapital kontra lånen och för att uppnå målet om 605 MW så behöver vi 3,5 miljarder till. 20% av det skulle innebära att SolTechs aktieägare hela tiden skulle behöva ta fram pengar för att täcka upp vår del av eget kapital. Det skulle bli fel. Sedan är vi övertygade om, och har fått indikationer från olika rådgivare, att de två delarna separerade kommer rendera ett högre värde än när de sitter ihop.

  För SolTechs aktieägare innebär det att verksamheten försvinner ur SolTech men vi kommer fortfarande vara en av de största aktieägarna.

   
ASABs verksamhet består i att finansiera solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och förvaltas av SolTech-koncernens kinesiska samägda bolag, ASRE. Kapaciteten uppgår efter ordern som offentliggjordes den 24/5 till cirka 100 MW. Målet är att i slutet av 2021 ha en installerad kapacitet på 605 MW. Marknadsstorleken i Kina är gigantisk.
- Vad krävs för att realisera den fulla potentialen (tot 500 MW) i avtalet med Jiangsu Siyang?
 • SÖ: Det är bara pengar som krävs för att realisera potentialen i det stora ramavtalet. Det handlar om att få in de här 3,5 miljarderna totalt. Och då är vi bara uppe i 605 MW inkopplat 2022. Nästa mål får man sätta högre. Utöver ramavtalet finns det ju även andra affärer att ta. Men för att fullgöra detta, och så har det varit från början, så handlar det om att få tillgång till kapital.

  Stora målet är att successivt få tillgång till billigare kapital. Idag betalar vi på de olika utestående obligationerna 8,25, 8,75 respektive 9% och varje tiondel vi kan sänka ger direkt effekt på ”bottom line”.

- Vilka är ASREs primära konkurrensfördelar?
 • SÖ: ASREs primära konkurrensfördel är att det finns en rad installationer som tuggar och går så jag skulle säga att det är nöjda referenser. Det handlar väldigt mycket om referensförsäljning. En annan fördel är att ASP som äger 49% av ASRE har egen produktion medan många av konkurrenterna är rena installatörer. Det är en trygghet för kunden med en kvalitetspartner som tillverkar sina egna solceller och inte bara är en mellanhand.

- Har investeringscaset för ASRE legat på ungefär samma nivå sedan start eller finns det någon tendens vad gäller avkastning på investerat kapital?
 • SÖ: Affärerna kan göras på ungefär samma nivå som tidigare. Det som skiljer är att bidragen försvinner mer och mer. Vi har sagt att vi inte räknar med några bidrag från 2020. Och då kan man fråga sig hur vi kan behålla samma intjäning. Det gör vi dels genom att elpriset stadigt går uppåt, dels genom att effektiviteten i solcellerna går upp. Dessutom är det så att ju mer vi bygger, desto mer effektiva blir vi. Processerna blir effektivare och inköpen bättre.

  En annan sak vi följer noga med våra ingenjörer är så kallad ”coating” som man sprayar på befintliga solceller. Detta är ännu inte tillräckligt bra men kan bli intressant på sikt och då i så fall öka installerade solcellers effektivitet.


   
Lite förenklat brukar ni säga att ni i Kina gör en försäljning som ger intäkter under 20 år, där de första 6-7 åren betalar investeringen och att resterande år i princip enbart är vinst. Detta utgör en mycket intressant aspekt värderingsmässigt.
- Vilka principiella antaganden ligger bakom bedömningen på 6-7 år (ex oförändrat elpris, bidrag, valutakurser SEK/EUR/YUAN etc)?
 • SÖ: Vi räknar med en försiktig höjning på elpriset på ett par procent och oförändrade  valutakurser. Ännu så länge valutasäkrar vi inte men det kanske vi kommer göra när vi kommer upp i ett par miljarder. Det är väldigt dyrt att valutasäkra. Valutan är helt klart en volatil parameter som utgör en riskfaktor.

   
20 år är en lång tid och ger en fantastisk trygghet och lönsamhet när allt går enligt plan. Samtidigt finns det även andra risker än valuta som exempelvis elpris, effekt och politisk risk.
- Hur har elpriset grovt sett utvecklats i de regioner ni verkar i de senaste fem åren?
 • SÖ: Elpriset är lite volatilt och det är ju trots allt en regeringskonstellation som är bestämmande. Över en längre period ser man ändå en stabilitet med en trend sakta uppåt. När man nu ska skifta ut en så stor andel kolkraft mot förnyelsebart så talar det inte direkt för att elpriserna skulle sjunka.

- Har producerad elvolym blivit enligt plan i befintliga installationer?
 • SÖ: Kvartal 1 i år var faktiskt sämre än vi trodde och det berodde på att det regnade så mycket. Det finns självklart en väderaspekt som påverkar. I övrigt är effekten den förväntade.

- Hur verifierad är livstiden och börjar verkningsgraden sjunka exempelvis efter 25 år?
 •  SÖ: Vi har effektgarantier på 80% vid 25 år.

- Vilka övriga risker ser ni som störst (sannolikhet/effekt) utöver de som tidigare berörts?
 • SÖ: Ibland talar man om politisk risk men där känns länder som USA och Italien som mer instabila. Kina är väldigt stabila på ett sätt, de kör sina femårsplaner som bryts ner till regionerna. Det är nu för första gången så att lokalpolitikerna mäts på hållbarhet som en av fem parametrar. Tidigare var det enbart ekonomisk tillväxt. Miljön är otroligt dålig och det påverkar alla. Det finns väldigt starka krafter som driver dessa frågor och vi har i alla fall svårt att tro att man skulle sätta krokben för miljövänliga energislag.

   
På möjlighetssidan återfinns bl a finansieringskostnaden där obligationsräntorna skulle kunna bli lägre längre fram (ni har nämnt att en halvering kan bli möjlig).
- Vad är viktigast för att kunna få ner obligationsräntorna?
 • SÖ: När vi gav ut de första obligationerna 2016 var det nästan ingen som trodde på oss; Kommer de betala räntorna? Får man verkligen ut pengarna från Kina? Nu har vi gjort det i tre år och förra veckan betalade vi tillbaka den första obligationen (SOLT1). Det som talar för att få ner räntan är att det finns ett ”track record”, att räntor betalas halvårsvis år efter år, att det fungerar. Och sedan att vi kommer upp i volym där vi snart har 100 MW uppsatt. Det är lättare på den institutionella marknaden att ta in två miljarder än 200 miljoner, beroende på placeringsregler hos de större institutionerna som ofta inte får ta mer än 10% av totala emissionsbeloppet. Då måste beloppet vara högt för att vara värt jobbet med due diligence och legala bitar osv.

  Vi har märkt att när vi kommer upp i nivå med snart en miljard finansierat och är på väg uppåt, då blir det lättare att ge ut obligationer. När vi nu dessutom har flera års bevis bakom oss att vi sköter oss mot Nasdaq First North Bond Market, rapporterar enligt ”green bond principles”och att allt fungerar då kan det gå att ge ut obligationer med räntor på 8, 7, 6% osv. 

- Finns det andra möjligheter att optimera intäkter/kostnader under avtalstiden?
 • SÖ: ”Coatingen” som man i en framtid troligtvis kan använda för att öka effekten kan även göra ett driftskostnaderna sjunker. Idag får man tvätta av solcellerna halvårsvis och i koldistrikten kvartalsvis. Med ”coating” skulle frekvensen kunna minska.

  Det kan även i en framtid finnas möjlighet att sälja på andra tjänster. Det är inget vi jobbar på idag men skulle kunna bli aktuellt längre fram. När man har hundratals MW installerat så har man en stor kundbas och då finns möjligheter till intelligenta tjänster som exempelvis styrning.

 
Produkten SolTech ShingEl är en av fyra egna produkter. Bildkälla: Soltechenergy.com.
Produkten SolTech ShingEl är en av fyra egna produkter. Bildkälla: Soltechenergy.com.


Estetisk och byggnadsintegrerad solenergi har varit på gång några år men inte riktigt fått ett genombrott i jämförelse med utanpåliggande solceller. Potentialen är stor och SolTech siktar mot att inom 3-5 år komma upp i 750 miljoner i försäljning på den svenska marknaden (marknadsandel 20% på bedömd marknad). De förvärvade bolagen bidrar redan till att öka kraften i marknadsföringen av SolTechs produkter och har bra tryck i respektive verksamhet.
- Vad är utöver detta och ytterligare förvärv viktigast för att få ett stort genombrott med ”snygg solenergi”?

 • SÖ: Till stor del handlar det om marknadsföring. Vi har ju de senaste åren legat relativt lågt och satsat på Kina. Vi har kommit lite på efterkälken i Sverige och därför tog vi beslutet förra sommaren att nu är det dags att köpa bolag för att satsa.

  Mer bra marknadsföring är viktigt. Folk känner helt enkelt inte till produkterna. Däremot hörde jag häromdagen av ett stort solenergibolag att sökningarna på deras hemsida hade ändrats. För första gången hade de dubbelt så många sökningar på byggnadsintegrerade solceller som på solceller. Det börjar komma ett större och större intresse.

  När det börjar komma upp fastigheter med byggnadsintegrerade produkter så kommer grannen med utanpåliggande solceller – som jag brukar kalla för tjock-tv där vi då har platt-tv – nog tycka att han också vill ha snygga solceller.

  När vi köper bolag kommer vi självklart se till att de marknadsför våra produkter. En annan sak är att om en spelare som Tesla kommer ut på marknaden och börjar sälja då kommer det gagna hela marknaden. Tesla lanserade sina solceller för tre-fyra år sedan men de går fortfarande inte att köpa någonstans i världen. Det vore mycket bra om de kom igång och utgör inte ett alls ett hot, tvärtom.

  Sammanfattningsvis så är det marknadsföring och att andra spelare kommer igång som är nyckelfaktorer.


Ni har fyra produkter inom detta område.
- Hur stor installerad bas har ni av ShingEl, Roof, Facade respektive Semitransparenta solpaneler?
 • SÖ: Ett hundratal. Vi har satsat på Kina och sålt för lite av våra egna produkter.

- Vilka är produkternas viktigaste konkurrensfördelar?
 • SÖ: Våra solceller går att gå på. Det gör det inte med en kiselsolcell, vi jobbar ju med tunnfilm. Har man haft en villa eller BRF så vet man att man ibland måste upp på taket och då måste man kunna gå på solcellerna för att kunna täcka hela taket.

  En annan fördel är att det är enkelt att lägga. Vi har tagit fram produkter tillsammans med Benders och de läggs på samma sätt som man lägger pannor. Kablarna kopplas ihop och sedan är det klart. De är framtagna ur ett eko-design-perspektiv vilket gör att kunder som Vasakronan ger produkterna ett högt betyg då de inte bara tänker på hur mycket energi den ger, utan även dessa aspekter.

  Skillnaden i effekt är ungefär 25% mot utanpåliggande men vi kan täcka en större del av taket vilket gör att vi ofta kan få ut lika mycket energi. Men på ett helt platt tak så får man ut mer av utanpåliggande. Vi arbetar med att få effektivare och effektivare solceller.

  Största konkurrensfördelen på privatmarknaden är villans värde. Alla jag talar med – värderingsmän, mäklare och villaägare – är helt övertygade om att villan med snygga solceller kommer vara mest värd samtidigt som villan med utanpåliggande kommer vara mer värd än den som inte har solceller alls.

  Vasakronan säger att en investering i solceller – och då inte bara våra produkter – är betald samma dag som de kopplar upp den på nätet. Driftsnettot förbättras och därmed höjs värdet.

- Sker den största delen av vidareutvecklingen av er själva eller av era strategiska partners (ASP, Sapa Building System respektive Benders)?
 • SÖ: Största samarbetet är med ASP i Kina i arbetet med att ta fram nya produkter och framför allt se till att utveckla solcellerna. Sedan jobbar vi med både Benders och Sapa, Sapa framför allt på fasadsidan. Benders är återförsäljare av våra produkter.
 
- Relativt nya produkter brukar ibland ha vissa kvalitetsproblem i början, hur är läget med detta?
 • SÖ: Inga kvalitetsproblem som vi ser hittills.
 

Vilken är er vision av SolTech i det långa perspektivet (10 år)?
 
 • SÖ: Vi har inte kommunicerat någon vision men självklart handlar det om att fortsätta bygga ett stort och framgångsrikt bolag som bidrar till två saker – aktieägarvärde och en bättre miljö. Under nyemissionsperioden talade jag med många aktieägare och ställde frågan; varför är du aktieägare i SolTech? Alla svarade i princip samma sak; jag vill bidra till en bättre miljö och tjäna pengar. Så egentligen kan man sammanfatta våra aktieägares vision till vår egen.

  Vi hade 18000 aktieägare innan nyemissionen och nu skulle jag tippa att vi är över 25000. Snittet på First North är ungefär 2000 aktieägare så vi har en mycket spridd aktie. Det är mycket positivt och ett mål jag har att det ska fortsätta att öka. Det borgar för stor handel i aktien vilket är en trygghet för aktieägarna.

  Vi har även ett mål att vi ska ha institutionella ägare vilket vi inte har idag. Det märks dock att intresset börjat öka nu när vi passerat en miljard i börsvärde.

 ----------

Följ kommande intervjuer och analyser av SolTech och andra bolag med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete på Hållbaraaktier.se, i nyhetsbrevet eller på facebook.
Läs hela inlägget »

Absolicon har presenterat några positiva nyheter den senaste tiden medan det är fortsatt tungt för årets kursförlorare Alelion. Läs mer genom att klicka på respektive bolag.

Läs hela inlägget »

Hållbaraktier.se ser positivt på de tre förvärv bolaget gjort hittills i år. Läs mer på länken.

Hållbaraaktier.se kommer inom kort intervjua VD Stefan Ölander. Följ detta och övriga analyser, intervjuer och aktietips på hemsidan, i nyhetsbrevet eller på facebook.

 

Läs hela inlägget »

Veckan innehöll som vanligt mycket spännande för de bolag vi följer. Några exempel återfinns på länkarna nedan:

 • Rejäla kursryck för Industrial Solar och Enersize
 • Nya riktkurser klart högre än dagskurs för Cortus Energy och Josab Water Solutions
 • Förslag på en ny förordning som skulle bli betydelsefull för Ferroamp
 • De "hållbara" bolagen som listas av Hållbaraaktier.se gick bättre än index och behåller sitt försprång både i år (+31% vs AFV generalindex +15,5%) och senaste 12 månaderna +19% vs +3%.
Läs hela inlägget »

Ferroamp Elektronik hade en lyckad introduktion på First North i slutet av mars. Bolagets listningsemission skedde till 16 kr och aktien steg snabbt till 25 kr. Efter nyheter om samarbetsavtal och order i mitten av april steg kursen till toppnoteringen 40 kr. Därefter har bolaget släppt en rapport som i allt väsentligt var i linje med tidigare utfästelser från bolaget. Kursen har efter den snabba uppgången rekylerat till nivån runt 30 kr. Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Olof Heyman.
 

Ferroamp i korthet:

Ferroamp utvecklar, tillverkar och marknadsför en plattform för effekt- och energioptimering som resulterar i stora besparingar i form av minskade elnätsavgifter och minskade energiförluster. Plattformen möjliggör även stegvis utbyggnad och integration av solel, energilagring och elbilsladdning i fastigheter.
 

Intervju med Olof Heyman, VD Ferroamp, 190605

Finns det något du skulle vilja förtydliga (eller lyfta fram lite extra) när det gäller kvartalets utveckling?
 

 • Att vi gör det vi ska, det vi sagt i vårt prospekt. Vi ska dubbla omsättningen 2019, påbörja generation 2 i industrialiseringen av våra produkter, satsa på marknad i Sverige och även utomlands och påbörja även tjänstesidan. Vi följer plan.

  Allmänna marknadskunskapen har ökat. När vi för två år sedan var ute och pratade om effekt fick vi förklara väldigt mycket. Nu snackar alla effekt. Vi tillhandahåller en plattform för att managera effekt i fastigheter och använda denna i energiomställningen.

 
Under kvartalet inleddes ett strategiskt partnerskap med Kraftpojkarna, marknadsledande leverantör av lösningar för solenergi. I april tecknades avtal med det rikstäckande elinstallationsföretaget Svenska Elkedjan. 
- Vad är viktigast med dessa partnerskap och söker ni ytterligare partnerskap?

 

 • En del av vår strategi är att sälja via kanaler och då är det viktigt för oss att etablera oss tillsammans med de bästa kanalerna. 

  Kraftpojkarna är mycket stora på svenska marknaden och samarbetet innebär att de vill använda våra produkter. Sedan återstår att se exakt hur vi utvecklar detta över tid. Liknande kan man säga om Elkedjan som dessutom kommer förrådsföra våra produkter. Ju mer som våra kanaler förrådsför, desto enklare blir vår produktion samtidigt som de kan serva sina kunder bättre. Sammantaget har detta en positiv påverkan på volymen. 

  Vi söker ytterligare strategiska partnerskap. Det är en komplex marknad nu där det händer mycket. Nya affärsmodeller uppstår. Med det sagt är det inte osannolikt att vi hittar nya partnerskap även inom andra områden.


Det strategiska programmet Industrialisering 2.0 fortskrider med syfte att optimera produktsortimentet för större produktionsvolymer. Första leveranserna enligt detta koncept kommer ske Q4 2019. 
- Innebär detta att ni då som komplement till egen produktion har en helt outsourcad produktionslösning som möjliggör snabb volymökning? 

 • 2.0 är primärt att vi jobbar igenom produkterna för att de ska vara lämpliga för massproduktion. Och att vi hittar partners för att ta det steget. När vi har det etablerat har vi andra som tillverkar åt oss. Det är ett stort steg som vi kommer ta oss stegvis igenom.


Ni har cirka 500 installationer i drift;
- Mäter ni löpande kundnöjdhet och vad finns i så fall att säga om resultaten?
- Behöver organisationen lägga mycket tid på befintliga installationer (support, garantijobb etc)?

 • Vi mäter inte kundnöjdhet men däremot andel återkommande kunder och vi har en god andel återkommande kunder. Vi har ett antal kunder som successivt rullar ut våra produkter. Det tar vi som det bästa tecknet på att kunderna är nöjda.

  Vi har haft och har en del ”barnsjukdomar” som vi arbetar med för att få bort och även att åtgärda effektivt i de fall problem dyker upp så att kunderna inte blir lidande. Från mina tidigare erfarenheter från andra områden kan jag säga att omfattningen är normal och sådant som man med systematiskt kvalitetsarbete arbetar bort.

  Vi har så här långt inte någon omfattning av supportavtal och kringtjänster men det är något som kommer.


Ni har målet att i år fördubbla omsättningen. 
- Vilka är de största hoten mot detta?
- Är det kapacitetsmässigt möjligt med nuvarande organisation att rejält överträffa detta givet att ni lyckas med försäljningen?
- Vilka personalkategorier räknar ni med att anställa under året?

 • Marknaden bestämmer förstås. Vi kan ha bedömt marknaden fel eller om vi på något sätt visar att vi inte möter förväntningarna. 

  Inom vissa gränser kan vi öka. Samtidigt måste vi säkerställa att vi inte prutar på kvaliteten och att även underleverantörerna hinner med att öka. Långsiktigt ger generation 2 av produkterna en helt annan flexibilitet att hantera volymförändring både uppåt och nedåt. 

  Vi räknar med att förstärka inom alla områden; Montage, teknik och marknad – allt det som behövs för att vi ska lyckas med det vi har sagt.
anm Hållbaraaktier.se: Bolaget var 19 anställda 31 mars och har inte kommunicerat hur mycket man kommer öka.
Bildkälla: Bolagsbeskrivning, Ferroamp.se. Ferroamps plattform möjliggör stegvis utbyggnad och integration av solel, energilagring och elbilsladdning i fastigheter. Efterfrågan på denna typ av lösningar ökar i samband med att priserna för distribution av el stiger till följd av de nätförstärkningar som krävs för att hantera det stora tillskottet av förnybar kraft och de effekttoppar som elektrifiering av fordonsflottan medför. Dessutom växer marknaderna för solceller, elbilar och energilagring vilket skapar nya möjligheter för fastighetsägare att i större grad producera, använda och till och med lagra el lokalt.
Bildkälla: Bolagsbeskrivning, Ferroamp.se. Ferroamps plattform möjliggör stegvis utbyggnad och integration av solel, energilagring och elbilsladdning i fastigheter. Efterfrågan på denna typ av lösningar ökar i samband med att priserna för distribution av el stiger till följd av de nätförstärkningar som krävs för att hantera det stora tillskottet av förnybar kraft och de effekttoppar som elektrifiering av fordonsflottan medför. Dessutom växer marknaderna för solceller, elbilar och energilagring vilket skapar nya möjligheter för fastighetsägare att i större grad producera, använda och till och med lagra el lokalt.


Till skillnad från konkurrenterna samordnar Ferroamps plattform alla system och kan därigenom optimera effektförbrukningen för hela fastigheten. Kan du utveckla din syn på hur betydelsefullt detta är ur kundperspektivet?

 • Tidigare har det varit mycket diskussioner om att sätta in solpaneler och vårt budskap var då att man måste se det hela integrerat som en helhet. Då var det ett mindre antal som köpte vårt resonemang och hakade på. Men i takt med att elbilsladdning har kommit in som en faktor och diskussionen om effekttillgång och att dessa priser kommer gå upp, då vill man som fastighetsägare komma in i det nya men vet inte alltid riktigt hur. Där tillhandahåller vi en plattform och ett arbetssätt att successivt ta sig an detta. När vi talar med energiexperter i fastighetsbolag så är det många som säger att det är så här man ska göra. Vi har en helhet som ingen annan har.


Ni har Sverige som prioriterad marknad och säljer redan till ytterligare några länder. 
- Stämmer det att ni bedömer att marknaden i Sverige i segmentet flerbostadsfastigheter/kommersiella fastigheter kommer uppgå till 1,5 miljarder?

 • Ja den marknadsbedömningen har vi kommunicerat. I dagsläget är vi så små att vi har en oändlig marknad att vända oss mot.


Visionen är att 2022 omsätta 400 mkr och utvecklas mot ett globalt miljöteknikbolag;
- Vilka utmaningar bedöms bli störst på den resan?
- Vilka erfarenheter har ni i ledning/styrelse av liknande utveckling?

 • Det ligger i sakens natur att det är ett brett spektra av utmaningar i att som företag klara av en sådan omställning. Utmaningen är att kunna se sig själv som ett globalt miljöteknikbolag. Min erfarenhet är att planerar man inte för det så kommer det inte att hända. Man klarar inte att växa om man inte planerar för det. Men gör vi det så känner jag att det är fullt realistiskt. 

  Anders Persson* har gjort liknande tillväxtresor. Själv har jag varit med om att dels bygga upp ett ingenjörskontor i Indien från 0 till 250 personer, dels från min tid i ledningen för HVDC (ABB) då vi växte från ett par miljarder till tio miljarder på sju år. Jag tycker vi har en kunskap om behovet av att se sig som stor och sedan verkligen planera för det. 
*anm Hållbaraaktier.se: Anders Persson är styrelseledamot och har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar med fokus på tillväxt. Sedan 2014 har han arbetat som styrelseledamot i bl a Net Insight, Invisio Communication och Hexatronic Group. Dessförinnan var han under 2000-2014 vice VD i Net Insight AB. Även övrig styrelse har relevant erfarenhet.


Följ kommande intervjuer och analyser på Hållbaraaktier.se eller facebook.
Läs hela inlägget »


SeaTwirl som utvecklar flytande vertikalaxlade vindkraftverk har stigit med hela 741% i år och 1096% senaste 12 månaderna. Nedan punkter ger lite bakgrund till uppgången:
 

 • Innan uppgångsperioden på nästan 1100% så fick bolaget en kvalitativ samarbetspartner i form av Siemens. Nyheten offentliggjordes 180405. 
  - Siemens arbetar för en smart och digital industriell produktion där användning av förnyelsebar energi kommer att leda till hållbar industriproduktion. Siemens ser det som strategiskt viktigt att stötta SeaTwirl med våra hållbara lösningar, kommenterade då Göran Persson, divisionschef Digital Factory/Process Industries and Drives, Siemens AB, i pressmeddelandet från SeaTwirl.

  Siemens har flera hundra miljarder i omsättning och är globalt ledande inom flera marina segment. Att de valde ett samarbete med lilla SeaTwirl var en tydlig signal på höjden i patent och lösning. Kursen steg under förra våren.
   
 • SeaTwirl avslutade 2018 kursmässigt svagt vilket framför allt i december även gällde många andra bolag. Kursen sjönk från 49 kr i augusti till 32 kr vid årsskiftet. Ingångskursen i året var således låg. 
 • 18 januari gick SeaTwirl ut med kallelse till årsstämma där bolaget inkluderade förslag till beslut. Ett av dessa var bemyndigande om nyemission men dock som lägst till kursen 65 kr. Med tanke på att kursen då stod i 30 kr så visade detta på ett stort förtroende för värdet på bolaget. Detta blev startpunkten på en snabb uppgång som sedan passerade de 65 kr när bolaget offentliggjorde ett nytt patent i USA. Under perioden har intresset för företaget ökat t ex definierat som antalet aktieägare. Antalet tillgängliga aktier (free float) är lågt så att kursen kan stiga snabbt vid positiva nyheter.

  Potentialen är hisnande om man skulle lyckas etablera sitt flytande vindkraftverk. I senaste årsredovisningen uttalar sig en styrelseledamot så här: ”Det är numera helt klart att flytande vindkraft kommer att bli en mycket stor marknad. SeaTwirl är en intressant konstruktion som har goda förutsättningar att lyckas” Jens Tommerup, styrelseledamot SeaTwirl (tidigare VD MHI Vestas)
 • Den 19:e mars meddelade bolaget att det amerikanska patentverket har godkänt SeaTwirls patent för ett delningsbart vindkraftverk.
  - USA är en potentiellt mycket stor marknad för flytande vindkraft, inte minst på västkusten som är både tätbefolkad och har stora havsdjup. Därför är det extra viktigt att skydda våra innovationer på den amerikanska marknaden, säger Gabriel Strängberg, vd för SeaTwirl.
 • Den 3:e april släpptes nyheten om en ny finansieringslösning med partners som bidrar med mer än pengar. Hållbaraaktier.se berättade om detta i artikeln "Bra finansieringslösning"
 • Den 9:e maj meddelade bolaget på sin hemsida att det kinesiska patentverket har godkänt SeaTwirls patent för ett delningsbart vindkraftverk. Patentet skyddar en viktig innovation på den marknad som står för mest utbyggnad av vindkraft i världen. Kina har ett stort ökande energibehov och utbyggnaden där går snabbt då regeringen har uppsatta ambitonsmål inom miljö. 

  – Den kinesiska marknaden är den som står för mest utbyggnad av vindkraft i världen, och flytande vindkraft kommer också att vara med i den framtida utbyggnaden, vilket gör det viktigt att skydda vår teknologi även där, kommenterade Gabriel Strängberg, vd på SeaTwirl.
 • Den 28:e maj gjorde Hållbaraaktier.se en genomgång av tolv segment av "hållbara" aktier i artikeln "Vilken katagori aktier har gått bäst?". Där konstaterades att just det segment där SeaTwirl kan placeras - produkter för föryelsebar energi" - hade gått bäst med en uppgång på 77%. Andra bolag i den gruppen som då hade gått bra var bl a Cortus Energy, Climeon, Soltech, Metacon och Minesto. Segmentet som sådant har således varit hett.
 • Den 4:e juni meddelade bolaget i ett pressmeddelande att man kommer erhålla 2,48 miljoner euro (ca 26 miljoner SEK) från Europeiska Innovationsrådets SME instrument, för sin innovativa, flytande vindturbin SeaTwirl S2. SeaTwirls S2-projekt (1MW-turbin) har av EU valts ut som en av vinnarna i SME Instrument-programmet efter en hård granskning. Det var vid detta ansökningstillfälle totalt 1765 ansökningar från 35 olika länder.

  - Det här känns fantastiskt roligt och ett skönt erkännande från EU att potentialen med vår teknik är mycket stor. SeaTwirl-teamet har gjort ett jättebra jobb! kommenterade Gabriel Strängberg, vd för SeaTwirl AB.

  På EU:s hemsida går att läsa: SME Instrument erbjuder Europas mest lysande och djärva entreprenörer chansen att kliva fram och begära finansiering för banbrytande idéer med potential att skapa helt nya marknader eller revolutionera befintliga. Företagen, utvalda efter granskning av professionella bedömare och personliga intervjuer av en jury av investerare, entreprenörer och riskkapitalister, får upp till 2,5 miljoner euro för att finansiera innovationsaktiviteter. Bidraget kommer att användas till slutfasen av S2-projektet och främst till slutlig detaljkonstruktion, projektledning samt marknadsföring och kommersialisering. Dessutom har SeaTwirl möjligheten att inom programmet dra nytta av EUs tjänster inom affärscoaching och affärsacceleration.
 • Värderingsjämförelser har av vissa skett mot Minesto som utvecklar vattenkraftverk. Båda bolagens teknik har stor potential. Minesto kan anses ligga lite närmare kommersialisering. Minestos börsvärde uppgår till cirka 1,5 miljarder kr medan SeaTwirl efter den snabba uppgången nu på slutet kommit upp till 425 mkr.
 • Insiders gjorde sina senaste transaktioner i november förra året vilket då var tre mindre köp. Inga försäljningar har skett på länge.
 • Det finns generella uppköpsresonemang runt denna typ av teknikbolag. När utvecklingen kommit så pass långt att sannolikheten är hög för att tekniken fungerar i stor kommersiell skala, så ökar också sannolikheten för uppköp.
 • I aktier som noterar ökat intresse, positivt nyhetsflöde i kombination med låg andel tillgängliga aktier ("free float") så kan kursreaktionen ofta bli stark. SeaTwirl sticker förstås ut även i ljuset av detta.

  Fortsätter då kursen uppåt?

  Hållbaraaktier.se anser att bolaget är långsiktigt mycket intressant. Vi har haft SeaTwirl med i "Portfölj 2019" men valde att ta bort bolaget efter en snabb uppgång. Med facit i hand alldeles för tidigt....

  Efter den snabba uppgången väljer vi ånyo att avvakta. Vi fortsätter att följa bolaget på Hållbaraaktier.se och facebook.
Läs hela inlägget »
 • Är PowerCell övervärderat?
 • Starkt intresse för Soltechs emission
 • ChromoGenics tredubblar orderstock
 • Minesto får höjd riktkurs

  Läs mer på respektive bolags sida som länkas ovan
Läs hela inlägget »

Det händer mycket i ChromoGenics just nu. Senaste veckorna inkluderar nyheter om ny produkt, viktiga order, ny styrelsordförande, nyhet om oklarhet i Energimyndightens lån till ChromoGenics och andra bolag samt så den stora nyheten i torsdags om en emission primärt för att finansiera en maskininvestering.

 • Den 20:e maj informerade bolaget, som är känt för innovativa fönsterglas, om ett totalt nytt fasadkoncept. Den nya produkten, ConverLight Energy, är ett glas med inbyggda solceller vilket gör att fasaden genererar mer energi än den förbrukar.
 • Den 22:a och 23:e släpptes pressmeddelanden om order från den nya kunden FastPartner samt första ordern i ett nytt ramavtal med Humlegården.
 • Den 27:e meddelades att styrelseordförande Christer Simrén lämnade över klubban till Johan Hedin. Hedin uttalade sin syn på uppdraget ”Jag är hedrad över att få ta över som styrelseordförande i den spännande fas ChromoGenics befinner sig. I tider med stort fokus på hållbara, energieffektiva lösningar är företagets produkterbjudande i absolut framkant. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med ChromoGenics styrelse och ledning för att ta nästa steg i ChromoGenics tillväxtresa” 
 • Den 29:e maj hade Dagens Nyheter en artikel om oklarheter runt Energimyndighetens lån till ChromoGenics, PowerCell med flera liknade bolag. Myndigheten har inte skött detta bra enligt DN. Oklarheterna och dispyten avser räntor och amortering och även om det rör sig om otillbörligt statsstöd. ChromoGenics har cirka 50 mkr i villkorslån från Energimyndigheten där detaljer framgår i senaste årsredovisningen.
 • Den 30:e maj kom så nyheten om att bolaget tecknat avtal om att förvärva s.k. sputtringsmaskiner från det tyska bolaget Hörmann-Verwertungen GmbH & Co. Sputtring är huvudprocessen i produktionen av den patenterade elektrokroma folie som är grunden i ChromoGenics alla dynamiska produkter. Sputtringen sker i speciella maskiner där folien beläggs med nanotunna metalloxidlager i en rulle-till-rulle process.

  Bolaget skriver i pressmeddelandet att "Mot bakgrund av den allt starkare efterfrågan på bolagets produkter upplevs riskerna med att endast använda externa leverantörer för höga. Förvärvet genomförs således för att långsiktigt säkra leveranser och förkorta ledtider. Investeringen ger inte bara ChromoGenics utökad produktions- och utvecklingskapacitet utan också kvalitetskontroll över hela bolagets produktionsprocess. Utöver detta uppnås även betydande kostnadsbesparingar. Befintliga tillverkningskanaler kommer behållas och utvecklas parallellt med egen produktion för att säkerställa leveranssäkerhet och kapacitet i hela världen."

  Bolaget har tidigare informerat om att denna typ av investering ligger i den långsiktiga planen. Den är offensiv till karaktären både ur ett kvalitets-, skalbarhets- och kostnadsperspektiv. Marknadens reaktion blev emellertid negativ pga behovet av nyemission för att finansiera investeringen. Kursen sjönk från 90 till 70 öre i fredags.
 • Hållbaraaktier.se har en långsiktigt positiv syn på bolaget och dess produkter. Det samma gäller kunderna där dock en del är lite avvaktande som ett resultat av fjolårets kvalitetsproblem. Lyckas bolaget med utmaningen att få uthållig kvalitet i leveranserna och lyckad intrimning av den nya produktionslösningen så kan det bli rejält drag i aktien. Marknadspotentialen är mycket stor, patenten starka och produkterna innovativa. Kortsiktigt är kursutvecklingen svår att förutsäga. 


Läs även intervju med VD Jerker Lundgren som Hållbaraaktier.se gjorde den 17:e maj (publicerad 29/5).

Läs hela inlägget »

Intervjuer

Intervjuer med "hållbara" bolag

Portfölj

Portföljens aktier ska ses som tips för fortsatt analys och egna beslut. 

Nyhetsbrev / info:

Senaste nytt:

2019 > 06

Vi intervjuar löpande de bolag som listas på Hållbaraaktier.se. I dag publiceras en intervju med Stefan Ölander, VD SolTech. Ett bolag som noterat stark kursutveckling, stor ökning av antalet aktieägare och rad en positiva nyheter i verksamheten. Läs intervjun på länken.

Veckan som gick var som vanligt händelserik för flera av de bolag som listas av Hållbaraaktier.se. Två bolag noterade uppgångar på 130% respektive 83%, två fick nya riktkurser klart över dagskurs och ett bolag påverkas positivt av ett avgörande förslag avseende elnätskoncessioner. Läs mer här.

Annons

Annons

Valda tips & nyheter om hållbara aktier

2019 > 06

Aktier som listas på Hållbaraaktier.se röner i många fall ett successivt ökat intresse, framför allt från småsparare. Det märks i Avanzas statistik över aktier som ökat antal aktieägare mest. Rapporten, som presenterades i går på DI.se, visar att 4 av de 10 aktier som ökat mest under juni är "hållbara"aktier;

 • SolTech
 • Minesto
 • Eolos Vind AB
 • SeaTwirl
   
​​​​​​​Dessa fyra är inriktade mot förnyelsbar energi vilket är ett område som gått bäst i år av de olika kategorierna av "hållbara" bolag. Segmenten har utvecklats så här under första halvåret:
 • Produkter för förnyelsebar energi (12 bolag): + 131% i genomsnitt
 • Produktion av förnyelsebar energi (4 bolag hela året): + 89% i genomsnitt

  Hållbaraaktier.se återkommer inom kort med en halvårsuppdatering av de 12 kategorierna "hållbara" aktier.
Läs hela inlägget »
 • Ecoclime växer starkt organiskt inom fastighetsautomation
 • Utdelningsaktien Nobina ökade kvartalsresultatet med 38%
 • Billeruds skogsaffär skapar långsiktiga möjlighetet i kärnaffären


  Läs mer på respektive bolagslänk ovan
Läs hela inlägget »

SolTech tillhör årets kursvinnare med en uppgång på 251%. Uppgången är befogad då en rad positiva nyheter har kommunicerats. Den förestående separatnoteringen av bolagets kinesiska verksamhet är positiv då den skiljer sig mycket från SolTechs sverigebaserade bolag. Alla delar av SolTech verkar just nu utvecklas starkt. Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Stefan Ölander.

.

.

SolTech i korthet:

SolTech utvecklar och säljer byggnadsintegrerade och estetiska solenergiprodukter för alla former av fastigheter. I koncernen ingår de majoritetsägda dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy i Sverige vilka beskrivs i artikel på denna länk.

SolTech har även en stor affärsverksamhet i Kina som är ett joint venture med det kinesiska företaget Advanced Solar Power. Affärsmodellen består i att man finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunder förbinder sig att under avtal på 20-25 år köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar.
 

Källa: SolTech (prospekt företrädesemission maj 2019). Företrädesemissionen blev kraftigt övertecknad och de cirka 100 mkr från denna ska användas till förvärvsdriven expanssion.
Källa: SolTech (prospekt företrädesemission maj 2019). Företrädesemissionen blev kraftigt övertecknad och de cirka 100 mkr från denna ska användas till förvärvsdriven expanssion.


Intervju med Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden, 190625

Året har börjat bra för SolTech med bl a tre förvärv, kraftigt övertecknad emission som möjliggör ytterligare förvärv, första obligationsemissionen på institutionella marknaden, nytt samarbetsavtal med potential på 100 MW per år i Kina samt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten under Q1. Förtroendet för bolaget har ökat och kursutvecklingen har varit stark.
- Vilka delar i årets utveckling bedömer ni kommer att få störst långsiktig betydelse?

 • Stefan Ölander (SÖ): Den övertecknade nyemissionen med de medel vi fick genom den. Sedan har vi på bolagsstämman fått beslut på möjligheten att utöka antalet aktier. Vi har idag 55 miljoner utestående aktier och på bolagsstämman fick styrelsen mandat att gå upp till 80 miljoner. Det innebär att vi dels har 100 färska miljoner i kassan men också möjlighet att efter styrelsebeslut utöka med 25 miljoner nya aktier. Det ger oss fina förutsättningar att köpa bolag.


Vilka är dina topp-3 fokusområden under andra halvåret?

 • SÖ: Ta hand om de bolag vi har köpt och köpa fler bolag är de två främsta. Sedan är det också att bistå i börsintroduktionen av Kina-delen.


 

Bildkälla: SolTech, emissionsprospekt SOLT5. Bilden visar Advanced Solar Powers (ASP) fabrik. Ägare till ASP är Familjen Wu, Legend Capital (Lenovos riskkapitalbolag), Sequoia Capital (ansett som ett av världens främsta venture capitalbolag. De har bland annat investerat i Apple och Google), Zhejiang Energy Venture Capital (statligt riskkapitalbolag som ägs av Zhejiang Energy Group som är provinsens motsvarighet till svenska Vattenfall) samt ett antal andra institutionella investerare och medarbetare. ASP äger 49% av Advanced SolTech Sweden (ASAB) där SolTech är majoritetsägare med 51%. ASAB finansierar över 80 solenergianläggningar i Kina. ASAB kommer att börsnoteras under hösten 2019.
Bildkälla: SolTech, emissionsprospekt SOLT5. Bilden visar Advanced Solar Powers (ASP) fabrik. Ägare till ASP är Familjen Wu, Legend Capital (Lenovos riskkapitalbolag), Sequoia Capital (ansett som ett av världens främsta venture capitalbolag. De har bland annat investerat i Apple och Google), Zhejiang Energy Venture Capital (statligt riskkapitalbolag som ägs av Zhejiang Energy Group som är provinsens motsvarighet till svenska Vattenfall) samt ett antal andra institutionella investerare och medarbetare. ASP äger 49% av Advanced SolTech Sweden (ASAB) där SolTech är majoritetsägare med 51%. ASAB finansierar över 80 solenergianläggningar i Kina. ASAB kommer att börsnoteras under hösten 2019.
Källa: SolTech Energy Sweden, emissionsprospekt maj 2019.
Källa: SolTech Energy Sweden, emissionsprospekt maj 2019.


Ni har för avsikt att hösten 2019 göra en separat börsnotering av dotterbolaget ASAB som Soltech äger till 51%. En börsintroduktion av ASAB syftar till att underlätta finansiering av tillväxten i Kina dels genom att renodla SolTechs och ASPs respektive verksamheter, dels genom att skapa en bättre transparens av och förståelse för den kinesiska verksamheten.
- Kan du utveckla hur ni ser på potentialen i detta?

 • SÖ: Stora skälen bakom börsnoteringen är dels att verksamheten blivit så pass stor med snart 100 MW och en miljard kr finansierat, dels har verksamheterna så separata affärsidéer. Det tredje skälet är att vi måste ha ungefär 20% i eget kapital kontra lånen och för att uppnå målet om 605 MW så behöver vi 3,5 miljarder till. 20% av det skulle innebära att SolTechs aktieägare hela tiden skulle behöva ta fram pengar för att täcka upp vår del av eget kapital. Det skulle bli fel. Sedan är vi övertygade om, och har fått indikationer från olika rådgivare, att de två delarna separerade kommer rendera ett högre värde än när de sitter ihop.

  För SolTechs aktieägare innebär det att verksamheten försvinner ur SolTech men vi kommer fortfarande vara en av de största aktieägarna.

   
ASABs verksamhet består i att finansiera solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och förvaltas av SolTech-koncernens kinesiska samägda bolag, ASRE. Kapaciteten uppgår efter ordern som offentliggjordes den 24/5 till cirka 100 MW. Målet är att i slutet av 2021 ha en installerad kapacitet på 605 MW. Marknadsstorleken i Kina är gigantisk.
- Vad krävs för att realisera den fulla potentialen (tot 500 MW) i avtalet med Jiangsu Siyang?
 • SÖ: Det är bara pengar som krävs för att realisera potentialen i det stora ramavtalet. Det handlar om att få in de här 3,5 miljarderna totalt. Och då är vi bara uppe i 605 MW inkopplat 2022. Nästa mål får man sätta högre. Utöver ramavtalet finns det ju även andra affärer att ta. Men för att fullgöra detta, och så har det varit från början, så handlar det om att få tillgång till kapital.

  Stora målet är att successivt få tillgång till billigare kapital. Idag betalar vi på de olika utestående obligationerna 8,25, 8,75 respektive 9% och varje tiondel vi kan sänka ger direkt effekt på ”bottom line”.

- Vilka är ASREs primära konkurrensfördelar?
 • SÖ: ASREs primära konkurrensfördel är att det finns en rad installationer som tuggar och går så jag skulle säga att det är nöjda referenser. Det handlar väldigt mycket om referensförsäljning. En annan fördel är att ASP som äger 49% av ASRE har egen produktion medan många av konkurrenterna är rena installatörer. Det är en trygghet för kunden med en kvalitetspartner som tillverkar sina egna solceller och inte bara är en mellanhand.

- Har investeringscaset för ASRE legat på ungefär samma nivå sedan start eller finns det någon tendens vad gäller avkastning på investerat kapital?
 • SÖ: Affärerna kan göras på ungefär samma nivå som tidigare. Det som skiljer är att bidragen försvinner mer och mer. Vi har sagt att vi inte räknar med några bidrag från 2020. Och då kan man fråga sig hur vi kan behålla samma intjäning. Det gör vi dels genom att elpriset stadigt går uppåt, dels genom att effektiviteten i solcellerna går upp. Dessutom är det så att ju mer vi bygger, desto mer effektiva blir vi. Processerna blir effektivare och inköpen bättre.

  En annan sak vi följer noga med våra ingenjörer är så kallad ”coating” som man sprayar på befintliga solceller. Detta är ännu inte tillräckligt bra men kan bli intressant på sikt och då i så fall öka installerade solcellers effektivitet.


   
Lite förenklat brukar ni säga att ni i Kina gör en försäljning som ger intäkter under 20 år, där de första 6-7 åren betalar investeringen och att resterande år i princip enbart är vinst. Detta utgör en mycket intressant aspekt värderingsmässigt.
- Vilka principiella antaganden ligger bakom bedömningen på 6-7 år (ex oförändrat elpris, bidrag, valutakurser SEK/EUR/YUAN etc)?
 • SÖ: Vi räknar med en försiktig höjning på elpriset på ett par procent och oförändrade  valutakurser. Ännu så länge valutasäkrar vi inte men det kanske vi kommer göra när vi kommer upp i ett par miljarder. Det är väldigt dyrt att valutasäkra. Valutan är helt klart en volatil parameter som utgör en riskfaktor.

   
20 år är en lång tid och ger en fantastisk trygghet och lönsamhet när allt går enligt plan. Samtidigt finns det även andra risker än valuta som exempelvis elpris, effekt och politisk risk.
- Hur har elpriset grovt sett utvecklats i de regioner ni verkar i de senaste fem åren?
 • SÖ: Elpriset är lite volatilt och det är ju trots allt en regeringskonstellation som är bestämmande. Över en längre period ser man ändå en stabilitet med en trend sakta uppåt. När man nu ska skifta ut en så stor andel kolkraft mot förnyelsebart så talar det inte direkt för att elpriserna skulle sjunka.

- Har producerad elvolym blivit enligt plan i befintliga installationer?
 • SÖ: Kvartal 1 i år var faktiskt sämre än vi trodde och det berodde på att det regnade så mycket. Det finns självklart en väderaspekt som påverkar. I övrigt är effekten den förväntade.

- Hur verifierad är livstiden och börjar verkningsgraden sjunka exempelvis efter 25 år?
 •  SÖ: Vi har effektgarantier på 80% vid 25 år.

- Vilka övriga risker ser ni som störst (sannolikhet/effekt) utöver de som tidigare berörts?
 • SÖ: Ibland talar man om politisk risk men där känns länder som USA och Italien som mer instabila. Kina är väldigt stabila på ett sätt, de kör sina femårsplaner som bryts ner till regionerna. Det är nu för första gången så att lokalpolitikerna mäts på hållbarhet som en av fem parametrar. Tidigare var det enbart ekonomisk tillväxt. Miljön är otroligt dålig och det påverkar alla. Det finns väldigt starka krafter som driver dessa frågor och vi har i alla fall svårt att tro att man skulle sätta krokben för miljövänliga energislag.

   
På möjlighetssidan återfinns bl a finansieringskostnaden där obligationsräntorna skulle kunna bli lägre längre fram (ni har nämnt att en halvering kan bli möjlig).
- Vad är viktigast för att kunna få ner obligationsräntorna?
 • SÖ: När vi gav ut de första obligationerna 2016 var det nästan ingen som trodde på oss; Kommer de betala räntorna? Får man verkligen ut pengarna från Kina? Nu har vi gjort det i tre år och förra veckan betalade vi tillbaka den första obligationen (SOLT1). Det som talar för att få ner räntan är att det finns ett ”track record”, att räntor betalas halvårsvis år efter år, att det fungerar. Och sedan att vi kommer upp i volym där vi snart har 100 MW uppsatt. Det är lättare på den institutionella marknaden att ta in två miljarder än 200 miljoner, beroende på placeringsregler hos de större institutionerna som ofta inte får ta mer än 10% av totala emissionsbeloppet. Då måste beloppet vara högt för att vara värt jobbet med due diligence och legala bitar osv.

  Vi har märkt att när vi kommer upp i nivå med snart en miljard finansierat och är på väg uppåt, då blir det lättare att ge ut obligationer. När vi nu dessutom har flera års bevis bakom oss att vi sköter oss mot Nasdaq First North Bond Market, rapporterar enligt ”green bond principles”och att allt fungerar då kan det gå att ge ut obligationer med räntor på 8, 7, 6% osv. 

- Finns det andra möjligheter att optimera intäkter/kostnader under avtalstiden?
 • SÖ: ”Coatingen” som man i en framtid troligtvis kan använda för att öka effekten kan även göra ett driftskostnaderna sjunker. Idag får man tvätta av solcellerna halvårsvis och i koldistrikten kvartalsvis. Med ”coating” skulle frekvensen kunna minska.

  Det kan även i en framtid finnas möjlighet att sälja på andra tjänster. Det är inget vi jobbar på idag men skulle kunna bli aktuellt längre fram. När man har hundratals MW installerat så har man en stor kundbas och då finns möjligheter till intelligenta tjänster som exempelvis styrning.

 
Produkten SolTech ShingEl är en av fyra egna produkter. Bildkälla: Soltechenergy.com.
Produkten SolTech ShingEl är en av fyra egna produkter. Bildkälla: Soltechenergy.com.


Estetisk och byggnadsintegrerad solenergi har varit på gång några år men inte riktigt fått ett genombrott i jämförelse med utanpåliggande solceller. Potentialen är stor och SolTech siktar mot att inom 3-5 år komma upp i 750 miljoner i försäljning på den svenska marknaden (marknadsandel 20% på bedömd marknad). De förvärvade bolagen bidrar redan till att öka kraften i marknadsföringen av SolTechs produkter och har bra tryck i respektive verksamhet.
- Vad är utöver detta och ytterligare förvärv viktigast för att få ett stort genombrott med ”snygg solenergi”?

 • SÖ: Till stor del handlar det om marknadsföring. Vi har ju de senaste åren legat relativt lågt och satsat på Kina. Vi har kommit lite på efterkälken i Sverige och därför tog vi beslutet förra sommaren att nu är det dags att köpa bolag för att satsa.

  Mer bra marknadsföring är viktigt. Folk känner helt enkelt inte till produkterna. Däremot hörde jag häromdagen av ett stort solenergibolag att sökningarna på deras hemsida hade ändrats. För första gången hade de dubbelt så många sökningar på byggnadsintegrerade solceller som på solceller. Det börjar komma ett större och större intresse.

  När det börjar komma upp fastigheter med byggnadsintegrerade produkter så kommer grannen med utanpåliggande solceller – som jag brukar kalla för tjock-tv där vi då har platt-tv – nog tycka att han också vill ha snygga solceller.

  När vi köper bolag kommer vi självklart se till att de marknadsför våra produkter. En annan sak är att om en spelare som Tesla kommer ut på marknaden och börjar sälja då kommer det gagna hela marknaden. Tesla lanserade sina solceller för tre-fyra år sedan men de går fortfarande inte att köpa någonstans i världen. Det vore mycket bra om de kom igång och utgör inte ett alls ett hot, tvärtom.

  Sammanfattningsvis så är det marknadsföring och att andra spelare kommer igång som är nyckelfaktorer.


Ni har fyra produkter inom detta område.
- Hur stor installerad bas har ni av ShingEl, Roof, Facade respektive Semitransparenta solpaneler?
 • SÖ: Ett hundratal. Vi har satsat på Kina och sålt för lite av våra egna produkter.

- Vilka är produkternas viktigaste konkurrensfördelar?
 • SÖ: Våra solceller går att gå på. Det gör det inte med en kiselsolcell, vi jobbar ju med tunnfilm. Har man haft en villa eller BRF så vet man att man ibland måste upp på taket och då måste man kunna gå på solcellerna för att kunna täcka hela taket.

  En annan fördel är att det är enkelt att lägga. Vi har tagit fram produkter tillsammans med Benders och de läggs på samma sätt som man lägger pannor. Kablarna kopplas ihop och sedan är det klart. De är framtagna ur ett eko-design-perspektiv vilket gör att kunder som Vasakronan ger produkterna ett högt betyg då de inte bara tänker på hur mycket energi den ger, utan även dessa aspekter.

  Skillnaden i effekt är ungefär 25% mot utanpåliggande men vi kan täcka en större del av taket vilket gör att vi ofta kan få ut lika mycket energi. Men på ett helt platt tak så får man ut mer av utanpåliggande. Vi arbetar med att få effektivare och effektivare solceller.

  Största konkurrensfördelen på privatmarknaden är villans värde. Alla jag talar med – värderingsmän, mäklare och villaägare – är helt övertygade om att villan med snygga solceller kommer vara mest värd samtidigt som villan med utanpåliggande kommer vara mer värd än den som inte har solceller alls.

  Vasakronan säger att en investering i solceller – och då inte bara våra produkter – är betald samma dag som de kopplar upp den på nätet. Driftsnettot förbättras och därmed höjs värdet.

- Sker den största delen av vidareutvecklingen av er själva eller av era strategiska partners (ASP, Sapa Building System respektive Benders)?
 • SÖ: Största samarbetet är med ASP i Kina i arbetet med att ta fram nya produkter och framför allt se till att utveckla solcellerna. Sedan jobbar vi med både Benders och Sapa, Sapa framför allt på fasadsidan. Benders är återförsäljare av våra produkter.
 
- Relativt nya produkter brukar ibland ha vissa kvalitetsproblem i början, hur är läget med detta?
 • SÖ: Inga kvalitetsproblem som vi ser hittills.
 

Vilken är er vision av SolTech i det långa perspektivet (10 år)?
 
 • SÖ: Vi har inte kommunicerat någon vision men självklart handlar det om att fortsätta bygga ett stort och framgångsrikt bolag som bidrar till två saker – aktieägarvärde och en bättre miljö. Under nyemissionsperioden talade jag med många aktieägare och ställde frågan; varför är du aktieägare i SolTech? Alla svarade i princip samma sak; jag vill bidra till en bättre miljö och tjäna pengar. Så egentligen kan man sammanfatta våra aktieägares vision till vår egen.

  Vi hade 18000 aktieägare innan nyemissionen och nu skulle jag tippa att vi är över 25000. Snittet på First North är ungefär 2000 aktieägare så vi har en mycket spridd aktie. Det är mycket positivt och ett mål jag har att det ska fortsätta att öka. Det borgar för stor handel i aktien vilket är en trygghet för aktieägarna.

  Vi har även ett mål att vi ska ha institutionella ägare vilket vi inte har idag. Det märks dock att intresset börjat öka nu när vi passerat en miljard i börsvärde.

 ----------

Följ kommande intervjuer och analyser av SolTech och andra bolag med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete på Hållbaraaktier.se, i nyhetsbrevet eller på facebook.
Läs hela inlägget »

Absolicon har presenterat några positiva nyheter den senaste tiden medan det är fortsatt tungt för årets kursförlorare Alelion. Läs mer genom att klicka på respektive bolag.

Läs hela inlägget »

Hållbaraktier.se ser positivt på de tre förvärv bolaget gjort hittills i år. Läs mer på länken.

Hållbaraaktier.se kommer inom kort intervjua VD Stefan Ölander. Följ detta och övriga analyser, intervjuer och aktietips på hemsidan, i nyhetsbrevet eller på facebook.

 

Läs hela inlägget »

Veckan innehöll som vanligt mycket spännande för de bolag vi följer. Några exempel återfinns på länkarna nedan:

 • Rejäla kursryck för Industrial Solar och Enersize
 • Nya riktkurser klart högre än dagskurs för Cortus Energy och Josab Water Solutions
 • Förslag på en ny förordning som skulle bli betydelsefull för Ferroamp
 • De "hållbara" bolagen som listas av Hållbaraaktier.se gick bättre än index och behåller sitt försprång både i år (+31% vs AFV generalindex +15,5%) och senaste 12 månaderna +19% vs +3%.
Läs hela inlägget »

Ferroamp Elektronik hade en lyckad introduktion på First North i slutet av mars. Bolagets listningsemission skedde till 16 kr och aktien steg snabbt till 25 kr. Efter nyheter om samarbetsavtal och order i mitten av april steg kursen till toppnoteringen 40 kr. Därefter har bolaget släppt en rapport som i allt väsentligt var i linje med tidigare utfästelser från bolaget. Kursen har efter den snabba uppgången rekylerat till nivån runt 30 kr. Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Olof Heyman.
 

Ferroamp i korthet:

Ferroamp utvecklar, tillverkar och marknadsför en plattform för effekt- och energioptimering som resulterar i stora besparingar i form av minskade elnätsavgifter och minskade energiförluster. Plattformen möjliggör även stegvis utbyggnad och integration av solel, energilagring och elbilsladdning i fastigheter.
 

Intervju med Olof Heyman, VD Ferroamp, 190605

Finns det något du skulle vilja förtydliga (eller lyfta fram lite extra) när det gäller kvartalets utveckling?
 

 • Att vi gör det vi ska, det vi sagt i vårt prospekt. Vi ska dubbla omsättningen 2019, påbörja generation 2 i industrialiseringen av våra produkter, satsa på marknad i Sverige och även utomlands och påbörja även tjänstesidan. Vi följer plan.

  Allmänna marknadskunskapen har ökat. När vi för två år sedan var ute och pratade om effekt fick vi förklara väldigt mycket. Nu snackar alla effekt. Vi tillhandahåller en plattform för att managera effekt i fastigheter och använda denna i energiomställningen.

 
Under kvartalet inleddes ett strategiskt partnerskap med Kraftpojkarna, marknadsledande leverantör av lösningar för solenergi. I april tecknades avtal med det rikstäckande elinstallationsföretaget Svenska Elkedjan. 
- Vad är viktigast med dessa partnerskap och söker ni ytterligare partnerskap?

 

 • En del av vår strategi är att sälja via kanaler och då är det viktigt för oss att etablera oss tillsammans med de bästa kanalerna. 

  Kraftpojkarna är mycket stora på svenska marknaden och samarbetet innebär att de vill använda våra produkter. Sedan återstår att se exakt hur vi utvecklar detta över tid. Liknande kan man säga om Elkedjan som dessutom kommer förrådsföra våra produkter. Ju mer som våra kanaler förrådsför, desto enklare blir vår produktion samtidigt som de kan serva sina kunder bättre. Sammantaget har detta en positiv påverkan på volymen. 

  Vi söker ytterligare strategiska partnerskap. Det är en komplex marknad nu där det händer mycket. Nya affärsmodeller uppstår. Med det sagt är det inte osannolikt att vi hittar nya partnerskap även inom andra områden.


Det strategiska programmet Industrialisering 2.0 fortskrider med syfte att optimera produktsortimentet för större produktionsvolymer. Första leveranserna enligt detta koncept kommer ske Q4 2019. 
- Innebär detta att ni då som komplement till egen produktion har en helt outsourcad produktionslösning som möjliggör snabb volymökning? 

 • 2.0 är primärt att vi jobbar igenom produkterna för att de ska vara lämpliga för massproduktion. Och att vi hittar partners för att ta det steget. När vi har det etablerat har vi andra som tillverkar åt oss. Det är ett stort steg som vi kommer ta oss stegvis igenom.


Ni har cirka 500 installationer i drift;
- Mäter ni löpande kundnöjdhet och vad finns i så fall att säga om resultaten?
- Behöver organisationen lägga mycket tid på befintliga installationer (support, garantijobb etc)?

 • Vi mäter inte kundnöjdhet men däremot andel återkommande kunder och vi har en god andel återkommande kunder. Vi har ett antal kunder som successivt rullar ut våra produkter. Det tar vi som det bästa tecknet på att kunderna är nöjda.

  Vi har haft och har en del ”barnsjukdomar” som vi arbetar med för att få bort och även att åtgärda effektivt i de fall problem dyker upp så att kunderna inte blir lidande. Från mina tidigare erfarenheter från andra områden kan jag säga att omfattningen är normal och sådant som man med systematiskt kvalitetsarbete arbetar bort.

  Vi har så här långt inte någon omfattning av supportavtal och kringtjänster men det är något som kommer.


Ni har målet att i år fördubbla omsättningen. 
- Vilka är de största hoten mot detta?
- Är det kapacitetsmässigt möjligt med nuvarande organisation att rejält överträffa detta givet att ni lyckas med försäljningen?
- Vilka personalkategorier räknar ni med att anställa under året?

 • Marknaden bestämmer förstås. Vi kan ha bedömt marknaden fel eller om vi på något sätt visar att vi inte möter förväntningarna. 

  Inom vissa gränser kan vi öka. Samtidigt måste vi säkerställa att vi inte prutar på kvaliteten och att även underleverantörerna hinner med att öka. Långsiktigt ger generation 2 av produkterna en helt annan flexibilitet att hantera volymförändring både uppåt och nedåt. 

  Vi räknar med att förstärka inom alla områden; Montage, teknik och marknad – allt det som behövs för att vi ska lyckas med det vi har sagt.
anm Hållbaraaktier.se: Bolaget var 19 anställda 31 mars och har inte kommunicerat hur mycket man kommer öka.
Bildkälla: Bolagsbeskrivning, Ferroamp.se. Ferroamps plattform möjliggör stegvis utbyggnad och integration av solel, energilagring och elbilsladdning i fastigheter. Efterfrågan på denna typ av lösningar ökar i samband med att priserna för distribution av el stiger till följd av de nätförstärkningar som krävs för att hantera det stora tillskottet av förnybar kraft och de effekttoppar som elektrifiering av fordonsflottan medför. Dessutom växer marknaderna för solceller, elbilar och energilagring vilket skapar nya möjligheter för fastighetsägare att i större grad producera, använda och till och med lagra el lokalt.
Bildkälla: Bolagsbeskrivning, Ferroamp.se. Ferroamps plattform möjliggör stegvis utbyggnad och integration av solel, energilagring och elbilsladdning i fastigheter. Efterfrågan på denna typ av lösningar ökar i samband med att priserna för distribution av el stiger till följd av de nätförstärkningar som krävs för att hantera det stora tillskottet av förnybar kraft och de effekttoppar som elektrifiering av fordonsflottan medför. Dessutom växer marknaderna för solceller, elbilar och energilagring vilket skapar nya möjligheter för fastighetsägare att i större grad producera, använda och till och med lagra el lokalt.


Till skillnad från konkurrenterna samordnar Ferroamps plattform alla system och kan därigenom optimera effektförbrukningen för hela fastigheten. Kan du utveckla din syn på hur betydelsefullt detta är ur kundperspektivet?

 • Tidigare har det varit mycket diskussioner om att sätta in solpaneler och vårt budskap var då att man måste se det hela integrerat som en helhet. Då var det ett mindre antal som köpte vårt resonemang och hakade på. Men i takt med att elbilsladdning har kommit in som en faktor och diskussionen om effekttillgång och att dessa priser kommer gå upp, då vill man som fastighetsägare komma in i det nya men vet inte alltid riktigt hur. Där tillhandahåller vi en plattform och ett arbetssätt att successivt ta sig an detta. När vi talar med energiexperter i fastighetsbolag så är det många som säger att det är så här man ska göra. Vi har en helhet som ingen annan har.


Ni har Sverige som prioriterad marknad och säljer redan till ytterligare några länder. 
- Stämmer det att ni bedömer att marknaden i Sverige i segmentet flerbostadsfastigheter/kommersiella fastigheter kommer uppgå till 1,5 miljarder?

 • Ja den marknadsbedömningen har vi kommunicerat. I dagsläget är vi så små att vi har en oändlig marknad att vända oss mot.


Visionen är att 2022 omsätta 400 mkr och utvecklas mot ett globalt miljöteknikbolag;
- Vilka utmaningar bedöms bli störst på den resan?
- Vilka erfarenheter har ni i ledning/styrelse av liknande utveckling?

 • Det ligger i sakens natur att det är ett brett spektra av utmaningar i att som företag klara av en sådan omställning. Utmaningen är att kunna se sig själv som ett globalt miljöteknikbolag. Min erfarenhet är att planerar man inte för det så kommer det inte att hända. Man klarar inte att växa om man inte planerar för det. Men gör vi det så känner jag att det är fullt realistiskt. 

  Anders Persson* har gjort liknande tillväxtresor. Själv har jag varit med om att dels bygga upp ett ingenjörskontor i Indien från 0 till 250 personer, dels från min tid i ledningen för HVDC (ABB) då vi växte från ett par miljarder till tio miljarder på sju år. Jag tycker vi har en kunskap om behovet av att se sig som stor och sedan verkligen planera för det. 
*anm Hållbaraaktier.se: Anders Persson är styrelseledamot och har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar med fokus på tillväxt. Sedan 2014 har han arbetat som styrelseledamot i bl a Net Insight, Invisio Communication och Hexatronic Group. Dessförinnan var han under 2000-2014 vice VD i Net Insight AB. Även övrig styrelse har relevant erfarenhet.


Följ kommande intervjuer och analyser på Hållbaraaktier.se eller facebook.
Läs hela inlägget »


SeaTwirl som utvecklar flytande vertikalaxlade vindkraftverk har stigit med hela 741% i år och 1096% senaste 12 månaderna. Nedan punkter ger lite bakgrund till uppgången:
 

 • Innan uppgångsperioden på nästan 1100% så fick bolaget en kvalitativ samarbetspartner i form av Siemens. Nyheten offentliggjordes 180405. 
  - Siemens arbetar för en smart och digital industriell produktion där användning av förnyelsebar energi kommer att leda till hållbar industriproduktion. Siemens ser det som strategiskt viktigt att stötta SeaTwirl med våra hållbara lösningar, kommenterade då Göran Persson, divisionschef Digital Factory/Process Industries and Drives, Siemens AB, i pressmeddelandet från SeaTwirl.

  Siemens har flera hundra miljarder i omsättning och är globalt ledande inom flera marina segment. Att de valde ett samarbete med lilla SeaTwirl var en tydlig signal på höjden i patent och lösning. Kursen steg under förra våren.
   
 • SeaTwirl avslutade 2018 kursmässigt svagt vilket framför allt i december även gällde många andra bolag. Kursen sjönk från 49 kr i augusti till 32 kr vid årsskiftet. Ingångskursen i året var således låg. 
 • 18 januari gick SeaTwirl ut med kallelse till årsstämma där bolaget inkluderade förslag till beslut. Ett av dessa var bemyndigande om nyemission men dock som lägst till kursen 65 kr. Med tanke på att kursen då stod i 30 kr så visade detta på ett stort förtroende för värdet på bolaget. Detta blev startpunkten på en snabb uppgång som sedan passerade de 65 kr när bolaget offentliggjorde ett nytt patent i USA. Under perioden har intresset för företaget ökat t ex definierat som antalet aktieägare. Antalet tillgängliga aktier (free float) är lågt så att kursen kan stiga snabbt vid positiva nyheter.

  Potentialen är hisnande om man skulle lyckas etablera sitt flytande vindkraftverk. I senaste årsredovisningen uttalar sig en styrelseledamot så här: ”Det är numera helt klart att flytande vindkraft kommer att bli en mycket stor marknad. SeaTwirl är en intressant konstruktion som har goda förutsättningar att lyckas” Jens Tommerup, styrelseledamot SeaTwirl (tidigare VD MHI Vestas)
 • Den 19:e mars meddelade bolaget att det amerikanska patentverket har godkänt SeaTwirls patent för ett delningsbart vindkraftverk.
  - USA är en potentiellt mycket stor marknad för flytande vindkraft, inte minst på västkusten som är både tätbefolkad och har stora havsdjup. Därför är det extra viktigt att skydda våra innovationer på den amerikanska marknaden, säger Gabriel Strängberg, vd för SeaTwirl.
 • Den 3:e april släpptes nyheten om en ny finansieringslösning med partners som bidrar med mer än pengar. Hållbaraaktier.se berättade om detta i artikeln "Bra finansieringslösning"
 • Den 9:e maj meddelade bolaget på sin hemsida att det kinesiska patentverket har godkänt SeaTwirls patent för ett delningsbart vindkraftverk. Patentet skyddar en viktig innovation på den marknad som står för mest utbyggnad av vindkraft i världen. Kina har ett stort ökande energibehov och utbyggnaden där går snabbt då regeringen har uppsatta ambitonsmål inom miljö. 

  – Den kinesiska marknaden är den som står för mest utbyggnad av vindkraft i världen, och flytande vindkraft kommer också att vara med i den framtida utbyggnaden, vilket gör det viktigt att skydda vår teknologi även där, kommenterade Gabriel Strängberg, vd på SeaTwirl.
 • Den 28:e maj gjorde Hållbaraaktier.se en genomgång av tolv segment av "hållbara" aktier i artikeln "Vilken katagori aktier har gått bäst?". Där konstaterades att just det segment där SeaTwirl kan placeras - produkter för föryelsebar energi" - hade gått bäst med en uppgång på 77%. Andra bolag i den gruppen som då hade gått bra var bl a Cortus Energy, Climeon, Soltech, Metacon och Minesto. Segmentet som sådant har således varit hett.
 • Den 4:e juni meddelade bolaget i ett pressmeddelande att man kommer erhålla 2,48 miljoner euro (ca 26 miljoner SEK) från Europeiska Innovationsrådets SME instrument, för sin innovativa, flytande vindturbin SeaTwirl S2. SeaTwirls S2-projekt (1MW-turbin) har av EU valts ut som en av vinnarna i SME Instrument-programmet efter en hård granskning. Det var vid detta ansökningstillfälle totalt 1765 ansökningar från 35 olika länder.

  - Det här känns fantastiskt roligt och ett skönt erkännande från EU att potentialen med vår teknik är mycket stor. SeaTwirl-teamet har gjort ett jättebra jobb! kommenterade Gabriel Strängberg, vd för SeaTwirl AB.

  På EU:s hemsida går att läsa: SME Instrument erbjuder Europas mest lysande och djärva entreprenörer chansen att kliva fram och begära finansiering för banbrytande idéer med potential att skapa helt nya marknader eller revolutionera befintliga. Företagen, utvalda efter granskning av professionella bedömare och personliga intervjuer av en jury av investerare, entreprenörer och riskkapitalister, får upp till 2,5 miljoner euro för att finansiera innovationsaktiviteter. Bidraget kommer att användas till slutfasen av S2-projektet och främst till slutlig detaljkonstruktion, projektledning samt marknadsföring och kommersialisering. Dessutom har SeaTwirl möjligheten att inom programmet dra nytta av EUs tjänster inom affärscoaching och affärsacceleration.
 • Värderingsjämförelser har av vissa skett mot Minesto som utvecklar vattenkraftverk. Båda bolagens teknik har stor potential. Minesto kan anses ligga lite närmare kommersialisering. Minestos börsvärde uppgår till cirka 1,5 miljarder kr medan SeaTwirl efter den snabba uppgången nu på slutet kommit upp till 425 mkr.
 • Insiders gjorde sina senaste transaktioner i november förra året vilket då var tre mindre köp. Inga försäljningar har skett på länge.
 • Det finns generella uppköpsresonemang runt denna typ av teknikbolag. När utvecklingen kommit så pass långt att sannolikheten är hög för att tekniken fungerar i stor kommersiell skala, så ökar också sannolikheten för uppköp.
 • I aktier som noterar ökat intresse, positivt nyhetsflöde i kombination med låg andel tillgängliga aktier ("free float") så kan kursreaktionen ofta bli stark. SeaTwirl sticker förstås ut även i ljuset av detta.

  Fortsätter då kursen uppåt?

  Hållbaraaktier.se anser att bolaget är långsiktigt mycket intressant. Vi har haft SeaTwirl med i "Portfölj 2019" men valde att ta bort bolaget efter en snabb uppgång. Med facit i hand alldeles för tidigt....

  Efter den snabba uppgången väljer vi ånyo att avvakta. Vi fortsätter att följa bolaget på Hållbaraaktier.se och facebook.
Läs hela inlägget »
 • Är PowerCell övervärderat?
 • Starkt intresse för Soltechs emission
 • ChromoGenics tredubblar orderstock
 • Minesto får höjd riktkurs

  Läs mer på respektive bolags sida som länkas ovan
Läs hela inlägget »

Det händer mycket i ChromoGenics just nu. Senaste veckorna inkluderar nyheter om ny produkt, viktiga order, ny styrelsordförande, nyhet om oklarhet i Energimyndightens lån till ChromoGenics och andra bolag samt så den stora nyheten i torsdags om en emission primärt för att finansiera en maskininvestering.

 • Den 20:e maj informerade bolaget, som är känt för innovativa fönsterglas, om ett totalt nytt fasadkoncept. Den nya produkten, ConverLight Energy, är ett glas med inbyggda solceller vilket gör att fasaden genererar mer energi än den förbrukar.
 • Den 22:a och 23:e släpptes pressmeddelanden om order från den nya kunden FastPartner samt första ordern i ett nytt ramavtal med Humlegården.
 • Den 27:e meddelades att styrelseordförande Christer Simrén lämnade över klubban till Johan Hedin. Hedin uttalade sin syn på uppdraget ”Jag är hedrad över att få ta över som styrelseordförande i den spännande fas ChromoGenics befinner sig. I tider med stort fokus på hållbara, energieffektiva lösningar är företagets produkterbjudande i absolut framkant. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med ChromoGenics styrelse och ledning för att ta nästa steg i ChromoGenics tillväxtresa” 
 • Den 29:e maj hade Dagens Nyheter en artikel om oklarheter runt Energimyndighetens lån till ChromoGenics, PowerCell med flera liknade bolag. Myndigheten har inte skött detta bra enligt DN. Oklarheterna och dispyten avser räntor och amortering och även om det rör sig om otillbörligt statsstöd. ChromoGenics har cirka 50 mkr i villkorslån från Energimyndigheten där detaljer framgår i senaste årsredovisningen.
 • Den 30:e maj kom så nyheten om att bolaget tecknat avtal om att förvärva s.k. sputtringsmaskiner från det tyska bolaget Hörmann-Verwertungen GmbH & Co. Sputtring är huvudprocessen i produktionen av den patenterade elektrokroma folie som är grunden i ChromoGenics alla dynamiska produkter. Sputtringen sker i speciella maskiner där folien beläggs med nanotunna metalloxidlager i en rulle-till-rulle process.

  Bolaget skriver i pressmeddelandet att "Mot bakgrund av den allt starkare efterfrågan på bolagets produkter upplevs riskerna med att endast använda externa leverantörer för höga. Förvärvet genomförs således för att långsiktigt säkra leveranser och förkorta ledtider. Investeringen ger inte bara ChromoGenics utökad produktions- och utvecklingskapacitet utan också kvalitetskontroll över hela bolagets produktionsprocess. Utöver detta uppnås även betydande kostnadsbesparingar. Befintliga tillverkningskanaler kommer behållas och utvecklas parallellt med egen produktion för att säkerställa leveranssäkerhet och kapacitet i hela världen."

  Bolaget har tidigare informerat om att denna typ av investering ligger i den långsiktiga planen. Den är offensiv till karaktären både ur ett kvalitets-, skalbarhets- och kostnadsperspektiv. Marknadens reaktion blev emellertid negativ pga behovet av nyemission för att finansiera investeringen. Kursen sjönk från 90 till 70 öre i fredags.
 • Hållbaraaktier.se har en långsiktigt positiv syn på bolaget och dess produkter. Det samma gäller kunderna där dock en del är lite avvaktande som ett resultat av fjolårets kvalitetsproblem. Lyckas bolaget med utmaningen att få uthållig kvalitet i leveranserna och lyckad intrimning av den nya produktionslösningen så kan det bli rejält drag i aktien. Marknadspotentialen är mycket stor, patenten starka och produkterna innovativa. Kortsiktigt är kursutvecklingen svår att förutsäga. 


Läs även intervju med VD Jerker Lundgren som Hållbaraaktier.se gjorde den 17:e maj (publicerad 29/5).

Läs hela inlägget »

     

Spara pengar med nedanstående företag

Annons

Annons