Aktietips, analys & nyheter

2019 > 12

Azelio steg hela 25% under årets sista börsdag. Detta efter att bolaget meddelat att verifieringsprojektet i Marocko har färdiginstallerats och den första elen producerats. Målet var att göra detta innan årsskiftet. 

Verifieringen av Azelios lösning för lagring och produktion av hållbar och styrbar el dygnet runt, är ett viktigt steg i Azelios industrialisering. Syftet är att under kommande månader generera data som visar teknologins prestanda i en verklig miljö. Det innebär att teknologin blir belåningsbar, då Azelios kunder kan använda denna data för att söka finansiering för projekt med Azelios teknologi.

Läs hela inlägget »

Emissionsperioden blev utmanande för Azelios aktieägare. Nu kanske det har vänt efter den svaga kursutvecklingen i samband med nyemissionen som då halverade kursen. På fredagen informerade bolaget i pressmeddelande att det preliminära utfallet för företrädesemissionen indikerar att den är övertecknad och att inga garantiåtaganden kommer att behöva utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra bolaget cirka 350 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Läs hela inlägget »

Azelio sjönk hela 14% under veckan. Bolaget offentliggjorde mer information om den kommande företrädesemissionen. Villkoren i emissionen som ska inbringa cirka 350 mkr är att sex befintliga aktier berättigar till teckning av sju nya aktier till teckningskursen 7:10 kronor per aktie.

Det får anses som förvånansvärt med de stora reaktionerna i samband med att man i oktober offentliggjorde att nyemission skulle ske (i linje med information vid nyintroduktionen) samt när man nu offentliggjorde villkoren för denna emission med företräde för befintliga aktieägare.

Läs hela inlägget »
Verksamhet:
Azelio har utvecklat en egen teknologi för att lagra solenergi och utvinna el med hjälp av stirlingmotorn. Med ett tydligt fokus mot distribuerad elektricitet där den behövs och när den behövs har Azelio en lösning för koncentrerad solenergi med termisk lagring. Bolaget inriktar sig i huvudsak mot områden inom solbältet med avsaknad av elektricitet eller svag nätkoppling. Azelio erbjuder en skalbar lösning för hållbar elektricitet dygnet runt till en mycket låg kostnad.