Hållbaraaktier.se listar och följer de svenska noterade bolag som antingen
1) verkar i en ”miljöbransch” inriktade mot miljö eller ny teknik som främjar hållbarhet, eller
 2) har ett starkt hållbarhetsarbete definierat enligt urvalskriterier som framgår här


- Aktietips och uppdateringar

Annons

Följ oss på facebook och via Nyhetsbrevet


Valda tips & nyheter

2019 > 05

ChromoGenics kom härom veckan med rapporten för första kvartalet. Den visade på en stark tillväxt och ett förbättrat resultat. Aktien steg rejält inför rapporten men föll sedan tillbaka och slutade veckan med en uppgång på 4%. Senaste månaden är aktien upp 9%. Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Jerker Lundgren.
 

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.
ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm. 

Källa: ChromoGenics årsredovisning 2018
Källa: ChromoGenics årsredovisning 2018


Intervju med Jerker Lundgren, VD, ChromoGenics 190517

Finns det något du skulle vilja förtydliga (eller lyfta fram lite extra) när det gäller kvartalets utveckling?

 • Vi är igång med vår försäljning. Bra driv i den. Det vi har bekymmer med är att vi har haft en produkt som haft kvalitetsproblem samtidigt som försäljningen ökar. Vi är ifrågasatta hos många av de stora aktörerna i Sverige och måste återvinna förtroendet. Det blir en balansgång mellan nyleveranser och att hinna byta ut glas med kvalitetsproblem. Vi jobbar kontinuerligt med förbättringar i vår produktion - produktivitet och stabilitet. Vi jobbar ju fortfarande med minimala volymer i förhållande till marknaden. Vi har en ambition att gå mot 100000 kvm i en framtid och även det är nästan ingenting i glasbranschen. Parallellt måste vi ta höjd för större volymer än så där vi kan skala upp relativt snabbt.

 
Orderingången utvecklas nu starkt och uppgick till 19 mkr.
Hur stor andel kommer från nya respektive gamla kunder?

 • Den större delen från nya kunder. Flera av de tidigare kunderna med några undantag har pausat sina tilläggsbeställningar i väntan på att vi åtgärdat kvalitetsproblem och visat att produkterna fungerar enligt förväntan.

 
Under 2018 hade ni kvalitetsproblem. Hur är status nu?

 • Under förra året identifierades ett fel som var avgörande. Det har vi styr på nu. Vi styrde om organisationen mot att åtgärda detta och har även dedikerade konsulter inne med detta primära fokus. Vi känner oss nu helt trygga med produkten och har noll-tolerans när det gäller kvalitetsavvikelser. Kontinuerliga produktförbättringar sker hela tiden men vi har inga problem nu som innebär att produkten inte fungerar som den ska.
 

Hur länge kommer utbytena av reklamerade glas att pågå?

 • In i 2020. Vi har en tät dialog med kunderna och vi tycker att det ändå fungerar ganska bra. Man får vara ödmjuk inför situationen och bygga långsiktiga kundrelationer. 

  (anm Hållbara Aktier: Bolaget har reserverat 10 mkr för detta men åtgärder kommer belasta kassan och enligt delårsrapporten kan det inte uteslutas att kostnader tillkommer)

 
Hur uppfattar ni den generella synen bland kunderna på era produkter?

 • Man kan säga att alla vill ha produkten. Alla tycker att det här är framtiden. Men så kommer det till osäkerheten inför en ny produkt. Det är en exklusiv produkt med rätt så stor startkostnad. Byggbranschen är konservativ. Relation och trovärdighet är avgörande. Just nu vill vi sälja många mindre installationer där kunderna kan få förtroende för oss.

 
Hur ser du på innevarande år?

 • Vi har ett extremt starkt intresse för produkten och vi ska bara ta oss igenom det ”hundår” som vi har och säkerställa att vi igen får ett förtroende i marknaden. Där känns det att vi är på god väg. 

 
Hur ser underliggande bruttomarginaler ut i de projekt ni levererat i år? 

 • Vi har inte kommunicerat det. Långsiktigt så finns det mycket stora effektiviseringsmöjligheter från nuvarande tidiga fas. Exempelvis har vi bedömt att kostnaden för den sputtrade filmen kan minska till en tredjedel. Sputtrad film står för cirka 60% av kostnaden idag.
 

I strävan mot positivt rörelseresultat 2020 - vilka är de största utmaningarna från dagens utgångsläge?

 • Verifierade tester är mycket viktigt. Att vi kan visa på många installationer där allt fungerar som det ska och där kunderna är nöjda. Det gäller att bygga trygghet i marknaden och det tar lite tid. Sedan är min känsla att det kommer bli lite av en ketchup-effekt.
 

Marknad för smarta glas innehållande elektrokrom teknik bedöms växa från 200 milj till 8 miljarder USD. Hur stor kan marknaden i Norden bedömas bli? 

 • 500000 kvadratmeter inom 5 år (bedömt värde 4 miljarder, anm Hållbaraaktier.se). Vi har kontakter med de ledande arkitekterna. Vi har anpassat produkterna till deras önskemål under hösten. Får vi in produkterna i föreskrivande led så blir produkterna vardagsmat. Det är dit vi strävar. 

 
Ni lyfter fram Converlight som ”världens bästa fasadglas”. Kan du kort utveckla detta?

 • Vi har den bästa solskyddsprodukten ur ett miljömässigt perspektiv. Kombinationen av detta med unika energivärden (U-värden) och mycket hög transparens är unik. Därför anser vi att vår produkt är världens bästa glas. 

 
Hur är kundens totalkostnad för er produkt jämfört med konkurrerande alternativ?

 • Om man jämför med andra lösningar för solavskärmning så kan man se att vi normalt sett är dyrare än invändig solavskärmning men i nivå med utvändig. Men lägger man till underhållsaspekten så är vår lösning billigare över tid.

 
Om 5 år siktar ni på att uppnå årliga leveranser på minst 100000 kvm Converlight. Vad motsvarar det i värde?

 • I runda tal 800 mkr. Den kalkyl på 100000 kvm vi gjort är baserad på egenproducerad volym.

 
Kan du utveckla er syn på verksamhetens skalbarhet?

 • Målet är att leverera elektrokrom folie på rulle ut i världen till lokala glasproducenter. Då kan verksamheten skalas upp snabbt och utan stora tillkommande kostnader. Innan dess måste vi ha en bra stabilitet i vår folie så den är mer robust och lättare att hantera. 
 • Vi har initierat samarbeten med ett par stycken utvalda utländska partners. Vi lär oss av varandra för att hitta sätten att arbeta med glasproducenter. De vi valt är sådana som är sugna på att bidra i att utveckla dessa lösningar. Genom dessa samarbeten kan vi skapa referenskunder och glasproducenterna får fördelar i sina marknader genom att vara med från början. Dessa samarbeten är redan igång. Det kommer successivt ge oss produktionskapacitet och intäkter. Hur snabbt detta går är svårt att säga. 

Följ kommande intervjuer och analyser på Hållbaraaktier.se och facebook
Läs hela inlägget »
Slitevind blir det fjärde noterade bolaget med inriktning på produktion av förnyelsebar energi. De övriga är vindkraftsbolagen Eolus Vind och Arise samt Etrion (solkraft).
Introduktionen på First North blev lyckosam. Den andra handelsdagen stängde kursen på 45 kr vilket kan jämföras med senast noterade kurs på marknadsplatsen Pepins på 35 kr (190520). Kursen där hade då stigit med hela 67% den senaste 12 månaderna.

På bolagets hemsida ges nedan information om strategi och inriktning 
 • ”Slitevind AB (publ) grundades 1992 i Slite och är en etablerad aktör inom förnybar och miljövänlig vindkraftsproduktion. Koncernen äger driftsatta vindkraftverk till ett bokfört värde om cirka 600 Mkr.
 • Bolaget befinner sig i en tillväxtfas och har sedan 2015 ökat den årliga produktionen från cirka 75 GWh till dagens cirka 260 GWh. Slitevinds vindkraftverk är fördelade över stora delar av Sverige med parker på exempelvis Gotland, Öland, Skåne och på Orust samt i Ludvika, Sandviken, Bollnäs och Nordanstigs kommuner, tillkommer gör även fyra vindkraftverk i Finland.
 • Slitevinds målsättning är att vara drivande i konsolideringen av marknadssegmentet. De strukturella förändringar som genomförts de senaste åren har sänkt bolagets break-even nivå från drygt 50 öre till knappt 35 öre räknat som total intäkt per kWh för el och elcertifikat, en mycket konkurrenskraftig nivå för produktion av förnybar och miljövänlig elektricitet.”
Läs hela inlägget »

Green Landscaping meddelade igår att bolaget tecknat ett avtal om att förvärva Mark & Trädgård Skottorp som omsatte 48 mkr 2018. Avtalet är en del av strategin att förvärva redan lönsamma bolag och sedfan realisera synergier om några % i förbättrad resultatmarginal. Förvärvet betalas med en riktad nyemission till säljarna samt kontant. Detaljer runt pris offentliggörs inte och inte heller bolagets vinst 2018 som ännu inte är officiellt rapporterad. 2017 omsatte bolaget 33 mkr med en vinst före skatt på 5,3 mkr. Bolaget hade då tredubblat omsättning och femdubblat resultatet på fyra år.
 
Hållbaraaktier.se noterar att Green Landscaping levererar i linje med strategin och att detta förvärv tillför cirka 5% i omsättning. Bolagets mål är att långsiktigt växa med 10% per år och uppnå en EBITA-marginal på 8%. Hållbaraaktier.se behåller sin köprekommendation.

Läs hela inlägget »
 • Hur utvecklas egentligen bolagen med stark ”hållbarhets”-inriktning? 
 • Vilken typ av bolag går bäst?

 
Hållbarhet är ett mycket brett begrepp och en lista med ”hållbara” aktier kommer därför innehålla bolag med mycket olika verksamhetsinriktning. Hållbaraaktier.se listar i nuläget 62 bolag som antingen verkar i en ”miljöbransch” inriktade mot miljö eller teknik som främjar hållbarhet - eller har ett starkt hållbarhetsarbete. 
 
Totalt sett har dessa bolag (190526) i genomsnitt gått upp med 27% under året och 17% de senaste sex månaderna. OMX Affärsvärldens generalindex har under motsvarande perioder gått upp 13% respektive 9%. De hållbara bolagen har alltså totalt sett en dubbelt så bra kursutveckling. Justerar man för utdelning så minskar skillnaden en aning.
 
Fortsättningsvis fokuserar vi i denna analys tidsperspektivet sex månader för att få bort börsens decembersättning ur bilden. Då kan vi konstatera att endast 41% av bolagen gått bättre än ovan index. Förklaringen till att kollektivet hållbara bolag som helhet gått bättre är att vi det finns flera bolag som gått rejält bra än som gått rejält dåligt. Exempelvis har 11 gått upp över 50% medan ”bara” 4 sjunkit med mer än 50%. De som stigit mest är:

 
De som gått sämst är:

 
Det är alltså ingen generell hausse i sektorn hållbara bolag men däremot ett antal mycket lyckosamma bolag. Vilken typ av bolag är det då som har gått bäst?
 
Hållbaraaktier.se har delat in bolagen i 12 kategorier i syfte att öka förståelsen för vad som gått bäst respektive sämst. Några bolag återfinns i flera kategorier. Nedan tabell visar vilka bolag som ingår i respektive kategori och hur de utvecklats. De kategorier som har gått bättre än generalindex är:
 

 • ”Produkter för förnyelsebar energi” +77%
 • ”Bränsleceller” +42%
 • ”Rening av vatten, luft etc” +16%
 • ”Energiproduktion” +13%
 • ”Starkt hållbarhetsarbete” +11%

 
Noterbart är att kategorierna ”produkter för energieffektivisering” och ”fastighetsrelaterade produkter” utvecklats relativt svagt med -23% respektive +5%.
 
Här kan noteras att kundkategorin fastighetsägare är gynnade av fortsatt låga räntor och i huvudsak har gott utrymme för investeringar som kan höja driftsnettot och därmed fastighetsvärdet. Flera av bolagen i denna kategori erbjuder lösningar som ökar energieffektivitet med bra ROI för fastighetsägaren. Utöver att miljösatsningar är långsiktigt rätt. Fastigheter är den största tillgångsklassen som finns men kännetecknas även av att vara en sektor som är förhållandevis långsam på att anamma ny teknik. Vi tror att den ökade fokuseringen på hållbarhet kommer öka intresset för ny teknik samtidigt som makro är fördelaktigt för investeringar. Detta talar för en bättre utveckling för ovan två kategorier av bolag framledes.

Vilket bolag tror du blir nästa kursvinnare? Ditt aktietips i form av en minianalys publiceras på Hållbaraaktier.se efter granskning

Läs hela inlägget »

Sex bolag av de 61 som listas som "hållbara" har åtminstone två saker gemensamt

 1. att insiderköp skett under året till ett värde som totalt sett är minst 250 tkr utöver eventuella försäljningar samtidigt som
 2. kursen ligger back hittills i år
Dessa aktier är:
Det positiva insidernettot i kombination med en aktiekurs som har sladdat mot index utgör en trigger för att titta närmare på bolagen. Kanske har insynspersonerna rätt? Studier visar att när insynspersoner i små och medelstora bolag går mot strömmen så kan det vara köpläge.

Hållbaraaktier.se har i nuläget fastnat för Nobina som vi följt sedan tidigare och bedömer som köpvärd på nuvarande nivå (dagens slutkurs 58,90 kr). Se även artikeln "Nobina bör ge styva 10%"

Källa: Finansinspektionens insynslista
Läs hela inlägget »

Hållbaraaktier.se skrev i mars att Nobina är en "konjunkturstabil aktie med hög direktavkastning och miljöprofil som har ok utsikter från aktuell kursnivå." Kursen stod då i 62 kr. Efter det har bolaget levererat en lite svagare rapport men samtidigt tagit några nya större avtal. Börsen som helhet och miljöorienterade bolag i synnerhet har sedan dess dessutom stigit medan Nobina sjunkit tillbaka några kr.

Hållbaraaktier.se lägger idag in Nobina i portföljen till dagens slutkurs 58,90 kr med ovan bakgrund och följande tillägg:
 

 • 3,80 kr i utdelning inom kort (avskiljs den 31:a maj)
 • Flera stora upphandlingar under året där Nobina har mer att vinna än att förlora
 • Fortsatt lågräntemiljö gynnar bolaget
 • Insiderköp under året
 • Från nuvarande nivå bör man kunna räkna med styva 10% i årlig avkastning inklusive utdelning under kommande år 

Enligt policy tydliggör Hållbara Aktier när det finns ett aktieinnehav i teamet eller hos närstående. Detta är fallet när det gäller Nobina.
Läs hela inlägget »

I början av maj publicerade hållbaraaktier.se ett inlägg "Vinnande aktiestrategier" om betydelsen av insideraktivitet och VD:s aktieinnehav i de bolag som varit kursvinnare de senaste åren. Betydelsen av olika faktorer härrör från den omfattande genomgång av de senaste årens kursvinnare på svenska börserna som hållbaraaktier.se genomfört. Genomgången visar att en del faktorer varit gemensamma för en övervägande andel av dessa ”aktieraketer”. 

På länken kan du beställa rapporten "100+ kursvinnare 2013-2018" med alla slutsatser och även ett axplock av referat från artiklar om vinnande aktiestrategier.

Till faktorerna insideraktivitet och VD-innehav lyfter vi i denna rapport fram den senaste kvartalsrapportens betydelse som indikator på kommande kursvinnare;

 • Marknadens reaktion på rapporten
 • Omsättning/aktie jämfört med föregående år
 • Vinst/aktie jämfört med föregående år
Den senaste kvartalsrapporten är en stark indikation på kommande kursutveckling. Bland kursvinnarna i Large och Mid cap-segmenten de senaste 5 åren var kursreaktionen på den senaste rapporten innan uppgångsperioden ofta positiv. Kursvinnarna gick ofta att hitta bland de som gick upp i samband med att rapport släpptes. Dvs de som överraskade marknaden precis innan perioden tenderade att fortsätta att gå bra. 


Bland småbolag, där ju de flesta "hållbara" bolagen ingår, så var denna faktor däremot inte viktig. Detta kan då vara en liten tröst i nuvarande skede på börsen då en övervägande andel av de "hållbara" bolagen noterat en negativ kursreaktion i samband med Q1 2019 (se tabell nedan). Hela 66% av de bolag som rapporterat och är med på listan nedan sjönk i samband med rapporten. 

Att en så hög andel noterade negativ kursreaktion i samband med rapporten får ses som en indikation på att förväntningarna är högt uppdrivna just nu. Insiders fortsätter emellertid vara positiva. 20 bolag av de som rapporterat har hittills i år en positiv balans (övervikt köp) och bara 5 negativ. 

Av kursvinnarna de senaste 5 åren så noterade 75% ökad omsättning kvartalet innan uppgångsperioden och 64% en ökad vinst per aktie. Av de "hållbara" bolagen nedan så var det senaste kvartalet 73% som ökade omsättningen och 56% som ökade resultatet. 

Konklusion: Väljer vi bolag med positiv kursreaktion efter senaste rapporten som dessutom har den underbyggd med ökad försäljning och resultat så har vi ökat sannolikheten för att bolaget kan bli en kommande vnnare. Åtminstone vad gäller medelstora och stora bolag. Och givetvis med reservation för huruvida mönstret från de senaste fem åren upprepar sig.

I vinnande aktiestrategier del 3 så kommer vi ta upp andra faktorer som var gemensamma för många av de senaste årens kursvinnare. Följ detta på hemsidan, i nyhetsbrevet eller på facebook.

Läs hela inlägget »
 • Aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller ett starkt hållbarhetsarbete fortsätter i många fall att gå bra på börsen.
 • Hållbaraaktier.se-portföljen, som inkluderar alla köprekommendationer, har stigit med 26% avseende de fem avslutade affärerna och hittills med 11% för de fem pågående innehaven. En stark utveckling speciellt med tanke på att det första köpet skedde så sent som den 19:e mars.
 • Följ portföljens förändringar på facebook elller hemsidan
Läs hela inlägget »

Korta uppdateringar om Axolot, Soltech och Powercell finns nu på respektive bolagssida

Läs hela inlägget »
Climeon och PowerCell Sweden tillhör kursvinnarna de senaste 12 månaderna med uppgångar på 113% respektive 320%. Börsvärdet har stigit till 4,2 miljarder för Climeon och 5,2 miljarder för PowerCell. 
 • Båda bolagen erbjuder lösningar som potentiellt kan ha mycket stor betydelse för att minska världens koldioxidutsläpp. 
   
 • Båda har redan uppnått tydliga kommersiella genombrott och andas optimism.
 • Båda bolagen har blivit omskrivna i media och VD prydde omslaget till Affärsvärlden den 25 april (C) samt Dagens Industri den 3 maj (P). 

Likheterna är således flera men det finns även skillnader. Läs mer om Climeon och PowerCell i nedan artikel samt på respektive bolagssida. Hållbaraaktier.se kommer följa dessa intressanta framtidsbolag löpande.

 


 

Megatrend

Båda bolagen spinner på behovet av att minska koldioxidutsläppen.
 

 • Climeons teknik för värmekraft - Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Geotermisk värme eller spillvärme som annars inte används omvandlas till elektricitet. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas.
 • PowerCell utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar (seriekopplade bränsleceller). Powercells bränsleceller drivs med ren vätgas och genererar elektricitet och värme helt utan att släppa ut någon koldioxid.

Teknologi

 • År 2016 gjorde Bergenstråhle & Partners en kartläggning av de intellektuella tillgångarna inom Climeons verksamhet. Undersökningen identifierade 49 intellektuella tillgångar som tillhör Climeon. Denna lista har nu utökats och innefattar idag över 100 tillgångar. De tillgångar som är möjliga att skydda genom registrering såsom patent eller varumärke har skyddats och resterande tillgångar hanteras på ett sådant sätt att bolaget behåller äganderätten till dessa.

  Climeon har uppmärksammats av ett antal oberoende organisationer. Världsnaturfonden gav bolaget status som ”Climate Solver 2016” och branschexperterna Frost & Sullivan ansåg samma år att systemet var bäst i världen i sin kategori. Systemet har dessutom vunnit Veckans Affärers E-Prize 2016 i kategorin för förnybar energi och kallats ”Den största energiinnovationen på 100 år” av Energimyndigheten. Under 2018 utsågs Climeon till ”New Energy Pioneer” av Bloomberg samt till ”Top 10 Innovation” på Innovation for Cool Earth Forum (ICEF) som anordnas av den japanska regeringen.
 • PowerCells bränslecellsstackar och bränslecellssystem har en unikt hög effekttäthet. Applikationer finns för fordonssegmentet, det stationära och det marina segmentet. Avtalen med Bosch , marknadsledande fordonsunderleverantör, och Siemens, marknadsledare i det marina segmentet, är tecken på att tekniken ligger långt framme. PowerCell strävar alltid efter banbrytande teknologisk utveckling och avsätter omfattande resurser för att skydda produkterna med patent. Patenten omfattar den fundamentala teknologin, framför allt inom nyckelområdena bränslecellsstack och reformer. 

Marknadspotential

Den potentiella marknaden för dessa bolag är mycket stor och kan exemplifieras med nedan punkter:
 

 • När Breakthrough Energy Ventures (BEV) investerar så gör man det efter en omfattande utvärdering i verksamheter som på egen hand har potentialen att reducera världens beräknade utsläpp av växthusgaser 2050 med minst 1%. BEV har investerat drygt 100 mkr i det av Climeon delägda finansieringsbolaget Baseload Capital. Bakom BEV står framträdande investerare med Bill Gates i spetsen som utöver kapital skapar tillgång till ett värdefullt nätverk både tekniskt och kommersiellt. 

  En annan vinkel på potentialen för Climeon är att den japanska regeringen har satt ett mål för landets förnybara energiproduktion till 25–35 procent av den totala energiförbrukningen 2030. För att uppnå detta bedöms det behövas investeringar på cirka 6000 miljarder kr. Climeons förutsättningar just i Japan anses som gynnsamma.
 • När en av världens största underleverantörer till fordonsindustrin (Bosch) bestämmer sig för att investera 530 mkr plus royaltyersättning för rätten att utveckla, producera och sälja PowerCells nya bränslescellstack så indikerarar detta en stor långsiktig potential. Utöver detta har Powercell flera applikationsområden som kan bli minst lika stora.

Inträdesbarrärer

Inträdesbarriärerna är höga i båda fallen. Att ta steg inom dessa områden tar tid och är kostsamt. Med tanke på makromiljön just nu, är framför allt tidsaspekten i fokus.

 • Climeon ser sig självt som en pionjär inom marknaden för värmekraft eftersom bolaget är verksamt inom det outforskade segmentet för nyttjande av värmekraft med temperaturer under 120°C. Climeon har därmed få direkta konkurrenter som är aktiva inom samma temperatursegment. 
 • PowerCell har fler konkurrenter. Under 2018 fortsatte bränslecellsbranschen att växa och enligt en trendanalys från E4Tech levererades totalt 74000 bränslecellsprodukter med en samlad effekt på strax över 800 MW, vilket är en ökning med mer än 22 procent. Bland annat har Toyota, Honda och Hyundai kommit långt. 

Nätverk

 • Climeon har i sin utveckling arbetat med KTH och Energimyndigheten. Genom samarbetet med BEV får bolaget tillgång till några av världens mest kunniga personer inom energi, teknik och finans. Samarbetet består av två viktiga delar: teknikutveckling och marknadsetablering. 
 • PowerCells nätverk imponerar även det med industriella tungviktare som Bosch och Siemens samt Tysklands ledande fordonstillverkare och ”svenska” Scania. Volvo Group (lastvagnar), där bolaget har sitt ursprung, verkar inte tro på bränsleceller i nuläget.

Kommersialisering

Båda bolagen har uppnått kommersiellt genombrott.

 • Climeon hade 800 mkr i orderstock vid senaste delårsrapporten. Den största delen avser det geotermiska området och då i första hand order till Island där man redan har levererat några moduler som upplevs fungera bra. Bolaget har även order till jättemarknaden Japan samt till det maritima segmentet med kunder sedan flera år tillbaka i form av bland annat Viking Line.
 • PowerCells tyngsta kommersiella framsteg är utan tvekan avtalet med Bosch som inbringar över 500 mkr plus royalty på framtida såld volym. Avsiktsförklaringen med Siemens på det marina området och order till Kina är andra kommersiella bekräftelser. Kina verkar prioritera detta teknikområde vilket bland annat innebär att man nu stimulerar detta med stora subventioner. 

Ledning

 • Climeons grundare är fortfarande tongivande och har byggt upp detta bolag på sju år. Ledning och organisation har byggts upp för att klara snabb tillväxt framöver. Småbolagsspecialisten Johan Strand som verkat 30 år i branschen säger till Affärsvärlden att han aldrig stött på ett så välskött start-up som Climeon. Den externa skepsis som förts fram har snarast varit att ledningen är för duktig på att sälja in sin egen betydelse för klimatomställningen, att de överdriver. Motsatsen att de inte trodde starkt på sin verksamhet skulle förstås vara värre. 
 • Även PowerCells ledning har levererat. Avtalet med Bosch är ett exempel. Även icke-avtalet med amerikanska Nikola Motors är en styrka då det inte gick att komma överens om affärsvillkoren. Det gäller att prissätta för lönsamhet. Flera ledande befattningshavare kommer liksom bolaget självt (en avknoppning) från Volvo.

Ägare

 • Ledningen i Climeon har ett stort ägande med VD Thomas Öström (cirka 10 miljoner aktier) och tekniska chefen Joachim Karthäuser (cirka 5 miljoner aktier) i spetsen. I den senaste emissionen (april) var intresset från institutioner stort. Emissionen till 83 kr övertecknades ”starkt” med stort intresse från institutionella investerare i Norden, Tyskland, Storbritannien och USA. Teckningskursen uppgick till 83 kronor per aktie. Genom den riktade nyemissionen tillfördes Climeon 249 miljoner kronor. Climeon har drygt 8000 ägare hos Avanza.
 • PowerCell har benämnts "småspararnas favorit" med cirka 11000 ägare enbart hos Avanza. Man har haft svårare att locka institutioner vilket nog lär ändras nu efter Bosch-avtalet. Största ägare är enligt senaste delårsrapporten Midroc New Technology (Mohammed al-Aumoudi) och statliga Fouritransform med 15% vardera följt av Finindus med 10%. Huvudägarna har varit med sedan avknoppningen från Volvo. VD och vice VD äger aktier för cirka 20 mkr vardera.

Insiders 2019

 • I Climeon är insideraktiviteten negativ hittills i år med drygt 500000 aktier sålda (av CTO, vice VD och styrelsemedlem) och endast ett mindre antal köpta av produktionschefen. Större delen av försäljningarna skedde direkt till institutioner.
 • Även i PowerCell är insideraktiviteten negativ. Försäljningschefen avyttrade 3000 aktier, och grundaren 29000 aktier i början av maj. En styrelsemedlem avyttrade 50000 aktier 190201.

Finansiell ställning

Båda bolagen har sannolikt några år kvar innan man uppnår uthålligt underliggande positivt kassaflöde även om verksamheten utvecklas enligt plan och det negativa kassaflödet successivt borde kunna minskas. Som PowerCell visade med Bosch-avtalet så kan nya avtal emellertid möjliggöra stora engångsbetalningar vilket skapar positivt flöde enskilda år. Det kan inte uteslutas att ytterligare sådana kommer på plats under de närmaste åren vilket i så fall gör att man helt kan undvika nyemissioner.

Efter Climeons nyemission och PowerCells avtal med Bosch har inget av bolagen behov av finansiering i närtid. I nuläget skulle de dessutom ha lätt att fylla på kassan tack vare stort intresse och förtroende. Samtidigt kan börshumöret ändras snabbt och då är det bra att nuvarande finansiella ställning är stark. 
 

Kurstrend & senaste rapport

Båda aktiernas kurstrender ligger över korta och långa glidande medelvärden, även om Climeon snuddar vid MA50-trenden efter den senaste tidens rekyl.

Climeons senaste delårsrapport togs emot med besvikelse och aktien sjönk under rapportdagen med 6% i en generellt nedåtgående börs. Tre negativa nyheter var beskedet om att ledtiderna i Japan är längre än väntat, att order på 10 mkr annullerats och att inga nya order kommit in under kvartalet. De tunga positiva händelserna i form av samarbetet med BEV och den övertecknade emissionen var ju kända sedan tidigare. Omsättningen kom igång under kvartalet. En positiv nyhet var att bruttomarginalen i leveranser till den japanska marknaden indikerade att långsiktig målnivå ligger inom räckhåll. Vid periodens utgång uppgick orderstocken till 799 mkr (404,), motsvarande 228 (137) Heat Power-moduler. Rapportdagens kursnedgång återhämtades i stort sett dagarna efter.

Rapportreaktionen på PowerCells delår var positiv även om det är svårt att säga hur mycket som kan härledas till rapporten och hur mycket som hade skett ändå tack vare efterdyningar från Bosch-avtalet. Omsättningen steg från en låg nivå. VD sammanfattade kvartalet med ”The first quarter 2019 turned out to be a quarter characterized by intense negotiations with Robert Bosch GmbH to finalize our cooperation regarding the PowerCell S3 fuel cell stack for the automotive industry.” 
 

”Ups & downs” 2019

 • Climeon steg som mest i samband med offentliggörandet av avtalet med BEV. Då steg kursen cirka 40% och klättrade sedan till all-time high på 109 kr den 11 april. Aktien har sedan sjunkit där nedgången påverkats av en normal rekyl-effekt, ”avkylande” artikel i Affärsvärlden samt några negativa besked i senaste rapporten.
 • PowerCell steg som mest i samband med avtalet med Bosch där kursen på en vecka steg nästan 100%. All-time high ligger på 107 kr. I början av april sjönk kursen från 68 till 46 kr i samband med nyheter att Nikola Motors inte hade för avsikt att bygga vidare på samarbetet med Powercell trots lyckade pilottester.

Utmaningar & risker

Givetvis finns det rejält med sådana och en del är gemensamma för bolagen;
-      Skala upp verksamheten tillräckligt snabbt för att utnyttja teknikförsprång
-      Få ner produktionskostnaden 
-      Andra konkurrerande tekniska lösningar
-      Ingen hemmamarknad (Sverige) som ligger i framkant inom respektive område
 
Climeon kommer i den geotermiska affären få en hel del utdragna processer med tillstånd för borrning och andra förberedelser. PowerCell riskerar att utsättas för kopierad teknik på lite längre sikt och mest troligt få fler konkurrenter än Climeon. Infrastrukturen runt vätgas kan dessutom ta tid att bygga upp. 
 
Ovan syn på utmaningar och risker verkar delas av bolagen och adresseras på olika sätt.
 

Så vad blir slutsatsen:

 • Climeon och PowerCell är två gedigna bolag med förtroende i marknaden.
 • Potentialen på lång sikt är hög och kanske kan något av dessa bli ett nytt svenskt flaggskepp.
 • Institutioner är totalt sett fortfarande underviktade. Listbyten och bolagsstorlek kan komma att ändra detta.
 • Hållbara Aktier bedömer att utsikten för goda nyheter under kommande halvåret är större än motsatsen.
 • Vi är mest positivt inställda till Climeon på nuvarande aktiekurs men betonar att det krävs ett långsiktigt perspektiv i båda dessa bolag och att risken är hög.

 
Källor: 
Bolagens årsredovisningar, delårsrapporter och pressmeddelanden.
Dagens Industri 190503
Affärsvärlden 190425
Finansinspektionens insynslista

Vi kommer följa bolagen med uppdateringar på hemsida och facebook.

Läs hela inlägget »

Hållbara Aktier följer upp kursreaktionen i samband med delårsrapporterna. Slutkurs dagen innan jämförs med slutkurs dagen efter rapporten. Hur ser det då ut så här långt?
 

 • 25% har noterat en positiv kursreaktion på rapporten
 • Samtliga dessa ökade sitt resultat
 • Sammantaget tyder detta fortsatt på att förväntningarna blivit lite väl uppskruvade efter årets starka inledning
 • Insideraktiviteten i rapporterande bolag är fortsatt överlag positiv så här långt i år. 11 har uppvisar positiv balans medan endast 3 är negativa.
Läs hela inlägget »

Green Landscaping föll igår tillbaka några procent efter rapporten. Pareto gjorde motsatt tolkning och gick idag ut med höjd riktkurs till 45 kr i ett marknadsbrev. Det innebär en uppsida på 30% från dagens slutkurs. Hållbara Aktier behåller sin köprekommendation då utvecklingen hittills i år följer förväntningarna.

Läs hela inlägget »

Climeon har per 190506 stigit med 122% senaste 12 månaderna och 79% i år. Däremot har aktien svalnat betydligt senaste månaden och då inte hängt med i den allmänna haussen för bolag med inriktning mot miljöteknik och förnyelsebar energi. Aktien har efter dagens nedgång sjunkit 2% vilket är svagare än 36 av aktierna listade på hållbaraaktier.se. 
 
I Affärsvärldens nummer den 25 april gjordes en genomgång av Climeon från olika perspektiv. VD Thomas Öström fick även pryda omslaget med rubriken ”Klimatets frälsare". Dagarna efter analysen föll aktien cirka 10%. I artikeln, som alla ägare och potentiella sådana rekommenderas att läsa, ges en balanserad syn på hot och möjligheter. Några uttalanden om bland annat värdering och hur unik lösningen kan tillåtas vara i det långa perspektivet balanserades mot den stora potentialen, årets framgångar och samarbetet med BEV. 
 
Climeon är med sina 4,4 miljarder i börsvärde i samma värderingsklass som Powercell som just nu värderas till cirka 5 miljarder. Till skillnad från Powercell har Climeon rönt ett stort intresse från institutioner. 
 
Bolaget genomförde nyligen en emission. Från bolagets pressmeddelande 190404 framgår; "Emissionen var starkt övertecknad med stort intresse från institutionella investerare i Norden, Tyskland, Storbritannien och USA". Några av dessa var Handelsbanken, Skandia, Länsförsäkringar och Enter Fonder.” Emissionen skedde till kursen 83 kr. Nyemissionens 240 miljoner kronor kommer bidra till att accelerera bolagets affärsplan genom marknadslansering på utvalda marknader, snabbare produktutveckling för att nå ytterligare kostnadsbesparingar med målet att snabbare nå målet om 50 procent bruttomarginal.
 
Hållbara Aktier bedömer att Japan är nyckeln. Grundförutsättningarna där är goda med högt elpris, hög andel importerad el och ett mycket stort elbehov. Geotermiska förutsättningarna är mycket goda. Lyckas man där kan bolagsvärderingen mångdubblas. I årsredovisningen berör man detta bland annat på följande sätt:
 
”Vår geotermiska affär har utvecklats i en rasande takt under året. I juni levererade vi för första gången någonsin Heat Power-moduler till en kund inom geotermi och i november producerade samma maskiner sina första kilowatt geotermisk el på Island. Från förstudie till första kilowatt tog det 10 månader av in- tensivt arbete, något som tar flera år för geotermiska kraftverk för höga temperaturer. Efter omfattande tester av våra maskiner och Varmaorkas omkringliggande konstruktion godkände kunden anläggningen i mars 2019.” 
 
”På precis samma sätt ska vi systematiskt bygga upp kraftverk i Japan tillsammans med bland andra Baseload Power Japan och Dios Energy. Det finns inte bara ett skriande behov av en förnybar baskraft i landet utan också ett stort behov av nya intäktskällor för människorna på landsbygden. Med samma geotermiska förutsättningar som Island men betydligt fler invånare och ett skyhögt elpris är affärsmöjligheterna enorma. Precis som på alla våra marknader kommer vi stöta på utmaningar längs vägens gång men med det team vi har på plats är jag övertygad om att vi kommer ta oss fram och nå våra mål. Precis som vi gjort hittills.”
 
Noterbart från årsredovisningen är stora aktieinnehav hos ledning och då bland annat VD. Detta är positivt.
 
Sammanfattningsvis så har hållbaraaktier.se en  positiv syn på bolaget;

 • Tekniken fungerar.
 • Finansiering känns trygg.
 • Kompetens inkl nätverk verkar bra.
 • Baserat på offentliggjord information så bör förutsättningarna vara goda att lyckas i Japan vilket då kan bli en mycket stor marknad. Större order kan komma under året.
 • Kursrekylen har gjort aktien mer köpvärd och det ökade institutionella ägandet är positivt. Hållbara Aktier lägger in Climeon i portföljen till dagens slutkurs 91,20 kr.
Läs hela inlägget »

Det långsikigt hållbara är det långsiktigt lönsamma. Det är utgångspunkten när hållbaraaktier.se fokuserar på noterade bolag med inriktning mot miljöteknik, förnyelsebar energi och/eller starkt hållbarhetsarbete.

I år har många av dessa bolag gått mycket starkt. Av de 58 bolag som listas på hållbaraaktier.se har 20 gått upp med mer än 25%. 13 har stigit över 50%. Och 11 steg med över 5% enbart under senaste veckan.

Bäst i år har SeaTwirl gått med en uppgång på 303% och Powercell med +175%.

På länken återfinns "Portfölj 2019" med nuvarande köprekommendationer och årets avslutade affärer. Portföljen uppdaterades den 3 maj.

Läs hela inlägget »

Hållbaraaktier.se gör idag två förändringar i sin portfölj 2019 som främst syftar till att dokumentera träffsäkerheten i köprekommendationerna. Portföljen startades med ett köp den 19:e mars. Fem innehav har redan avslutats med en genomsnittlig avkastning på 26%. Pågående innehav har i genomsnitt gett 8%. Följ portföljens förändringar genom att gilla oss på facebook eller gå in på portföljsidan på hållbaraaktier.se.

Dagens förändringar:

 • Vi plockar bort köprekommendation för SeaTwirl till dagens slutkurs. Aktien är årets vinnare bland företagen på hållbara listan. SeaTwirl har gått upp över 300% i år och portföljen var med på den sista delen av uppgången. 
 • Även Heliospectra tas bort efter en uppgång på 14% på tre veckor.

Hållbaraaktier.se är positiva till båda bolagen men intar en lite försiktigare hållning efter den senaste tidens mycket kraftiga uppgång för flera bolag med inriktning mot miljöteknik, förnyelsebar energi och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete. 

58 bolag ingår för närvarande på listan. 20 av dessa har stigit med mer än 25% och 13 med mer än 50%. 
Läs hela inlägget »

Elva aktier på listan med hållbara aktier steg i dag med minst 5%. En av de bästa dagarna någonsin för denna kategori bolag. Och en kontrast mot nedgången för börsen som helhet (OMX Stockholm PI -0,6%). 

Exempelvis noterade nedan bolag fina uppgångar:
 

 • Metacon steg med 44% efter att man offentliggjort en order men framför allt för att man tagit in nya investerare. Aktien har vid kursen 1,73 kr ett börsvärde på 226 mkr. Högsta kursnoteringen på 2,29 kr nåddes i februari. 

  Metacon AB är ett energiteknikbolag vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och stora energisystem för produktion av vätgas, el och värme. I dagens pressmeddelande säger VD Chris Törnblom: "Det känns synnerligen inspirerande att få ombord dessa kvalificerade och långsiktiga investerare, vilket är positivt både för bolaget och dess aktieägare. Denna transaktion tillsammans med befintliga teckningsåtaganden innebär att en stor del av emissionen kommer att tecknas utan att garantiåtaganden behöver tas i anspråk".
   
 • Soltech Energy Sweden återhämtade gårdagens fall och steg 13% efter att bolaget sent under gårdagen meddelat att man inte ser något problem med minskade subventioner i Kina samt Teslas aviserade prissänkningar. Soltech annonserade även villkor för en företrädesemission som förväntas inbringa 74 mkr. Soltech har tidigare ingått i Hållbara Aktiers portfölj men plockats bort efter ett snabbt kurslyft.
   
 • SeaTwirl som varit inne i en rekyl sedan början av april då kursen nådde 135 kr, steg 13% till 101 kr. SeaTwirl ingår i Hållbara Aktiers portfölj.
   
 • Powercell fortsatte upp 6% efter de senaste dagarnas kraftiga uppgång som i det närmaste dubblerat börsvärdet till 4,9 miljarder kr. Uppgången triggades av det stora avtalet med Bosch. Powercells uppgång verkar till viss del ha smittat av sig på hela sektorn.
Läs hela inlägget »

Hållbara Aktier har gjort en omfattande genomgång av de senaste årens kursvinnare på svenska börserna. Genomgången visar att en del faktorer varit gemensamma för en övervägande andel av dessa ”aktieraketer”. Två sådana faktorer är

 • insideraktivitet året innan uppgångsperioden samt
 • storlek på VDs aktieinnehav. 


En övervägande del hade en positiv balans när det gäller både antal köp/säljaffärer bland insynspersoners och även i total volymbalans. Annorlunda uttryckt så var det knappt tio procent som hade negativ balans dvs där säljsidan var i majoritet. I tidigare studier så har insideraktivitetens betydelse lyfts fram. Ett exempel är artikeln ”Lönsam strategi följa insiders i mindre bolag” (Aktiellt. Mats Larsson, aktieanalytiker, Swedbank, 151203).
 
Artikeln lyfter fram att det är få som systematiskt analyserar företagsledningars aktieköp i det egna bolaget. Detta trots att många akademiska studier visar att det på lång sikt är lönsamt att följa insiders aktieköp. VDs köp har störst signalvärde följt av koncernledning och styrelse. Övriga insiders når inte bättre resultat än marknaden. Insideraktivitet tenderar ha större betydelse i små bolag. Större förvärv betyder mer liksom om det är återkommande affärer samt om det sker insiderköp även i branschkollegor. 

VD i bolagen som gick bäst hade inför uppgångsperioden ett aktieinnehav på mer än 1 miljon kronor, i många fall väsentligt större. Detta gällde oavsett storlek, bransch och tidsperspektiv. Totalt sett gällde detta nästan 80% av kursvinnarna.
 
Två aktier som uppfyllde ovan kriterier och som även surfar på megatrenden hållbarhet är Beijer Ref och Absolent. Deras positiva trend har fortsatt i år med uppgångar på 38 respektive 57%. 
 
Hållbaraaktier.se kommer återkomma till andra faktorer som var gemensamma för kursvinnarna 2013-2018. Faktorer som var tillgängliga innan uppgångsperioden och indikerade köpläge. En komplett rapport tillsammans med referat från artiklar om vinnande aktiestrategier kan beställas (Rapporten ”100+ kursvinnare 2013-2018”).

Läs hela inlägget »
Annons