Svenska noterade bolag inriktade
mot miljöteknik och/eller
med ett starkt hållbarhetsarbete

 

   Sök aktie

Hållbara aktier

Gå till sidan med hållbara aktier

Intervjuer

Intervjuer med "hållbara" bolag

Aktietips

Ta del eller lämna aktietips

2020

Prebona tillhör de relativt få aktierna som ligger på plus hittills denna vecka. Aktien steg 14% på tisdagen efter att handlats så högt som 5 kr. Volymvägda snittpriset var 3,44 kr och dagens slutkurs 3,18 kr. Börsvärdet uppgår därmed till 64 mkr.

Prebona har ingått ett exklusivt globalt distributionsavtal med Syngenta Flowers för Prebonas produkter avseende jordbruksområdet. Avtalet mellan Prebona och Syngenta Flowers omfattar distributionen av Prebonas befintliga och framtida produkter mot Syngentas kunder inom jordbrukssektorn över hela världen. Det framgår av ett pressmeddelande från Prebona.

Syngenta Flowers är en världsledande producent av frö för hybridblommor och sticklingar. Materialteknikbolaget Prebonas patenterade teknologi bygger på ytmodifierad kisel. Utifrån den plattformen utvecklar, producerar och marknadsför bolaget funktionella produkter och lösningar inklusive unika lukteliminerande produkter, desinfektionsmedel och ytskyddsprodukter. Prebonas innovativa och miljövänliga teknik har unika egenskaper för användning i många industrier och även inom jordbruk.

Vd Patrik Bernstein kommenterar: 

 • Utan tvekan är detta en viktig milstolpe för oss! Distributions avtalet skapar en mycket viktig plattform för oss att globalt kommersialisera vår miljövänliga teknik inom jordbrukssektorn. Jag räknar med att det kommer att ta viss tid att lansera de första produkterna men potentialen på medellång till lång sikt inom jordbrukssektorn för Prebona är enorm.

 
Samarbetet med Syngenta är ett av flera intressanta samarbeten som tecknats det senaste året och som successivt kan förväntas bära frukt. Det är svårt att bedöma vilket område som kommer bli det viktigaste och hur snabbt utvecklingen kommer att gå. Klart är emellertid att takten i det kommersiella arbetet har höjts väsentligt senaste halvåret och att bolagets patenterade teknologi visat sig ha unika egenskaper. Man ska dock inte förvänta sig några stora försäljningslyft i bokslutskommunikén som kommer på torsdag.

Exempel på kommersiella samarbeten som publicerats senaste tiden:

 • 200204: Samarbete Ballingslöv
 • 191218: Antiluktdukar via Scandinavian Nonwoven
 • 191209: Första ordern från Biesterfeld, en ledande internationell distributör av specialkemikalier till företag i framförallt Europa som Prebona nyligen kontrakterade som återförsäljare
 • 191007: Ny order från Polygiene


Övrigt:

 • 200219: De in vitro-studier som hittills har utförts med bolagets substans AgSol visar att substansen tydligt förstärker effekten av olika typer av befintliga antibiotika. Ett fåtal studier har även genomförts med resistenta bakterier och även där har en positiv effekt påvisats. 
 • 191028: Bolaget utvalt att delta i det internationella utvecklingsprogrammet ’LH Accelerator’. Av 300 sökande bolag valdes 12 bolag ut till programmet. Syftet är att lyfta fram framtidens material- och konstruktionslösningar och ytterst att deltagande bolag ska bli en leverantör eller partner till något av de tre bolagen. Programmet ger de deltagande bolagen möjlighet att få tillgång till världsledande affärsmässig och teknisk expertis samt laboratorier och testutrustning.

Hållbaraaktier.se publicerade nyligen en intervju med Prebonas VD och har tagit in bolaget i portföljen. Hållbara Aktier-teamet eller närstående har efter detta även skaffat sig ett eget aktieinnehav i bolaget.
Läs hela inlägget »

Coor Service Management och Green Landscaping har det gemensamt att de är konjunkturstabila, marknadsledare inom respektive segment och båda fokuserar på det som kan betecknas som lite enklare och tråkiga tjänster, i huvudsak med relativt låga marginaler. Avtalen är i huvudsak långa. Lönsamheten ligger ofta lägre i tider med snabb tillväxt då kostnaderna är högre tidigt i avtalen. Båda har för avsikt att fortsätta växa delvis genom förvärv. 

Hållbaraaktier.se bedömer att värderingen på lång sikt kommer ligga på ungefär samma nivå, möjligtvis med liten fördel för Green som vi bedömer kommer kunna växa snabbare. Green har ett tillväxtmål på 20% (varav 5% organiskt) per år och Coor anger 5% organiskt.

Värderingarna nedan baseras på dagens kurs i förhållande till ekonomiskt utfall 2019. Green ligger här sammanvägt runt 20% under Coor. Green har sannolikt en hel del att hämta i effektiviseringar med tanke på att man ännu inte hunnit arbeta in det stora förvärvet fullt ut. Bolaget verkar även vara mer offensivt vad gäller förvärv.

Green ska ses på lång sikt. Den milda vintern kommer hålla tillbaka Q1 på samma sätt som Q4 och mot det ska ställas nyheter på förvärvsfronten.

Läs hela inlägget »

Segmentet Bränsleceller är den lysande stärnan bland de 14 segmenten av hållbara aktier. Uppgången är 281% senaste 12 månaderna. Nu ser det ut som att flera av de segment som tidigare släpat efter börjar få upp kursmässigt momentum. Läs mer om det här.

Artikeln kräver lösenord som erhålls vid köp av Hållbara Aktier Premium som kan ske här.

Läs hela inlägget »

De aktier som listas på Hållbaraaktier.se hade en stark vecka och steg 2,0%. Segmentet "Bränsleceller" steg hela 19%. De aktier som steg mest senaste veckan var Cell Impact +45%, Inzile +22%, Alelion +19% och Recyctec +19%.

Längst ner på veckans lista återfanns Chromogenics -18%, Slitevind -18% och Arise -18%. 

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):


Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

Hållbaraaktier.se väljer att ta in Prebona i portföljen till dagens slutkurs 2,86 kr. På länkarna återfinns VD-intervju samt dagens nyhet om positiva prekliniska resultat.

Prebona är ett litet bolag som efter några års ökenvandring på börsen nu har börjat leverera ett intressant nyhetsflöde. Det finns sedan tidigare en grundläggande tilltro till Prebonas tekniska plattform. Kursutvecklingen speglas dock av att det tagit längre tid än väntat att få igång försäljningen och att nå framsteg på Healtcare-området. Bolaget har efter den initialt lyckade börsintroduktionen behövt göra ett antal mindre emissioner.

Hållbaraaktier.se har en positiv grundsyn på Prebona vid kursnivå 2,86 kr (börsvärde 58 mkr) när vi väger ihop helhetsbilden. Det är ett bolag som kan flerdubblas på några år men samtidigt med en hög risk.

Positivt:

 • VD börjar bli varm i kläderna, har ett starkt försäljningsfokus, relevant erfarenhet och ger ett bra intryck. Han andas även stor optimism.
 • Nya avtal (Bisterfeld, Polygiene, Scandinavian Nonwoven) och fler samarbetsavtal på väg in.
 • Bekräftelse / erkännande av teknisk plattform och effekter gör att teknikrisken har minskat. Exempel från senaste året:
  - Nya avtalen som delvis skett med stora ledande företag
  - LH accellerator
  - Scandinavian Outdoor Award (Polygiene med Prebonas teknik inkluderad)
  - Nanotechnology Company of the Year - nominering
  - Verifieringsanslag från Vinnova avseende preklinisk studie
  - Forskningssamarbete med Malmö Universitet
 • Nyhetsflödet skulle kunna bli intressant 2020 med nya avtal, info från LH accellerator, ökad försäljning i delårsrapporter kryddat med flera resultat från utvecklingsområdet Healthcare
 • Positivt insidermönster och stort ägande från ledning/styrelse
 • Relativt kapitalsnål verksamhet som kan förväntas få höga marginaler och ha bra skalbarhet
 • Produkternas miljövänliga profil är i linje med megatrenden
   

Negativt:

 • Det har tagit lång tid att få igång försäljningen och kan dröja ytterligare. Bolaget själva talar om att det stora lyftet kommer 2021.
 • Liten, personberoende organisation
 • Låg omsättning i aktien (kan förvisso göra att kursuppgången blir snabb vid tydligt positiva nyheter). Hur som helst svår att göra stora affärer i.
 • Finansiell situation. Även om burn-rate är relativt låg så dröjer det ett tag tills bolaget är kassaflödespositivt. Troligtvis krävs ytterligare finansiering innan dess. Bolaget bedömer själva i senaste rapporten att kapitalet räcker 12 månader från november 2019.


Totalt sett ser vi i nuläget att denna lite bortglömda aktie har relativt god chans att vända upp rejält under 2020-21. Risk/reward-avvägningen känns på 58 mkr i börsvärde som positiv.

Läs hela inlägget »

Swedish Stirling blev en av dagens vinnare med en uppgång på 15%.

Bolaget har tidigare offentliggjort att man tecknat ett exklusivitetsavtal med en av Sydafrikas största ferrokromproducenter om att slutförhandla en installation av en energiomvandlingstjänst med PWR BLOK. Nu är avtalet klart som innebär att Swedish Stirling ska leverera en energiomvandlingstjänst med upp till 25 PWR BLOK (9,9 MW) i Sydafrika. Exakt antal PWR BLOK kommer att fastställas när de tre första enheterna är driftsatta och den exakta mängden restgas från anläggningen fastslagits. En fullt utbyggd anläggning med 25 PWR BLOK uppskattas ge Swedish Stirling årliga intäkter på 40 MSEK. Det framgår av ett pressmeddelande.

Swedish Stirling kan jämföras med Azelio som är i en liknande fas.

 • Azelio: Börsvärde 1290 mkr (nettokassa: cirka 400 mkr)
 • Swedish Stirling: Börsvärde 815 mkr (nettoskuld: 80 mkr) 
Enterprise value för dessa två ligger således på samma nivå.
Läs hela inlägget »

Fagerhult var en av vinnarna när Hållbaraaktier.se gick igenom kursvinnarna (alla kategorier) under perioden 2013-2018. Uppgången förbyttes redan 2017 i en lika stabil nedgång. När bolaget idag presenterade Q4-rapporten så blev reaktionen -10% under dagen. Läs mer om Fagerhults upp- och nedgång på länken.

"Inspireras av de aktier som gått bäst de senaste åren och av vinnande aktiestrategier" genom att beställa rapporten "100+ Kursvinnare 2013-2018" som även ingår i om du ansluter dig till Hållbara Aktier Premium.

Läs hela inlägget »

OrganoClicks Q4-rapport var i stort sett som förväntat. Ökad organisk tillväxt (+15%) jämfört med +9% under helåret. Att resultatet tyngdes av förstärkning av organisationen var även det väntat. Mindre förväntat var däremot att bruttomarginalen sjönk en del men detta förklarades av lagernedskrivningar. Långsiktig trend för bruttomarginalen kan bedömas som positiv framför allt via ökade volymer, inköpsbesparingar och produktmix.
 
Hållbaraaktier.se har tidigare bedömt att tillväxt och resultat kommer förbättras under 2020. Den bedömningen kvarstår. Den stora triggern är när och om man tecknar de första stora avtalen på biobaserade bindemedel. I bokslutets VD-kommentar framgår att ett flertal produktionstester är igång. Mårten Hellberg: 
 

 • Under kvartalet har vi även fortsatt se ett ökat intresse för våra biobaserade bindemedel för nonwoven vilka ersätter dagens plastbaserade bindemedel. Förutom en ökning av försäljningen till befintliga industrikunder pågår produktionstester med ett flertal större nonwoventillverkare i Sverige, Finland, Tyskland och USA. Vår förhoppning är att någon eller några av dessa projekt resulterar i nya kommersiella avtal under 2020. Våra nuvarande industrikunder har även aviserat för ökande volymer 2020. 
 • Med alla nya avtal, våra exportsatsningar av befintliga produkter, vår välfyllda pipeline av kundprojekt och en förstärkt organisation ser jag verkligen fram emot 2020. Vi har även en stark finansiell position som möjliggör för oss att genomföra de aktiviteter och investeringar vi vill.


I den intervju Hållbaraaktier.se gjorde med Mårten Hellberg den 20:e november framkommer att det är inom biobaserade bindemedel som bolaget har sina mest värdefulla patent. Inom det området är konkurrensen nära obefintlig och bolaget bedömer att man ligger 2-3 år före konkurrenterna. Nya lagkrav kommer driva marknaden. En medelstor nonwoven fabrik köper in bindemedel för 40-50 mkr om året. 

Hållbaraaktier.se bedömer sannolikheten som hög att man under året tecknar sitt första avtal inom biobaserade bindemedel vilket då öppnar upp för en business med stora återkommande intäkter, relativt höga bruttomarginaler och fina tillväxtutsikter. Det brukar vara en starkt kursdrivande kombination.

Det kan noteras att OrganoClick ingår i portföljen och att Hållbara Aktier-teamet eller närstående har eget aktieinnehav i bolaget. Se ovan som inspiration i din egen analys.
 

Läs hela inlägget »

Vätgasrelaterade aktier fortsätter gå mycket starkt. De 7 vätgasrelaterade bolagen som listas på Hållbaraaktier.se har totalt sett stigit med 9% senaste veckan, 49% i år och 190% senaste 6 månaderna. Så här ser det ut per bolag de senaste 6 månaderna:
 

Klicka på bolagslänkarna ovan för nyheter och kommentarer om bolagen.

PowerCell är dragloket i detta segment och har nu ett börsvärde på runt 15 miljarder. Idag steg aktien 13% efter att man presenterat en nyhet om ett distributörsavtal i Japan.  I bolagets pressmeddelande framgår att PowerCell har tecknat ett exklusivt distributörsavtal för den japanska marknaden med det japanska handelshuset Inabata & CO. Avtalet ger Inabata en exklusiv rätt att sälja alla PowerCells bränslecellsstackar och bränslecellssystem på den japanska marknaden med undantag för PowerCell S3 för fordonssegmentet.
 • I Japan förväntas bränsleceller, som inte ger utsläpp av några växthusgaser, i närtid införas på bred front inom fartyg, tåg, tunga maskiner, anläggningsmaskiner och inom stationär kraftgenerering. PowerCells bränslecellssystem har en mycket stark position tack vare sin världsledande effekt och energitäthet samt sin design som är idealisk för mobila applikationer. Och det kommer att bli allt mer konkurrenskraftigt rent kostnadsmässigt när masstillverkningen så småningom inleds, säger Katsutoshi Tanaka, chef för Information & Electronics Division III på Inabata.
Läs hela inlägget »

Nedan några kommentarer till Azelio, Alelion och Ecoclime.
 

 • Azelio har genomfört en stor nyemission på 350 mkr på ett lyckat sätt och har en positiv trigger i form av verifieringsprojektet i Marocko där resultat väntas under kommande månad. Kursen har tydligt gått in i en positiv trend fr o m mitten av januari. Intressant tillskott på ägarsidan är Ilija Batljan som numera är femte största ägaren.

  Börsvärdet uppgår till 1,1 miljarder vilket kan jämföras med introduktionsnivån i december 2018 på 932 mkr och lägstanoteringen på 377 mkr i mars 2019.*

  Pareto har riktkursen 30 kr och ansvarig analytiker motiverar här sin syn på bolaget.

  Hållbaraaktier.se anser att bolagets lagringsteknik är mycket intressant, att kursen mycket väl kan passera 15 kr under våren via det momentum som nu finns. Fredagens slutkurs var 12,30 kr.

  Både risk (bl a hög burnrate, osäkerhet runt vilka tekniska lösningar som kommer visa sig långsiktigt bäst och framtida bruttomarginaler) och "reward" är hög. Noterbart är att börsvärdet ligger på all-time high. Swedish Stirling är ett jämförelseobjekt i liknande fas med ett börsvärde på 757 mkr. Medan SS har en nettoskuld på uppskattningsvis 50 mkr så har Azelio en nettokassa på runt 400 mkr. 
   
 • Alelion sjönk 50% efter bokslutskommunikén som bl a tydliggjorde att likviditeten är på väg att bli ansträngd. Börsvärdet är i sammanhanget höga 180 mkr. Högt i ljuset av att bolaget har en nettoskuld (cirka -15 mkr vid årsskiftet) och behöver kapitaltillskott. Kassaflödet före förändring av rörelsekapital var -16 mkr senaste kvartalet.

  En investering i Alelion just nu måste baseras dels på att man tror både på bolagets förmåga att göra en lyckosam balansering av kostnaderna tills det att intäkterna börjar ta fart, dels en förhoppning om att bolagets långsiktiga konkurrenskraft i batteribranschen blir tillräckligt stark. Hållbaraaktier.se ser stor osäkerhet i båda dessa.

  Bolaget nyanserar situationen med både hot och möjligheter i VD-kommentaren i Q4-rapporten:

  Arbetet med att anpassa organisationen kostnadsmässigt till de nya förutsättningarna påbörjades tidigt. Den stora utmaningen ligger dock på intäktssidan där det blir kritiskt att få igång de nya affärerna då det är begränsat hur mycket kostnaderna kan reduceras utan att påverka bolagets förmåga negativt. Intensivt arbete pågår med att bearbeta befintliga såväl som nya kunder där vår förhoppning och tro är att det skall bära frukt och successivt ge förväntat resultat.
  Under det fjärde kvartalet har vi på bred front lanserat vår nya produktgeneration 3 som nu klarat både avgörande certifieringskrav för användning i vägfordon och FN:s transportkrav för litiumjonbatterier. Detta innebär att Alelion nu är en av få tillverkare som kan erbjuda litiumjonbaserade lösningar för det stora segmentet väggående fordon.

   
 • Ecoclime är ett av de bolag som Hållbaraaktier.se tror mest på från nuvarande kursnivå. Med tanke på att kursen inte stuckit iväg trots tydliga framsteg i verksamheten och att finansiell ställning är god, så är risken lägre än i många andra bolag. Senaste kvartalsrapporten var den första på länge som togs emot positivt av marknaden. Detta brukar vara en bra indikator på kommande kursutveckling.

  Potentialen bedömer vi som hög. I artikeln "30% organisk tillväxt" utvecklas detta en del. 
Läs hela inlägget »

De aktier som listas på Hållbaraaktier.se hade en relativ svag vecka efter en stark start på året. De aktier som steg mest senaste veckan var Polyplank +21%, Arise +20%, PowerCell +20%, Azelio +16%, Absolent +9% och Cortus Energy +9%.

Längst ner på veckans lista återfanns Alelion -50% och IA Industriarmatur -21%.

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):


Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

Ferroamp lyftes in i portföljen den 5:e juli förra året till kursen 31,30 kr. Därefter har såväl verksamhet som kurs utvecklats mycket positivt. Aktien har stigit 147% till ett börsvärde på drygt 700 mkr.

Omsättningen uppgick rullande-12 till 34 mkr i Q3-rapporten. Bolagets mål är att nå 400 mkr i omsättning 2022. Vi anser att aktien är fullvärderad i detta läge och tar därför bort bolaget ur portföljen till dagens slutkurs 77,20 kr.

Ferroamp gynnas av flera megatrender och vi har stort förtroende för såväl bolagsledning som dess produkter. Aktien kan mycket väl återkomma i portföljen i ett senare skede.

Läs hela inlägget »

Q4 liknade de senaste rapporterna. Tröghet i leveranserna och ingen riktig fart i orderingången. Totalt sett fortsätter dock verksamheten att utvecklas framåt. Exempelvis ökade nettomsättningen under helåret till 116,8 MSEK (58,9). Positiva händelser under Q4 var en första order för kraftverk baserade på motorer, ett strategiskt samarbete för att öppna upp en ny del av geotermimarknaden samt provkörning till sjöss med Virgin Voyages.

Totalt uppgick orderstocken till 729,7 MSEK (818,6) vid kvartalets slut. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -47,9 MSEK under Q4 och nettokassan ligger strax under 100 mkr.

Med ett börsvärde på 3,5 miljarder så blir den långsamma utvecklingen i verksamheten ett problem. Vi väljer att lyfta ur Climeon ur portföljen till dagens slutkurs 70,60 kr. Bolaget är fortsatt långsiktigt intressant och kan mycket väl återkomma i portföljen i ett senare skede. 

Läs hela inlägget »

Ett tillväxtbolag som bygger organisation för att ytterligare accellerera tillväxten ska främst bedömas i ljuset av detta. Ecoclimes organiska tillväxt under året var 30% till faktureringen 73 mkr (Q4 +29%). Den snabbast växande enheten var under året SDC Automation som växte 90% till en fakturering på 37 mkr.

Bolaget tog under Q4 extraordinära kostnader för förvärv och förberedelser för listning vid Nasdaq First North Premier Growth Market på totalt 4,5 mkr. Exklusive detta så var resultatet före skatt 2,7 mkr (2,0). Kvartalets kassaflödet före förändring av rörelsekapitalet ökade till nästan 8 mkr exkl ovan nämna e.o.poster (3,8 mkr Q4 2018).
 

 • Det kommande året gör vi framförallt satsningar på att öka försäljningen av våra kärnprodukter på den svenska marknaden och på förberedelser för satsningar på exportmarknaden via våra exportnätverk. Vårt minimiscenario år 2020 baseras på en minst lika kraftig tillväxt som för det gångna året. Ett av målen är även att Ecoclime Group ska bli en del av EUs klimatsatsning om SEK 10 biljoner den kommande 10-årsperioden, kommenterade VD i bokslutskommunikén.


Hållbaraaktier.se bedömer bolagets produkter som teknikledande baserat på de referenser som finns. Tillväxtutsikterna måste anses som mycket goda givet bolagets nuläge och förväntad marknadstillväxt. Underliggande kassaflöde är redan starkt positivt och nettokassan är 26 mkr. Strategiskt så är det stora förvärvet av H-Gruppen logiskt och förvärvet fördubblar omsättningen fr o m januari. Ett börsvärde på 206 mkr bedömer vi som mycket lågt i ljuset av detta. 

Det senaste året har varit händelserikt och framgångsrikt för Ecoclime. Däremot har aktiekursen nästan stått stilla senaste 12 månaderna (+6%). Det fåtal analytiker som följer bolaget har klart högre riktkurser. Ett exempel är Analysguiden som har riktkursen 9,30 kr. Hållbaraaktier.se behåller Ecoclime i portföljen och det kan även noteras att teamet runt Hållbaraaktier.se har ett eget aktieinnehav i bolaget så ovan bedömningar får ses i ljuset av detta.

Aktien steg 2% under rapportdagen.

Läs hela inlägget »

ChromoGenics genomför nu tredje företrädesemissionen på drygt ett år. Utöver detta har det skett en stor riktad emisssion i samband med den stora investeringen i sputtringsmaskinen. Aktieägarna som varit med på resan och deltagit i emissionerna har så här långt varit förlorare under en period som i övrigt varit rekordstark på börsen.

Så frågan är hur man ska se på ChromoGenics i samband med den pågående emissionen?

Hållbaraaktier.se har en långsiktigt positiv syn på bolaget men tror att kursen kan sjunka ytterligare en del. Emissionen är garanterad till 75% så hur som helst kommer bolaget få en tid på sig att få igång produktionen och etablera en godkänd och stabil kvalitet. 

Efterfrågan har visat sig stor trots att bolaget har haft betydande kvalitetsproblem och inte kunnat koncentrera fullt ut på marknadsföring. Den planerade affärsmodellen är intressant och har god skalbarhet. De stora investeringarna har redan skett. 

Långsiktig vändning för kursen kan mycket väl komma under kommande halvår och då triggad av orderingång i kombination med positiva nyheter om produktion & kvalitet. 

Läs hela inlägget »

Kursreaktionerna i samband med det senaste årets stora företrädesemissioner bland "hållbara" aktier har ofta varit kraftiga. Känslan kan lätt bli att totalen blir mycket negativ. Men hur är det egentligen?

 • Totalt sett har den som varit ägare i alla dessa aktier dagen före emissionen annonserades och deltagit fullt ut i erbjudandena, så här i efterhand fått en bra avkastning. Uppgången är 37% men det är tack vare den stora uppgången i Cell Impact. Totalen av de övriga 10 fallen är att man fått -2% i avkastning trots att börsen som helhet gått starkt under perioden. Tillkommer gör värdet av vederlagsfria teckningsoptioner som förbättrar kalkylen lite grann.
 • I samtliga fall utom Cell Impact, MyFC, SolTech, Metacon och Azelio hade det så här långt varit bättre att kliva av precis innan emissionsbeskedet, vilket åtminstone i några fall kunde förutspås. Samtidigt visar det utstickande exemplet Cell Impact att företrädesemissoner inte blir någon belastning när bolagsutveckling och nyhetsflöde i övrigt är starkt positivt.
 • Det svaga utfallet i SaltX, Heliospectra och Enersize är lite intressant. För både SaltX och Heliospectra så hade kursen stigit kraftigt precis innan emissionsbeskedet efter viktiga nyheter och en viss rekyl kanske ändå hade inträffat. Heliospectras svaga utfall förklaras även av en svag Q3-rapport. I SaltX har väl egentligen inget negativt hänt efter emissionsbeskedet, även om det varit nyhetstorka. Så utvecklingen kan tyckas vara lite väl negativ. I Enersize fall förklaras nog det svaga utfallet delvis av att den stora emissionen hade en defensiv karaktär, bl a med en stor återbetalning av korta skulder.
I artikeln "Taktik runt företrädesemissioner" så noterades att det ofta varit ett bra köpläge några dagar efter att en företrädesemission annonserats, åtminstone i ett kort perspektiv. Det har gått att utnyttja den överreaktion som ofta inträffat.
 

Senaste tidens stora företrädesemissioner

Läs hela inlägget »

De aktier som listas på Hållbaraaktier.se höll under veckan jämna steg med AFVs generalindex men gick klart bättre än det småbolagsorienterade First North All-share. De senaste 12 månaderna så har de cirka 70 "hållbara" aktierna stigit med i genomsnitt 43% medan First North stigit 30% och AFVs generalindex 24%.

De aktier som steg mest senaste veckan var IA Industriarmatur 27%, ArcAroma 26%, Ferroamp 19%, Inzile 18%, OptiFreeze 17% och Arise 17%.

Längst ner på veckans lista återfanns ChromoGenics med -15%,

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):


Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

OptiFreeze och ArcAroma tillhör veckans vinnare bland de bolag som listas på Hållbaraaktier.se. Båda bolagen har separat presenterat mycket positiva nyheter som tydliggör effekten av bolagens teknologi. ArcAroma vinner indirekt även på OptiFreeze framgångar via sitt ägande på 15% men även genom att OptiFreeze också är kund.

Nyheterna inklusive kommentater återfinns på länkarna:


Bolagen har teknik som är innovativ och delvis mycket banbrytande. De närmar sig såväl tydliga kommersiella framgångar samt positivt kassaflöde. Potentialen för respektive bolag är mycket stor. Insynshandeln har varit positiv samtidigt som nyhetsflödet börjar ta fart.  

Båda bolagen ligger sedan en tid i portföljen. De togs in med en övergripande sammanfattning som framgår på länkarna:


Noterbart är även att Hållbara Aktier-teamet eller närstående äger aktier i båda bolagen. Beakta detta i värderingen av ovan information och gör alltid din egen analys.

 

Läs hela inlägget »

Portföljen har inlett året starkt och är upp 7,4%. Nedan listas de kurstriggers som förhoppningsvis bidrar till en fortsatt bra utveckling under året:
 

 • Absolicon:
  - Befintliga ramavtal realiseras i form av formella beställningar
  - Nya ramavtal, bolaget har höjt takten väsentligt i marknadsföringen
  - På nedsidan finns villkor och timing runt kommande finansiering/nyemission
   
 • ArcAroma:
  - Order
  - Kursutveckling i OptiFreeze
  - Kommer signaler om att man måste avvika från "löftet" om att vara kassaflödespositiva i slutet av första halvåret så skulle det påverka förtroendet negativt
   
 • Climeon:
  - Större order från Japan, bolagets potentiellt största marknad
  - Framsteg inom övriga verksamhetsområden
  - På nedsidan har vi signaler om nyemission
   
 • Ecoclime:
  - Nyheter om större affärer
  - Tillväxt i rapport
  - Förvärv
  - På nedsidan har ni nog främst att tillväxten drar ut lite på tiden 
   
 • Ferroamp
  - Fortsatt publicitet inom de områden är de just nu ligger helt rätt i marknaden och åtnjuter ett stort förtroende
  - Starka tillväxtssiffror i Q4-rapporten
  - Nedsidan består nog mest i att förväntningarna har höjts i takt med den snabba uppvärderingen. 
   
 • Green Landscaping:
  - Stark rapport
  - Ytterligare förvärv, det finns generellt en positiv bild av flöera andra "förvärvsmaskiner" på börsen
  - Möjlig nedsida är resultatutvecklingen som kanske inte tar fart i linje med förväntningarna
   
 • Insplorion:
  - Nyheter om framsteg på batterisidan. Ett licensavtal skulle kunna inn ebära bingo.
  - Blir det tyst runt bolaget så finns en tendens att kursen faller tillbaka
   
 • Nobina:
  - Har ett grundmurat förtroende i marknaden och ytterligar köprekar kan komma.
  - Pågående migrering (som kortsiktigt håller tillbaka vinstn) och nylig uppvärdering kan hålla tillbaka kursen
   
 • OptiFreeze:
  - Framsteg i pågående utveckling med ledande aktörerer inom OptiFlower och OptiDry.
  - Tydliggjorda kommersiella villkor och potential i samarbetet med Syngenta
  - Bakslag med Syngenta skulle innebära en stor korrigering nedåt
   
 • OrganoClick:
  - Tillväxten tar förhoppningsvis fart redan i Q4, annars blir det nog i Q1
  - Avtal på bindemedelssidan. Typsikt avtal skulle kunna innebära 40-50 mkr per år med en förväntat hög marginal. Återkommande intäkter.
  - Om tillväxten fortsätter vara lika svag som första 9 månaderna 2019 så kommer det hålla tillbaka kursen
Läs hela inlägget »

Sju bolag som listas på Hållbaraaktier.se har valts ut bland de 30 innovationsbolag inom svensk hållbarhetsteknik som ska presentera sig på Sweden Sustaintech Venture Day den 6 februari. Det är 

Bolagen har valts ut av en grupp av Sveriges främsta experter på miljöinvesteringar baserat på försäljningstillväxt, exportpotential och att bolagen ska ha utvecklats förbi "seed-fasen".

De utvalda bolagen får presentera sig för 300 svenska och internationella investerare.

En ny studie visar enligt arrangören att omsättningen för Sustaintech-bolagen ökat med 31% per år de senaste tre åren.

Sustaintech Day är ett av många exempel på hur mer och mer kapital söker sig till området. Andra och tyngre är EUs satsning på € 1 biljon (ca 10 000 miljarder SEK) till och med 2030 och beskedet att världens största kapitalförvaltare Blackrock nu ska prioritera hållbarhet i sina investeringar. 

Läs hela inlägget »

De aktier som listas på Hållbaraaktier.se gick totalt sett ånyo mot strömmen under veckan och steg med 0,3% medan generalindex sjönk för andra veckan i rad, denna gång med 1,6%. Impact Coatings och Polygiene har under veckan lagts till bland de nu 70 bolagen på Hållbaraaktier.se. Impact Coatings har inlett året med en uppgång på +3,6% (12 månader + 152%) medan Polygiene gått ner 11,5% hittills i år (12 månader +13%). 

De aktier som steg mest senaste veckan var Ecomb +30%, IA Industriarmatur +24%, Polyplank +18%, Recyctec +17% och BillerudKorsnäs +14%. Vinnare var alltså fyra av de minsta bolagen på listan tillsammans med Billerud som lyfte mycket tack vare den annonserade extrautdelningen.

Längst ner på veckans lista återfanns Alelion -29% och Inzile -19%. I båda fallen som rekyl på kursrusningen i början av året.

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

Erbjudandet att förvärva aktier i Veg of Lund övertecknades kraftigt inför noteringen den 10 februari. Veg of Lund kommer följas som ett av cirka 70 noterade "hållbara" bolag på Hållbaraaktier.se. Läs mer!

Läs hela inlägget »

I denna Premium-artikel ger Hållbaraaktier.se en helhetsbedömning av Prebona på nuvarande nivå 57 mkr i börsvärde.

Läs hela inlägget »

Materialteknikbolaget Prebona börsintroducerades i december 2015 till kursen 3,70 kr. Starten blev positiv med en uppgång till 7 kr men därefter har trenden varit svag. Det har tagit längre tid än väntat att få igång försäljningen. 

Nu finns det emellertid en del positiva tendenser:

 • Tydligare fokus och strategi.  
 • VD börjar bli varm i kläderna och flera nya samarbetsavtal och order har tecknats senaste halvåret. 
 • Tydliga erkännanden av styrkan i den patenterade teknologiplattformen. Den miljövänliga teknologin förbättrar material och tillför ytor nya egenskaper som exempelvis eliminering av lukt, smutsavvisning och desinfektion. 
 • Från små kunder till högre andel stora kunder och stora prospekts.


Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Patrik Bernstein.
 


Prebona i korthet:

Prebona är ett materialtekniskt bolag som bland annat utvecklar och marknadsför de miljövänliga produkterna OdorControl som eliminerar dålig lukt och DuraClean som skyddar ytor. Bolaget har även en verksamhet inom Healthcare där man bl a utvecklar lösningar mot antibiotikaresistens.

Verksamheten utgår från den patenterade teknikplattformen Prebona Compotech som i korthet går ut på att ytan på nanopartiklar av silika förses med några få atomer eller molekyler av en annan aktiv substans för att uppnå en önskad funktion. Detta innebär att även dyra, aktiva och verkningsfulla substanser, såsom t.ex. silver, kan användas för optimal funktionalitet i många olika produkter och till ett konkurrenskraftigt pris.

Bolaget genomförde en nyemission i höstas och bedömer i senaste delårsrapporten som publicerades i november att tillgängliga likvida medel tillsammans med bekräftade åtaganden är tillräckliga för att finansiera verksamheten under 12 månader.

Patrik Bernstein är VD sedan 1 augusti 2019 då han fick den rollen efter några månader som försäljningschef. Han har stor relevant internationell erfarenhet från 30 års arbete i bl a USA, Tyskland och Asien. Patrik äger 92600 aktier i Prebona.
 

Intervju med Patrik Bernstein,
VD Prebona, 200124

Senaste halvåret har Prebona tecknat nya avtal med bl a en av Tysklands främsta distributörer av kemiska produkter, svenska Scandinavian Nonwoven och kommit igång med likaledes svenska Polygiene. Ni har minskat kostnaderna och byggt en struktur som gör att bolaget kan tiodubbla produktionskapaciteten utan kostnadshöjningar. Ni har genomfört en nyemission på 4 mkr. Bolaget har även blivit utvalda att delta i ett affärs- och utvecklingssamarbete med tre av världens största betongbolag.
- Är det något i årets utveckling som du vill lyfta fram lite extra?

 • Patrik Bernstein (PB): 
  Två saker; Fokus och vår positionering som ”ingredient-brand”. 

  Det spännande med vår teknologi är att den har en enorm potential och mycket stor flexibilitet. Man kanske gick ut lite för brett initialt. Fokus var nödvändigt i detta läge.

  Vår positionering som ”ingredient-brand” har varit nyckeln till att öppna dörrar till de stora spelarna som vi nu har börjat arbeta med. I stället för att sälja in vårt varumärke så säljer vi in vår teknologi. Vi hjälper våra kunder att bli bättre med sina egna varumärken. 
Prebonas tekniska plattform har många möjligheter. Bolaget har nu störst fokus på Air Care (produkten OdorControl) och Surface Care (produkten DuraClean). Inom Health Care har man projekt inom bl a området antibiotikaresistens. Bildkälla: Prebona.com.
Prebonas tekniska plattform har många möjligheter. Bolaget har nu störst fokus på Air Care (produkten OdorControl) och Surface Care (produkten DuraClean). Inom Health Care har man projekt inom bl a området antibiotikaresistens. Bildkälla: Prebona.com.


Kan du beskriva hur Prebonas organisation ser ut?

 • PB: Vi är en kombination av ett ”early-stage”-bolag och ett utvecklingsbolag. Vi är sex fast anställda där lite förenklat 2,5 arbetar med FoU och produktion, 2,5 med försäljning och affärsutveckling och 1 inom administration. En av våra anställda är placerad i USA. 

  Det låter lite med 6 anställda men det intressanta är att vi kan klara av relativt mycket med rätt uppbyggnad av säljnätverk. Vi ska inte behöva öka så mycket även om vi växer försäljningen rejält.
   

   
Prebona börsintroducerades 2015. Det har av olika anledningar tagit längre tid än väntat att få försäljningen att lyfta. Under 2019 reviderades affärsmodellen mot att bli ett renodlat “ingredient-brand“ med målet att hjälpa kunderna att göra sina egna produkter bättre och mer miljövänliga. Ni har tagit beslutet att i närtid fokusera era resurser på produkterna Prebona OdorControl och Prebona DuraClean och geografiskt främst Sverige, USA och Centraleuropa.

- Inom vilket produktområde bedömer ni att försäljningen kommer vara störst i tvåårsperspektivet?

 • PB: Kortsiktigt är det onekligen affärsområdet Air Care med produkten Prebona  OdorControl. På medellång sikt tror jag personligen mycket på Surface Care, ytbehandlingar, och då bland annat med produkten Prebona DuraClean. Vi kommer komplettera Surface Care med ett par nya produkter inom ramen för fokuseringen. 

  Geografiskt har vi fastställt våra fokusmarknader. Samtidigt är vi ju i en uppbyggnadsfas och är lyhörda för behov. Jag själv har lång erfarenhet av Asien och vet att vi på sikt kommer ha en jättemarknad där borta. Vi tar en sak i taget och börjar med USA, Centraleuropa och Sverige.


   

Er svenska kund Polygiene lanserade under våren 2019 produkten Prebona Odor Crunch, som bygger på Prebona CompoTech-teknologin, avseende eliminering av lukt på textilier inom bland annat sport och friluftskläder. I oktober fick ni en order på 750 tkr. Ni har även under året vunnit Scandinavian Outdoor Award för hållbarhet inom detta område.
- Är avtalet med Polygiene exklusivt för hela världen och alla typer av kläder?

 • PB: Polygiene vann Scandinavian Outdoor Award med vår teknologi som en grund. I Polygiene har vi en mycket kompetent och innovativ partner. Jag är imponerad av hur bolaget positionerar sig med miljövänlig teknik – ”Wear more, wash less”. Samarbetet är ett utmärkt exempel på när vår”ingredient-brand”-strategi fungerar som bäst. Vår miljövänliga teknologi förstärker Polygienes varumärke. 

  Avtalet i sig är exklusivt inom en rad områden som sportswear, fashion och home textile. Det finns vissa segment som är exkluderade. Vi tror stenhårt på detta samarbete och kommer inte aktivt att leta efter andra partners. Polygiene har bra relation med många ledande varumärken.- Finns det liknande produkter på marknaden som Odor Crunch?

 • PB: Det finns andra teknologier som löser liknande problem. De flesta är biocidiska och fungerar genom en antibakteriell funktion. Vi erbjuder en icke-biocidisk lösning. Där är vi relativt ensamma. 
Prebonas miljövänliga teknologi förstärker Polygienes varumärke. Bildkälla: Prebona.com.
Prebonas miljövänliga teknologi förstärker Polygienes varumärke. Bildkälla: Prebona.com.I november tecknade ni ett distributörsavtal med Biesterfeld Spezialchemie, som är en ledande distributör av specialkemikalier och livsmedelsingredienser till företag framförallt i Europa. 
 - Går det att kvantifiera långsiktig potential i detta samarbete för OdorControl och DuraClean?

 • PB: Genom Biesterfeld har vi öppnat dörrarna till 27 länder. De har en duktig teknisk säljkår med djupa kundrelationer. Vi ser en mycket stor potential. Samtidigt vill jag vara tydlig med att det kommer ta tid att komma igång. Vi ska byta ut annan teknik som finns idag. Vi särskiljer oss med vår enkelhet och miljövänlighet.

  Generellt är den långsiktiga potentialen enorm. Marketwatch har gjort en bedömning att den globala marknaden för lukteliminering kommer vara runt 100 miljarder kronor 2022 med en tillväxt runt 5% per år. Fler och fler vill ha en produkt som inte bara täcker över en doft som parfymer gör. Vi tar bort doften. I december erhöll ni en order från svenska Scandinavian Nonwoven som kommer impregnera Prebona OdorControl i deras antiluktdukar. Produkten antiluktdukar har visat sig vara mycket effektiv för att eliminera störande lukter bl a i bostäder, garderober, kylskåp, väskor, badrum, bilar, husvagnar, taxibilar, etc. 
- Hur stor är potentialen inom detta område för er del?

 • PB: Jag kan inte ge några siffror men potentialen är stor. Scandinavian Nonwoven går ut via sina etablerade säljkanaler. De har redan börjat med detta och mött ett stort intresse. Fördelen med antiluktdukar är att de är färdiga för konsumentled vilket gör att de snabbt kan bidra till vår omsättningsökning.

  Antiluktdukar är ett bra exempel på potentialen för Prebonas teknologi. Vi kan integrera oss med nonwoven, filter som vi håller på att testa, eller färg. Liwa Färgs konkurs under 2019 påverkade Prebona negativt. 
- Hur går ni vidare på färgområdet?

 • PB: Teknologin har visat sig fungera fantastiskt bra och vi har många ”proof-of-concept”. Det var andra orsaker att Liwa gick i konkurs. Vi pratar nu med andra färgbolag och går ut bredare denna gång.


 

Prebona deltar i LH Accellerator som är ett utvecklingssamarbete med ledande tillverkare av bl a betong. Faller det väl ut kan det bli avtal under 2020. Bildkälla: Prebona.com.
Prebona deltar i LH Accellerator som är ett utvecklingssamarbete med ledande tillverkare av bl a betong. Faller det väl ut kan det bli avtal under 2020. Bildkälla: Prebona.com.


I oktober meddelades att bolaget har blivit utvalt att medverka i det betydelsefulla, internationella utvecklingsprogrammet ’LH Accelerator’. Av 300 sökande bolag valdes 12 bolag ut till programmet, däribland Prebona. Programmet, som löper över sex månader, är ett affärs- och utvecklingssamarbete mellan tre av världens största betongbolag. Syftet är att lyfta fram framtidens material- och konstruktionslösningar och ytterst att deltagande bolag ska bli en leverantör eller partner till något av de tre bolagen. 
- Vilka resurser deltar ni med i detta program?

 • PB: Det här handlar om affärsområdet Surface Care. Vi kommer främst bidra med existerande produkter. Vi har deltagit i en workshop tre dagar i Lyon. Det enda vi gör i övrigt är att vi skickar produkter och bistår med information. Sedan gör de allt jobbet själva. Vi har tillsammans gått igenom ett antal ytor som betong, tegel och fogmaterial. Testerna pågår och resultaten ska presenteras i slutet av maj.


- Har tidigare års LH accellerator varit lyckosamma?

 • PB: Det är bara andra året programmet genomförs så det är lite tidigt att bedöma. Det uppstod ett antal nya partnerskap förra året. Det är onekligen så att de här tre bolagen investerar mycket i detta projekt. Via samtalen har vi förstått hur viktigt det är för den branschen som ju är gigantisk att hitta nya lösningar. Vi hoppas på att bli en viktig del av dessa lösningar.Inom Health Care-området har ni under året bland annat informerat om Vinnova-finansiering, ett forskningssamarbete med Malmö Universitet och en patentansökan.
- Vad prioriteras inom detta område?

 • PB: Antibiotikaresistens och antimikrobiella ytor (infection control). 


- Hur mycket resurser läggs i nuläget på detta område?

 • PB: Under 2019 har vi inte haft möjlighet att fokusera så mycket som vi hade velat, till stor del beroende på Liwa-konkursen. Men vi kommer att öka insatserna under 2020. Samarbetet med Malmö Universitet är ett bra exempel på hur vi kan avancera utvecklingen med relevanta studier utan att behöva investera stora resurser.


- Är det realistiskt att tro på licensavtal inom några år, givet att forskningen går enligt plan?

 • PB: Vi har haft fina resultat inom antibiotikaresistens. Vi arbetar konkret mot ”proof-of-concept” inom de här områdena och vill komma fram till en punkt där vi blir intressanta för ett licensavtal med en relevant partner. Vi tror att vi 2021 är så långt framme att vi kan gå ut och söka efter partners. Prebona är ett resultat av mångårig svensk forskning kring småpartiklar av professor Jan-Erik Otterstedt. Ni har flera beviljade patent. Utvecklingen inom nanoteknologi och nanocoating karaktäriseras emellertid av snabba teknologiska förändringar. 
- Känner ni till andra lösningar på marknaden som liknar det ni erbjuder?

 • PB: Det finns andra teknologier inom flera områden men vår egen teknologiplattform Prebona CompoTech är unik och skyddad av patent. Vi hade nog inte fått alla de samtal som vi får om inte vår teknologi vore intressant. Era produkter har bra marginaler och kapacitet finns att öka volymen snabbt och kostnadseffektivt. 
- Vilka ser ni som de största utmaningarna för att kunna öka försäljningen?

 • PB: Tid är vår största utmaning. Och ”technology change”. Det är långa processer men när man kommer i mål då smäller det till. Vilken är din vision av Prebona om 5 år?

 • PB: Tresiffrig miljonomsättning och erkända internationellt som ett bolag med en av de mest miljövänliga teknologierna.Avslutningsvis: Vilka är dina topp-3 fokus under första halvåret 2020?

 • PB: Operativt är det att få upp volymerna hos de befintliga distributörerna. Fokus på sälj.

  Strategiskt är ett av mina viktigaste uppdrag att bygga och stabilisera vårt internationella säljnätverk som är basen för framtida expansion. Tidigare har vi försökt med ett antal mindre samarbetspartners. Jag vill begränsa det till att ha två till tre nya stora partners.

  Det tredje fokusområdet är att förhoppningsvis kunna överraska med lite andra spännande nyheter under Q1.


Kommentar Hållbaraaktier.se: Prebona rapporterar bokslutet för 2019 den 27:e februari.
 
Läs hela inlägget »

De aktier som listas av Hållbaraaktier.se gick totalt sett mot strömmen under veckan och steg med 2,6% medan generalindex sjönk 0,6%. Hittills i år är uppgången hela 13,1%. 

De aktier som steg mest senaste veckan var Alelion +59%, Inzile +46%, IA Industriarmatur +33%, Ferroamp +17%, Eolus Vind +16% och Ecoclime +13%. I de tre första fallen kan uppgången betraktas som rejäl rekyl på en svag utveckling 2019.

Längst ner på veckans lista återfanns PowerCell -14%, Clean Motion -10% och Beijer Ref -8%. PowerCell ligger trots detta hela 335% upp senaste 12 månaderna och Beijer Ref +67%.

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):

 • Absolicon - slutför förvärv av Solar ++, möter internationella investerare
 • Cell Impact - ny order från NKC, lägre försäljning 2019 än planerat
 • Cortus Energy - patent för fossilfri råolja
 • Ecoclime - Tidigarelägger exportsatsning, möter internationella investerare
 • Eolus Vind - Stark rapport och positiva kommentarer
 • Ferroamp - Avtal med Stockholm Exergi, möter internationella investerare
   

Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

Två hållbara bolag toppar listan av bolag med högst totalavkastning de senaste 20 åren som publiceras i Placeringsguidens januarinummer (Privata Affärer):


Nuvarande värdering är P/E 38 för Beijer Ref och 34 för Nibe enligt samma tidning. 

När tidningen väljer ut 5 aktier i sin portfölj med sikte på kommande 10 år så ingår två andra bolag med hållbarhetsprofil; Vestas och UPM. De övriga är Kinnevik, MTG och Ovzon.

Läs hela inlägget »

Tror man på en fortsatt positiv börstrend de närmaste månaderna så kan det vara en investeringsstrategi att titta närmare på aktier som redan är inne i en positiv kurstrend och samtidigt har en positiv balans i handeln av insynspersoner den senaste tiden.

Följande aktier hade både en positiv värdebalans i insiderhandeln 191010-200116 och en långsiktigt positiv kurstrend 200124 (definerad som att kursen ligger över SMA200, dvs medelvärdet för de senaste 200 handelsdagarna):


Bolag med kurs under SMA200 men positiv insiderhandel är, dvs möjliga turnaround-kandidater.


Det var endast i ovan 17 bolag som det skedde någon insiderhandel under aktuell period. Urval de knappa 70 aktier som listas på Hållbaraaktier.se

Läs hela inlägget »

Fyra av de aktier som gick starkast senaste veckan var Absolicon (+30%), Ferroamp (+23%), Metacon (+21%) och Insplorion (+9%). Alla dessa företag intervjuades under 2019.

Intervjuerna på nedan länkar ger input till din bedömning av bolagets långsiktiga förutsättningar.


Vilka hållbara företag vill du att vi intervjuar under 2020. Maila oss gärna input om detta och eventuella andra önskemål.

Läs hela inlägget »
Hållbaraaktier.se har gått igenom insynspersoners agerande från den första oktober 2019 till den 16:e januari. Värdebalansen är positiv för 17 bolag och negativ för endast 7.

De med positiv värdebalans mellan köp & försäljning var ABB, Alfa Laval, ArcAroma, Azelio, Cell Impact, Ecorub, Green Landscaping, Heliospectra, IA Industriarmatur, Minesto, Nederman, Polyplank, Prebona, Raybased, Recyctec, Swedish Stirling, ÅF Pöyry

Kommentar till några av de med positiv balans
 • ArcAroma - VD Johan Möllerström, styrelseledamot Per-Ola Rosenqvist, COO Fredrik Cedmert stog för periodens affärer och det var enbart köp. Totalt värde cirka 0,5 mkr.
 • Azelio - en positiv balans genom deltagande i nyemissionen på 7,10 kr
 • Cell Impact - här skedde köp i november av en styrelsledamnot för cirka 0,5 mkr. Därfefter har kursen dubblats
 • Green Landscaping - huvudägaren Byggmästare Ahlström köpte 171500 aktier till kursen 30 kr
 • Heliospectra - stort deltagande i nyemission på 5,50 kr
 • Minesto - stort deltagande i nyemission

Aktier med negativ värdebalans mellan köp & sälj 191001-200116 var Climeon, Ecoclime, Garo, Metacon, OrganoClick, PowerCell och Slitevind.
 • Climeon - ändrat mönster från att tidigare under året varit starkt positivt så har två personer avyttrat sammanlagt cirka 30000 aktier under december. Det är Head of Delivery och Head of Product & Sourcing som sålt.
 • Ecoclime - en affär där 50000 aktier såldes från huvudägare till teknikchef. I en kommentar angavs från bolaget att "Inomhuskomfortbolaget Ecoclimes teknikchef Torbjörn Jonasson har köpt 50 000 aktier i bolaget. Aktierna köptes direkt från en av huvudägarna, Celsium Group, till kursen 6,60 kronor per aktie. Det innebär alltså en affär på 330 000 kronor.

  Jag köper aktier i Ecoclime på grund av min starka tro på vår teknologi, den kundnytta den levererar och de tillväxtmöjligheter det ger, samtidigt som jag ser mitt engagemang i bolaget som långsiktigt. Från mitt perspektiv ser jag goda förutsättningar att utvecklas väl med den potential som finns i de projekt vi nu är involverade i”, säger Torbjörn.
 • Garo - Styrelseledamot och dotterbolags VD sålde för 1,6 mkr. Inga köp under perioden.
 • Midsummer - bolagets fyra grundare Sven Lindström (vd), Eric Jaremalm (finanschef), Alf Linder och Göran Lombäck säljer motsvarande cirka en tredjedel av deras sammanlagda innehav. 1,925 miljoner aktier har sålts av ägarna. 

  Köparna utgörs av LF Fonder, Nordea Fonder, Skandia Fonder, Fårö Capital, Gullspång Invest och Invus Invest. Bland köparna återfinns bolagets ordförande Jan Lombach som köper en mindre andel aktier.

  "Av strikt privatekonomiska skäl har vi grundare valt att sälja en mindre del av vårt aktieinnehav… Samtidigt är vi mycket glada över det ökande institutionella intresset som finns för bolaget", skriver Sven Lindström, vd och Eric Jaremalm, finanschef i ett uttalande.

  Aktien har sjunkit cirka 10% efter detta offentliggjordes. Noterbart är att försäljning av VD och ekonomichef skedde till kursen 22kr (kurs 200117: 25,059)
 • Organoclick - en försäljning av 1 miljon aktier av styrelseledamoten Armando Cordova Ivanov till kursen 5,20 skapade en negativ balans. Armando är medgrundare och har efter transkationen 5,6 miljoner aktier. Övriga transaktioner var positiva. VD och affärsområdeschef har köpt.
Läs hela inlägget »

Året har inletts starkt för de aktier som listas på Hållbaraaktier.se. Veckans uppgång var hela 4,8% vilket var bättre än börsen som helhet.

De aktier som steg mest senaste veckan var Clean Motion +73%, Cell Impact +59%, Alelion +34%, Absolicon +30% och Ferroamp +23%. För både Clean Motion och Alelion ska uppgången i år ses i ljuset av mycket kraftiga nedgångar (runt 70%) senaste 12 månaderna.

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):

 • Absolicon - Nytt ramavtal på över 40 mkr
 • ArcAroma - Vinnare på OptiFreeze kursökning
 • Cell Impact - Utökat samarbete med NKC
 • Chromogenics - Referenskunder återkommer
 • Climeon - Storägare kommenterar bolagets utveckling
 • Nobina - Utökar verksamhet i Finland
 • Raybased - Snabb rapport men svaga siffror


Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

Portföljen steg hela 8,8% under veckan och är nu upp 68,4% på 10 månader sedan starten 190319. Veckans starka utveckling drevs på av Absolicon, Ferroamp, InsplorionNobina och Climeon.

68% upp är klart över förväntan med tanke på att långsiktigt mål är att ligga några procent över index. Samtidigt kan konstateras att flera av de bolag som köprekommenderats togs ur portföljen i ett för tidigt skede, om än efter snabba kursökningar.

De bolag som nu ligger i portföljen har totalt sett inte skenat iväg sett på 12 månaders sikt, trots tydliga framsteg i verksamheten. Detta talar för fortsatt god potential givet ett fortsatt gott börsklimat.

Portföljen ska ses som aktietips för fortsatt analys och eget beslutsfattande. De utgör inte personlig investeringsrådgivning.

Läs hela inlägget »

Veg of Lund är ett spännande företag om än med kort historik och i ett tidigt skede. Bolagets mål är att baserat på patent från forskning vid Lunds Universitet utveckla produkter för att bli ett av Skandinaviens ledande företag inom växtbaserade, smakrika och hälsosamma livsmedel. Vi kommer ta med bolaget bland de nära 70 övriga som listas och följs på Hållbaraaktier.se.

Den kortsiktiga frågan är om man ska haka på redan innan introduktionen och teckna aktier för 11 kr (som ger ett börsvärde vid introduktion på cirka 116 mkr)?

Vår bedömning är att det är mycket som talar för att emissionen blir övertecknad och att handel den första dagen kommer ske över introduktionskursen. Det som talar för detta är bland annat:

 • Verksamheten ligger helt rätt i tiden
 • Ledningen ger ett bra intryck och har lämplig bakgrund
 • Potentialen är stor om man lyckas 
 • Kommersialiseringen har inletts
 • 70% av emissionen är garanterad av såväl "kändisar" som bl a Leif GW samt ledande personer runt bolaget. Detta borgar för lite extra publicitet som är positivt i det korta perspektivet (jfr exemplet Triboron för runt ett år sedan)
   
Se ovan som input till din egen analys av bolaget. 
Läs hela inlägget »

Året har inletts starkt för de aktier som listas på Hållbaraaktier.se. Uppgången är redan i genomsnitt 3,8% vilket är bättre än börsen som helhet. Portföljen som stigit med 53% på 10 månader har inlett lite svagare.

De aktier som steg mest senaste veckan var Alelion +57%, myFC +38%, Cell Impact +19%, OptiFreeze +15% och PowerCell +14%.

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

Vecka 1 innehöll endast tre börsdagar och nyhetsflödet var lugnt på bolagsnivå. 

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):
 

 • Azelio - Tidig nyårsraket
 • Climeon - Ny insiderförsäljning
 • Insplorion - Godkänt patent & rejäl rekyl efter stark månad
 • Nobina - Köprek av Placera


Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

2019 års bästa segment bland ”hållbara” aktier blev ”Bränsleceller”, ett segment där PowerCell, Cell Impact och myFC Holding ingår. Segmentet steg 142% och utvecklingen var stark både första och andra halvåret. Topp-5-segmenten var (med andra halvårets utveckling inom parantes):

 
Vilka aktier som ingår i respektive segment framgår på länken Segment ”hållbara” aktier. Vi har gjort en indelning av de 67 bolagen baserat på verksamhetsinriktning. Den gör inte anspråk på att vara bättre än någon annan men är ett sätt att dela in bolagen i olika kategorier för ökad förståelse av hur olika typer av bolag utvecklas. Några bolag ingår i flera segment. Utvecklingen i många segment präglas av bolagsunika faktorer och då i synnerhet segment med få bolag som "Energilagring" där både SaltX och Alelion hade en svag utveckling.
 

SeaTwirl bästa aktie

2019 års bästa aktie blev SeaTwirl med en uppgång på 479%. Här grundlades uppgången under första halvåret och SeaTwirl hade liksom många andra aktier i segmentet ”Produkter för förnyelsebar energi” ett svagare andra halvår. Topp-5-aktierna var (med andra halvårets utveckling inom parantes):


De aktier som listas av Hållbaraaktier.se steg i genomsnitt 39% vilket kan jämföras med First North All-share index som steg 33% och OMX Affärsvärldens generalindex som steg 30%.

Hållbaraaktier.se bedömer att de megatrender som drivit på årets starka kursutveckling långsiktigt kommer skapa en överavkastning. Vi har nog bara sett början av dessa effekter. Riskaptiten i det allmänna börsklimatet kommer att påverka många av dessa aktier mer än börsen som helhet. Kursrörelserna kommer sannolikt fortsätta att vara stora.
 

Kursutveckling i % per segment

Läs hela inlägget »

Premium

Lite mer, lite snabbare, lite djupare

Portfölj

Portföljens aktier ska ses som tips för fortsatt analys och egna beslut. 

Nyhetsbrev / info:

Senaste intervju:

2020

Prebona

Hållbaraaktier.se har intervjuat Prebonas VD Patrik Bernstein. Efter några svaga år på börsen börjar det nu finnas en del positiva tendenser i form av order, samarbetsavtal och bekräftelser på styrkan i den patenterade teknologiplattformen Prebona CompoTech.

Annons

Annons

Valda tips & nyheter om hållbara aktier

2020

Prebona tillhör de relativt få aktierna som ligger på plus hittills denna vecka. Aktien steg 14% på tisdagen efter att handlats så högt som 5 kr. Volymvägda snittpriset var 3,44 kr och dagens slutkurs 3,18 kr. Börsvärdet uppgår därmed till 64 mkr.

Prebona har ingått ett exklusivt globalt distributionsavtal med Syngenta Flowers för Prebonas produkter avseende jordbruksområdet. Avtalet mellan Prebona och Syngenta Flowers omfattar distributionen av Prebonas befintliga och framtida produkter mot Syngentas kunder inom jordbrukssektorn över hela världen. Det framgår av ett pressmeddelande från Prebona.

Syngenta Flowers är en världsledande producent av frö för hybridblommor och sticklingar. Materialteknikbolaget Prebonas patenterade teknologi bygger på ytmodifierad kisel. Utifrån den plattformen utvecklar, producerar och marknadsför bolaget funktionella produkter och lösningar inklusive unika lukteliminerande produkter, desinfektionsmedel och ytskyddsprodukter. Prebonas innovativa och miljövänliga teknik har unika egenskaper för användning i många industrier och även inom jordbruk.

Vd Patrik Bernstein kommenterar: 

 • Utan tvekan är detta en viktig milstolpe för oss! Distributions avtalet skapar en mycket viktig plattform för oss att globalt kommersialisera vår miljövänliga teknik inom jordbrukssektorn. Jag räknar med att det kommer att ta viss tid att lansera de första produkterna men potentialen på medellång till lång sikt inom jordbrukssektorn för Prebona är enorm.

 
Samarbetet med Syngenta är ett av flera intressanta samarbeten som tecknats det senaste året och som successivt kan förväntas bära frukt. Det är svårt att bedöma vilket område som kommer bli det viktigaste och hur snabbt utvecklingen kommer att gå. Klart är emellertid att takten i det kommersiella arbetet har höjts väsentligt senaste halvåret och att bolagets patenterade teknologi visat sig ha unika egenskaper. Man ska dock inte förvänta sig några stora försäljningslyft i bokslutskommunikén som kommer på torsdag.

Exempel på kommersiella samarbeten som publicerats senaste tiden:

 • 200204: Samarbete Ballingslöv
 • 191218: Antiluktdukar via Scandinavian Nonwoven
 • 191209: Första ordern från Biesterfeld, en ledande internationell distributör av specialkemikalier till företag i framförallt Europa som Prebona nyligen kontrakterade som återförsäljare
 • 191007: Ny order från Polygiene


Övrigt:

 • 200219: De in vitro-studier som hittills har utförts med bolagets substans AgSol visar att substansen tydligt förstärker effekten av olika typer av befintliga antibiotika. Ett fåtal studier har även genomförts med resistenta bakterier och även där har en positiv effekt påvisats. 
 • 191028: Bolaget utvalt att delta i det internationella utvecklingsprogrammet ’LH Accelerator’. Av 300 sökande bolag valdes 12 bolag ut till programmet. Syftet är att lyfta fram framtidens material- och konstruktionslösningar och ytterst att deltagande bolag ska bli en leverantör eller partner till något av de tre bolagen. Programmet ger de deltagande bolagen möjlighet att få tillgång till världsledande affärsmässig och teknisk expertis samt laboratorier och testutrustning.

Hållbaraaktier.se publicerade nyligen en intervju med Prebonas VD och har tagit in bolaget i portföljen. Hållbara Aktier-teamet eller närstående har efter detta även skaffat sig ett eget aktieinnehav i bolaget.
Läs hela inlägget »

Coor Service Management och Green Landscaping har det gemensamt att de är konjunkturstabila, marknadsledare inom respektive segment och båda fokuserar på det som kan betecknas som lite enklare och tråkiga tjänster, i huvudsak med relativt låga marginaler. Avtalen är i huvudsak långa. Lönsamheten ligger ofta lägre i tider med snabb tillväxt då kostnaderna är högre tidigt i avtalen. Båda har för avsikt att fortsätta växa delvis genom förvärv. 

Hållbaraaktier.se bedömer att värderingen på lång sikt kommer ligga på ungefär samma nivå, möjligtvis med liten fördel för Green som vi bedömer kommer kunna växa snabbare. Green har ett tillväxtmål på 20% (varav 5% organiskt) per år och Coor anger 5% organiskt.

Värderingarna nedan baseras på dagens kurs i förhållande till ekonomiskt utfall 2019. Green ligger här sammanvägt runt 20% under Coor. Green har sannolikt en hel del att hämta i effektiviseringar med tanke på att man ännu inte hunnit arbeta in det stora förvärvet fullt ut. Bolaget verkar även vara mer offensivt vad gäller förvärv.

Green ska ses på lång sikt. Den milda vintern kommer hålla tillbaka Q1 på samma sätt som Q4 och mot det ska ställas nyheter på förvärvsfronten.

Läs hela inlägget »

Segmentet Bränsleceller är den lysande stärnan bland de 14 segmenten av hållbara aktier. Uppgången är 281% senaste 12 månaderna. Nu ser det ut som att flera av de segment som tidigare släpat efter börjar få upp kursmässigt momentum. Läs mer om det här.

Artikeln kräver lösenord som erhålls vid köp av Hållbara Aktier Premium som kan ske här.

Läs hela inlägget »

De aktier som listas på Hållbaraaktier.se hade en stark vecka och steg 2,0%. Segmentet "Bränsleceller" steg hela 19%. De aktier som steg mest senaste veckan var Cell Impact +45%, Inzile +22%, Alelion +19% och Recyctec +19%.

Längst ner på veckans lista återfanns Chromogenics -18%, Slitevind -18% och Arise -18%. 

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):


Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

Hållbaraaktier.se väljer att ta in Prebona i portföljen till dagens slutkurs 2,86 kr. På länkarna återfinns VD-intervju samt dagens nyhet om positiva prekliniska resultat.

Prebona är ett litet bolag som efter några års ökenvandring på börsen nu har börjat leverera ett intressant nyhetsflöde. Det finns sedan tidigare en grundläggande tilltro till Prebonas tekniska plattform. Kursutvecklingen speglas dock av att det tagit längre tid än väntat att få igång försäljningen och att nå framsteg på Healtcare-området. Bolaget har efter den initialt lyckade börsintroduktionen behövt göra ett antal mindre emissioner.

Hållbaraaktier.se har en positiv grundsyn på Prebona vid kursnivå 2,86 kr (börsvärde 58 mkr) när vi väger ihop helhetsbilden. Det är ett bolag som kan flerdubblas på några år men samtidigt med en hög risk.

Positivt:

 • VD börjar bli varm i kläderna, har ett starkt försäljningsfokus, relevant erfarenhet och ger ett bra intryck. Han andas även stor optimism.
 • Nya avtal (Bisterfeld, Polygiene, Scandinavian Nonwoven) och fler samarbetsavtal på väg in.
 • Bekräftelse / erkännande av teknisk plattform och effekter gör att teknikrisken har minskat. Exempel från senaste året:
  - Nya avtalen som delvis skett med stora ledande företag
  - LH accellerator
  - Scandinavian Outdoor Award (Polygiene med Prebonas teknik inkluderad)
  - Nanotechnology Company of the Year - nominering
  - Verifieringsanslag från Vinnova avseende preklinisk studie
  - Forskningssamarbete med Malmö Universitet
 • Nyhetsflödet skulle kunna bli intressant 2020 med nya avtal, info från LH accellerator, ökad försäljning i delårsrapporter kryddat med flera resultat från utvecklingsområdet Healthcare
 • Positivt insidermönster och stort ägande från ledning/styrelse
 • Relativt kapitalsnål verksamhet som kan förväntas få höga marginaler och ha bra skalbarhet
 • Produkternas miljövänliga profil är i linje med megatrenden
   

Negativt:

 • Det har tagit lång tid att få igång försäljningen och kan dröja ytterligare. Bolaget själva talar om att det stora lyftet kommer 2021.
 • Liten, personberoende organisation
 • Låg omsättning i aktien (kan förvisso göra att kursuppgången blir snabb vid tydligt positiva nyheter). Hur som helst svår att göra stora affärer i.
 • Finansiell situation. Även om burn-rate är relativt låg så dröjer det ett tag tills bolaget är kassaflödespositivt. Troligtvis krävs ytterligare finansiering innan dess. Bolaget bedömer själva i senaste rapporten att kapitalet räcker 12 månader från november 2019.


Totalt sett ser vi i nuläget att denna lite bortglömda aktie har relativt god chans att vända upp rejält under 2020-21. Risk/reward-avvägningen känns på 58 mkr i börsvärde som positiv.

Läs hela inlägget »

Swedish Stirling blev en av dagens vinnare med en uppgång på 15%.

Bolaget har tidigare offentliggjort att man tecknat ett exklusivitetsavtal med en av Sydafrikas största ferrokromproducenter om att slutförhandla en installation av en energiomvandlingstjänst med PWR BLOK. Nu är avtalet klart som innebär att Swedish Stirling ska leverera en energiomvandlingstjänst med upp till 25 PWR BLOK (9,9 MW) i Sydafrika. Exakt antal PWR BLOK kommer att fastställas när de tre första enheterna är driftsatta och den exakta mängden restgas från anläggningen fastslagits. En fullt utbyggd anläggning med 25 PWR BLOK uppskattas ge Swedish Stirling årliga intäkter på 40 MSEK. Det framgår av ett pressmeddelande.

Swedish Stirling kan jämföras med Azelio som är i en liknande fas.

 • Azelio: Börsvärde 1290 mkr (nettokassa: cirka 400 mkr)
 • Swedish Stirling: Börsvärde 815 mkr (nettoskuld: 80 mkr) 
Enterprise value för dessa två ligger således på samma nivå.
Läs hela inlägget »

Fagerhult var en av vinnarna när Hållbaraaktier.se gick igenom kursvinnarna (alla kategorier) under perioden 2013-2018. Uppgången förbyttes redan 2017 i en lika stabil nedgång. När bolaget idag presenterade Q4-rapporten så blev reaktionen -10% under dagen. Läs mer om Fagerhults upp- och nedgång på länken.

"Inspireras av de aktier som gått bäst de senaste åren och av vinnande aktiestrategier" genom att beställa rapporten "100+ Kursvinnare 2013-2018" som även ingår i om du ansluter dig till Hållbara Aktier Premium.

Läs hela inlägget »

OrganoClicks Q4-rapport var i stort sett som förväntat. Ökad organisk tillväxt (+15%) jämfört med +9% under helåret. Att resultatet tyngdes av förstärkning av organisationen var även det väntat. Mindre förväntat var däremot att bruttomarginalen sjönk en del men detta förklarades av lagernedskrivningar. Långsiktig trend för bruttomarginalen kan bedömas som positiv framför allt via ökade volymer, inköpsbesparingar och produktmix.
 
Hållbaraaktier.se har tidigare bedömt att tillväxt och resultat kommer förbättras under 2020. Den bedömningen kvarstår. Den stora triggern är när och om man tecknar de första stora avtalen på biobaserade bindemedel. I bokslutets VD-kommentar framgår att ett flertal produktionstester är igång. Mårten Hellberg: 
 

 • Under kvartalet har vi även fortsatt se ett ökat intresse för våra biobaserade bindemedel för nonwoven vilka ersätter dagens plastbaserade bindemedel. Förutom en ökning av försäljningen till befintliga industrikunder pågår produktionstester med ett flertal större nonwoventillverkare i Sverige, Finland, Tyskland och USA. Vår förhoppning är att någon eller några av dessa projekt resulterar i nya kommersiella avtal under 2020. Våra nuvarande industrikunder har även aviserat för ökande volymer 2020. 
 • Med alla nya avtal, våra exportsatsningar av befintliga produkter, vår välfyllda pipeline av kundprojekt och en förstärkt organisation ser jag verkligen fram emot 2020. Vi har även en stark finansiell position som möjliggör för oss att genomföra de aktiviteter och investeringar vi vill.


I den intervju Hållbaraaktier.se gjorde med Mårten Hellberg den 20:e november framkommer att det är inom biobaserade bindemedel som bolaget har sina mest värdefulla patent. Inom det området är konkurrensen nära obefintlig och bolaget bedömer att man ligger 2-3 år före konkurrenterna. Nya lagkrav kommer driva marknaden. En medelstor nonwoven fabrik köper in bindemedel för 40-50 mkr om året. 

Hållbaraaktier.se bedömer sannolikheten som hög att man under året tecknar sitt första avtal inom biobaserade bindemedel vilket då öppnar upp för en business med stora återkommande intäkter, relativt höga bruttomarginaler och fina tillväxtutsikter. Det brukar vara en starkt kursdrivande kombination.

Det kan noteras att OrganoClick ingår i portföljen och att Hållbara Aktier-teamet eller närstående har eget aktieinnehav i bolaget. Se ovan som inspiration i din egen analys.
 

Läs hela inlägget »

Vätgasrelaterade aktier fortsätter gå mycket starkt. De 7 vätgasrelaterade bolagen som listas på Hållbaraaktier.se har totalt sett stigit med 9% senaste veckan, 49% i år och 190% senaste 6 månaderna. Så här ser det ut per bolag de senaste 6 månaderna:
 

Klicka på bolagslänkarna ovan för nyheter och kommentarer om bolagen.

PowerCell är dragloket i detta segment och har nu ett börsvärde på runt 15 miljarder. Idag steg aktien 13% efter att man presenterat en nyhet om ett distributörsavtal i Japan.  I bolagets pressmeddelande framgår att PowerCell har tecknat ett exklusivt distributörsavtal för den japanska marknaden med det japanska handelshuset Inabata & CO. Avtalet ger Inabata en exklusiv rätt att sälja alla PowerCells bränslecellsstackar och bränslecellssystem på den japanska marknaden med undantag för PowerCell S3 för fordonssegmentet.
 • I Japan förväntas bränsleceller, som inte ger utsläpp av några växthusgaser, i närtid införas på bred front inom fartyg, tåg, tunga maskiner, anläggningsmaskiner och inom stationär kraftgenerering. PowerCells bränslecellssystem har en mycket stark position tack vare sin världsledande effekt och energitäthet samt sin design som är idealisk för mobila applikationer. Och det kommer att bli allt mer konkurrenskraftigt rent kostnadsmässigt när masstillverkningen så småningom inleds, säger Katsutoshi Tanaka, chef för Information & Electronics Division III på Inabata.
Läs hela inlägget »

Nedan några kommentarer till Azelio, Alelion och Ecoclime.
 

 • Azelio har genomfört en stor nyemission på 350 mkr på ett lyckat sätt och har en positiv trigger i form av verifieringsprojektet i Marocko där resultat väntas under kommande månad. Kursen har tydligt gått in i en positiv trend fr o m mitten av januari. Intressant tillskott på ägarsidan är Ilija Batljan som numera är femte största ägaren.

  Börsvärdet uppgår till 1,1 miljarder vilket kan jämföras med introduktionsnivån i december 2018 på 932 mkr och lägstanoteringen på 377 mkr i mars 2019.*

  Pareto har riktkursen 30 kr och ansvarig analytiker motiverar här sin syn på bolaget.

  Hållbaraaktier.se anser att bolagets lagringsteknik är mycket intressant, att kursen mycket väl kan passera 15 kr under våren via det momentum som nu finns. Fredagens slutkurs var 12,30 kr.

  Både risk (bl a hög burnrate, osäkerhet runt vilka tekniska lösningar som kommer visa sig långsiktigt bäst och framtida bruttomarginaler) och "reward" är hög. Noterbart är att börsvärdet ligger på all-time high. Swedish Stirling är ett jämförelseobjekt i liknande fas med ett börsvärde på 757 mkr. Medan SS har en nettoskuld på uppskattningsvis 50 mkr så har Azelio en nettokassa på runt 400 mkr. 
   
 • Alelion sjönk 50% efter bokslutskommunikén som bl a tydliggjorde att likviditeten är på väg att bli ansträngd. Börsvärdet är i sammanhanget höga 180 mkr. Högt i ljuset av att bolaget har en nettoskuld (cirka -15 mkr vid årsskiftet) och behöver kapitaltillskott. Kassaflödet före förändring av rörelsekapital var -16 mkr senaste kvartalet.

  En investering i Alelion just nu måste baseras dels på att man tror både på bolagets förmåga att göra en lyckosam balansering av kostnaderna tills det att intäkterna börjar ta fart, dels en förhoppning om att bolagets långsiktiga konkurrenskraft i batteribranschen blir tillräckligt stark. Hållbaraaktier.se ser stor osäkerhet i båda dessa.

  Bolaget nyanserar situationen med både hot och möjligheter i VD-kommentaren i Q4-rapporten:

  Arbetet med att anpassa organisationen kostnadsmässigt till de nya förutsättningarna påbörjades tidigt. Den stora utmaningen ligger dock på intäktssidan där det blir kritiskt att få igång de nya affärerna då det är begränsat hur mycket kostnaderna kan reduceras utan att påverka bolagets förmåga negativt. Intensivt arbete pågår med att bearbeta befintliga såväl som nya kunder där vår förhoppning och tro är att det skall bära frukt och successivt ge förväntat resultat.
  Under det fjärde kvartalet har vi på bred front lanserat vår nya produktgeneration 3 som nu klarat både avgörande certifieringskrav för användning i vägfordon och FN:s transportkrav för litiumjonbatterier. Detta innebär att Alelion nu är en av få tillverkare som kan erbjuda litiumjonbaserade lösningar för det stora segmentet väggående fordon.

   
 • Ecoclime är ett av de bolag som Hållbaraaktier.se tror mest på från nuvarande kursnivå. Med tanke på att kursen inte stuckit iväg trots tydliga framsteg i verksamheten och att finansiell ställning är god, så är risken lägre än i många andra bolag. Senaste kvartalsrapporten var den första på länge som togs emot positivt av marknaden. Detta brukar vara en bra indikator på kommande kursutveckling.

  Potentialen bedömer vi som hög. I artikeln "30% organisk tillväxt" utvecklas detta en del. 
Läs hela inlägget »

De aktier som listas på Hållbaraaktier.se hade en relativ svag vecka efter en stark start på året. De aktier som steg mest senaste veckan var Polyplank +21%, Arise +20%, PowerCell +20%, Azelio +16%, Absolent +9% och Cortus Energy +9%.

Längst ner på veckans lista återfanns Alelion -50% och IA Industriarmatur -21%.

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):


Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

Ferroamp lyftes in i portföljen den 5:e juli förra året till kursen 31,30 kr. Därefter har såväl verksamhet som kurs utvecklats mycket positivt. Aktien har stigit 147% till ett börsvärde på drygt 700 mkr.

Omsättningen uppgick rullande-12 till 34 mkr i Q3-rapporten. Bolagets mål är att nå 400 mkr i omsättning 2022. Vi anser att aktien är fullvärderad i detta läge och tar därför bort bolaget ur portföljen till dagens slutkurs 77,20 kr.

Ferroamp gynnas av flera megatrender och vi har stort förtroende för såväl bolagsledning som dess produkter. Aktien kan mycket väl återkomma i portföljen i ett senare skede.

Läs hela inlägget »

Q4 liknade de senaste rapporterna. Tröghet i leveranserna och ingen riktig fart i orderingången. Totalt sett fortsätter dock verksamheten att utvecklas framåt. Exempelvis ökade nettomsättningen under helåret till 116,8 MSEK (58,9). Positiva händelser under Q4 var en första order för kraftverk baserade på motorer, ett strategiskt samarbete för att öppna upp en ny del av geotermimarknaden samt provkörning till sjöss med Virgin Voyages.

Totalt uppgick orderstocken till 729,7 MSEK (818,6) vid kvartalets slut. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -47,9 MSEK under Q4 och nettokassan ligger strax under 100 mkr.

Med ett börsvärde på 3,5 miljarder så blir den långsamma utvecklingen i verksamheten ett problem. Vi väljer att lyfta ur Climeon ur portföljen till dagens slutkurs 70,60 kr. Bolaget är fortsatt långsiktigt intressant och kan mycket väl återkomma i portföljen i ett senare skede. 

Läs hela inlägget »

Ett tillväxtbolag som bygger organisation för att ytterligare accellerera tillväxten ska främst bedömas i ljuset av detta. Ecoclimes organiska tillväxt under året var 30% till faktureringen 73 mkr (Q4 +29%). Den snabbast växande enheten var under året SDC Automation som växte 90% till en fakturering på 37 mkr.

Bolaget tog under Q4 extraordinära kostnader för förvärv och förberedelser för listning vid Nasdaq First North Premier Growth Market på totalt 4,5 mkr. Exklusive detta så var resultatet före skatt 2,7 mkr (2,0). Kvartalets kassaflödet före förändring av rörelsekapitalet ökade till nästan 8 mkr exkl ovan nämna e.o.poster (3,8 mkr Q4 2018).
 

 • Det kommande året gör vi framförallt satsningar på att öka försäljningen av våra kärnprodukter på den svenska marknaden och på förberedelser för satsningar på exportmarknaden via våra exportnätverk. Vårt minimiscenario år 2020 baseras på en minst lika kraftig tillväxt som för det gångna året. Ett av målen är även att Ecoclime Group ska bli en del av EUs klimatsatsning om SEK 10 biljoner den kommande 10-årsperioden, kommenterade VD i bokslutskommunikén.


Hållbaraaktier.se bedömer bolagets produkter som teknikledande baserat på de referenser som finns. Tillväxtutsikterna måste anses som mycket goda givet bolagets nuläge och förväntad marknadstillväxt. Underliggande kassaflöde är redan starkt positivt och nettokassan är 26 mkr. Strategiskt så är det stora förvärvet av H-Gruppen logiskt och förvärvet fördubblar omsättningen fr o m januari. Ett börsvärde på 206 mkr bedömer vi som mycket lågt i ljuset av detta. 

Det senaste året har varit händelserikt och framgångsrikt för Ecoclime. Däremot har aktiekursen nästan stått stilla senaste 12 månaderna (+6%). Det fåtal analytiker som följer bolaget har klart högre riktkurser. Ett exempel är Analysguiden som har riktkursen 9,30 kr. Hållbaraaktier.se behåller Ecoclime i portföljen och det kan även noteras att teamet runt Hållbaraaktier.se har ett eget aktieinnehav i bolaget så ovan bedömningar får ses i ljuset av detta.

Aktien steg 2% under rapportdagen.

Läs hela inlägget »

ChromoGenics genomför nu tredje företrädesemissionen på drygt ett år. Utöver detta har det skett en stor riktad emisssion i samband med den stora investeringen i sputtringsmaskinen. Aktieägarna som varit med på resan och deltagit i emissionerna har så här långt varit förlorare under en period som i övrigt varit rekordstark på börsen.

Så frågan är hur man ska se på ChromoGenics i samband med den pågående emissionen?

Hållbaraaktier.se har en långsiktigt positiv syn på bolaget men tror att kursen kan sjunka ytterligare en del. Emissionen är garanterad till 75% så hur som helst kommer bolaget få en tid på sig att få igång produktionen och etablera en godkänd och stabil kvalitet. 

Efterfrågan har visat sig stor trots att bolaget har haft betydande kvalitetsproblem och inte kunnat koncentrera fullt ut på marknadsföring. Den planerade affärsmodellen är intressant och har god skalbarhet. De stora investeringarna har redan skett. 

Långsiktig vändning för kursen kan mycket väl komma under kommande halvår och då triggad av orderingång i kombination med positiva nyheter om produktion & kvalitet. 

Läs hela inlägget »

Kursreaktionerna i samband med det senaste årets stora företrädesemissioner bland "hållbara" aktier har ofta varit kraftiga. Känslan kan lätt bli att totalen blir mycket negativ. Men hur är det egentligen?

 • Totalt sett har den som varit ägare i alla dessa aktier dagen före emissionen annonserades och deltagit fullt ut i erbjudandena, så här i efterhand fått en bra avkastning. Uppgången är 37% men det är tack vare den stora uppgången i Cell Impact. Totalen av de övriga 10 fallen är att man fått -2% i avkastning trots att börsen som helhet gått starkt under perioden. Tillkommer gör värdet av vederlagsfria teckningsoptioner som förbättrar kalkylen lite grann.
 • I samtliga fall utom Cell Impact, MyFC, SolTech, Metacon och Azelio hade det så här långt varit bättre att kliva av precis innan emissionsbeskedet, vilket åtminstone i några fall kunde förutspås. Samtidigt visar det utstickande exemplet Cell Impact att företrädesemissoner inte blir någon belastning när bolagsutveckling och nyhetsflöde i övrigt är starkt positivt.
 • Det svaga utfallet i SaltX, Heliospectra och Enersize är lite intressant. För både SaltX och Heliospectra så hade kursen stigit kraftigt precis innan emissionsbeskedet efter viktiga nyheter och en viss rekyl kanske ändå hade inträffat. Heliospectras svaga utfall förklaras även av en svag Q3-rapport. I SaltX har väl egentligen inget negativt hänt efter emissionsbeskedet, även om det varit nyhetstorka. Så utvecklingen kan tyckas vara lite väl negativ. I Enersize fall förklaras nog det svaga utfallet delvis av att den stora emissionen hade en defensiv karaktär, bl a med en stor återbetalning av korta skulder.
I artikeln "Taktik runt företrädesemissioner" så noterades att det ofta varit ett bra köpläge några dagar efter att en företrädesemission annonserats, åtminstone i ett kort perspektiv. Det har gått att utnyttja den överreaktion som ofta inträffat.
 

Senaste tidens stora företrädesemissioner

Läs hela inlägget »

De aktier som listas på Hållbaraaktier.se höll under veckan jämna steg med AFVs generalindex men gick klart bättre än det småbolagsorienterade First North All-share. De senaste 12 månaderna så har de cirka 70 "hållbara" aktierna stigit med i genomsnitt 43% medan First North stigit 30% och AFVs generalindex 24%.

De aktier som steg mest senaste veckan var IA Industriarmatur 27%, ArcAroma 26%, Ferroamp 19%, Inzile 18%, OptiFreeze 17% och Arise 17%.

Längst ner på veckans lista återfanns ChromoGenics med -15%,

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):


Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

OptiFreeze och ArcAroma tillhör veckans vinnare bland de bolag som listas på Hållbaraaktier.se. Båda bolagen har separat presenterat mycket positiva nyheter som tydliggör effekten av bolagens teknologi. ArcAroma vinner indirekt även på OptiFreeze framgångar via sitt ägande på 15% men även genom att OptiFreeze också är kund.

Nyheterna inklusive kommentater återfinns på länkarna:


Bolagen har teknik som är innovativ och delvis mycket banbrytande. De närmar sig såväl tydliga kommersiella framgångar samt positivt kassaflöde. Potentialen för respektive bolag är mycket stor. Insynshandeln har varit positiv samtidigt som nyhetsflödet börjar ta fart.  

Båda bolagen ligger sedan en tid i portföljen. De togs in med en övergripande sammanfattning som framgår på länkarna:


Noterbart är även att Hållbara Aktier-teamet eller närstående äger aktier i båda bolagen. Beakta detta i värderingen av ovan information och gör alltid din egen analys.

 

Läs hela inlägget »

Portföljen har inlett året starkt och är upp 7,4%. Nedan listas de kurstriggers som förhoppningsvis bidrar till en fortsatt bra utveckling under året:
 

 • Absolicon:
  - Befintliga ramavtal realiseras i form av formella beställningar
  - Nya ramavtal, bolaget har höjt takten väsentligt i marknadsföringen
  - På nedsidan finns villkor och timing runt kommande finansiering/nyemission
   
 • ArcAroma:
  - Order
  - Kursutveckling i OptiFreeze
  - Kommer signaler om att man måste avvika från "löftet" om att vara kassaflödespositiva i slutet av första halvåret så skulle det påverka förtroendet negativt
   
 • Climeon:
  - Större order från Japan, bolagets potentiellt största marknad
  - Framsteg inom övriga verksamhetsområden
  - På nedsidan har vi signaler om nyemission
   
 • Ecoclime:
  - Nyheter om större affärer
  - Tillväxt i rapport
  - Förvärv
  - På nedsidan har ni nog främst att tillväxten drar ut lite på tiden 
   
 • Ferroamp
  - Fortsatt publicitet inom de områden är de just nu ligger helt rätt i marknaden och åtnjuter ett stort förtroende
  - Starka tillväxtssiffror i Q4-rapporten
  - Nedsidan består nog mest i att förväntningarna har höjts i takt med den snabba uppvärderingen. 
   
 • Green Landscaping:
  - Stark rapport
  - Ytterligare förvärv, det finns generellt en positiv bild av flöera andra "förvärvsmaskiner" på börsen
  - Möjlig nedsida är resultatutvecklingen som kanske inte tar fart i linje med förväntningarna
   
 • Insplorion:
  - Nyheter om framsteg på batterisidan. Ett licensavtal skulle kunna inn ebära bingo.
  - Blir det tyst runt bolaget så finns en tendens att kursen faller tillbaka
   
 • Nobina:
  - Har ett grundmurat förtroende i marknaden och ytterligar köprekar kan komma.
  - Pågående migrering (som kortsiktigt håller tillbaka vinstn) och nylig uppvärdering kan hålla tillbaka kursen
   
 • OptiFreeze:
  - Framsteg i pågående utveckling med ledande aktörerer inom OptiFlower och OptiDry.
  - Tydliggjorda kommersiella villkor och potential i samarbetet med Syngenta
  - Bakslag med Syngenta skulle innebära en stor korrigering nedåt
   
 • OrganoClick:
  - Tillväxten tar förhoppningsvis fart redan i Q4, annars blir det nog i Q1
  - Avtal på bindemedelssidan. Typsikt avtal skulle kunna innebära 40-50 mkr per år med en förväntat hög marginal. Återkommande intäkter.
  - Om tillväxten fortsätter vara lika svag som första 9 månaderna 2019 så kommer det hålla tillbaka kursen
Läs hela inlägget »

Sju bolag som listas på Hållbaraaktier.se har valts ut bland de 30 innovationsbolag inom svensk hållbarhetsteknik som ska presentera sig på Sweden Sustaintech Venture Day den 6 februari. Det är 

Bolagen har valts ut av en grupp av Sveriges främsta experter på miljöinvesteringar baserat på försäljningstillväxt, exportpotential och att bolagen ska ha utvecklats förbi "seed-fasen".

De utvalda bolagen får presentera sig för 300 svenska och internationella investerare.

En ny studie visar enligt arrangören att omsättningen för Sustaintech-bolagen ökat med 31% per år de senaste tre åren.

Sustaintech Day är ett av många exempel på hur mer och mer kapital söker sig till området. Andra och tyngre är EUs satsning på € 1 biljon (ca 10 000 miljarder SEK) till och med 2030 och beskedet att världens största kapitalförvaltare Blackrock nu ska prioritera hållbarhet i sina investeringar. 

Läs hela inlägget »

De aktier som listas på Hållbaraaktier.se gick totalt sett ånyo mot strömmen under veckan och steg med 0,3% medan generalindex sjönk för andra veckan i rad, denna gång med 1,6%. Impact Coatings och Polygiene har under veckan lagts till bland de nu 70 bolagen på Hållbaraaktier.se. Impact Coatings har inlett året med en uppgång på +3,6% (12 månader + 152%) medan Polygiene gått ner 11,5% hittills i år (12 månader +13%). 

De aktier som steg mest senaste veckan var Ecomb +30%, IA Industriarmatur +24%, Polyplank +18%, Recyctec +17% och BillerudKorsnäs +14%. Vinnare var alltså fyra av de minsta bolagen på listan tillsammans med Billerud som lyfte mycket tack vare den annonserade extrautdelningen.

Längst ner på veckans lista återfanns Alelion -29% och Inzile -19%. I båda fallen som rekyl på kursrusningen i början av året.

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

Erbjudandet att förvärva aktier i Veg of Lund övertecknades kraftigt inför noteringen den 10 februari. Veg of Lund kommer följas som ett av cirka 70 noterade "hållbara" bolag på Hållbaraaktier.se. Läs mer!

Läs hela inlägget »

I denna Premium-artikel ger Hållbaraaktier.se en helhetsbedömning av Prebona på nuvarande nivå 57 mkr i börsvärde.

Läs hela inlägget »

Materialteknikbolaget Prebona börsintroducerades i december 2015 till kursen 3,70 kr. Starten blev positiv med en uppgång till 7 kr men därefter har trenden varit svag. Det har tagit längre tid än väntat att få igång försäljningen. 

Nu finns det emellertid en del positiva tendenser:

 • Tydligare fokus och strategi.  
 • VD börjar bli varm i kläderna och flera nya samarbetsavtal och order har tecknats senaste halvåret. 
 • Tydliga erkännanden av styrkan i den patenterade teknologiplattformen. Den miljövänliga teknologin förbättrar material och tillför ytor nya egenskaper som exempelvis eliminering av lukt, smutsavvisning och desinfektion. 
 • Från små kunder till högre andel stora kunder och stora prospekts.


Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Patrik Bernstein.
 


Prebona i korthet:

Prebona är ett materialtekniskt bolag som bland annat utvecklar och marknadsför de miljövänliga produkterna OdorControl som eliminerar dålig lukt och DuraClean som skyddar ytor. Bolaget har även en verksamhet inom Healthcare där man bl a utvecklar lösningar mot antibiotikaresistens.

Verksamheten utgår från den patenterade teknikplattformen Prebona Compotech som i korthet går ut på att ytan på nanopartiklar av silika förses med några få atomer eller molekyler av en annan aktiv substans för att uppnå en önskad funktion. Detta innebär att även dyra, aktiva och verkningsfulla substanser, såsom t.ex. silver, kan användas för optimal funktionalitet i många olika produkter och till ett konkurrenskraftigt pris.

Bolaget genomförde en nyemission i höstas och bedömer i senaste delårsrapporten som publicerades i november att tillgängliga likvida medel tillsammans med bekräftade åtaganden är tillräckliga för att finansiera verksamheten under 12 månader.

Patrik Bernstein är VD sedan 1 augusti 2019 då han fick den rollen efter några månader som försäljningschef. Han har stor relevant internationell erfarenhet från 30 års arbete i bl a USA, Tyskland och Asien. Patrik äger 92600 aktier i Prebona.
 

Intervju med Patrik Bernstein,
VD Prebona, 200124

Senaste halvåret har Prebona tecknat nya avtal med bl a en av Tysklands främsta distributörer av kemiska produkter, svenska Scandinavian Nonwoven och kommit igång med likaledes svenska Polygiene. Ni har minskat kostnaderna och byggt en struktur som gör att bolaget kan tiodubbla produktionskapaciteten utan kostnadshöjningar. Ni har genomfört en nyemission på 4 mkr. Bolaget har även blivit utvalda att delta i ett affärs- och utvecklingssamarbete med tre av världens största betongbolag.
- Är det något i årets utveckling som du vill lyfta fram lite extra?

 • Patrik Bernstein (PB): 
  Två saker; Fokus och vår positionering som ”ingredient-brand”. 

  Det spännande med vår teknologi är att den har en enorm potential och mycket stor flexibilitet. Man kanske gick ut lite för brett initialt. Fokus var nödvändigt i detta läge.

  Vår positionering som ”ingredient-brand” har varit nyckeln till att öppna dörrar till de stora spelarna som vi nu har börjat arbeta med. I stället för att sälja in vårt varumärke så säljer vi in vår teknologi. Vi hjälper våra kunder att bli bättre med sina egna varumärken. 
Prebonas tekniska plattform har många möjligheter. Bolaget har nu störst fokus på Air Care (produkten OdorControl) och Surface Care (produkten DuraClean). Inom Health Care har man projekt inom bl a området antibiotikaresistens. Bildkälla: Prebona.com.
Prebonas tekniska plattform har många möjligheter. Bolaget har nu störst fokus på Air Care (produkten OdorControl) och Surface Care (produkten DuraClean). Inom Health Care har man projekt inom bl a området antibiotikaresistens. Bildkälla: Prebona.com.


Kan du beskriva hur Prebonas organisation ser ut?

 • PB: Vi är en kombination av ett ”early-stage”-bolag och ett utvecklingsbolag. Vi är sex fast anställda där lite förenklat 2,5 arbetar med FoU och produktion, 2,5 med försäljning och affärsutveckling och 1 inom administration. En av våra anställda är placerad i USA. 

  Det låter lite med 6 anställda men det intressanta är att vi kan klara av relativt mycket med rätt uppbyggnad av säljnätverk. Vi ska inte behöva öka så mycket även om vi växer försäljningen rejält.
   

   
Prebona börsintroducerades 2015. Det har av olika anledningar tagit längre tid än väntat att få försäljningen att lyfta. Under 2019 reviderades affärsmodellen mot att bli ett renodlat “ingredient-brand“ med målet att hjälpa kunderna att göra sina egna produkter bättre och mer miljövänliga. Ni har tagit beslutet att i närtid fokusera era resurser på produkterna Prebona OdorControl och Prebona DuraClean och geografiskt främst Sverige, USA och Centraleuropa.

- Inom vilket produktområde bedömer ni att försäljningen kommer vara störst i tvåårsperspektivet?

 • PB: Kortsiktigt är det onekligen affärsområdet Air Care med produkten Prebona  OdorControl. På medellång sikt tror jag personligen mycket på Surface Care, ytbehandlingar, och då bland annat med produkten Prebona DuraClean. Vi kommer komplettera Surface Care med ett par nya produkter inom ramen för fokuseringen. 

  Geografiskt har vi fastställt våra fokusmarknader. Samtidigt är vi ju i en uppbyggnadsfas och är lyhörda för behov. Jag själv har lång erfarenhet av Asien och vet att vi på sikt kommer ha en jättemarknad där borta. Vi tar en sak i taget och börjar med USA, Centraleuropa och Sverige.


   

Er svenska kund Polygiene lanserade under våren 2019 produkten Prebona Odor Crunch, som bygger på Prebona CompoTech-teknologin, avseende eliminering av lukt på textilier inom bland annat sport och friluftskläder. I oktober fick ni en order på 750 tkr. Ni har även under året vunnit Scandinavian Outdoor Award för hållbarhet inom detta område.
- Är avtalet med Polygiene exklusivt för hela världen och alla typer av kläder?

 • PB: Polygiene vann Scandinavian Outdoor Award med vår teknologi som en grund. I Polygiene har vi en mycket kompetent och innovativ partner. Jag är imponerad av hur bolaget positionerar sig med miljövänlig teknik – ”Wear more, wash less”. Samarbetet är ett utmärkt exempel på när vår”ingredient-brand”-strategi fungerar som bäst. Vår miljövänliga teknologi förstärker Polygienes varumärke. 

  Avtalet i sig är exklusivt inom en rad områden som sportswear, fashion och home textile. Det finns vissa segment som är exkluderade. Vi tror stenhårt på detta samarbete och kommer inte aktivt att leta efter andra partners. Polygiene har bra relation med många ledande varumärken.- Finns det liknande produkter på marknaden som Odor Crunch?

 • PB: Det finns andra teknologier som löser liknande problem. De flesta är biocidiska och fungerar genom en antibakteriell funktion. Vi erbjuder en icke-biocidisk lösning. Där är vi relativt ensamma. 
Prebonas miljövänliga teknologi förstärker Polygienes varumärke. Bildkälla: Prebona.com.
Prebonas miljövänliga teknologi förstärker Polygienes varumärke. Bildkälla: Prebona.com.I november tecknade ni ett distributörsavtal med Biesterfeld Spezialchemie, som är en ledande distributör av specialkemikalier och livsmedelsingredienser till företag framförallt i Europa. 
 - Går det att kvantifiera långsiktig potential i detta samarbete för OdorControl och DuraClean?

 • PB: Genom Biesterfeld har vi öppnat dörrarna till 27 länder. De har en duktig teknisk säljkår med djupa kundrelationer. Vi ser en mycket stor potential. Samtidigt vill jag vara tydlig med att det kommer ta tid att komma igång. Vi ska byta ut annan teknik som finns idag. Vi särskiljer oss med vår enkelhet och miljövänlighet.

  Generellt är den långsiktiga potentialen enorm. Marketwatch har gjort en bedömning att den globala marknaden för lukteliminering kommer vara runt 100 miljarder kronor 2022 med en tillväxt runt 5% per år. Fler och fler vill ha en produkt som inte bara täcker över en doft som parfymer gör. Vi tar bort doften. I december erhöll ni en order från svenska Scandinavian Nonwoven som kommer impregnera Prebona OdorControl i deras antiluktdukar. Produkten antiluktdukar har visat sig vara mycket effektiv för att eliminera störande lukter bl a i bostäder, garderober, kylskåp, väskor, badrum, bilar, husvagnar, taxibilar, etc. 
- Hur stor är potentialen inom detta område för er del?

 • PB: Jag kan inte ge några siffror men potentialen är stor. Scandinavian Nonwoven går ut via sina etablerade säljkanaler. De har redan börjat med detta och mött ett stort intresse. Fördelen med antiluktdukar är att de är färdiga för konsumentled vilket gör att de snabbt kan bidra till vår omsättningsökning.

  Antiluktdukar är ett bra exempel på potentialen för Prebonas teknologi. Vi kan integrera oss med nonwoven, filter som vi håller på att testa, eller färg. Liwa Färgs konkurs under 2019 påverkade Prebona negativt. 
- Hur går ni vidare på färgområdet?

 • PB: Teknologin har visat sig fungera fantastiskt bra och vi har många ”proof-of-concept”. Det var andra orsaker att Liwa gick i konkurs. Vi pratar nu med andra färgbolag och går ut bredare denna gång.


 

Prebona deltar i LH Accellerator som är ett utvecklingssamarbete med ledande tillverkare av bl a betong. Faller det väl ut kan det bli avtal under 2020. Bildkälla: Prebona.com.
Prebona deltar i LH Accellerator som är ett utvecklingssamarbete med ledande tillverkare av bl a betong. Faller det väl ut kan det bli avtal under 2020. Bildkälla: Prebona.com.


I oktober meddelades att bolaget har blivit utvalt att medverka i det betydelsefulla, internationella utvecklingsprogrammet ’LH Accelerator’. Av 300 sökande bolag valdes 12 bolag ut till programmet, däribland Prebona. Programmet, som löper över sex månader, är ett affärs- och utvecklingssamarbete mellan tre av världens största betongbolag. Syftet är att lyfta fram framtidens material- och konstruktionslösningar och ytterst att deltagande bolag ska bli en leverantör eller partner till något av de tre bolagen. 
- Vilka resurser deltar ni med i detta program?

 • PB: Det här handlar om affärsområdet Surface Care. Vi kommer främst bidra med existerande produkter. Vi har deltagit i en workshop tre dagar i Lyon. Det enda vi gör i övrigt är att vi skickar produkter och bistår med information. Sedan gör de allt jobbet själva. Vi har tillsammans gått igenom ett antal ytor som betong, tegel och fogmaterial. Testerna pågår och resultaten ska presenteras i slutet av maj.


- Har tidigare års LH accellerator varit lyckosamma?

 • PB: Det är bara andra året programmet genomförs så det är lite tidigt att bedöma. Det uppstod ett antal nya partnerskap förra året. Det är onekligen så att de här tre bolagen investerar mycket i detta projekt. Via samtalen har vi förstått hur viktigt det är för den branschen som ju är gigantisk att hitta nya lösningar. Vi hoppas på att bli en viktig del av dessa lösningar.Inom Health Care-området har ni under året bland annat informerat om Vinnova-finansiering, ett forskningssamarbete med Malmö Universitet och en patentansökan.
- Vad prioriteras inom detta område?

 • PB: Antibiotikaresistens och antimikrobiella ytor (infection control). 


- Hur mycket resurser läggs i nuläget på detta område?

 • PB: Under 2019 har vi inte haft möjlighet att fokusera så mycket som vi hade velat, till stor del beroende på Liwa-konkursen. Men vi kommer att öka insatserna under 2020. Samarbetet med Malmö Universitet är ett bra exempel på hur vi kan avancera utvecklingen med relevanta studier utan att behöva investera stora resurser.


- Är det realistiskt att tro på licensavtal inom några år, givet att forskningen går enligt plan?

 • PB: Vi har haft fina resultat inom antibiotikaresistens. Vi arbetar konkret mot ”proof-of-concept” inom de här områdena och vill komma fram till en punkt där vi blir intressanta för ett licensavtal med en relevant partner. Vi tror att vi 2021 är så långt framme att vi kan gå ut och söka efter partners. Prebona är ett resultat av mångårig svensk forskning kring småpartiklar av professor Jan-Erik Otterstedt. Ni har flera beviljade patent. Utvecklingen inom nanoteknologi och nanocoating karaktäriseras emellertid av snabba teknologiska förändringar. 
- Känner ni till andra lösningar på marknaden som liknar det ni erbjuder?

 • PB: Det finns andra teknologier inom flera områden men vår egen teknologiplattform Prebona CompoTech är unik och skyddad av patent. Vi hade nog inte fått alla de samtal som vi får om inte vår teknologi vore intressant. Era produkter har bra marginaler och kapacitet finns att öka volymen snabbt och kostnadseffektivt. 
- Vilka ser ni som de största utmaningarna för att kunna öka försäljningen?

 • PB: Tid är vår största utmaning. Och ”technology change”. Det är långa processer men när man kommer i mål då smäller det till. Vilken är din vision av Prebona om 5 år?

 • PB: Tresiffrig miljonomsättning och erkända internationellt som ett bolag med en av de mest miljövänliga teknologierna.Avslutningsvis: Vilka är dina topp-3 fokus under första halvåret 2020?

 • PB: Operativt är det att få upp volymerna hos de befintliga distributörerna. Fokus på sälj.

  Strategiskt är ett av mina viktigaste uppdrag att bygga och stabilisera vårt internationella säljnätverk som är basen för framtida expansion. Tidigare har vi försökt med ett antal mindre samarbetspartners. Jag vill begränsa det till att ha två till tre nya stora partners.

  Det tredje fokusområdet är att förhoppningsvis kunna överraska med lite andra spännande nyheter under Q1.


Kommentar Hållbaraaktier.se: Prebona rapporterar bokslutet för 2019 den 27:e februari.
 
Läs hela inlägget »

De aktier som listas av Hållbaraaktier.se gick totalt sett mot strömmen under veckan och steg med 2,6% medan generalindex sjönk 0,6%. Hittills i år är uppgången hela 13,1%. 

De aktier som steg mest senaste veckan var Alelion +59%, Inzile +46%, IA Industriarmatur +33%, Ferroamp +17%, Eolus Vind +16% och Ecoclime +13%. I de tre första fallen kan uppgången betraktas som rejäl rekyl på en svag utveckling 2019.

Längst ner på veckans lista återfanns PowerCell -14%, Clean Motion -10% och Beijer Ref -8%. PowerCell ligger trots detta hela 335% upp senaste 12 månaderna och Beijer Ref +67%.

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):

 • Absolicon - slutför förvärv av Solar ++, möter internationella investerare
 • Cell Impact - ny order från NKC, lägre försäljning 2019 än planerat
 • Cortus Energy - patent för fossilfri råolja
 • Ecoclime - Tidigarelägger exportsatsning, möter internationella investerare
 • Eolus Vind - Stark rapport och positiva kommentarer
 • Ferroamp - Avtal med Stockholm Exergi, möter internationella investerare
   

Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

Två hållbara bolag toppar listan av bolag med högst totalavkastning de senaste 20 åren som publiceras i Placeringsguidens januarinummer (Privata Affärer):


Nuvarande värdering är P/E 38 för Beijer Ref och 34 för Nibe enligt samma tidning. 

När tidningen väljer ut 5 aktier i sin portfölj med sikte på kommande 10 år så ingår två andra bolag med hållbarhetsprofil; Vestas och UPM. De övriga är Kinnevik, MTG och Ovzon.

Läs hela inlägget »

Tror man på en fortsatt positiv börstrend de närmaste månaderna så kan det vara en investeringsstrategi att titta närmare på aktier som redan är inne i en positiv kurstrend och samtidigt har en positiv balans i handeln av insynspersoner den senaste tiden.

Följande aktier hade både en positiv värdebalans i insiderhandeln 191010-200116 och en långsiktigt positiv kurstrend 200124 (definerad som att kursen ligger över SMA200, dvs medelvärdet för de senaste 200 handelsdagarna):


Bolag med kurs under SMA200 men positiv insiderhandel är, dvs möjliga turnaround-kandidater.


Det var endast i ovan 17 bolag som det skedde någon insiderhandel under aktuell period. Urval de knappa 70 aktier som listas på Hållbaraaktier.se

Läs hela inlägget »

Fyra av de aktier som gick starkast senaste veckan var Absolicon (+30%), Ferroamp (+23%), Metacon (+21%) och Insplorion (+9%). Alla dessa företag intervjuades under 2019.

Intervjuerna på nedan länkar ger input till din bedömning av bolagets långsiktiga förutsättningar.


Vilka hållbara företag vill du att vi intervjuar under 2020. Maila oss gärna input om detta och eventuella andra önskemål.

Läs hela inlägget »
Hållbaraaktier.se har gått igenom insynspersoners agerande från den första oktober 2019 till den 16:e januari. Värdebalansen är positiv för 17 bolag och negativ för endast 7.

De med positiv värdebalans mellan köp & försäljning var ABB, Alfa Laval, ArcAroma, Azelio, Cell Impact, Ecorub, Green Landscaping, Heliospectra, IA Industriarmatur, Minesto, Nederman, Polyplank, Prebona, Raybased, Recyctec, Swedish Stirling, ÅF Pöyry

Kommentar till några av de med positiv balans
 • ArcAroma - VD Johan Möllerström, styrelseledamot Per-Ola Rosenqvist, COO Fredrik Cedmert stog för periodens affärer och det var enbart köp. Totalt värde cirka 0,5 mkr.
 • Azelio - en positiv balans genom deltagande i nyemissionen på 7,10 kr
 • Cell Impact - här skedde köp i november av en styrelsledamnot för cirka 0,5 mkr. Därfefter har kursen dubblats
 • Green Landscaping - huvudägaren Byggmästare Ahlström köpte 171500 aktier till kursen 30 kr
 • Heliospectra - stort deltagande i nyemission på 5,50 kr
 • Minesto - stort deltagande i nyemission

Aktier med negativ värdebalans mellan köp & sälj 191001-200116 var Climeon, Ecoclime, Garo, Metacon, OrganoClick, PowerCell och Slitevind.
 • Climeon - ändrat mönster från att tidigare under året varit starkt positivt så har två personer avyttrat sammanlagt cirka 30000 aktier under december. Det är Head of Delivery och Head of Product & Sourcing som sålt.
 • Ecoclime - en affär där 50000 aktier såldes från huvudägare till teknikchef. I en kommentar angavs från bolaget att "Inomhuskomfortbolaget Ecoclimes teknikchef Torbjörn Jonasson har köpt 50 000 aktier i bolaget. Aktierna köptes direkt från en av huvudägarna, Celsium Group, till kursen 6,60 kronor per aktie. Det innebär alltså en affär på 330 000 kronor.

  Jag köper aktier i Ecoclime på grund av min starka tro på vår teknologi, den kundnytta den levererar och de tillväxtmöjligheter det ger, samtidigt som jag ser mitt engagemang i bolaget som långsiktigt. Från mitt perspektiv ser jag goda förutsättningar att utvecklas väl med den potential som finns i de projekt vi nu är involverade i”, säger Torbjörn.
 • Garo - Styrelseledamot och dotterbolags VD sålde för 1,6 mkr. Inga köp under perioden.
 • Midsummer - bolagets fyra grundare Sven Lindström (vd), Eric Jaremalm (finanschef), Alf Linder och Göran Lombäck säljer motsvarande cirka en tredjedel av deras sammanlagda innehav. 1,925 miljoner aktier har sålts av ägarna. 

  Köparna utgörs av LF Fonder, Nordea Fonder, Skandia Fonder, Fårö Capital, Gullspång Invest och Invus Invest. Bland köparna återfinns bolagets ordförande Jan Lombach som köper en mindre andel aktier.

  "Av strikt privatekonomiska skäl har vi grundare valt att sälja en mindre del av vårt aktieinnehav… Samtidigt är vi mycket glada över det ökande institutionella intresset som finns för bolaget", skriver Sven Lindström, vd och Eric Jaremalm, finanschef i ett uttalande.

  Aktien har sjunkit cirka 10% efter detta offentliggjordes. Noterbart är att försäljning av VD och ekonomichef skedde till kursen 22kr (kurs 200117: 25,059)
 • Organoclick - en försäljning av 1 miljon aktier av styrelseledamoten Armando Cordova Ivanov till kursen 5,20 skapade en negativ balans. Armando är medgrundare och har efter transkationen 5,6 miljoner aktier. Övriga transaktioner var positiva. VD och affärsområdeschef har köpt.
Läs hela inlägget »

Året har inletts starkt för de aktier som listas på Hållbaraaktier.se. Veckans uppgång var hela 4,8% vilket var bättre än börsen som helhet.

De aktier som steg mest senaste veckan var Clean Motion +73%, Cell Impact +59%, Alelion +34%, Absolicon +30% och Ferroamp +23%. För både Clean Motion och Alelion ska uppgången i år ses i ljuset av mycket kraftiga nedgångar (runt 70%) senaste 12 månaderna.

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):

 • Absolicon - Nytt ramavtal på över 40 mkr
 • ArcAroma - Vinnare på OptiFreeze kursökning
 • Cell Impact - Utökat samarbete med NKC
 • Chromogenics - Referenskunder återkommer
 • Climeon - Storägare kommenterar bolagets utveckling
 • Nobina - Utökar verksamhet i Finland
 • Raybased - Snabb rapport men svaga siffror


Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

Portföljen steg hela 8,8% under veckan och är nu upp 68,4% på 10 månader sedan starten 190319. Veckans starka utveckling drevs på av Absolicon, Ferroamp, InsplorionNobina och Climeon.

68% upp är klart över förväntan med tanke på att långsiktigt mål är att ligga några procent över index. Samtidigt kan konstateras att flera av de bolag som köprekommenderats togs ur portföljen i ett för tidigt skede, om än efter snabba kursökningar.

De bolag som nu ligger i portföljen har totalt sett inte skenat iväg sett på 12 månaders sikt, trots tydliga framsteg i verksamheten. Detta talar för fortsatt god potential givet ett fortsatt gott börsklimat.

Portföljen ska ses som aktietips för fortsatt analys och eget beslutsfattande. De utgör inte personlig investeringsrådgivning.

Läs hela inlägget »

Veg of Lund är ett spännande företag om än med kort historik och i ett tidigt skede. Bolagets mål är att baserat på patent från forskning vid Lunds Universitet utveckla produkter för att bli ett av Skandinaviens ledande företag inom växtbaserade, smakrika och hälsosamma livsmedel. Vi kommer ta med bolaget bland de nära 70 övriga som listas och följs på Hållbaraaktier.se.

Den kortsiktiga frågan är om man ska haka på redan innan introduktionen och teckna aktier för 11 kr (som ger ett börsvärde vid introduktion på cirka 116 mkr)?

Vår bedömning är att det är mycket som talar för att emissionen blir övertecknad och att handel den första dagen kommer ske över introduktionskursen. Det som talar för detta är bland annat:

 • Verksamheten ligger helt rätt i tiden
 • Ledningen ger ett bra intryck och har lämplig bakgrund
 • Potentialen är stor om man lyckas 
 • Kommersialiseringen har inletts
 • 70% av emissionen är garanterad av såväl "kändisar" som bl a Leif GW samt ledande personer runt bolaget. Detta borgar för lite extra publicitet som är positivt i det korta perspektivet (jfr exemplet Triboron för runt ett år sedan)
   
Se ovan som input till din egen analys av bolaget. 
Läs hela inlägget »

Året har inletts starkt för de aktier som listas på Hållbaraaktier.se. Uppgången är redan i genomsnitt 3,8% vilket är bättre än börsen som helhet. Portföljen som stigit med 53% på 10 månader har inlett lite svagare.

De aktier som steg mest senaste veckan var Alelion +57%, myFC +38%, Cell Impact +19%, OptiFreeze +15% och PowerCell +14%.

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

Vecka 1 innehöll endast tre börsdagar och nyhetsflödet var lugnt på bolagsnivå. 

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):
 

 • Azelio - Tidig nyårsraket
 • Climeon - Ny insiderförsäljning
 • Insplorion - Godkänt patent & rejäl rekyl efter stark månad
 • Nobina - Köprek av Placera


Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

2019 års bästa segment bland ”hållbara” aktier blev ”Bränsleceller”, ett segment där PowerCell, Cell Impact och myFC Holding ingår. Segmentet steg 142% och utvecklingen var stark både första och andra halvåret. Topp-5-segmenten var (med andra halvårets utveckling inom parantes):

 
Vilka aktier som ingår i respektive segment framgår på länken Segment ”hållbara” aktier. Vi har gjort en indelning av de 67 bolagen baserat på verksamhetsinriktning. Den gör inte anspråk på att vara bättre än någon annan men är ett sätt att dela in bolagen i olika kategorier för ökad förståelse av hur olika typer av bolag utvecklas. Några bolag ingår i flera segment. Utvecklingen i många segment präglas av bolagsunika faktorer och då i synnerhet segment med få bolag som "Energilagring" där både SaltX och Alelion hade en svag utveckling.
 

SeaTwirl bästa aktie

2019 års bästa aktie blev SeaTwirl med en uppgång på 479%. Här grundlades uppgången under första halvåret och SeaTwirl hade liksom många andra aktier i segmentet ”Produkter för förnyelsebar energi” ett svagare andra halvår. Topp-5-aktierna var (med andra halvårets utveckling inom parantes):


De aktier som listas av Hållbaraaktier.se steg i genomsnitt 39% vilket kan jämföras med First North All-share index som steg 33% och OMX Affärsvärldens generalindex som steg 30%.

Hållbaraaktier.se bedömer att de megatrender som drivit på årets starka kursutveckling långsiktigt kommer skapa en överavkastning. Vi har nog bara sett början av dessa effekter. Riskaptiten i det allmänna börsklimatet kommer att påverka många av dessa aktier mer än börsen som helhet. Kursrörelserna kommer sannolikt fortsätta att vara stora.
 

Kursutveckling i % per segment

Läs hela inlägget »

     

Spara pengar med nedanstående företag

Annons

Annons