Hållbaraaktier.se listar och följer de svenska noterade bolag som antingen
1) verkar i en ”miljöbransch” inriktade mot miljö eller ny teknik som främjar hållbarhet, eller
 2) har ett starkt hållbarhetsarbete definierat enligt urvalskriterier som framgår här


- Aktietips och uppdateringar

Annons

Följ oss på facebook och via Nyhetsbrevet


Valda tips & nyheter

2020

Hållbaraaktier.se har en portfölj som består av de aktier som anses köpvärda. Portföljen startade 190319 med 100000 kr och har nu vuxit till 221371 kr. Syftet är att spegla utfallet av av köprekommendationerna. Alla köp sker med 12500 kr. Alla försäljningar sker av hela innehavet. Ingen hänsyn tas till courtage och som kurs används senaste dagens slutkurs.

Hittills är portföljen upp fantastiska 121% tack vare att belopp från några riktigt lyckade val har återinvesterats i nya aktier som i huvudsak gått bra. De stora förlorarna har i stort sett undvikits. Den senaste tiden har portföljutvecklingen gynnats av fina uppgångar i Ecoclime och Binero.

Köprekommendationerna ska ses som aktietips för fortsatt analys och eget beslutsfattande. De utgör inte personlig investeringsrådgivning. 

Den nuvarande portföljen innehåller i huvudsak aktier där potentialen på några års sikt är en flerdubblad aktiekurs. Samtidigt som potentialen är hög är även bolagsrisken relativt hög. Undantaget är Nobina där förväntansbilden snarare är 10-15% årlig totalavkastning men då till en lägre långsiktig risk.

Även om portföljen som helhet gått starkt så är vår bild att nuvarande innehav har väsentligt mer att ge på några års sikt. Att de verkar mitt i starka megatrender kommer göra det lättare för bolagen att lyckas jämfört med de som verkar i andra branscher. Fluktuationerna över tid kan förväntas vara stora i de flesta fallen.

Läs hela inlägget »

Insplorion tar åter plats i portföljen till fredagens slutkurs 27,50 kr. Läs mer om bakgrunden här.

Hållbaraaktier.se intervjuade Insplorions VD under hösten 2019. 

Läs hela inlägget »

Nobina tas in i portföljen till dagens slutkurs 55,50 kr. Portföljen är hittills upp 83% sedan starten 190319 (OMX All-share Cap GI är +19% under samma period).

Nobina är en av aktierna som inte återhämtat sig från kursnivån innan Corona-dippen i mars. Aktien handlades stabilt över 70 kr i januari-februari och hade positionen som en stabil högutdelare. Bolaget valde liksom många andra att ställa in utdelningen men sannolikt återinförs den igen efter detta räkenskapsår. Kassaflödet är långsiktigt starkt, så även i senaste rapporten.

Vi ser flera positiva inslag och kurstriggers i den förväntade utvecklingen:

 • Kostnad för kontraktsmigrering sjunker kommande kvartal vilket bidrar till bättre marginaler.
 • Trafiken ökar successivt när Corona börjar klinga av. Viss chans att beställarna vill ha fler turer under hösten/vintern för att minimera trängsel. Långsiktigt stimuleras miljövänlig kollektivtrafik av politikerna. Kollektivtrafik är en viktig pusselbit i ett hållbart samhälle. 
 • Utdelning återupptas sannolikt och bilden av bolaget som en stabil högutdelare återkommer. Nobina är en typ av bolag som bör kunna få höga multiplar tack vare verksamhetens stabilitet och att den gynnas av den förväntade lågräntemiljön.
 • Trots Corona-chocken står bolaget stabilt finansiellt vilket gagnar möjligheter till såväl förvärv som utdelning.
 • Insynsköp har skett löpande under året, i huvudsak till kurser runt nuvarande nivå.


I den negativa vågskålen återfinns framför allt att bolaget inte varit tillräckligt framgångsrikt i de senaste stora upphandlingarna. Priskonkurrensen är tydlig. Detta måste bli bättre men å andra sidan ligger de senaste kontraktsförlusterna redan i dagens kursnivå så nästa avtal de vinner lär stötta kursen.

När Hållbara Aktier ger en köprekommendation som denna så tydliggörs huruvida teamet eller närstående har ett eget innehav. Så är fallet när det gäller Nobina. 

Läs hela inlägget »

I måndags genomfördes som tidigare meddelats tre förändringar i portföljen. En av dessa var en köprekommendation på Binero Group. Aktien togs in i portföljen till måndagens slutkurs 5,16 kr.

Binero är en svensk leverantör av molntjänster och digital infrastruktur. Bolaget erbjuder privata och publika molntjänster såväl som hybrida lösningar, samt drifttjänster och colocation. Kort och gott skalbara molntjänster och digital infrastruktur. Binero profilerar sig med ett långtgående miljöåtagande, till skillnad från de globala aktörerna som satt snabb utbyggnad före hållbarhet. Datacentret i Vallentuna utanför Stockholm tillämpar en cirkulär och klimatsmart modell. Till exempel används överskottsvärmen för att värma bostäderna i kommunen. Det här är en unik modell som uppmärksammats globalt. Det andra tydliga benet i profileringen är att bolaget är en helsvensk molntjänstleverantör som säkerställer integritet och dataskydd under svensk lag och GDPR.

Under 2019 stöptes bolaget om rejält när man sålde verksamheten inom webbhotell. Affären var mycket bra och reavinsten blev hela 242 mkr. När affären offentliggjordes steg aktien över 100% över dagen. Innan dess hade den långsiktiga kursresan varit svag.


Några likheter och skillnader med Fortnox

Binero har några saker gemensamt med den kursmässiga framgångssagan Fortnox. Några av dessa är att intäktsbasen i hög utsträckning består av växande avtalade återkommande intäkter som kommer från svenska små- och medelstora företag. Båda verksamheterna är skalbara på ett bra sätt. En viktig skillnad är att Binero storleksmässigt befinner sig ungefär där Fortnox befann sig för 10 år sedan samt att verksamheten i sin nuvarande form ännu inte redovisar vinst. Återkommande abonnemangsliknande intäkter brukar värderas högt när de kombineras med stark och lönsam tillväxt. P/S-talet för Fortnox är exempelvis 25. Bineros P/S-tal är i nuläget 2,7 vid kursen 5,16 kr.

Om vi fortsätter parallellen så är Bineros mål att växa minst 30% årligen med en rörelsemarginal på minst 25%. Tillväxten senaste kvartalet var 41% medan resultatet är negativt. Fortnox har levererat runt 35% i tillväxt senaste 10 åren och hade en rörelsemarginal 2019 på 32%.

Jämförelsen med Fortnox ska mest ses som en aptitretare runt potentialen till höga multiplar givet att bolaget lyckas.


Digitalisering och hållbarhet

Megatrenderna digitalisering och hållbarhet gynnar Binero som är väl positionerat för att utnyttja de möjligheter dessa för med sig.

Bineros adresserbara marknad uppskattas av Binero till cirka 40000 små- och medelstora företag. Runt 500 av dessa är kunder. Det är en marknad som sett en stark tillväxt under 2010-talet. Prognoser pekar på en minst lika stark medvind de kommande åren och Corona-krisen förstärker nog detta. Allt fler företag och organisationer ser vinsterna med flexibla molnlösningar. Årlig marknadstillväxtt förväntas av olika prognosinstitut ligga på 20-25% de kommande åren.

Med avklarad renodling och den stora investeringen i datacentret på plats sedan något år, så fokuserar bolaget nu på att öka trycket i försäljningen. Även om nog Corona hämmat en del under våren så syns tydliga framsteg som exempelvis stark tillväxt under Q1, ny marknadschef och ökad aktivitet i sociala medier. Bolaget söker även fler affärsorienterade Account Managers för att ta tillvara den ökade efterfrågan. 

På risksidan återfinns exempelvis konkurrensen från globala jättar som Amazon och Microsoft samt potentiella problem i datacentret med driftstopp som följd.  Företagets förmåga att skapa en uthållig lönsam tillväxt återstår att bevisa även om de årliga återkommande avtalade intäkterna redan vuxit stabilt under flera kvartal i rad.


Finansiellt stabilt

Trots att Binero har ett negativt kassaflöde (-0,6 mkr från den löpande verksamheten under Q1) är bolaget finansiellt stabilt. 31 mars hade bolaget 237 mkr i likvida medel och därefter har utdelning skett med 169 mkr.

Styrelse och ledning ger ett stabilt intryck. Carl-Magnus Hallberg är styrelseordförande och sitter i styrelsen sedan 2013. Hallberg är VD för EQT Digital. Ägarbasen verkar stabil och långsiktig. Insynspersoner har enbart ökat sina innehav under 2020.

Börsvärdet är 103 mkr vid kursen 5,16 kr. Det är lågt speciellt med tanke på den stora nettokassan. Lyckas man upprätthålla tillväxten >30% några kvartal på raken utan att fasta kostnader ökar allt för mycket så är nog en kursdubblering fullt ut rimlig inom ett år. 


*Not: Hållbara Aktier-teamet och/eller närstående äger aktier i Binero något som även tydliggjordes i samband med måndagens köprekommendation.

Läs hela inlägget »

Portföljen som startade 190319 med en kassa på 100000 kr och där alla bolag köps in för 12500 kr och sedan säljs i sin helhet, har på dessa 16 månader stigit med hela 94% inklusive utdelningar. OMX All-Share Cap GI har under samma period stigit 21%.

Vi genomför idag tre förändringar till dagens slutkurser.

 1. Binero Group tar plats i portföljen till måndagens slutkurs 5,16 kr. Vi återkommer med bakgrund till varför vi tror att Binero har goda förutsättningar till en bra långsiktig utveckling. 
 2. Insplorion säljs efter en uppgång med 93% sedan köpet 191108. Vi anser fortsatt att bolaget är långsiktigt intressant samtidigt som uppgången nu på slutet kanske varit lite väl häftig. Exempelvis är den upp 88% senaste månaden.
 3. Scandinavian Enviro Systems blev en riktig fullträff när aktien togs in så sent som 17 april efter det att avsiktsförklaringen med Michelin hade offentliggjorts. Det slutliga avtalet med Michelin förväntas vara klart inom kort. Vi har inte ändrat vår långsiktigt positiva syn på bolaget men även här har kursen dragit iväg rejält till synes utan nyheter. Uppgången senaste månaden är 154% och uppgången sedan den togs in i Hållbara Aktier-portföljen hela 201%.
Portföljen består nu av 8 aktier som sammantaget bör ha en bra chans att överträffa index under kommande året. Den består även av en rejäl kassa.

Portföljen ska ses som inspiration till den egna analysen och inte som personlig investeringsrådgivning. Även om portföljens ökning på 94% är mycket bra så kan man konstatera att flera av de riktiga raketerna har missats alternativt sålts för tidigt. 

På portföljsidan framgår i vilka bolag som Hållbara Aktier-teamet eller närstående har ett eget innehav. 
 
Läs hela inlägget »

Hållbaraaktier.se har sedan våren 2019 bidragit till bättre bevakning av aktier med miljöprofil. Intervjuer, nyhetsuppdateringar har förmedlats på hemsidan, via nyhetsbrev och facebook.

Hållbaraaktier.se har under 2020 haft i genomsnitt cirka 5000 unika besökare per månad, primärt bestående av investerare i denna typ av bolag.

Omfattningen av nyhetsbevakning, analyser och intervjuer har förbättrats av andra aktörer. Hållbaraaktier.se kommer därför upphöra med publicering av denna bevakning.

Framledes kommer fokusering ske på den portfölj som startades 190319 och som stigit 78% sedan dess. OMX All-share Cap GI har stigit 15% under samma period. Portföljen är tänkt att ge inspiration till din egen analys av långsiktigt köpvärda aktier med inriktning mot miljöteknik eller starkt hållbarhetsarbete. Den ger också en uppföljning av hur köprekommendationerna utvecklas.

Vill du komma i kontakt med oss för någon form av samarbete eller tipsa om bolag att överväga att ta in i portföljen - hör gärna av dig på mail e-post info@hallbaraaktier.se. Du kan även lämna personliga aktietips som vi i normalfallet publicerar på hemsidan. Se ett färskt exempel avseende Binero och lämna egna tips här.

Den starka utvecklingen för de aktier som listas på Hållbaraaktier.se med +39% 2019 och +17% hittills under detta turbulenta börsår, stärker tesen att det långsiktigt hållbara är det långsiktigt lönsamma.

Läs hela inlägget »

De 70 aktier som listas på Hållbaraaktier.se hade änbnu en stark vecka. Uppgången är nu hela 17% hittills i år efter starka +39% förra året. 

Veckans vinnare var Polyplank +51%, Minesto +48%, Swedish Stirling +44% och Insplorion +37%. Sämst gick det för Enersize -23%, Savosolar -21% och Loudspring -16%.

Axplock från nyhetsflödet:
'
Insplorion - Förstudie med globalt batteriföretag
Minesto - Nära sjösättning på Färöarna
Swedish Stirling - Stort samförståndsavtal med Samancor
Polygiene - Avtal med Diesel med flera nyheter
Prebona - Patentansökan avseende antiviral behandling
 

Läs hela inlägget »

Återigen en bra vecka för de aktier som listas på Hållbaraaktier.se. Upp hela 4,9% till ackumulerade nivån +11,4%.  Uppgången ska ses i ljuset av att dessa aktier steg 39% under förra året.

Veckans vinnare var Enersize +71%, Parans +47% och Metacon +35%. Sämst gick det för Clean Motion -13%, Alelion -10% och Ecomb -9%.

Axplock från veckans nyhetsflöde:

 • Azelio - Avsiktsförklaringar i USA och Mexico
 • Ecoclime - Viktigt juridiskt avgörande
 • Enersize - Huvudägaren vill öka sitt innehav
 • Nobina - Kvartalsrapporten överträffade förväntningarna
 • OptiFreeze - Avtal i Storbritannien
 • Polygiene -Insiderköp
 • PowerCell - Order från Bosch
   
Läs hela inlägget »

Midsommarveckan blev bra kursmässigt för de aktier som listas på Hållbaraaktier.se. Uppgången blev 4,3% och även börsen som helhet gick starkt.

Veckans vinnaraktier var Parans +43%, Enersize +42%, Metacon +42%, Polygiene +40% och ChromoGenics +25%. Sämst gick det för Clean Motion -16%, Savosolar -15% och MyFC -10%.

Några exempel från nyhetsflödet om aktier på Hållbaraaktier.se:

 • ArcAroma - Samarbete med ett av Sveriges största mejeriföretag
 • ChromoGenics - Samarbete med Samsung
 • OptiFreeze - Två nya avtal på vägen mot kommersialisering
 • Polygiene - Fortsatt starkt orderinflöde
 • Prebona - Samarbetsavtal med Syngenta
Läs hela inlägget »

Tre av årets fem största kursvinnare är inriktade mot vätgassegmentet så därför är det föga överraskande att segmenten "Bränsleceller" och "Vätgasrelaterat" gått starkt under det turbulenta 2020. Den starka utvecklingen för dessa segment har gjort att de aktier som listas på Hållbaraaktier.se gått klart bättre än börsen som helhet även i år. Samtidigt finns flera "eftersläntare".

Topplistan bland aktierna är 


Läs mer om de olika segmentens utveckling i premiumartikeln "Vinnarsegmenten under turbulenta 2020"
Läs hela inlägget »

Efter veckans rekyl är de 70 aktier som listas på Hållbaraaktier.se tillbaka på minus. Rekylen var doch väsentligt mindre än för börsen som helhet.

Veckans vinnare Axolot +107%, Cell Impact +23%, Impact Coatings +19% och OptiFreeze +11%. Längst ner på förlorarlistan återfanns Parans -22%, Enersize -22% och Insplorion -13%.

Axplock från nyhetsflödet:

Läs hela inlägget »

Hållbaraaktier.se har en fiktiv portfölj som startade 190319 med 100 tkr. Portföljen har därefter stigit 66% till och med den 5:e juni vilket kan jämföras med OMX All-Share Growth Index som ökat 16%.

Hållbaraaktier.se bedömer att de aktier som nu ingår i portföljen har goda förutsättningar oavsett hur den allmänna konjunkturen utvecklas efter Corona. Samtliga har goda förutsättningar att mer än fördubblas inom fem år. 
Köprekommendationerna ska ses som inspiration till fortsatt analys och eget beslutsfattande och ska inte uppfattas som personlig investeringsrådgivning. Teamet runt HållbaraAktier.se eller närstående äger aktier i flera av dessa bolag vilket framgår på portföljsidan.

Årets utveckling

Läs hela inlägget »

Efter veckans uppgång med 6,6% är de aktier som listas på Hållbaraaktier.se totalt sett åter på plus under året efter att ha stigit hela 39% under 2019. 

Veckans vinnare blev Clean Motion +121%, Metacon +41% och Scandinavian Enviro Systems +36%. Sämst gick det för Josab -24%, Prebona -17% och Savosolar -15%.

Årets vinnare är Cell Impact +159%, PowerCell +92% och Prebona +91%.

Axplock från veckan nyhetsflöde:

Läs hela inlägget »

Hur har insynspersoner i de aktier som listas på Hållbaraaktier.se agerat efter börsens bottenkänning den 23:e mars?

Det har skett insynshandel i 24 bolag. Värdenettot är positivt i 54% av fallen. Det är den lägsta siffran på länge. Några tidigare perioder för dessa aktier har sett ut enligt nedan:

190401-190722: 72% positivt netto.
190701-190913: 76%
190701-191104: 81%
191001-200116: 71%
200224-200322: 72%

För mer info om hur det sett ut i de olika bolagen så hänvisas till Premium-artikeln "Organoclick ett av bolagen med positivt insidernetto"

Källa: Finansinspektionen.se
 

Läs hela inlägget »
De aktier som listas på Hållbaraaktier.se hade en bra vecka och steg 5,4%. Veckans kursvinnare var MyFC +55%, Josab +44% och Chromogenics +32%. Längst ner på förlorarlistan återfanns IA Industriarmatur -11%, Climeon -14% och Savosolar -29%.

Exempel på veckans nyheter om de 70 aktier som listas på Hållbaraaktier.se
Läs hela inlägget »

Senaste veckan var kort pga helg men mycket stark. De aktier som listas på Hållbaraaktier.se steg 4,6% och generalindex ännu mer.

Vinnare bland de hållbara aktierna var Parans +53%, Poygiene +47% och Josab +37%. Sämst gick det för SeaTwirl -17%, Raybased -17% och Enersize -10%.

Axplock från veckans nyheter:

Läs hela inlägget »

50 av de 70 bolag som nu listas på Hållbaraaktier.se har rapporterat första kvartalets utveckling. Även om den underliggande utvecklingen inte enbart speglas av kvartalsrapportens ekonomiska utfall så är försäljnings- och resultatutveckling för bolagen totalt sett en indikator på hur stark utvecklingen är.
 

 • Q1 visar att 71% av bolagen uppvisade försäljningstillväxt jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Resultatet efter skatt ökade för 46% av bolagen.
   

Covid-19 påverkade en del men lär påverka desto mer under Q2. Ta del av hela tabellen för de bolag som rapporterat i Premium-artikeln.

Läs hela inlägget »

De 71 aktier som listas på Hållbaraaktier.se sjönk något mindre än OMX Affärsvärldens generalindex under veckan. First North All-Share fortsätter gå bäst detta år.

Bäst av de hållbara aktierna utvecklades Ecoclime (+22%), Prebona (+21%) och I-Tech (+16%). Sämst gick det för Enersize (-16%), Azelio (-15%) och Ecomb -14%.

Axplock från nyhetsflödet:'

 • Azelio - Viss försening och planenlig hög "burn-rate"
 • Ecoclime - Stark rapport
 • Garo -Säljrekommendation av DI
 • Midsummer - Q1-rapporten togs emot positivt
 • Nibe - Ännu en stark rapport
 • Parans - Kinesisk ägare får 30% efter riktad emission
 • Prebona - Positiva resultat från In Vivo-studie
 • Raybased - Genomför säkerställd nyemission
Läs hela inlägget »

Sju av bolagen som listas på Hållbaraaktier.se deltog i februari på Sweden Sustaintech Venture Day. Bolagen hade valts ut av en grupp av Sveriges främsta experter på miljöinvesteringar baserat på försäljningstillväxt, exportpotential och att bolagen ska ha utvecklats förbi "seed-fasen". De utvalda bolagen fick presentera sig för cirka 300 svenska och internationella investerare. Deltagandet kan ses som en kvalitetsstämpel.

De deltagande bolagen var Absolicon, Climeon, Ecoclime, Ferroamp, I-Tech, Midsummer och Organoclick.

Så hur går det då för bolagen hittills i år? Totalt sett är kursutvecklingen -5,9% (OMX Affärsvärldens generalindex -15,2%). Senaste 12 månaderna har bolagen gått upp med 5,9% (OMX Affärsvärldens generalindex -3,6%). 

Sustaintech Day är ett av många exempel på hur mer och mer kapital söker sig till området. Andra och tyngre är EUs satsning på € 1 biljon (ca 10 000 miljarder SEK) till och med 2030 och beskedet att världens största kapitalförvaltare Blackrock nu ska prioritera hållbarhet i sina investeringar. 

De sju bolagen har en hel del gemensamt som bland annat:

 1. De erbjuder produkter och tjänster inom områden som utgör några av de hetaste inom den allmänna hållbarhetstrenden.
 2. De har produkter och lösningar som är relativt unika och patenterade.
 3. Deras respektive marknadspotential får anses som mycket stor.
 4. Det kommersiella genombrottet är avklarat.
 5. Ledningens aktieägande i det egna bolaget är relativt stort.
   
Det finns även en del som skiljer. Till att börja med verkar de i olika marknader. Ecoclime och Ferroamp erbjuder framför allt produkter och tjänster för optimering och effektivisering av energianvändningen i fastigheter. I-Tech och Organoclick erbjuder substans respektive material. Absolicon, Climeon och Midsummer erbjuder produkter inom förnyelsebar energi.

Fem faktorer som skiljer mellan bolagen (se även tabell nedan):
 • Tillväxt i försäljning under både 2019 och Q1. Här uppvisar Ecoclime, Ferroamp, I-Tech, Midsummer och Organoclick tillväxt. Starkast växer de tre förstnämnda.
 • Positivt EBITDA under Q1. Här kvalar Ecoclime, I-Tech och Midsummer in.
 • Positivt kassaflöde från löpande verksamhet. Ecoclime och I-Tech ökade på kassan via den löpande verksamheten medan övriga hade negativt kassaflöde.
 • Positivt momentum kursmässigt definierat som att kursen ligger över SMA50 (glidande medelvärde från de senaste 50 handelsdagarna). Absolicon, Climeon, Ecoclime, I-Tech, Midsummer och Organoclick.
 • Positiv kursreaktion på Q1-rapporten. Ecoclime, I-Tech, Midsummer och Organoclick steg under rapportveckan medan Climeon och Ferroamp sjönk. Absolicon var i stort oförändrad.


Hållbaraaktier.se bedömer att det är värt att titta närmare på dessa aktier då de långsiktiga förutsättningarna är goda. Kurserna har ännu inte dragit iväg i ljuset av långsiktig potential. 
 

Vilka av bolagen sticker ut mest just nu?

Ecoclime sticker ut lite i ovan jämförelse med en stark utveckling där den organiska tillväxten på 41% drevs på av området Fastighetsautomation. Detta område ökade organiskt med 68 % under Q1. Ett av de största rullande projekten är  fastighetsautomation vid tre anläggningar för en världsledande leverantör av webservice-lösningar (kunden är inte namngiven men det är nog Amazon Web Services). Orderstocken för Fastighetsautomation innebär full beläggning under hela 2020 och in på 2021.

Intressant är även att Ecoclime nu är framme vid att starta en rejäl marknadssatsning på produkten Evertherm som verkar vara bäst i klassen när det gäller spillvattenvärmeåtervinning med referenser som Skanska och Stockholmshem. Måndagen den 10 maj inleddes lanseringen av det nya produktprogrammet Evertherm med skalbara och integrerade systemprodukter för återvinning av värmeenergi i fastigheter. Det nya produktprogrammet adresserar bland annat de fastighetsägare i Sverige som från och med 2021 är skyldiga att säkerställa energibesparingar i bostadsfastigheter. Dessutom är ROI mycket bra för fastighetsägarna.

Det andra bolaget som sticker ut lite extra just nu är I-Tech. Bolagets fortsatt snabba tillväxt med sin skalbara affärsmodell i kombination med avtalet med ytterligare en av de ledade färgtillverkarna, har gjort I-Tech till en av årets vinnare. Uppgången är 34%. Bolaget har goda förutsättningar att fortsätta växa under många år med hög bruttomarginal och låga kapitalbehov.

Hållbaraaktier.se intervjuade nyligen I-Tech och intervjun framgår här.

Noterbart är att Hållbaraaktier-teamet eller närstående har aktieinnehav i Absolicon, Ecoclime och Organoclick. Övriga aktier i Hållbara Aktier portföljen framgår här.

Läs hela inlägget »

De 71 aktierna som listas på Hållbaraaktier.se har rört sig sidledes de senaste 4 veckorna. Två av veckorna har slutat positivt och två negativt. Senaste veckans facit blev klart sämre än jämförelseindexen med -2,5% som genomsnittlig kursutveckling.

Hållbara aktier var som bäst upp 17% i början av året men är alltså nu -11%. 

Veckans vinnare blev Clean Motion +11%, Beijer Ref +11%, I-Tech +9%, Cortus Energy +9% och OptiFreeze +8%. Sämst gick det för Enersize -21%, Sustainable Energy Solutions -19% och Absolent -14%.

Axplock från nyhetsflödet:

 • Absolent- Resultatet störtdyker och utdelningen slopas
 • Clean Motion - Rekonstruktionsperioden förlängs
 • Climeon - Svängig vecka efter viktig order följt av svag Q1-rapport
 • Enersize - Återigen nyemission 
 • I-Tech - Fortsatt positiv utveckling
 • OptiFreeze - PenserAccess höjer motiverat värde
 • Prebona - Samarbete med OptiFreeze
 • Saxlund - Äntligen klart med Ljungby-ordern
 • Soltech Energy Sweden - Fortsatt förlust och negativt kassaflöde
   
Läs hela inlägget »

Rapportperioden pågår fortfarande intensivt. I Premium-artikeln "Q1-kommentarer" så behandlas I-Tech, OptiFreeze, Organoclick, Polygiene och PowerCell. 

Hållbara Aktier Premium beställs här.

Läs hela inlägget »
De 71 aktierna som listas på Hållbaraaktier.se steg i genomsnitt med 2,1% senaste veckan. Affärsvärldens generalindex gick starkare där stora bolag generellt sett gick bättre än små. 

Veckans vinnare var Enersize (+33%), Polygiene (+26%), Seatwirl (+25%) och Loudspring (+21%). Noterbart är att uppgångarna för både Polygiene och Loudspring hänger ihop med nyhetsflöde runt Corona-relaterade produkter. Förlorarlistan toppades av Cortus Energy (-26%), Inzile (-11%) och IA Industriarmatur (-11%).

Axplock från nyhetsflödet runt bolagen på Hållbaraaktier.se:
På bolagslänkarna ovan återfinns nyheter etc om dessa bolag. Länk till övriga bolag.
Läs hela inlägget »

Aktier som inför perioden låg i en positiv kurstrend fortsätter att vara vinnare. De var stora vinnare 2019. 2020 har denna kategori hållbara aktier fortsatt gå bättre än hållbara aktier totalt och även Affärsvärdens generalindex. 

Kurstrend i kombination med insidermönster kan vara en bra start för att sålla fram de aktier man analyserar lite djupare. Mer om detta i Premium-artikeln "Vinnande kombination?"

Läs hela inlägget »

Tar vi tidsperspektiven 1 månad, 6 månader, 1 år, 3 år och 5 år så kan vi inledningsvis konstatera att hållbara aktier totalt sett överträffar OMX Affärsvärldens generalindex under samtliga perioder.

 • 1 månad: 18,7% för aktier som listas på Hållbaraaktier.se (12,7% för OMX Affärsvärldens generalindex)
 • 6 månader: 1,8% (-10,4%)
 • 1 år: 15,4% (-6,7%)
 • 3 år: 26,6% (0,6%)
 • 5 år: 126% (3,7%)


Skillnaden minskar en del om man tar med utdelningar men det tydliga mönstret kvarstår. Antalet hållbara aktier som ingår i jämförelsen varierar en del beroende på att många bolag tillkommit de senaste 5 åren. 36 av bolagen fanns med för 5 år sedan för att nu vara 71 stycken de senaste två perioderna. Det gör också att enskilda aktier får ett mycket stort genomslag i det långa perspektivet. Där slår uppgångar för PowerCell med +4207%, Cell Impact +444%, Beijer Ref +240%, Absolent 221% och Nibe +198% igenom tungt. Det uppväger mer än väl att 5 aktier via svag utveckling och nyemissioner tappat mer än 90% av sin kurs.
 

Utveckling för olika segment

Hur utvecklas de olika segmenten av hållbara aktier?

Fyra segment har utvecklats bättre än OMX Affärsvärldens generalindex under samtliga fem tidsperioder:

Noterbart är att 10 av de 14 segmenten gått bättre än index den senaste månaden samtidigt som flera av dessa även föll mer innan dess.

När många aktier återhämtat sig en hel del kan det även vara intressant att leta efter segment av bolag som haft det lite tyngre den senaste tiden och därmed i vissa fall kanske "glömts" bort lite i den snabba uppgången. Fyra segment har gått sämre än index både den senaste månaden och de senaste 3 månaderna. Dessa är:

Klicka på segmentlänkarna ovan för att se vilka aktier som ingår etc. Ta del av Premium-artikeln "5 segment sticker ut positivt i alla perspektiven 1, 3, 6 och 12 månader" med tabell etc för de olika segmentens utveckling. 

Hållbara Aktier Premium beställs här.

 

Läs hela inlägget »

Uppgångsperioden på 4 veckor bröts senaste veckan med en nedgång på 0,9% för de 71 aktier som listas på Hållbaraaktier.se. Noterbart är att det för andra veckan i rad var mindre rörelser än tidigare under Corona-krisen (förra veckan var +2,3%). 

Veckans vinnare var Climeon +30%, Azelio +15% och Absolent +14%. Längst ner på förlorarlistan återfanns Beijer Ref och Arise, båda -12%.

Axplock från nyhetsflödet runt bolagen på Hållbaraaktier.se:


 

Läs hela inlägget »
Hållbaraaktier.se tar in Scandinavian Enviro Systems i portföljen till fredagens slutkurs 0,501 kr. Onsdagens nyhet är av strategiskt mycket stor betydelse då den 
 • väsentligt ökar chansen att bolaget kan realisera den stora marknadspotentialen
 •  utgör en stark bekräftelse av teknikens konkurrenskraft
 • minskar finansiell risk 
 • underlättar medfinansiering vid etablering av nya anläggningar

I onsdags presenterades ett samarbete med Michelin som har 20% av väldsmarknaden för däck. Partnerskapet med Michelin avses i nuläget omfatta fyra huvudområden:
 • Ett utvecklingsavtal för att bredda användningsområdet för Enviros pyrolysteknologi
 • Michelins aktieinvestering om totalt 20 procent av Enviro efter en riktad emission uppgående till 32,5 mkr som gör Michelin till den största ägaren i bolaget
 • Ett gemensamt projekt för att bygga en anläggning för att industrialisera teknologin. 
 • Ett gemensamt leveransavtal mellan Michelin och Enviro

Enviros styrelseordförande Alf Blomqvist, som för övrigt passade på att öka sitt innehav efter offentliggörandet, kommenterade:
 • Michelin är en av världens ledande däcktillverkare och det här samarbetet gör att vi kan etablera oss globalt på ett sätt som vi aldrig hade klarat på egen hand.

Globala däckstillverkare har under det senaste året höjt sina ambitioner för andelen förnybar och återvinningsbar produktion. Man hakar på trenden inom fordonsindustrin och samhället i stort. Hållbaraaktier.se bedömer att även lagkrav successivt kommer skärpas. Det är därför sannolikt att det kommer behövas många stora återvinningsanläggningar av den typ som Scandinavian Enviro Systems erbjuder. 

Bolaget ser framför sig höga bruttomarginaler på över 70% i anläggningarna. Vad detta innebär i ett finansiell scenario beror bl a på hur stort ägande bolaget kommer ha i de nya anläggningarna, antal anläggningar och storleken på dessa. Mangold gjorde i en uppdragsanalys i höstas bedömningen att en handfull anläggningar skulle kunna inbringa 700 mkr i omsättning med en vinst på 150-175 mkr. Man kom då fram till riktkursen 1,50 kr.

Dagens börsvärde på knappa 300 mkr efter genomförd nyemission och kapitaltillskott bedömer Hållbaraaktier.se som lågt i förhållande till den potential som finns och där risken via Michelin-avtalet har minskat väsentligt. De största riskerna utgörs av att avsiktsavtalet med Michelin inte blir av samt att det tar tid och är kapitalkrävande att få nya anläggningar på plats.

Hållbaraaktier.se bedömer sammantaget att chansen är god att den långa "ökenvandringen" är slut och tar in aktien i portföljen. 
Läs hela inlägget »

Fjärde veckan i rad med uppgång, denna gång 2,3%. Uppgången senaste månaden är därmed 22%. 

Veckans vinnare var Scandinavian Enviro Systems +89%, Impact Coatings +21% och Cell Impact (+20%). Längst ner på förlorarlistan återfanns Binero -55% (stor extrautdelning), Prebona -22% (rekyl efter +52% förra veckan) och Savosolar -13% (besked om nyemission).

Axplock från nyhetsflödet om dessa aktier under fyradagarsveckan:

Läs hela inlägget »

Nedgången för de aktier som listas på Hållbaraaktier.se är hittills i år "bara" 9,2% efter den starka uppgången med 39% för helåret 2019. De senaste 12 månaderna har dessa aktier stigit 11% (AFV generalindex 4%) och de senaste 3 åren med 34% (AFV 27%). Hållbarhet har således lönat sig som placeringsinriktning.

En annan lite mer kortsiktig indikation på detta men med ett större antal bolag är en jämförelse från HSBC som presenteras i Dagens Industri den 6:e april. Den visar att den tredjedel av globala bolag som har högst ESG-betyg, det vill säga rankas högst när det gäller miljö, sociala och bolagsstyrningsfrågor, överträffat index med 7 procentenheter under årets börsturbulens. Det gäller både sedan de allra första coronaviruslarmen kom den 10:e december, och den 24 februari när världens börser började skaka på allvar. 

 

Läs hela inlägget »

Portföljen som Hållbaraaktier.se använder för att följa resultatet av de köprekommendationer som ges, har stigit med 73% inklusive utdelningar sedan 190319. Den starka uppgången av den fiktiva portföljen som startade med 100000 kr, alltid köper för cirka 12500 kr och alltid säljer hela innehavet när aktien tas ut ur portföljen, förklaras av bl a 

 • Stora uppgångar för aktier som Prebona, Cell Impact, Ferroamp och Eolus Vind.
 • Återinvestering av kapital från vinster
 • Portföljen har i huvudsak undvikit de bolag som gått ner kraftigt
 • Viss del kassa i samband med årets stora börsnedgång 


Vi gör nu två förändringar av portföljen till torsdagens slutkurser. Förändringarna sker för att öka kassa-andelen en aning efter tre veckors uppgång. 
 

 1. Green Landscaping säljs till torsdagens slutkurs 26,30 kr. Det innebär att aktien gått ner 9% från det att den togs in i portföljen. Under innehavstiden pendlade kursen mellan 22,10 kr och 39,50 kr.
 2. Nobina säljs till torsdagens slutkurs 55,45 kr. Det innebär att aktien gått +1% inklusive utdelning från det att den togs in i portföljen. Under innehavstiden pendlade kursen mellan 41,30 kr och 78,00 kr.
Hållbaraaktier.se har inte ändrat den långsiktigt positiva synen på bolagen.

Portföljen ska ses som inspiration för fortsatt analys och egna investeringsbeslut. Köprekommendationerna utgör inte personlig investeringsrådgivning.
Läs hela inlägget »

+2,8%, +4,2% följdes upp med +10,1% denna vecka. Under de tre senaste veckorna har mycket av det stora fallet återhämtats. Nedgången hittills i år är därmed "bara" 9,2% efter den starka uppgången med 39% för helåret 2019. De aktier som listas på Hållbaraaktier.se fortsätter att stå sig relativt starkt.

Veckans vinnare var Prebona +52%, Seatwirl 34%, Impact Coatings 31% och Cell Impact 31%. Längst ner på förlorarlistan återfanns Enersize -8%, Polygiene -6% och Triboron -6%.

Axplock från nyhetsflödet om dessa aktier under fyradagarsveckan:

 • Absolicon - Nytt ramavtal om 40-50 mkr
 • Clean Motion - Företagsrekonstruktion & möjlig ny huvudägare
 • Nobina - Slopad utdelning och lägre resultat
 • Organoclick - Mycket hög aktivitetsnivå inom området med störst potential
 • Polygiene - Tillväxt trots Corona-relaterade logistikproblem
 • Prebona - Patent skapar möjlighet för nya infektionsförebyggande produkter 
   
Läs hela inlägget »

Avslutningen på 2018 var som bekant mycket svag på börsen. De aktier som då stod emot kursmässigt bäst och höll sig över sin SMA 200-trend (medelvärde för de senaste 200 handelsdagarna) visade sig sedan bli vinnare när börsklimatet åter blev positivt under 2019. Dessa aktier steg i genomsnitt 108% under 2019. Läs mer i artikeln "Aktier med stark trend: Vinnare 2019".

Kanske blir det likadant denna gång när börsen åter vänder uthålligt uppåt? Att de aktier som visat sig rimligt motståndskraftiga i börsstormen blir vinnare.

Just nu är det 15 av de 70 aktier som listas på Hållbaraaktier.se som har en kurs högre än SMA200. Exempelvis finns några av de aktier med som gynnats av Corona-krisen produktmässigt; Polygiene och Prebona. Andra exempel är bolag med positiva nyheter under perioden som I-Tech, OptiFreeze, Ferroamp och Cortus Energy. Även långsiktigt uthålliga vinnare som Nibe har just nu lagt sig precis över SMA200.

Lägger man till dimensionen insidermönster så adderar man ytterligare en objektiv variabel i sållningen som kan ske innan den egna fördjupade analysen av vilka bolag man ska välja inför vändningen. Skulle den lite mer uthålliga uppgången dra ut på tiden så kan nog en portfölj av dessa aktier mycket väl ändå kunna vara en bättre placering än genomsnittet.

Ta del av hela listan med de 15 aktierna och deras insidermönster i premiumartikeln. Beställ Hållbara Aktier Premium här.
 

Läs hela inlägget »

Uppåt för andra veckan i rad. De 70 aktier som listas på Hållbaraaktier.se följde upp förra veckans +2,8% med 4,2% och har därmed gått klart bättre än AFV generalindex hittills i år.

Bäst denna vecka gick Polygiene (+44%), Minesto (+34%), Etrion (+33%) och Midsummer (21%). Sämst kursutveckling hade Savosolar (-28%) och Ecomb (-14%).

Utvalda nyheter om de aktier som följs:

 • Absolicon - Green Line Africa fullföljer första steget i det stora ramavtalet
 • ArcAroma - Håller ner kostnader under april & maj
 • Etrion - Köprek från Pareto
 • IA Industriarmatur - Korttidspermitterar samtliga
 • Ferroamp - Nya avtal och stärkta finanser
 • Midsummer - Vinnare efter stororder
 • Minesto - Vinnare efter nyhetsuppdatering
 • Polyplank - Ökad orderingång för kursraketen
 • Polygiene - Lanserar ny produkt som passar i Corona-tider
 • Savosolar - Anpassar kostnaderna 
Läs hela inlägget »

De 70 aktier som listas på Hållbaraaktier.se steg med 2,8% den senaste veckan. En välkommen återhämtning som dock var svagare än både Affärsvärldens generalindex och First North index.

De aktier som steg mest var Midsummer +30%, Cortus +30%, Garo +25%, Savosolar +23% och OptiFreeze +23%. Längst ner på listan återfanns Chromogenics -29%, Alelion -24%, Industrial Solar -16%, Axolot -12% och Scandinavian Enviro Systems -12%.

Axplock från nyhetsflödet:

 • Absolicon - Står stadigt i Corona-krisen & nyheter inom FoU
 • Axolot - Minskar kostnader och byter VD
 • Cortus - Första syngasen i Höganäs producerad
 • Ferroamp - Högtryck trots Corona
 • Insplorion - Ännu ingen negativ Corona-effekt
 • Polygiene - Ny Corona-relaterad order
 • Prebona - Försäljningen ökar av det nylanserade desinfektionsmedlet
 • OptiFreeze - Tredubblar försäljningsprognosen
Läs hela inlägget »

Under den senaste månadens dramatiska fall med 34,7% för de 70 aktier som listas på Hållbaraaktier.se (AFV generalindex - 31,1%) så har insynspersoner i många fall passat på att köpa. Det framgår av Finansinspektionens insynslista.

Det har skett insynsaffärer i 25 av de 70 bolagen. I 18 av bolagen är nettot av köp och försäljning positivt medan det är negativt i resterande sju. Den positiva andelen på 72% kan jämföras med tidigare perioder då detta analyserats för gruppen hållbara aktier. 

 • 190401-190722: 72%
 • 190701-190913: 76%
 • 190701-191104: 81%
 • 191001-200116: 71%


Noterbart är att efter den period med störst värdeövervikt av köpen, perioden 190701-191104, så följde en mycket stark period för dessa aktier totalt sett under november och fram till Corona-kraschen. I nuläget kan den positiva andelen på 72% anses vara ungefär som normalläget under det senaste året.

I denna premiumartikel återfinns hela listan med värdebalans per bolag senaste månaden tillsammans med kursutveckling senaste månaden och kursutveckling senaste 12 månaderna samt en del intressanta iakttagelser. Hållbara Aktier Premium beställs på denna länk.

Exempel från listan med positivt värdenetto i insiderhandeln:

 • Castellum: Kursutveckling -40% senaste månaden
 • Essity: -9%
   
Exempel på bolag med negativt värdenetto:
 • PowerCell: -42%
 • Eolus Vind: -54%
 • ÅF: -44%


Källa: Finansinspektionen
 

Läs hela inlägget »

Två av de senaste fyra veckorna har präglats av kursslakt, en av rekyl uppåt och den senaste av en ny nedgång. Denna vecka föll de aktier som listas på Hållbaraaktier.se med 4,2%. AFVs generalindex föll 3,2%. Senaste månaden är fallet därmed -34,7% för hållbara aktier och 31,1% för AFVs generalindex.

Veckans största nedgångar noterade tre av de minsta bolagen nämligen Clean Motion -35%, Raybased -26% och Axolot Solutions -25%. Bäst gick det för två andra bolag med låga börsvärden; Parans +22% och Industrial Solar +21%.

Senaste månaden är det endast 1 av de 70 aktierna som ligger på plus. Prebona har stigit 67%. Månadens största nedgångar (med utvecklingen senaste 12 månader inom parantes):

 • IA Industriarmatur -54% (12 månader: -42%)
 • Eolus Vind -54% (+74%)
 • Climeon -53% (-62%)
 • Impact Coatings -53% (+23%)
 • Recyctec -52% (-66%)

Axplock av intressanta nyheter om de aktier som listas på Hållbaraaktier.se
 • Castellum - Uppdaterar om riskbild med anledning av kursfall
 • I-Tech - Numera med tre av de sex största på kundlistan
 • Nobina - Osäkerhet runt hur hårt det minskade resandet kommer slå
 • Parans - Avtal med BIMobject
 • Prebona - Tecknar order på unikt desinfektionsmedel
Läs hela inlägget »

Materialteknikföretagen I-Tech och Prebona har hög skalbarhet och förväntat höga bruttomarginaler på medellång sikt. Tillväxtutsikterna ser minst sagt intressanta ut.

På onsdagen presenterade Prebona nyheten om att försäljningen av bolagets nyligen lanserade unika desinfektionsmedel redan börjar ta fart. I pressmeddelandet framgår att man fått order på 750 tkr från nya svenska återförsäljare och samtidigt besked om att "Vi erhåller även mycket intressanta förfrågningar för private label...Förfrågningarna kommer både från och utanför Sverige". Hållbaraaktier.se bedömer att denna typ av förfrågningar kan leda till mycket stora avtal. Det behöver inte ta så lång tid i dessa tider.

Efter börsens stängning kom sedan bekräftelse på att den optimism som I-Tech gav uttryck för i bokslutskommunikén och i intervjun med Hållbaraaktier.se, var välgrundad. Bolaget meddelar att man numera även har den ledande norska färgtillverkaren Jotun som kund. Det innebär att I-Tech nu arbetar med tre av de sex största tillverkarna och att ytterligare en genomför verifieringstester. Bolagets substans Selektope har därmed tagit ett nytt viktigt kliv mot att bli en branschstandard, inledningsvis i premium-segmentet.

Ytterligare positiva aspekter med både Prebona och I-Tech är att verksamheten inte kräver så mycket kapital, att den patenterade tekniken är unik och att en svagare världsekonomi nog kommer kunna hanteras bra. Bolaget kan ta andelar på de stora marknader man verkar och därmed växa snabbt.

Hållbara Aktier-teamet eller närstående har aktieinnehav i båda dessa bolag. Prebona ingår redan tidigare i portföljen.

Läs hela inlägget »

Hållbaraaktier.se kommenterar i denna Premium-artikel den senaste tidens utveckling för de aktier som ingår i portföljen.

Anmäl dig till Hållbara Aktier Premium här.

Läs hela inlägget »

Kursslakten för två veckor sedan då de 70 aktierna som listas på Hållbaraaktier.se totalt sett föll 17% för att rekylera upp 3% veckan efter, överträffades senaste veckan. Aktierna föll totalt sett med hela 19%!! 

Nio aktier föll 30% eller mer; MyFC Holding -39%, Industrial Solar-36%, Recyctec -32%, Cell Impact -32% och Climeon -32% gick sämst. Endast 2 aktier steg; Prebona +18% och Raybased +8%.

Det stora fallet gör att de senaste årens uppgångar, då hållbara aktier verkligen kommit i fokus, nu är mer eller mindre borta. Börsen har totalt sett gått ännu sämre.  

 • 1 år: Hållbara aktier -1,0%, AFV generalindex -11,1%
 • 3 år: Hållbara aktier +12,5%, AFV generalindex -7,5%

Troligtvis fortsätter det vara skakigt en tid men det kan mycket väl vara så att vi i många aktier just nu har köpläge i ett långsiktigt perspektiv. Dagar då det skakar som mest kan det infinna sig gyllene lägen att plocka upp bolag som har en långsiktig uthållighet och utan närliggande behov av större finansiering. Hållbarhet lär åter komma i fokus när det börjar lugna ner sig.


Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):

Läs hela inlägget »


De 70 aktier som listas på Hållbaraaktier.se studsade totalt sett  tillbaka en del efter förra veckans fall . Uppgången blev 2,8% och denna kategori aktier ligger liksom förra året bättre än Affärsvärldens generalindex.

De aktier som steg mest var Prebona +67%, Colabitoil +23% och Cell Impact +23%. Sämst gick det för Ecomb -12%, Fagerhult -11% och Climeon -11%.

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):


Portföljen gick bra under veckan drivet av bl a Prebonas stora uppgång. Portföljen har nu stigit 69% sedan starten 190319 (OMX All-Share Cap GI: +8,3% under samma period).

Läs hela inlägget »

I-Tech bedömer att bolaget kan leverera något till branschen som ingen annan kan och som ger mycket stora miljö- och kostnadsmässiga fördelar. Bolagets ingrediensteknologi har väckt intresse hos alla stora aktörer. Marknaden uppskattas till 5 miljarder.

I-Tech erhöll i augusti sin största order hittills, 57 mkr. Bolagets bruttomarginal var i den senaste rapporten 48% med en tillväxttakt på 57% till årsomsättningen 46 mkr. Utöver CO2-fokus och ekonomi så förväntas ökade lagkrav gynna efterfrågan på bolagets produkter.

Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Philip Chabaane och Cecilia Ohlauson, Head of Regulatory Affairs.


I-Tech i korthet:

I-Techs produkt Selektope grundar sig i mångårig akademisk forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet i samverkan med MISTRA. Produkten har uppvisat enastående resultat och är en av väldigt få aktiva substanser som har godkänts på marknaden. Selektope är en aktiv substans som tillsätts marin skrovfärg och som har en avvisande effekt mot hård marin påväxt, främst havstulpanen. Påväxt är ett globalt problem för shippingindustrin, både ekonomiskt och miljömässigt. Selektope är klassad som miljöacceptabel av samtliga berörda myndigheter för kommersiell shipping. Produkten kan bidra till lägre bränsleförbrukning och därmed lägre CO2-utsläpp och även bidra till minskad spridning av invasiva arter.

I-Tech är en av de mest lyckade börsintroduktionerna de senaste åren. Teckning skedde till 20,50 kr i maj 2018. Bolagets utveckling ligger hittills före den plan som då presenterades. Detta har gett en bra kursutveckling totalt sett även om senaste året varit svagt.

Philip Chabaane är VD sedan 2014. Philip äger drygt 150000 aktier.  Cecilia Ohlauson är Head of Regulatory Affairs sedan 2013, med innehav på drygt 22000 aktier. 
Även styrelsen har betydande aktieinnehav.

 

Intervju med I-Tech 200302;
Philip Chabaane, VD, & Cecilia Ohlauson, Head of Regulatory Affairs.


2019 uppgick tillväxten till 57% och bolaget ligger före målen som kommunicerades i samband med börsintroduktionen 2018. Den största ordern hittills, som kom i augusti 2019, uppgick till 57 mkr och säkerställer stark tillväxt även 2020. Bruttomarginalen ökade ytterligare senaste kvartalet till 48%.
- Är det något från 2019 som ni vill lyfta fram lite extra?

 • I-Tech: För första gången är bolaget EBITDA-positivt, dvs rörelseverksamheten gör ett överskott på helåret. För oss som varit här under lång tid i ett projekt som totalt sett pågått runt 19 år, är det med en känsla av stolthet vi nu kan se att verksamheten börjar generera vinst.

  En annan positiv sak är att vi nu har bidrag till försäljningen från flera kunder utöver Chugoku Marine Paints som för övrigt är världens näst största färgbolag. Det är viktigt att fler nu använder teknologin och att vi därmed visar marknaden att den är applicerbar även för andra. Även om vi inte kan vara så officiella med vad som händer så ser vi att bidrag till försäljningen i allt större utsträckning kommer från de andra stora färgbolagen.

  I övrigt är det sällsynt att kunna växa så mycket och ändå hålla uppe bruttomarginalen. Det är tack vare gott arbete i produktionskedjan*. Leverantörerna ställer upp och håller sina åtaganden, våra metoder, patent och kunnande fortsätter att förfinas.


(not Hållbaraaktier.se: Tillverkning sker i Indien hos producent certifierad enligt internationella standarder för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (ISO 9001, 14001 samt 45001). I-Tech auditerar producenten årligen och jobbar aktivt med hållbarhetsfrågan även i detta hänseende.)

 

2015 inleddes ett omfattande test där oljetankern Calypso målades med Selektope-baserad färg. 2 år senare konstaterades det att det inte fanns någon marin påväxt på skrovet. Källa: I-Tech.se, Introduktionsprospekt 2018.
2015 inleddes ett omfattande test där oljetankern Calypso målades med Selektope-baserad färg. 2 år senare konstaterades det att det inte fanns någon marin påväxt på skrovet. Källa: I-Tech.se, Introduktionsprospekt 2018.


Er ingrediensteknologi har väckt intresse hos alla stora aktörer. Den möjliggör mycket stora miljö- och kostnadsmässiga fördelar. Vid utgången av 2019 konstaterades att tre stora globala och icke tillkännagivna aktörer befinner sig i verifieringsfasen av Selektope®-baserade produkter med pågående testprogram på fartyg.
- Har ni tillräcklig kraft i marknadsbearbetningen för att svara upp mot intresset?

 • I-Tech: Ja, vi tycker det. Vi har förmånen att inte ha ett oändligt antal kunder som måste besökas för att få till tillväxten.


- Vilka är de största invändningarna från de som ännu inte blivit kunder?

 • I-Tech: Konservatism är en sak. Man har inte behövt göra så mycket nytt i branschen totalt sett. Successivt har vi fått hjälp av omvärlden att skapa förståelse för att det är något åt det här hållet som behövs för att möta framtidens krav. En del har kanske tidigare trott att diskussionen om invasiva arter och lågsvavelkrav på förbränningsolja skulle blåsa över.

  Det finns en skepticism inom färgbranschen mot helt nya innovationer eftersom det tidigare kommit många nya idéer som aldrig blivit något av. Flera var skeptiska till oss fram till att vi kunde visa att vi blivit godkända i Europa.


- Har ni kommit i mål med de regulatoriska godkännanden som behövs för att adressera marknaden?

 • I-Tech: I stort sett har vi kommit dit vi vill vara. Sedan kan man alltid utveckla de godkännanden vi har ytterligare samtidigt som det är ett kontinuerligt arbete med att upprätthålla de godkännanden vi har. På det stora hela är vi nöjda med nuläget.


- Hur ser ni på konkurrenssituationen på medellång sikt?

 • I-Tech: Vi är unika med vår produkt och vi ser ingen som är på väg att göra något liknande. Teknologimässigt ser vi mycket ljust på det hela. Sedan är det andra faktorer som spelar in i hur fort det går. Både shipping och färgbolag är ofta långsamma med att få saker på plats.

  Fördelen med Selektope är att den går att kombinera med många olika substanser. Den är inte utvecklad specifikt för att ersätta något speciellt. Vi lämnar till färgbolagen att bedöma hur de vill använda teknologin på bästa sätt. 
   
Källa: I-Tech.se, Introduktionsprospekt 2018
Källa: I-Tech.se, Introduktionsprospekt 2018


Ni har bedömt marknaden till 5 miljarder SEK där de sex största aktörerna står för runt 75%.
- Passar Selektope® lika bra i hela den adresserbara marknaden?

 • I-Tech: Den största delen av de 5 miljarderna avser antifouling som skyddar båtar, fartyg och strukturer som finns i havsmiljö. I all havsmiljö har man problem med havstulpan. I den bemärkelsen så finns det inget som diskvalificerar Selektope från att ingå i något färgsystem. Alltså är det applicerbart överallt.


- Hur kan marknadsstorleken förväntas utvecklas på 10 års sikt?

 • I-Tech: Volymen färg kommer öka lite grann om globalisering och världshandel fortsätter utvecklas som tidigare. Dessutom är det min bedömning att man kommer betala mycket mer för antifouling i framtiden då det blir allt tydligare för marknaden att antifouling sparar bränsle.


I bokslutskommunikéns VD-ord skriver du att ”Det är inga överord att sammanfatta förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling under 2020 som goda.”
- Vilka ser ni som de största hoten mot en fortsatt stark utveckling?

 • I-Tech: Det finns alltid hot. Corona är vi inte så oroliga över även om det kanske skulle kunna få konsekvenser kortsiktigt, vilket vi inte vet idag.

  Tidsaspekten är alltid ett orosmoln, att det tar för lång tid. Det är många saker som ska falla på plats när en antifouling ska bli applicerad på ett fartyg. Går det fel i något moment i hanteringen eller appliceringen, att det är för hög luftfuktighet eller för kallt etc kan det ge dåliga resultat som inte beror på oss eller vår kund. Det kan vara något som hänt i varvet eller att fartyget vistats i helt fel vatten. Olyckliga omständigheter skulle kunna skapa en negativ klang runt en ny teknologi som vår. Något sådant skulle kunna bromsa upp tillväxten.


- Vilka är de trånga sektorerna när volymen nu ökar?

 • I-Tech: Produktionsmässigt har vi den gynnsamma situationen att vi har tagit till ordentligt när vi satt upp produktionskedjan av leverantörer osv. Vi har kapacitet att växa många gånger utan att ta en enda investering eller att någon leverantör skulle få problem. Vi har ytterligare aktiviteter på gång för att utveckla processen ytterligare. Vi är inte oroliga över vår leveransförmåga.

  Försäljningsmässigt så har vi bra koll på och dialog med våra kunder. Vi är inte oroliga över att ta oss an och hantera en fortsatt tillväxt.

  När jag varit ute och presenterat bolaget har jag ofta lyft fram det som ett av de mest skalbara projekten som finns på börsen. Vi är 9 personer som kanske kan växa till 12-15 på sin höjd när vi når en omsättning på en kvarts miljard och uppåt.

 
Stabil tillväxt. Källa: I-Tech.se, Bokslutskommuniké 2019
Stabil tillväxt. Källa: I-Tech.se, Bokslutskommuniké 2019


Bruttomarginalen har utvecklats starkt och uppgick till 48% senaste kvartalet.
- Har skalfördelar och genomförda effektiviseringar redan fått full effekt på bruttomarginalen eller finns mer att hämta?

 • I-Tech: Vi tror att det finns mer att göra på bruttomarginalen. Vi tror att vi kommer bli ännu bättre på några års sikt men utvecklingen kommer inte gå lika snabbt som de senaste åren. Vi har en plan att nå långt över 50 men hur snabbt det kan ske vågar vi inte säga.

Ni bedriver FoU för att stödja befintlig affär samt utveckla nya potentiella applikationsområden.

- Vilka nya möjliga applikationsområden och övriga utvecklingsområden ser ni som mest intressanta?

 • I-Tech: Vi tittar på nya material som inte är färg utan beläggning av någon form. Sedan händer det en hel del inom vind- & vågkraft där vi får se om och när det är värt att lägga energi.

  Vi har rekryterat en R&D-chef från färgbranschen och ett av syftena med detta var att bli bättre på att hjälpa våra kunder att utveckla Selektope-produkter både snabbare och med högre precision.

  Kundbearbetningen är avgörande. Vi kommer förmodligen arbeta med fler geografiska territorier. Vi behöver en del ytterligare godkännanden för att öppna upp marknader som vi inte har tillgång till idag.

  Vi kommer jobba mycket med vårt varumärke mot visionen att bli ett ”Intel inside” – en ingrediensteknologi som ingen ser röken av som fysisk produkt men finns benämnt på produktblad, på färgburkar osv.


Avslutningsvis: Vilka är topp-3 fokus under 2020?

 • I-Tech: Övergripande är att få flera stora kunder att verkligen ta steget. Det är det vi alla jobbar för. Lyckas vi med det så kommer det bli oerhört intressant framöver.

  Stötta teamet så mycket det går i allt bra som alla gör. Vi ska klara av att fortsätta växa. Även om vi inte har några problem med produktion och leveranser så är det alltid viktigt att fortsätta hålla fokus på kvalitet, leveransprecision och övriga löften till kunder. Annars är det lätt att man tappar sin trovärdighet som en liten leverantör.

  Att lyfta varumärket ytterligare.
   
Läs hela inlägget »

Ledningen för Prebona AB har beslutat att det redan utvecklade desinfektionsmedlet Prebona Disinfect nu kommer att prioriteras avseende lansering mot marknaden. Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget.

Hållbaaaktier.se har tidigare skrivit om att vi bedömer att bolaget har höjt tempot i verksamheten. Man har flera intressanta produkter som visat sig fungera och även ha mycket stor potential. Mer om detta framkommer bland annat i vår intervju med bolaget.

Aktien stiger på nyheten men börsvärdet är fortfarande lågt och tillhör de "hållbara" aktier som inte dragit iväg det senaste året.

Prebona Disinfect, som inte är alkohol baserad, är speciellt framtagen för att effektivt eliminera bakterier, virus och svamp. Dagens alkoholbaserade desinfektionsmedel är bra och fyller en funktion men har en rad allmänt kända svagheter. Den viktigaste är att effekten är kortvarig. Redan efter cirka två minuter är effekten borta och virus och bakterier kan börja kolonisera huden igen. Vidare har de även dålig effekt mot många typer av virus och de kan orsaka hudirritation. Prebona Disinfect kommer tillrätta med alla dessa svagheter. 

Produkten bygger på Prebonas unika tekniska plattform, Prebona CompoTech, vilken gör det möjligt att använda olika typer av aktiva ämnen oerhört effektivt och kontrollerat. I Prebona Disinfect används oerhört små mängder av silver (hundratals gånger mer effektivt än hos konkurrerande teknologier). Silver är ett välkänt antimikrobiellt ämne som används i stor utsträckning inom medicintekniska applikationer såsom urinvägskatetrar, sårförband och även för vattenrening. Produkten uppfyller kraven i enlighet med den Europeiska Biocidförordningen. Tester har genomförts med Karolinska Institutet samt av oberoende testinstitut med mycket goda resultat mot bakterier, virus och svamp.

Prebona kommer att tillverka produkten i egen regi och sälja den som ett "ingredient brand" genom återförsäljare och kunder under deras egna varumärken.

 • På grund av den rådande situationen känns det både viktigt och oerhört bra att vi nu tagit beslut om att kortfristigt ändra vår prioritering och skynda på lanseringen av Prebona Disinfect och erbjuda marknaden ytterligare ett desinfektionsmedel. Vi kommer att lansera den som vätska och som desinficerande våtservett. Vi bedömer att vår produkt blir ett perfekt komplement till befintliga produkter på marknaden, säger Patrik Bernstein VD Prebona AB. Vi har för tillfället inledande samtal med  potentiella kunder i Europa och Kina och jag bedömer att denna produkt har väldigt stor potential, avslutar Patrik Bernstein.
Läs hela inlägget »

Ett lite bortglömt segment av hållbara aktier är ”Insatsmaterial”  - bolag som utvecklar och marknadsför insatsmaterial som bidrar till långsiktigt hållbarhet. Segmentet har utvecklats svagt de senaste 12 månaderna och gått ner 13%. Senaste veckan var nedgången 15%. Läs Premium-artikeln här.

Läs hela inlägget »
De 70 aktier som listas på Hållbaraaktier.se hade totalt sett den sämsta veckan någonsin. Nedgången blev hela 17% efter att 14 aktier fallit mer än 25%. Endast tre aktier gick upp och dessa var Binero +6%, Absolicon +3% och Prebona +1%.

Både Absolicon och Prebona ingår i portföljen men flera av de andra innehaven slaktades rejält. Portföljen som startade den 19 mars 2019 är hittills upp 57% vilket kan jämföras med OMX All-Share Cap GI som är upp 10% under samma period. Senaste veckan var dock mycket svag och aktierna i portföljen känns långsiktigt köpvärda. Men det ansåg vi ju även för en vecka sedan...

Längst ner på veckans lista återfanns några av de aktier som gått allra bäst senaste 6 månaderna :
Tre av ovan bolag är vätgasrelaterade. I veckan uttalade sig flera bedömare i Financial Times om att sektorn som helhet kanske dragit iväg lite väl mycket. Onekligen är ett P/S på 22 för sektorn mycket högt (P/S alla bolag i FTSE All-world index = 2). 

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):
Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.
 
Läs hela inlägget »

Ferroamp ingick i portföljen 190705-200213. Kursen steg då 147% till 77 kr varvid vi ansåg att aktien var fullvärderad, trots en mycket positiv utveckling i verksamheten. Q4-rapporten togs emot positivt och kursen steg till 84 kr. Senaste veckan skedde ett ras på 33% som liksom för många andra aktier torde vara en kombination av vinsthemtagning, flykt från risk och osäkerhet hur illa det kan bli med effekter av Corona. 

Ferroamp kan liksom de flesta liknande företag påverkas negativt om Corona-viruset fortsätter spridas. Med tanke på att värderingen av bolaget baseras på var bolaget kan förväntas vara om några år snarare än utvecklingen kommande kvartal, så kommer långsiktiga utsikter återigen komma i fokus. Långsiktigt ser det mycket intressant ut för bolaget. Bolaget åtnjuter ett stort förtroende i marknaden, bl a med ett visst institutionellt ägande, vilket kommer möjliggöra kapitaltillskott. Kortsiktigt finns stor osäkerhet men Hållbaraaktier.se väljer trots det att ta in Ferroamp i portföljen till fredagens slutkurs 56,50 kr.

 • Trender: Ferroamp, som säljer lösningar för energi- och effektoptimering till fastighetsägare, drar nytta av marknadstillväxten för solceller, elbilar och batterier. De gynnas även av situationen med effektbrist i elnäten, förslag om undantag från nätkoncessionsutredningen samt trenden mot mer delningsekonomi. 
 • Teknisk höjd; Powershare innebär en unik möjlighet att koppla ihop fastigheter och därmed introducera delningsekonomin också på eldistributionssidan. Detta gör det möjligt att mellan husen dela solenergi samt användning av batterier och anslutningar. 
 • Bolagets produkter har erhållit en rad utmärkelser, har ett antal intressanta patent och en rad starka samarbetsavtal och referenser.
 • Trovärdig målsättning; Bolaget växer nu kraftigt och har målet att dubbla omsättningen i år och sedan fortsätta mot 400 mkr 2022. Aktuell utveckling i försäljning, trender, ledning samt inte minst de strategiska byggklossar man kommunicerat, gör denna målsättning trovärdig.
 • Ägarsituation; AP-fonden är storägare. Nyckelpersoner har ett stort innehav. Det är två positiva komponenter i ägarbasen. 
 • Tillväxten i Q4-rapporten var 158% till 45 mkr
 • Bolaget har framfört, bl a i samband med en presentation i Aktiespararnas regi tidigare i år, att teknikrisk och marknadsrisk är mycket låg. Detta stöttas av övrig information runt bolaget.

Liksom övriga rekommendationer i portföljen ska denna ses som inspiration till egen analys. Den senaste veckans kursslakt på många aktier har definitivt ökat kortsiktig risk men även möjlighet för en rejäl rekyl. Perspektivet i aktien bör dock vara långsiktigt.
Läs hela inlägget »

Prebona tillhör de relativt få aktierna som ligger på plus hittills denna vecka. Aktien steg 14% på tisdagen efter att handlats så högt som 5 kr. Volymvägda snittpriset var 3,44 kr och dagens slutkurs 3,18 kr. Börsvärdet uppgår därmed till 64 mkr.

Prebona har ingått ett exklusivt globalt distributionsavtal med Syngenta Flowers för Prebonas produkter avseende jordbruksområdet. Avtalet mellan Prebona och Syngenta Flowers omfattar distributionen av Prebonas befintliga och framtida produkter mot Syngentas kunder inom jordbrukssektorn över hela världen. Det framgår av ett pressmeddelande från Prebona.

Syngenta Flowers är en världsledande producent av frö för hybridblommor och sticklingar. Materialteknikbolaget Prebonas patenterade teknologi bygger på ytmodifierad kisel. Utifrån den plattformen utvecklar, producerar och marknadsför bolaget funktionella produkter och lösningar inklusive unika lukteliminerande produkter, desinfektionsmedel och ytskyddsprodukter. Prebonas innovativa och miljövänliga teknik har unika egenskaper för användning i många industrier och även inom jordbruk.

Vd Patrik Bernstein kommenterar: 

 • Utan tvekan är detta en viktig milstolpe för oss! Distributions avtalet skapar en mycket viktig plattform för oss att globalt kommersialisera vår miljövänliga teknik inom jordbrukssektorn. Jag räknar med att det kommer att ta viss tid att lansera de första produkterna men potentialen på medellång till lång sikt inom jordbrukssektorn för Prebona är enorm.

 
Samarbetet med Syngenta är ett av flera intressanta samarbeten som tecknats det senaste året och som successivt kan förväntas bära frukt. Det är svårt att bedöma vilket område som kommer bli det viktigaste och hur snabbt utvecklingen kommer att gå. Klart är emellertid att takten i det kommersiella arbetet har höjts väsentligt senaste halvåret och att bolagets patenterade teknologi visat sig ha unika egenskaper. Man ska dock inte förvänta sig några stora försäljningslyft i bokslutskommunikén som kommer på torsdag.

Exempel på kommersiella samarbeten som publicerats senaste tiden:

 • 200204: Samarbete Ballingslöv
 • 191218: Antiluktdukar via Scandinavian Nonwoven
 • 191209: Första ordern från Biesterfeld, en ledande internationell distributör av specialkemikalier till företag i framförallt Europa som Prebona nyligen kontrakterade som återförsäljare
 • 191007: Ny order från Polygiene


Övrigt:

 • 200219: De in vitro-studier som hittills har utförts med bolagets substans AgSol visar att substansen tydligt förstärker effekten av olika typer av befintliga antibiotika. Ett fåtal studier har även genomförts med resistenta bakterier och även där har en positiv effekt påvisats. 
 • 191028: Bolaget utvalt att delta i det internationella utvecklingsprogrammet ’LH Accelerator’. Av 300 sökande bolag valdes 12 bolag ut till programmet. Syftet är att lyfta fram framtidens material- och konstruktionslösningar och ytterst att deltagande bolag ska bli en leverantör eller partner till något av de tre bolagen. Programmet ger de deltagande bolagen möjlighet att få tillgång till världsledande affärsmässig och teknisk expertis samt laboratorier och testutrustning.

Hållbaraaktier.se publicerade nyligen en intervju med Prebonas VD och har tagit in bolaget i portföljen. Hållbara Aktier-teamet eller närstående har efter detta även skaffat sig ett eget aktieinnehav i bolaget.
Läs hela inlägget »

Coor Service Management och Green Landscaping har det gemensamt att de är konjunkturstabila, marknadsledare inom respektive segment och båda fokuserar på det som kan betecknas som lite enklare och tråkiga tjänster, i huvudsak med relativt låga marginaler. Avtalen är i huvudsak långa. Lönsamheten ligger ofta lägre i tider med snabb tillväxt då kostnaderna är högre tidigt i avtalen. Båda har för avsikt att fortsätta växa delvis genom förvärv. 

Hållbaraaktier.se bedömer att värderingen på lång sikt kommer ligga på ungefär samma nivå, möjligtvis med liten fördel för Green som vi bedömer kommer kunna växa snabbare. Green har ett tillväxtmål på 20% (varav 5% organiskt) per år och Coor anger 5% organiskt.

Värderingarna nedan baseras på dagens kurs i förhållande till ekonomiskt utfall 2019. Green ligger här sammanvägt runt 20% under Coor. Green har sannolikt en hel del att hämta i effektiviseringar med tanke på att man ännu inte hunnit arbeta in det stora förvärvet fullt ut. Bolaget verkar även vara mer offensivt vad gäller förvärv.

Green ska ses på lång sikt. Den milda vintern kommer hålla tillbaka Q1 på samma sätt som Q4 och mot det ska ställas nyheter på förvärvsfronten.

Läs hela inlägget »

Segmentet Bränsleceller är den lysande stärnan bland de 14 segmenten av hållbara aktier. Uppgången är 281% senaste 12 månaderna. Nu ser det ut som att flera av de segment som tidigare släpat efter börjar få upp kursmässigt momentum. Läs mer om det här.

Artikeln kräver lösenord som erhålls vid köp av Hållbara Aktier Premium som kan ske här.

Läs hela inlägget »

De aktier som listas på Hållbaraaktier.se hade en stark vecka och steg 2,0%. Segmentet "Bränsleceller" steg hela 19%. De aktier som steg mest senaste veckan var Cell Impact +45%, Inzile +22%, Alelion +19% och Recyctec +19%.

Längst ner på veckans lista återfanns Chromogenics -18%, Slitevind -18% och Arise -18%. 

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):


Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

Hållbaraaktier.se väljer att ta in Prebona i portföljen till dagens slutkurs 2,86 kr. På länkarna återfinns VD-intervju samt dagens nyhet om positiva prekliniska resultat.

Prebona är ett litet bolag som efter några års ökenvandring på börsen nu har börjat leverera ett intressant nyhetsflöde. Det finns sedan tidigare en grundläggande tilltro till Prebonas tekniska plattform. Kursutvecklingen speglas dock av att det tagit längre tid än väntat att få igång försäljningen och att nå framsteg på Healtcare-området. Bolaget har efter den initialt lyckade börsintroduktionen behövt göra ett antal mindre emissioner.

Hållbaraaktier.se har en positiv grundsyn på Prebona vid kursnivå 2,86 kr (börsvärde 58 mkr) när vi väger ihop helhetsbilden. Det är ett bolag som kan flerdubblas på några år men samtidigt med en hög risk.

Positivt:

 • VD börjar bli varm i kläderna, har ett starkt försäljningsfokus, relevant erfarenhet och ger ett bra intryck. Han andas även stor optimism.
 • Nya avtal (Bisterfeld, Polygiene, Scandinavian Nonwoven) och fler samarbetsavtal på väg in.
 • Bekräftelse / erkännande av teknisk plattform och effekter gör att teknikrisken har minskat. Exempel från senaste året:
  - Nya avtalen som delvis skett med stora ledande företag
  - LH accellerator
  - Scandinavian Outdoor Award (Polygiene med Prebonas teknik inkluderad)
  - Nanotechnology Company of the Year - nominering
  - Verifieringsanslag från Vinnova avseende preklinisk studie
  - Forskningssamarbete med Malmö Universitet
 • Nyhetsflödet skulle kunna bli intressant 2020 med nya avtal, info från LH accellerator, ökad försäljning i delårsrapporter kryddat med flera resultat från utvecklingsområdet Healthcare
 • Positivt insidermönster och stort ägande från ledning/styrelse
 • Relativt kapitalsnål verksamhet som kan förväntas få höga marginaler och ha bra skalbarhet
 • Produkternas miljövänliga profil är i linje med megatrenden
   

Negativt:

 • Det har tagit lång tid att få igång försäljningen och kan dröja ytterligare. Bolaget själva talar om att det stora lyftet kommer 2021.
 • Liten, personberoende organisation
 • Låg omsättning i aktien (kan förvisso göra att kursuppgången blir snabb vid tydligt positiva nyheter). Hur som helst svår att göra stora affärer i.
 • Finansiell situation. Även om burn-rate är relativt låg så dröjer det ett tag tills bolaget är kassaflödespositivt. Troligtvis krävs ytterligare finansiering innan dess. Bolaget bedömer själva i senaste rapporten att kapitalet räcker 12 månader från november 2019.


Totalt sett ser vi i nuläget att denna lite bortglömda aktie har relativt god chans att vända upp rejält under 2020-21. Risk/reward-avvägningen känns på 58 mkr i börsvärde som positiv.

Läs hela inlägget »

Swedish Stirling blev en av dagens vinnare med en uppgång på 15%.

Bolaget har tidigare offentliggjort att man tecknat ett exklusivitetsavtal med en av Sydafrikas största ferrokromproducenter om att slutförhandla en installation av en energiomvandlingstjänst med PWR BLOK. Nu är avtalet klart som innebär att Swedish Stirling ska leverera en energiomvandlingstjänst med upp till 25 PWR BLOK (9,9 MW) i Sydafrika. Exakt antal PWR BLOK kommer att fastställas när de tre första enheterna är driftsatta och den exakta mängden restgas från anläggningen fastslagits. En fullt utbyggd anläggning med 25 PWR BLOK uppskattas ge Swedish Stirling årliga intäkter på 40 MSEK. Det framgår av ett pressmeddelande.

Swedish Stirling kan jämföras med Azelio som är i en liknande fas.

 • Azelio: Börsvärde 1290 mkr (nettokassa: cirka 400 mkr)
 • Swedish Stirling: Börsvärde 815 mkr (nettoskuld: 80 mkr) 
Enterprise value för dessa två ligger således på samma nivå.
Läs hela inlägget »
Annons