Aktietips, analys & nyheter

2020 > 02

Alelion var inför veckan en av årets kursvinnare och är fortfarande det trots en nedgång med 50%. Orsaken till nedgången var en svag rapport i kombination med att man tvingades presentera en stor osäkerhet angående framtida finansiering.

Nettoomsättningen minskade under Q4 till 7,5 mkr (Q4 2018 41,8). Nettoresultatet uppgick till -17,1 mkr (-26,8).

I bokslutskommunikén skriver man bl a att 

  • Eftersom finansiering inte är garanterad för kommande tolvmånadersperiod måste vi upplysa om att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende bolagets finansieringssituation som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta den planerade verksamheten. Mot bakgrund av ovan planerade åtgärder för att säkra finansiering har rapporten upprättats från antagande om fortsatt drift då ledningens och styrelsens bedömning är att det finns ett flertal alternativ för att erhålla finansiering.
     
Börsvärdet är knappt 180 mkr vilket är mycket högt i ljuset av finansieringsbehov och att man fortfarande har en bit kvar till en lönsam affärsmodell. Kassan bedöms räcka några månader. Nettoskulden var 15 mkr 191231.
Läs hela inlägget »

Analys av en kursvinnare

Alelion var en kursvinnare i branschen Industri & Tjänster
under 12-månadersperioden 171130 - 181130.

Om bolaget:
Alelion utvecklar, låter tillverka och marknadsför litiumjon baserade energilagringssystem för industritruckar. Litiumjonteknologin öppnar för en utfasning av fossila bränslen och övergång till mer hållbar energianvändning. Fördelarna med litimjon jämfört med bly/syra är tydliga. Litiumjonbatterier har en längre livslängd, är mindre, energitätare, kostnadseffektivare, miljövänligare, blyfria och går betydligt snabbare att ladda.

Varför blev Alelion en kursvinnare under perioden?
Marknaden för litiumjonteknologin väntas växa med 30% årligen och 2025 omsätta 100 miljarder dollar. Alelium ligger långt fram och är med sina 12 år i branschen en av de mer erfarna aktörerna. Tillväxten i orderingången var 74% i Q3 2018 (35% ackumulerat) och
tenderar således att öka. Det är i huvudsak dessa grundfaktorer som
drev kursen positivt under den aktuella 12-månadersperioden då Alelium
blev en vinnare bland Industri & Tjänstebolag. Finansieringen har delvis
lösts med att emittera företagsobligationer, vilket var lyckosamt, och
bidrag från EU. 
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Bolaget introducerades 2016 till kursen 5,90 kr och gick riktigt starkt den första perioden. Kursen gick snabbt upp till 15 kr innan rekylen kom. Målet i introduktionsprospektet var att nå 500 mkr i omsättning 2018 med en liten vinst, vilket inte kommer uppnås. Nästa tydliga
uppgångsfas kom inte förrän 2018. Rapporten inför den aktuella
12-månadersperioden visade på försvagad tillväxttakt i orderingång (+37%)
även om den ackumulerade tillväxten i order var uppe i nästan i 200%.
Positivt var att de fyra största ägarna samt många mindre löste sina
teckningsoptioner och tillförde sammanlagt in 39,4 Mkr i nytt kapital.   

Indikatorerna i nedan tabell var neutrala till negativa.