Aktietips, analys & nyheter

2020

Företrädesemissionen består av konvertibler innebär att Cortus kommer tillföras cirka 69,3 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Emissionen omfattas till cirka 57,9 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

I pressmeddelandet anger bolaget att det "står nära att bryta igenom och därmed stå på tröskeln inför vad som är en game changer som kommer att ge eko i branschen globalt." 

Nettolikviden kommer, vid full teckning, att uppgå till cirka 58,7 MSEK och avses disponeras enligt följande, angivet i prioritetsordning. 

 • Återbetalning av kortfristiga lån som Bolaget ingick med Per-Olov Norberg och P. Forsell Timber AB, cirka 43%,
 • Löpande kostnader för verksamheten och kapitalbuffert, cirka 50%,
 • Vidareutveckling av Projekt Mariposa och Engie, cirka 3%,
 • Affärsutveckling, cirka 4%.

Cortus sjönk 4% under veckan.
Läs hela inlägget »

Cortus Energy skriver i veckans kvartalsrapport att Corona-krisen leder till förseningar:

 • Dessvärre har vi som stora delar av världen påverkats av Covid-19 virusets framfart. Efter noggranna samtal med våra kunder har vi gjort bedömningen att skjuta fram de planerade beställningarna med upp till 6 månader. Fokus är nu den fortsatta utprovningen i Höganäs samt att avsluta studien för Engie och fortsätta våra ansträngningar att komma till avslut i nya affärer.
 • Istället för 3 anläggningsorder 2020 bedömer vi nu 1 till 2 som möjliga. Det medför uteblivna intäkter som skapar behov av betydande kapitaltillskott. Regeringens omfattande stödprogram är tyvärr endast tillgängligt för Cortus i begränsad omfattning och nya lån med stöd av den statliga garantin är ej heller tillämpligt.

Ovan bidrog till att kursen gick svagt och stängde veckan på slutkursen 49 öre. Kursen närmar sig därmed den lägre nivån i årets kursintervall 41-85 öre.
Läs hela inlägget »

Cortus blev en av veckans vinnare med en uppgång på 30%. Aktien har även gått bättre än genomsnittet såväl i år (-9%) som senaste 12 månaderna (+74%).

Cortus Energy har nu producerat den första energigasen vid anläggningen i Höganäs. Gasen är identisk med vad som tidigare producerats i pilotanläggningen i Köping, en ultraren och förnybar energigas som till fullo uppfyller leveransavtalet med Höganäs AB. Det framgår av ett pressmeddelande.

 • Att vi nu fått igång produktion av ultraren och förnybar energigas i industriell skala är inte bara ett stort steg för oss på Cortus utan även för möjligheterna att ersätta fossila produkter med förnybara i en mycket vidare skala, säger Cortus grundare Rolf Ljunggren.
Läs hela inlägget »

Cortus har överenskommit om att uppta lån om 22 MSEK och återbetala tidigare upptaget lån om 12 MSEK. Lånen har en löptid på sex till maximalt tolv månader och har till syfte att finansiera bolagets rörelsekostnader på kort sikt. Det framgår av pressmeddelande.

Lånet beräknas att täcka merkostnaden i Höganäsprojektets slutfas samt de löpande kostnaderna för bolagets övriga verksamhet fram till att nya affärer beräknas tillföra nytt kapital.

Det är styrelseordförande Per-Olov Norberg och styrelseledamot Peter Forssell, genom sitt bolag P. Forssell Timber AB, beslutat att träda in som långivare med 20 respektive 2 miljoner kr. Lånet löper med en ränta om 1% per månad. Bolaget säger vidare:

 • Med detta visar Cortus att bolagets huvudägare har fortsatt starkt engagemang för bolagets framtid. I detta läge ses denna lösning som bästa alternativ för Cortus fortsatta resa mot en lyckad introducering av den första förgasningsanläggningen i Höganäs, samt uppstarten av Cortus nya affärer i enlighet med beslutad budget för 2020. 
   
I Höganäs pågår en omfattande utprovning, där milstolpe 3 planeras att genomföras i april för att sedan avsluta utprovningsprogrammet i mitten på 2020. Därefter ska en sex månanders verifieringsfas, där Cortus också börjar att fakturera kunden, genomföras för att i nästa steg vara redo för gasleverans till Höganäs enligt avtal.
 
Läs hela inlägget »

Cortus framfart är intressant men fortsätter att präglas av förseningar. I bokslutskommunikén anges bl a 

 • I Mariposa, Kalifornien, har förutsättningarna för framdrift ändrats eftersom eldistributören fortfarande är under konkursskydd och beräknas så vara fram till mitten av 2020. I kombination med vår försening i Höganäs har vi beslutat att invänta erforderlig teknisk data samt följa utvecklingen av eldistributörens konkurssituation innan vi lägger nya resurser på projektet.

Likvida medel uppgick på balansdagen till 17 mkr. Kassaflödet exklusive finansiering uppgick till -16 mkr under Q4. Cortus har under januari upptagit lån från huvudägare på 8 mkr.

Stort fokus är på framdriften i Höganäsprojektet.

Aktien backade rejält på rapporten men veckan som helhet stannade ändå på +1%.
Läs hela inlägget »

Cortus Energy har inlett året svagare än de flesta aktier på Hållbaraaktier.se. Nedgången är 6% i år och kan åtninstone delvis tillskrivas en osäkerhet om Cortus Energys finansiella situation. Gårdagens pressmeddelande gav lite klarhet runt detta.

Däre framgår att bolaget har överenskommit om att uppta ett lån på 8 MSEK från och med den 31 januari, 2020 med en löptid på sex till maximalt tolv månader. Lånet beräknas täcka merkostnaden i Höganäsprojektets slutfas samt de löpande kostnaderna för bolagets övriga verksamhet fram till att nya affärer beräknas tillföra nytt kapital.

Med anledning av de spekulationer som rör Cortus finansiella ställning så har bolagets styrelseordförande Per-Olov Norberg och styrelseledamot Peter Forssell, genom sitt bolag Forssell Timber AB, beslutat att träda in som långivare med sex respektive två miljoner kr. Lånet löper med en ränta om 1% per månad. Med detta visar Cortus att bolagets huvudägare har fortsatt starkt engagemang för bolagets framtid. I detta läge ses denna lösning som bästa alternativ för Cortus fortsatta resa mot en lyckad introducering av den första förgasningsanläggningen i Höganäs, samt uppstarten av Cortus nya affärer i enlighet med beslutad budget för 2020.

Hållbaraaktier.se anser att denna finansieringslösning är klart bättre än rådande osäkerhet och även alternativet nyemission. 12% i årlig ränta kan tyckas dyrt men får anses marknadsmässig. Allt fokus kan nu riktas på verksamheten.

Läs hela inlägget »

I pressmeddelande från bolaget framgår att patent kommer meddelas för produktion av ren biobaserad, fossilfri, förnyelsebar råolja (”Process and apparatus for hydrotreatment of pyrolysis oil”). Detta är det sjätte steget i Cortus patenterade process för produktion av högvärdiga energiprodukter (syngas) från biobaserat restavfall (bark, spån, slam etc) - WoodRoll®, patentet kommer därför att kallas för ”WoodRoll®6.0”

 • Den globala efterfrågan på rena fossilfria bränslen är mycket stor, vår nya unika processföring för produktion av ren bioråolja kommer bidra till en snabbare och resurseffektivare omställning till förnybar energiförsörjning som minskar växthuseffekten, kunderna ser en stor potential , säger Cortus grundare och vVD Rolf Ljunggren.
Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Cortus Energy utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda.

Tillsammans med franska Engie har ett koncept, baserat på en standard 6 MW WoodRoll®, tagits fram för samtidig produktion av vätgas och grön koldioxid.