Hållbaraaktier.se listar och följer de svenska noterade bolag som antingen
1) verkar i en ”miljöbransch” inriktade mot miljö eller ny teknik som främjar hållbarhet, eller
 2) har ett starkt hållbarhetsarbete definierat enligt urvalskriterier som framgår här


- Aktietips och uppdateringar

Annons

Följ oss på facebook och via Nyhetsbrevet


Valda tips & nyheter

2019 > 10

Veckan innehöll en hel del större kursrörelser och intressanta nyheter som vi länkar exempel på nedan. De aktier som listas av Hållbaraaktier.se fortsätter hålla avståndet till övriga aktier när det gäller kursutveckling i år och de senaste 12 månaderna.

 • Hållbara aktier:                                       +39,9% i år, +25,1% senaste 12 månaderna
 • First North All-Share:                            +26,1%, +18,5%
 • OMX Affärsvärldens generalindex.  + 24,3%, +18,2%
   
Axplock från veckans utveckling:
Hållbaraaktiers portfölj har gått upp 40,5% sedan den 19:e mars. Under samma period har OMX All-Share Cap GI stigit 11,5%.
Läs hela inlägget »

De tre noterade vindkraftsbolagen Eolus Vind, Arise och Slitevind har utvecklats starkt drivet av insikten om behovet av långsiktig övergång till förnyelsebar energi, stigande elpriser, förbättrade kassaflöden och en del lyckosamma transaktioner. 

Slitevind bytte noteringsplats från Pepins till First North i slutet av maj 2019 och kursen steg omgående från 35 till 45 kr. Kursen har därefter fortsatt uppåt. Resultatet per aktie förbättrades från -0,81 till 1,93 kr under första halvåret.

Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Jonas Dahlström.
 


Slitevind i korthet:

Slitevind är det minsta av börsens tre noterade vindkraftbolag. Bolaget skiljer sig från kollegorna via sitt fokus på produktion av vindenergi och inriktning på mindre vindkraftparker. Arise och Eolus är vid sidan av produktion mer inriktade på projektering av stora parker samt drift och förvaltning åt andra.

Jonas Dahlström har lång erfarenhet inom vindkraftsbranschen och är VD sedan 2015. Jonas äger via bolag cirka 150000 aktier (2,8%). Största ägare är enligt uppgift på Slitevind.se Tedde Jaensson via bolag med 38,7% och Spiltan Fonder med 5,9%.


Intervju med Jonas Dahlström,
VD Slitevind, 191021


Året har varit händelserikt bland annat med noteringen på First North, ytterligare investeringar i utökad produktionskapacitet samt kraftigt förbättrat resultat. 
- Vad är du mest respektive minst nöjd med hittills under året?

 • Jonas Dahlström (JD): Jag är väldigt nöjd med resultatutvecklingen. Det är effekterna av våra investeringar som vi gjort på bra nivåer, de senaste årens förändringsarbete samt gynnsamma marknadsförutsättningar.

  Även om det inte har med vår egen prestation att göra så är jag missnöjd med utvecklingen på elcertifikatmarknaden. I sak så är det avsaknaden av en rimlig stoppmekanism som det fanns förhoppningar om skulle finnas med i energimyndighetens förslag som lämnades vid årsskiftet. Förslaget som kom kändes urvattnat och har resulterat i en tråkig elcertifikatmarknad. Vi ser framför oss ett lågt pris de kommande åren. 


Bolaget befinner sig i en bra trend driven av ökad produktion och ökade elpriser.
- Vilka ser du som de största riskerna vid sidan av elprisets utveckling?

 • JD: Elprisets utveckling är den absolut tyngsta faktorn. Utöver det skulle en kraftig ränteökning slå mot resultatet. Samtidigt är tillgången till kapital i stort viktig för vår framtida expansion. Exempelvis skulle en finanskris hämma vår utveckling. 


Slitevind är det minsta av de tre noterade svenska vindkraftsbolagen. Bolaget har 5 anställda.
- Hur förväntas organisationen utvecklas under kommande år?

 • JD: Vi kommer fortsatt vara få anställda i förhållande till vår omsättning. Vi är idag totalt fem heltidsresurser fördelade på sju personer. Enkelt uttryckt räknar vi att öka med en nyanställning om året de kommande tre åren. 


Slitevind bildades 1992 som ett av pionjärbolagen i den svenska vindkraftbranschen. Mellan 2005 och 2014 arbetade bolaget även med projekteringsverksamhet men har sedan 2015 återgått till kärnverksamheten, elproduktion. Koncernen hade per sista juni en produktionskapacitet om ca 265 GWh normalårsproduktion vilket är en dryg tredubbling sedan 2015.
- Givet vindarnas variation på de platser ni befinner er, ungefär hur mycket skulle produktionen ha varierat på årsbasis de senaste 5 åren med nuvarande maskiner?

 • JD: Ett lite generellt svar som nog gäller totalt sett i Sverige är +-10% mot ett normalår. Ett år med bra vindförhållanden kan alltså vara 20% bättre än ett dåligt. Variationen måste vi beakta i våra planer. För enskilda kvartal är det högre variationer än så.

  Större variationer på grund av produktionsstörningar är relativt ovanliga. Det finns undantag som exempelvis förra sommaren på Gotland. Då gjordes det större arbeten i mottagningsstationen där fastlandskabeln ansluter. Den mängd driftstörningar som då var fallet betydde många procent ner för den gotländska produktionen. Detta var ett särfall. 

  I och med att vi är så utspridda så blir det inte så stor effekt om en anläggning står still en kortare tid. Ekonomiskt sett så ger även kombinationen av leverantörers åtagande i fullserviceavtal och bra försäkringar även det ett bra skydd som kompenserar för ett produktionsbortfall.
Vindkraftverkens placering. Källa: Slitevind.se, Bolagsbeskrivning Nasdaq First North
Vindkraftverkens placering. Källa: Slitevind.se, Bolagsbeskrivning Nasdaq First North


Intresset är stort för att investera i mycket stora vindkraftsparker om tiotals eller hundratals maskiner som byggs i Sverige. Slitevind konkurrerar inte i första hand om att investera i dessa parker utan fokuserar på projekt där varje enskild vindkraftpark omfattar upp till cirka tio vindkraftverk. Ni har ambitionen att vara drivande i konsolideringen inom detta segment.
- Vilken marknadsandel har ni idag i detta segment av marknaden i Sverige?

 • JD: Det finns ingen statistik tillgänglig men det är min bedömning att vi har varit marknadsledande i antalet affärer de senaste åren. Kanske några tiotal procent av de affärer som skett. 


- Hur har tillväxten i detta segment varit de senaste åren jämfört med marknaden totalt, och vad kan man förvänta sig framåt?

 • JD: När det gäller nybyggnation så är det i allt väsentligt de stora projekten som driver marknaden, både i antal och således även i installerade megawatt. Vi förhåller oss inte så mycket till totalmarknadens tillväxt utan utgår från vår egen volym. Kan vi där växa med 10 procent om året så gör vi det bra. 


- Kvarstår bedömningen från bolagsbeskrivningen vid noteringen på First North att konkurrensen är relativt låg i detta segment?

 • JD: Bedömningen kvarstår. Vår strategi är att analysera flera projekt samtidigt och bara gå vidare när nivån ligger rätt. Det förekommer budgivningar även i vårt segment men konkurrensen är hanterbar. Vi går vidare när våra kriterier är uppfyllda. 


De strukturella förändringar som genomförts de senaste åren har sänkt bolagets break-even nivå från drygt 50 öre till cirka 37 öre räknat som total intäkt per kWh för el, elcertifikat, ursprungsgarantier samt nätnytta. Globalt bedömer Bloomberg New Energy Outlook att kostnaderna för att etablera vindkraft fram till 2050 kommer minska med 58 %.
- Vilka är era huvudsakliga aktiviteter för att fortsätta sänka kostnaden?

 • JD: När branschen i stort talar om kostnadssänkningar så är det nyetableringar som har blivit billigare tack vare teknikutvecklingen och skalfördelar i allt större projekt. Sedan beror nedgången även på räntesänkningar och ett lägre avkastningskrav hos den nya typen av kapital som kommit in.

  Vi arbetar framför allt med att sänka kostnaden för service, underhåll och finansiering i förhållande till total produktion. Där kan vi sänka kostnaden de kommande åren. Det kommer exempelvis in flera serviceleverantörer vilket ökar konkurrensen. Det finns mycket att göra men det handlar inte om samma kostnadssänkningar som vid nyetablering, det är inte alls samma tal det handlar om. 


För 2019 beräknas drygt 70% av bolagets intäkter kom­ma från försäljning av el, cirka 25% från försäljning av elcertifikat och knappt 5 % från försäljning av ursprungs­garantier och nätnytta. Prissäkring sker med en relativt hög säkringsgrad för den löpan­de 12–24 månaders perioden. Cirka 80% av produktionen för andra halvåret är prissäkrad både vad gäller el och elcertifikat till ett sammanlagt bruttoförsäljningspris om ca 44 öre kWh vilket ger ett bra överskott. 2015-2017 låg däremot priset lägre än bolagets break-even-nivå.
- Hur bedömer ni prisutvecklingen för elcertifikat respektive ursprungscertifikat?

 • JD: Vi ser på sikt ett stigande värde för ursprungsgarantier men ett minskande värde för elcertifikat. 


- Hur hög andel är prissäkrad längre än 24 månader?

 • JD: Vi har prissäkrat 80% för innevarande år, cirka 40% för nästa kalenderår men bara några procent på längre tid än 24 månader. Prisskillnaden vid längre avtal är mycket stor. Vi bedömer att nuvarande strategi för prissäkring passar oss bra.


Bolagets mål är att för perioden 2019–2021 nå en årlig produktionstillväxt om 5–10 % och från och med 2021 lämna en utdelning som motsvarar 25-50% av resultatet efter skatt. Ni vill växa genom att investera i nya projekt exempelvis genom att utöka ägarandelen i parker där ni redan är delaktiga och förädla de parker som ni redan har.
- Hur stor andel av tillväxten bedöms komma organiskt?

 • JD: Organisk tillväxt kan komma genom att öka tillgängligheten i en park. Det kommer emellertid utgöra en mindre del av tillväxten. Den stora delen kommer från ytterligare investeringar i driftsatta anläggningar och viss nybyggnation.

  Kassaflöde i kombination med bankfinansiering ska kunna göra att vi över tid klarar de investeringar som behövs för tillväxtmålet på 5-10%.


Vilka är dina topp-3 fokusområden under kommande halvår?

 • JD:
  1. Fortsätta arbetet med att sänka kostnader för service, underhåll och finansiering.
  2. Fokus på de investeringar som krävs för tillväxtmålet.
  3. Tydliggöra miljövärdet av vår verksamhet.

   
Läs hela inlägget »

Vi tar med ArcAroma i portföljen till dagens slutkurs 22,80 kr. Vi bedömer att flera faktorer nu finns på plats som skapar förutsättningar för en bra kursutveckling:

 • Kommersiellt genombrott har uppnåtts. Försäljningen och uthyrningen av OliveCEPT som skett i år och föregående år har varit lägre än vad marknaden hoppats på vilket gjort att kursen utvecklats svagt. Klart är dock att referenser nu finns på plats i flera delar av marknaden. Hög ROI för kunderna talar för att det över tid bör gå att få ut höga marginaler.
 • Kraften i marknad- och sälj är nu väsentligt större än för ett år sedan. Fler återförsäljare i medelhavsområdet, samarbetsavtalet med Wiser i Kina, starkare egen organisation samt via inbound marketing. Man har dessutom mer att sälja med tanke på att man kompletterat med JuiceCEPT.
 • Marknadspotentialen. Potentialen utvecklas t ex i sommarens intervju. Ett annat inspel är en färsk analys från Tradevenue som med en räkneövning visar att om bolaget bara når en bråkdel av sin målmarknad så är aktien lågt värderad. Om/när försäljningen tar fart så kommer nog marknaden börja snegla mer på den stora potentialen än vad som nu är fallet och då kan det bli fart på kursen.
 • Skalbarhet både vad gäller volym och applikationsbredd. I intervjun från i somras såg VD inga problem att skala upp produktionsvolymen i ett första steg till 50-100 enheter i befintlig supply chain och sedan gå vidare. Framtagandet av JuiceCEPT visar på skalbarheten i teknikbasen och möjligheten att snabbt ta fram nya applikationer.
 • Minskad risk. Årets nyemission, värdet av innehavet i OptiFreeze samt att man nyligen upprepade målet om positivt kassaflöde i slutet av H1 2020 har minskat risken för brist på kapital. Att maskinerna använts en tid på marknaden och visat sig fungera samt att man tagit fram nya applikationer har sammantaget minskat teknikrisken. Vi är för övrigt positiva även till OptiFreeze.
 • Ägande. Stort ägande i ledning samt en entydigt positiv insideraktivitet under året.

Samtidigt är det noterbart att flera av ovanstående faktorer funnits på plats en tid utan att kursen tagit fart. Det finns alltid en risk att lyftet dröjer ytterligare. Vissa av kundgrupperna är konservativa och att sälja in ny teknik kräver att man hittar "early adopters". 

Totalt sett ser vi en bra "risk-reward" i detta läge och kompletterar portföljen med ArcAroma.

Enligt policy meddelar vi när Hållbara Aktier-teamet eller närstående äger aktier i de bolag som rekommenderas. Så är det i detta fall.

Läs hela inlägget »

Raybased har tecknat ett ramavtal med Castellum Väst som möjliggör avrop för leverans och installation av bland annat tjänsten METERING as a Service (MaaS) i Castellum Västs drygt 200 fastigheter (totalt har Castellum 647). Det framgår av ett pressmeddelande från Raybased. 

Ramavtalet är en vidareutveckling av det samarbete med Castellum som inleddes 2017 då trådlös automatisk avläsning av vattenmätare installerades i ett antal fastigheter i Göteborg. Det följdes av pilotprojektet METERING as a Service (MaaS) som hittills installerats i tre fastigheter under den gångna sommaren och som redovisades i pressmeddelande den 29 maj 2019.

 • Nu får vi tillgång till en enkel, stabil och kostnadseffektiv lösning för avläsning av våra undermätare. Detta innebär både en stor besparing för Castellum och att vi kan bli ännu bättre i vårt energieffektiviseringsarbete. Ett telefonsamtal till Raybased och sedan har vi kvalitetssäkrad data i rätt format på rätt plats i vårt molnbaserade energiuppföljningssystem, det kan inte bli enklare och bättre för oss. Dessutom ligger det helt i linje med Castellums digitaliseringsstrategi, säger Anders Björling, Teknisk Chef, Castellum Väst AB.

​​​​
För att få en känsla för långsiktig potential i ett ramavtal som detta så ställde Hållbaraaktier.se frågan till Raybaseds VD Jonas Almqvist (JA); 
- Det är lite svårt att få en känsla för potentialen i ett ramavtal som detta. Går det att utan att gå in på detaljer i avtalet indikera vilken storleksordning på intäkten ni räknar med för en normalstor fastighet avseende MaaS med standardomfattning?

Svar från JA:
 • Spannet här är stort beroende på antalet undermätare samt hur många mätare som eventuellt behöver bytas ut. Så det är lite tidigt att säga vad en genomsnittsfastighet innebär i intäkt. Indikativt så skulle jag säga att vi talar om ca 30’ per byggnad. Det kommer dock att vara ett mycket stort spann och ovan siffra är osäker.

  Generellt så ser vi en tydlig trend att alla fastighetsägare strävar mot en högre grad av digitalisering/automatisering. Syftet är flerfaldigt: Sänka de operativa kostnaderna, höja kvaliteten - det är dyrt att felfakturera, skaffa en bas för energieffektivisering och i nästa steg optimera fastigheten samt att med lägre energiförbrukning så minskas CO2 utsläppen.

  Raybaseds strategi framåt är att komma in i en stor mängd fastigheter med denna typ av ”bastjänster med tydligt värde” för fastighetsägaren. När vi väl har vår kommunikationsinfrastruktur på plats kan vi enkelt addera tjänster som fastighetsägaren har behov av.

  T ex första steget är att få kontroll och en översikt av energiförbrukningen. Nästa naturliga steg för fastighetsägaren är att optimera: detta kan vi då addera genom trådlös mätning av temperatur och luftkvalitet, vilket leder till behovsstyrning av ventilation samt granulär styrning av värme o kyla etc.

  Allt detta kan Raybased göra trådlöst och kostnadseffektivt. Samtidigt som energiförbrukningen minskar så förbättras inomhusklimatet vilket leder till högre hyresgästtillfredställelse och högre produktivitet för dem som arbetar i byggnaden.

  Så sammanfattningsvis så ser vi en 8-siffrig potential i ett normalt bestånd av samma storlek som Castellums bara för tjänsten MaaS. Om vi adderar ”steg 2 i raketen” så talar vi om en mångdubbel potential.
Läs hela inlägget »

Hållbaraaktier.se följer upp köprekommendationerna i en fiktiv portfölj som startades i samband med den första rekommendationen 190319. Utvecklingen hittills:

 • Portföljen: +35,7%
 • OMX All-Share Cap GI: +8,9%
I veckan steg Cell Impact samt Ferroamp kraftigt. I portföljen ingår just nu  De bolag som nu ingår i Portföljen har en del gemensamt;
 • konjunkturokänsliga 
 • megatrender som stöttar
 • värdering som inte dragit iväg
 • stort ägande i ledning (ej Cell Impact)
 • tydliga framsteg i verksamheten senaste året
 • finansiell ställning som borde göra att osäkra nyemissioner undviks åtminstone i det korta perspektivet
portföljsidan finns en sammanfattande motivering till varför respektive aktie har bra förutsättningar till en positiv utveckling. Där framgår även i vilka bolag som teamet runt Hållbaraaktier.se har eget ägande i. Köprekommendationerna ska ses som aktietips för fortsatt analys och eget beslutsfattande. De utgör inte personlig investeringsrådgivning.
Läs hela inlägget »

Förhandlingarna mellan Josab Water Solutions AB, Beijing Win Fortune Technologies Ltd och Global Green Development Capital China Co. Ltd avseende en etablering av Josabs ekologiska AqualiteTM teknologi på den kinesiska marknaden har nått fram till en position där parterna vid en officiell signeringsceremoni signerat flertalet avtal relaterade till det MoU bolaget informerat om tidigare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Josabs önskemål om en förändrad samarbetsform från ett rent licensavtal till ett Joint Venture, via ett samägt kinesiskt bolag har accepterats av alla parter. Josabs andel av bolaget kommer att vara 49% och resterande 51% delas lika mellan de två kinesiska parterna.

 • Vi är glada att parterna enats om en gemensam satsning på denna viktiga marknad, där Josabs bidrag gällande teknologin kompletterar vår kinesiska partners marknadsaccess och förmåga att stärka bolagets finanser.” Att utöver intäkterna från licens- samt AqualiteTM leveransavtalet även få 49% av Joint Venturebolagets framtida vinster är förstås väldigt gynnsamt för våra aktieägare, kommenterar Johan Gillgren, VD, Josab Water Solutions AB.

Parterna räknar med att kunna färdigställa ett slutgiltigt Joint Venture avtal inom 10 dagar och därefter kalla till en extra bolagsstämma i vars kallelse alla detaljer för affären kommer redovisas.

Josab steg under dagen med hela 15% och är upp 143%. Bolaget omsatte 0,6 mkr senaste kvartalet och har ett börsvärde på 390 mkr. Analyst Group satte i en analys den 30:e september riktkursen 6,50 kr. Gårdagens slutkurs blev 5,10 kr efter att inlett dagen med en uppgång till 6,30 kr.

Läs hela inlägget »

Ferroamp mer än tredubblade faktureringen under tredje kvartalet till 11 mkr. Nyheten presenterades i ett pressmeddelande och fick aktien att stiga 10% på fredagen. Uppgången under veckan blev därmed hela 17%.

Anna Westling, Operation Manager för Ferroamp kommenterade den ökade leveransvolymen på följande sätt:

 • Vi har jobbat hårt det senaste halvåret för att öka vår kapacitet; med outsourcing av delmontage, med effektiviseringar i montage o provning och med nyanställningar. Det är fantastiskt kul att det nu ger resultat och att utfallet blir som vi planerat. Nästa stora steg i kapacitetsökningen blir utläggningen av SSO Gen 2.0 som vi annonserade tidigare i veckan.
   
Ferroamps kvartalsrapport kommer först den 22:a november. Tillväxttakten är det viktigaste i bedömningen av utvecklingen för detta bolag just nu vilket innebär att rapporten i sig borde bli relativt odramatisk efter dagens positiva nyhet.
Läs hela inlägget »

I dag var det drag i de vätgasrelaterade bolagen Cell Impact (+22%), Metacon (+15%) och PowerCell (+14%) och Cortus Energy (+10%). Segmentet i sin helhet beskrivs på denna länk.

Cortus följde upp nyheten från den 20:e augusti då man meddelat att man ställt sig i kön för ett 20-årigt subventionerat elavtal. Ansökan har nu kommit ett steg på vägen.

 • “Med elsubventionen snart på plats för projektet i Mariposa kan vi med nya partners och samarbeten ta initiativet till en introduktion på den kanske just nu mest spännande och hungrigaste marknaden för förnybar energi, Kalifornien” säger Cortus VD Håkan SIgfridsson i pressmeddelandet.MyFC stog däremot stilla. Bolaget meddelade att man kommer göra en riktad emission som kommer inbringa 21 mkr. Att kursen inte sjönk vilket ofta brukar vara fallet vid denna typ av emission får ses som en styrka.

Läs hela inlägget »

SolTech har planer på att separatnotera sin verksamhet i Kina under hösten. Idag meddelade bolaget att man tagit sin näst största order hitttills med ett sammanlagt ordervärde på 218 mkr under den 20-åriga avtalstiden.

I pressmeddelandet från bolaget kommenterar VD Stefan Ölander:

 • Detta är vår näst största order hittills i ASRE och anläggningen kommer täcka en takyta motsvarande cirka 17 fotbollsplaner. Intresset för ASRE:s erbjudande i Kina är stort och vi har nu 104,3 MW anslutet till nätet som genererar intäkter, 22,5 MW under byggnation och en orderstock på 31,5 MW. Potentialen för ytterligare order är god då vi också har ramavtal på 650 MW i tre olika provinser och en projektpipeline på 123 MW som vi löpande bearbetar. Vårt mål att nå 605 MW 2021 i installerad kapacitet som är fullt ansluten till nätet 2022, ligger fast.  


Det är SolTechs samägda bolag i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, som har tecknat ordern på installation av en solenergianläggning på 12 megawatt (MW) som beräknas ge årliga intäkter på cirka 10,88 MSEK, eller cirka 217,6 MSEK under avtalens 20-åriga löptid.   
Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 76,8 MSEK och byggstart planeras till kvartal 1, 2020. 

I sommarens intervju på Hållbaraaktier.se ställdes frågan "Vad krävs för att realisera den fulla potentialen (tot 500 MW) i avtalet med Jiangsu Siyang?" Stefans svar var då enligt nedan och dagens stora avtal ansluter till detta

 • Det är bara pengar som krävs för att realisera potentialen i det stora ramavtalet. Det handlar om att få in de här 3,5 miljarderna totalt. Och då är vi bara uppe i 605 MW inkopplat 2022. Nästa mål får man sätta högre. Utöver ramavtalet finns det ju även andra affärer att ta. Men för att fullgöra detta, och så har det varit från början, så handlar det om att få tillgång till kapital.


Soltech steg idag 4% och är upp 192% i år.

Läs hela inlägget »

Marknaden för storskalig energilagring växer kraftigt. SaltX har under det senaste året visat med sitt pilotprojekt i Berlin att teknologin kan användas storskaligt och ingått strategiska avtal som banar väg för att ta nästa steg i kommersialiseringen. Bolagets styrelse föreslår en företrädesemission om cirka 81 mkr, som är fullt garanterad av huvudägaren Industrifonden samt emissionsgarantier från ett garantikonsortium.

Det framgår av ett pressmeddelande.

 • Energibranschen ställer om och SaltX utvecklar en lösning som är starkt efterfrågad - energilagring i stor skala. Vi ser att behovet växer fram inom flera olika områden och applikationer. Med vår anläggning i Berlin som viktig referens har vi nu kunnat inleda viktiga strategiska samarbeten för att ta nästa steg med vår lösning. Vi kommer fortsätta bygga värde tillsammans med nyckelpartners och medverka i konceptualisering och kundkontakt. Den här nyemissionen ger oss de finansiella resurser som krävs för att ta tillvara denna betydelsefulla period av omställning till förnyelsebar energi, kommenterar Carl-Johan Linér, VD för SaltX Technology. 

Dagens kursreaktion (-31%)  får anses som oväntat stor. Det var väntat att en nyemission skulle bli nödvändig för att spinna vidare på de positiva resultaten från pilotanläggningen i Berlin som kommunicerades för en månad sedan. Det blev då startskottet på en kursdubblering. Nyemissionen är även garanterad vilket minskar osäkerheten.

SaltX drygt 4-åriga historia som noterat bolag har präglats av stora kursrörelser. Toppnoteringen är runt 50 kr. Börsvärdet ligger nu på drygt 500 mkr.
Läs hela inlägget »

Ett av Ferroamps strategiska initiativ är industrialisering av samtliga produkter. Den första produkten i ordningen är SSO. Den har nu genomgått en total omkonstruktion för anpassning till masstillverkning och samtidigt fått ökad prestanda för nya kraftfullare solceller. Bolaget meddelar i dagens pressmeddelande att man har skrivit avtal med Hongkongbaserade Trio Engineering för kontraktstillverkning av Ferroamps nya generation av solsträngsoptimerare (SSO) till EnergyHub plattformen. Förutom leveranser i november av verktyg och nollserie kommer de ordinarie leveranserna att börja under Q1 2020.
 

 • För Ferroamps del betyder det att vi tar ett väldigt viktigt steg mot att kunna växa snabbt, utan att vi får växtvärk. Idag lider vi av långa leveranstider. När Trio kommer igång med sina leveranser i Q1 får vi en dramatisk ökning av vår leveranskapacitet, kommenterar VD Björn Jernström.

När Hållbaraaktier.se intervjuade VD i början av juni utvecklade han bland annat bolagets tankar runt det strategiska initiativet för att möjliggöra helt andra volymer och ta kliv mot målet 400 mkr i omsättning 2022. 

Att döma av senaste rapporten och övrig kommunikation så verkar bolaget utvecklas mycket bra. Ferroamp tog plats i portföljen i början av juli men har sedan dess inte lyft trots positiva nyheter. Bakgrunden till att vi tror på Ferroamp är framgår på länken.

Kursen steg 2% på dagens nyhet.
Läs hela inlägget »

Japan är viktigt inom vätgasområdet och dagens order för Cell Impact från japanska NKC är därför extra värdefull. Ordervärdet uppgår till 2,7 mkr och avser verktyg och en mindre serie flödesplattor.  Projektet syftar till att utvärdera vilken typ av verktygsdesign som resulterar i bästa formningskvalitet i volymproduktion. Ordern omfattar även produktion av en mindre serie flödesplattor och beräknas levereras i kvartal fyra 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande.

 • Vi ser denna order som ytterligare bekräftelse på att Cell Impacts formningsteknik är en stark kandidat för tillverkning av flödesplattor i hög volym som på sikt kan leda till både lägre produktionskostnader och effektivare bränsleceller för fordonstillverkare, säger Pär Teike, vd på Cell Impact.
   
Den 2:a oktober fick bolaget en genombrottsorder för serieproduktion av flödesplattor och kursen har gått in i en positiv trend. Hållbaraaktier.se tog in bolaget i portföljen den 30:e augusti med denna sammanfattande motivering

Under dagen steg kursen 7%. Börsvärdet på knappa 250 mkr är fortfarande lågt i förhållande potentialen och i ljuset av att det nu sker tydliga framsteg i verksamheten vilket har minskat risken på medellång sikt.
Läs hela inlägget »

Gå till premium-artikeln på denna länk.

Läs hela inlägget »

Några av veckans nyheter som fick kursdrivande effekt:
 

Läs hela inlägget »

Segmenten "Produkter för förnyelsebar energi" och "Produktion av förnyelsebar energi" är årets två vinnarsegment bland "hållbara" aktier. Aktierna i båda dessa katagorier har i genomsnitt stigit med över 100%. Läs mer om segmenten och de aktier som ingår på länken Segment hållbara aktier.

Kursvinnare 190101-190930 av samtliga dessa aktier är 


De senaste 3 åren är Eolus Vind kursvinnare med en uppgång på 406% bland de bolag som varit noterade hela tiden.

Genomsnittlig kursökning för samtliga de aktier som listas av Hållbaraaktier.se är hela 36% i år, dvs nästan dubbelt upp mot OMX AFVs generalindex.

2019 är något av ett genombrottsår för aktier med miljöinriktning och/eller ett starkt hållbarhetsarbete. Vi tror att dessa aktier som kollektiv kommer ha en överavkastning jämfört med marknaden som helhet även sett över de kommande 5-10 åren. Risken i enskilda bolag kan emellertid vara hög. Portföljtänk och att sprida köpen över tid är att rekommendera för att minska risken. 


Segmentens utveckling 2019:
Läs hela inlägget »

Cell Impact blev en av dagens vinnare med en uppgång på 26%. 

Bolaget har fått en order avseende serieproduktion och leverans av flödesplattor med start i sista kvartalet 2019 till en befintlig kund på den nordamerikanska marknaden. Det totala ordervärdet under startåret 2019 och halva 2020 uppgår till MSEK 10,4. 

Det framgår av ett pressmeddelande. 

Ordern är den största någonsin i bolagets historia och omfattar serieproduktion och löpande leverans av en komplex flödesplatta för en vätgasbaserad bränslecell. 
Serieproduktion och leverans påbörjas i oktober 2019 med efterföljande månatliga leveranser med tilltagande volym. I linje med kundens marknadsplaner bedömer Cell Impact att det finns en betydande potential i denna produkt och att det finns goda möjligheter till uppföljningsorder under 2020 och flera år framåt. 

 • Det här är en stor dag för Cell Impact och ett genombrott för bolaget efter många år av utvecklingsarbete. Ordern bekräftar att vår kunskap och tillverkningsteknologi är konkurrenskraftig, säger Pär Teike, vd för Cell Impact. 

Cell Impact togs in i Hållbara Aktiers portfölj för en månad sedan.

Läs hela inlägget »

Ecoclime har tecknat en avsiktsförklaring om ett förvärv av ett Stockholmsbaserat installationsföretag inom bland annat energisystem. En due diligence-process (företagsbesiktning) inleds nu inför en planerad överlåtelse före utgången av 2019. Bolaget omsätter mer än 70 MSEK med för branschen goda rörelsemarginaler om mer än 5 %. 

Det framgår av ett pressmeddelande den 1 oktober.

Förvärvet kompletterar den accelererade satsningen på tillväxt inom affärssegmentet cirkulära energisystem i Mälardalsregionen. Bolaget vann nyligen en order från Stockholmshem, en av de största aktörerna i området. Installationskapacitet är strategiskt viktigt för Ecoclime.

Ecoclimes rullande årsomsättning bedöms efter förvärvet överstiga 150 MSEK. Börsvärdet är i nuläget strax under 200 mkr. Hållbaraaktier.se förväntar sig en hög organisk tillväxt kompletterad med förvärv de kommande åren. 

Läs hela inlägget »
Annons