Hållbaraaktier.se listar och följer de svenska noterade bolag som antingen
1) verkar i en ”miljöbransch” inriktade mot miljö eller ny teknik som främjar hållbarhet, eller
 2) har ett starkt hållbarhetsarbete definierat enligt urvalskriterier som framgår här


- Aktietips och uppdateringar

Annons

Följ oss på facebook och via Nyhetsbrevet


Valda tips & nyheter

2020 > 01

Erbjudandet att förvärva aktier i Veg of Lund övertecknades kraftigt inför noteringen den 10 februari. Veg of Lund kommer följas som ett av cirka 70 noterade "hållbara" bolag på Hållbaraaktier.se. Läs mer!

Läs hela inlägget »

I denna Premium-artikel ger Hållbaraaktier.se en helhetsbedömning av Prebona på nuvarande nivå 57 mkr i börsvärde.

Läs hela inlägget »

Materialteknikbolaget Prebona börsintroducerades i december 2015 till kursen 3,70 kr. Starten blev positiv med en uppgång till 7 kr men därefter har trenden varit svag. Det har tagit längre tid än väntat att få igång försäljningen. 

Nu finns det emellertid en del positiva tendenser:

 • Tydligare fokus och strategi.  
 • VD börjar bli varm i kläderna och flera nya samarbetsavtal och order har tecknats senaste halvåret. 
 • Tydliga erkännanden av styrkan i den patenterade teknologiplattformen. Den miljövänliga teknologin förbättrar material och tillför ytor nya egenskaper som exempelvis eliminering av lukt, smutsavvisning och desinfektion. 
 • Från små kunder till högre andel stora kunder och stora prospekts.


Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Patrik Bernstein.
 


Prebona i korthet:

Prebona är ett materialtekniskt bolag som bland annat utvecklar och marknadsför de miljövänliga produkterna OdorControl som eliminerar dålig lukt och DuraClean som skyddar ytor. Bolaget har även en verksamhet inom Healthcare där man bl a utvecklar lösningar mot antibiotikaresistens.

Verksamheten utgår från den patenterade teknikplattformen Prebona Compotech som i korthet går ut på att ytan på nanopartiklar av silika förses med några få atomer eller molekyler av en annan aktiv substans för att uppnå en önskad funktion. Detta innebär att även dyra, aktiva och verkningsfulla substanser, såsom t.ex. silver, kan användas för optimal funktionalitet i många olika produkter och till ett konkurrenskraftigt pris.

Bolaget genomförde en nyemission i höstas och bedömer i senaste delårsrapporten som publicerades i november att tillgängliga likvida medel tillsammans med bekräftade åtaganden är tillräckliga för att finansiera verksamheten under 12 månader.

Patrik Bernstein är VD sedan 1 augusti 2019 då han fick den rollen efter några månader som försäljningschef. Han har stor relevant internationell erfarenhet från 30 års arbete i bl a USA, Tyskland och Asien. Patrik äger 92600 aktier i Prebona.
 

Intervju med Patrik Bernstein,
VD Prebona, 200124

Senaste halvåret har Prebona tecknat nya avtal med bl a en av Tysklands främsta distributörer av kemiska produkter, svenska Scandinavian Nonwoven och kommit igång med likaledes svenska Polygiene. Ni har minskat kostnaderna och byggt en struktur som gör att bolaget kan tiodubbla produktionskapaciteten utan kostnadshöjningar. Ni har genomfört en nyemission på 4 mkr. Bolaget har även blivit utvalda att delta i ett affärs- och utvecklingssamarbete med tre av världens största betongbolag.
- Är det något i årets utveckling som du vill lyfta fram lite extra?

 • Patrik Bernstein (PB): 
  Två saker; Fokus och vår positionering som ”ingredient-brand”. 

  Det spännande med vår teknologi är att den har en enorm potential och mycket stor flexibilitet. Man kanske gick ut lite för brett initialt. Fokus var nödvändigt i detta läge.

  Vår positionering som ”ingredient-brand” har varit nyckeln till att öppna dörrar till de stora spelarna som vi nu har börjat arbeta med. I stället för att sälja in vårt varumärke så säljer vi in vår teknologi. Vi hjälper våra kunder att bli bättre med sina egna varumärken. 
Prebonas tekniska plattform har många möjligheter. Bolaget har nu störst fokus på Air Care (produkten OdorControl) och Surface Care (produkten DuraClean). Inom Health Care har man projekt inom bl a området antibiotikaresistens. Bildkälla: Prebona.com.
Prebonas tekniska plattform har många möjligheter. Bolaget har nu störst fokus på Air Care (produkten OdorControl) och Surface Care (produkten DuraClean). Inom Health Care har man projekt inom bl a området antibiotikaresistens. Bildkälla: Prebona.com.


Kan du beskriva hur Prebonas organisation ser ut?

 • PB: Vi är en kombination av ett ”early-stage”-bolag och ett utvecklingsbolag. Vi är sex fast anställda där lite förenklat 2,5 arbetar med FoU och produktion, 2,5 med försäljning och affärsutveckling och 1 inom administration. En av våra anställda är placerad i USA. 

  Det låter lite med 6 anställda men det intressanta är att vi kan klara av relativt mycket med rätt uppbyggnad av säljnätverk. Vi ska inte behöva öka så mycket även om vi växer försäljningen rejält.
   

   
Prebona börsintroducerades 2015. Det har av olika anledningar tagit längre tid än väntat att få försäljningen att lyfta. Under 2019 reviderades affärsmodellen mot att bli ett renodlat “ingredient-brand“ med målet att hjälpa kunderna att göra sina egna produkter bättre och mer miljövänliga. Ni har tagit beslutet att i närtid fokusera era resurser på produkterna Prebona OdorControl och Prebona DuraClean och geografiskt främst Sverige, USA och Centraleuropa.

- Inom vilket produktområde bedömer ni att försäljningen kommer vara störst i tvåårsperspektivet?

 • PB: Kortsiktigt är det onekligen affärsområdet Air Care med produkten Prebona  OdorControl. På medellång sikt tror jag personligen mycket på Surface Care, ytbehandlingar, och då bland annat med produkten Prebona DuraClean. Vi kommer komplettera Surface Care med ett par nya produkter inom ramen för fokuseringen. 

  Geografiskt har vi fastställt våra fokusmarknader. Samtidigt är vi ju i en uppbyggnadsfas och är lyhörda för behov. Jag själv har lång erfarenhet av Asien och vet att vi på sikt kommer ha en jättemarknad där borta. Vi tar en sak i taget och börjar med USA, Centraleuropa och Sverige.


   

Er svenska kund Polygiene lanserade under våren 2019 produkten Prebona Odor Crunch, som bygger på Prebona CompoTech-teknologin, avseende eliminering av lukt på textilier inom bland annat sport och friluftskläder. I oktober fick ni en order på 750 tkr. Ni har även under året vunnit Scandinavian Outdoor Award för hållbarhet inom detta område.
- Är avtalet med Polygiene exklusivt för hela världen och alla typer av kläder?

 • PB: Polygiene vann Scandinavian Outdoor Award med vår teknologi som en grund. I Polygiene har vi en mycket kompetent och innovativ partner. Jag är imponerad av hur bolaget positionerar sig med miljövänlig teknik – ”Wear more, wash less”. Samarbetet är ett utmärkt exempel på när vår”ingredient-brand”-strategi fungerar som bäst. Vår miljövänliga teknologi förstärker Polygienes varumärke. 

  Avtalet i sig är exklusivt inom en rad områden som sportswear, fashion och home textile. Det finns vissa segment som är exkluderade. Vi tror stenhårt på detta samarbete och kommer inte aktivt att leta efter andra partners. Polygiene har bra relation med många ledande varumärken.



- Finns det liknande produkter på marknaden som Odor Crunch?

 • PB: Det finns andra teknologier som löser liknande problem. De flesta är biocidiska och fungerar genom en antibakteriell funktion. Vi erbjuder en icke-biocidisk lösning. Där är vi relativt ensamma. 
Prebonas miljövänliga teknologi förstärker Polygienes varumärke. Bildkälla: Prebona.com.
Prebonas miljövänliga teknologi förstärker Polygienes varumärke. Bildkälla: Prebona.com.



I november tecknade ni ett distributörsavtal med Biesterfeld Spezialchemie, som är en ledande distributör av specialkemikalier och livsmedelsingredienser till företag framförallt i Europa. 
 - Går det att kvantifiera långsiktig potential i detta samarbete för OdorControl och DuraClean?

 • PB: Genom Biesterfeld har vi öppnat dörrarna till 27 länder. De har en duktig teknisk säljkår med djupa kundrelationer. Vi ser en mycket stor potential. Samtidigt vill jag vara tydlig med att det kommer ta tid att komma igång. Vi ska byta ut annan teknik som finns idag. Vi särskiljer oss med vår enkelhet och miljövänlighet.

  Generellt är den långsiktiga potentialen enorm. Marketwatch har gjort en bedömning att den globala marknaden för lukteliminering kommer vara runt 100 miljarder kronor 2022 med en tillväxt runt 5% per år. Fler och fler vill ha en produkt som inte bara täcker över en doft som parfymer gör. Vi tar bort doften. 



I december erhöll ni en order från svenska Scandinavian Nonwoven som kommer impregnera Prebona OdorControl i deras antiluktdukar. Produkten antiluktdukar har visat sig vara mycket effektiv för att eliminera störande lukter bl a i bostäder, garderober, kylskåp, väskor, badrum, bilar, husvagnar, taxibilar, etc. 
- Hur stor är potentialen inom detta område för er del?

 • PB: Jag kan inte ge några siffror men potentialen är stor. Scandinavian Nonwoven går ut via sina etablerade säljkanaler. De har redan börjat med detta och mött ett stort intresse. Fördelen med antiluktdukar är att de är färdiga för konsumentled vilket gör att de snabbt kan bidra till vår omsättningsökning.

  Antiluktdukar är ett bra exempel på potentialen för Prebonas teknologi. Vi kan integrera oss med nonwoven, filter som vi håller på att testa, eller färg. 



Liwa Färgs konkurs under 2019 påverkade Prebona negativt. 
- Hur går ni vidare på färgområdet?

 • PB: Teknologin har visat sig fungera fantastiskt bra och vi har många ”proof-of-concept”. Det var andra orsaker att Liwa gick i konkurs. Vi pratar nu med andra färgbolag och går ut bredare denna gång.


 

Prebona deltar i LH Accellerator som är ett utvecklingssamarbete med ledande tillverkare av bl a betong. Faller det väl ut kan det bli avtal under 2020. Bildkälla: Prebona.com.
Prebona deltar i LH Accellerator som är ett utvecklingssamarbete med ledande tillverkare av bl a betong. Faller det väl ut kan det bli avtal under 2020. Bildkälla: Prebona.com.


I oktober meddelades att bolaget har blivit utvalt att medverka i det betydelsefulla, internationella utvecklingsprogrammet ’LH Accelerator’. Av 300 sökande bolag valdes 12 bolag ut till programmet, däribland Prebona. Programmet, som löper över sex månader, är ett affärs- och utvecklingssamarbete mellan tre av världens största betongbolag. Syftet är att lyfta fram framtidens material- och konstruktionslösningar och ytterst att deltagande bolag ska bli en leverantör eller partner till något av de tre bolagen. 
- Vilka resurser deltar ni med i detta program?

 • PB: Det här handlar om affärsområdet Surface Care. Vi kommer främst bidra med existerande produkter. Vi har deltagit i en workshop tre dagar i Lyon. Det enda vi gör i övrigt är att vi skickar produkter och bistår med information. Sedan gör de allt jobbet själva. Vi har tillsammans gått igenom ett antal ytor som betong, tegel och fogmaterial. Testerna pågår och resultaten ska presenteras i slutet av maj.


- Har tidigare års LH accellerator varit lyckosamma?

 • PB: Det är bara andra året programmet genomförs så det är lite tidigt att bedöma. Det uppstod ett antal nya partnerskap förra året. Det är onekligen så att de här tre bolagen investerar mycket i detta projekt. Via samtalen har vi förstått hur viktigt det är för den branschen som ju är gigantisk att hitta nya lösningar. Vi hoppas på att bli en viktig del av dessa lösningar.



Inom Health Care-området har ni under året bland annat informerat om Vinnova-finansiering, ett forskningssamarbete med Malmö Universitet och en patentansökan.
- Vad prioriteras inom detta område?

 • PB: Antibiotikaresistens och antimikrobiella ytor (infection control). 


- Hur mycket resurser läggs i nuläget på detta område?

 • PB: Under 2019 har vi inte haft möjlighet att fokusera så mycket som vi hade velat, till stor del beroende på Liwa-konkursen. Men vi kommer att öka insatserna under 2020. Samarbetet med Malmö Universitet är ett bra exempel på hur vi kan avancera utvecklingen med relevanta studier utan att behöva investera stora resurser.


- Är det realistiskt att tro på licensavtal inom några år, givet att forskningen går enligt plan?

 • PB: Vi har haft fina resultat inom antibiotikaresistens. Vi arbetar konkret mot ”proof-of-concept” inom de här områdena och vill komma fram till en punkt där vi blir intressanta för ett licensavtal med en relevant partner. Vi tror att vi 2021 är så långt framme att vi kan gå ut och söka efter partners. 



Prebona är ett resultat av mångårig svensk forskning kring småpartiklar av professor Jan-Erik Otterstedt. Ni har flera beviljade patent. Utvecklingen inom nanoteknologi och nanocoating karaktäriseras emellertid av snabba teknologiska förändringar. 
- Känner ni till andra lösningar på marknaden som liknar det ni erbjuder?

 • PB: Det finns andra teknologier inom flera områden men vår egen teknologiplattform Prebona CompoTech är unik och skyddad av patent. Vi hade nog inte fått alla de samtal som vi får om inte vår teknologi vore intressant. 



Era produkter har bra marginaler och kapacitet finns att öka volymen snabbt och kostnadseffektivt. 
- Vilka ser ni som de största utmaningarna för att kunna öka försäljningen?

 • PB: Tid är vår största utmaning. Och ”technology change”. Det är långa processer men när man kommer i mål då smäller det till. 



Vilken är din vision av Prebona om 5 år?

 • PB: Tresiffrig miljonomsättning och erkända internationellt som ett bolag med en av de mest miljövänliga teknologierna.



Avslutningsvis: Vilka är dina topp-3 fokus under första halvåret 2020?

 • PB: Operativt är det att få upp volymerna hos de befintliga distributörerna. Fokus på sälj.

  Strategiskt är ett av mina viktigaste uppdrag att bygga och stabilisera vårt internationella säljnätverk som är basen för framtida expansion. Tidigare har vi försökt med ett antal mindre samarbetspartners. Jag vill begränsa det till att ha två till tre nya stora partners.

  Det tredje fokusområdet är att förhoppningsvis kunna överraska med lite andra spännande nyheter under Q1.


Kommentar Hållbaraaktier.se: Prebona rapporterar bokslutet för 2019 den 27:e februari.
 
Läs hela inlägget »

De aktier som listas av Hållbaraaktier.se gick totalt sett mot strömmen under veckan och steg med 2,6% medan generalindex sjönk 0,6%. Hittills i år är uppgången hela 13,1%. 

De aktier som steg mest senaste veckan var Alelion +59%, Inzile +46%, IA Industriarmatur +33%, Ferroamp +17%, Eolus Vind +16% och Ecoclime +13%. I de tre första fallen kan uppgången betraktas som rejäl rekyl på en svag utveckling 2019.

Längst ner på veckans lista återfanns PowerCell -14%, Clean Motion -10% och Beijer Ref -8%. PowerCell ligger trots detta hela 335% upp senaste 12 månaderna och Beijer Ref +67%.

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):

 • Absolicon - slutför förvärv av Solar ++, möter internationella investerare
 • Cell Impact - ny order från NKC, lägre försäljning 2019 än planerat
 • Cortus Energy - patent för fossilfri råolja
 • Ecoclime - Tidigarelägger exportsatsning, möter internationella investerare
 • Eolus Vind - Stark rapport och positiva kommentarer
 • Ferroamp - Avtal med Stockholm Exergi, möter internationella investerare
   

Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

Två hållbara bolag toppar listan av bolag med högst totalavkastning de senaste 20 åren som publiceras i Placeringsguidens januarinummer (Privata Affärer):


Nuvarande värdering är P/E 38 för Beijer Ref och 34 för Nibe enligt samma tidning. 

När tidningen väljer ut 5 aktier i sin portfölj med sikte på kommande 10 år så ingår två andra bolag med hållbarhetsprofil; Vestas och UPM. De övriga är Kinnevik, MTG och Ovzon.

Läs hela inlägget »

Tror man på en fortsatt positiv börstrend de närmaste månaderna så kan det vara en investeringsstrategi att titta närmare på aktier som redan är inne i en positiv kurstrend och samtidigt har en positiv balans i handeln av insynspersoner den senaste tiden.

Följande aktier hade både en positiv värdebalans i insiderhandeln 191010-200116 och en långsiktigt positiv kurstrend 200124 (definerad som att kursen ligger över SMA200, dvs medelvärdet för de senaste 200 handelsdagarna):


Bolag med kurs under SMA200 men positiv insiderhandel är, dvs möjliga turnaround-kandidater.


Det var endast i ovan 17 bolag som det skedde någon insiderhandel under aktuell period. Urval de knappa 70 aktier som listas på Hållbaraaktier.se

Läs hela inlägget »

Fyra av de aktier som gick starkast senaste veckan var Absolicon (+30%), Ferroamp (+23%), Metacon (+21%) och Insplorion (+9%). Alla dessa företag intervjuades under 2019.

Intervjuerna på nedan länkar ger input till din bedömning av bolagets långsiktiga förutsättningar.


Vilka hållbara företag vill du att vi intervjuar under 2020. Maila oss gärna input om detta och eventuella andra önskemål.

Läs hela inlägget »
Hållbaraaktier.se har gått igenom insynspersoners agerande från den första oktober 2019 till den 16:e januari. Värdebalansen är positiv för 17 bolag och negativ för endast 7.

De med positiv värdebalans mellan köp & försäljning var ABB, Alfa Laval, ArcAroma, Azelio, Cell Impact, Ecorub, Green Landscaping, Heliospectra, IA Industriarmatur, Minesto, Nederman, Polyplank, Prebona, Raybased, Recyctec, Swedish Stirling, ÅF Pöyry

Kommentar till några av de med positiv balans
 • ArcAroma - VD Johan Möllerström, styrelseledamot Per-Ola Rosenqvist, COO Fredrik Cedmert stog för periodens affärer och det var enbart köp. Totalt värde cirka 0,5 mkr.
 • Azelio - en positiv balans genom deltagande i nyemissionen på 7,10 kr
 • Cell Impact - här skedde köp i november av en styrelsledamnot för cirka 0,5 mkr. Därfefter har kursen dubblats
 • Green Landscaping - huvudägaren Byggmästare Ahlström köpte 171500 aktier till kursen 30 kr
 • Heliospectra - stort deltagande i nyemission på 5,50 kr
 • Minesto - stort deltagande i nyemission

Aktier med negativ värdebalans mellan köp & sälj 191001-200116 var Climeon, Ecoclime, Garo, Metacon, OrganoClick, PowerCell och Slitevind.
 • Climeon - ändrat mönster från att tidigare under året varit starkt positivt så har två personer avyttrat sammanlagt cirka 30000 aktier under december. Det är Head of Delivery och Head of Product & Sourcing som sålt.
 • Ecoclime - en affär där 50000 aktier såldes från huvudägare till teknikchef. I en kommentar angavs från bolaget att "Inomhuskomfortbolaget Ecoclimes teknikchef Torbjörn Jonasson har köpt 50 000 aktier i bolaget. Aktierna köptes direkt från en av huvudägarna, Celsium Group, till kursen 6,60 kronor per aktie. Det innebär alltså en affär på 330 000 kronor.

  Jag köper aktier i Ecoclime på grund av min starka tro på vår teknologi, den kundnytta den levererar och de tillväxtmöjligheter det ger, samtidigt som jag ser mitt engagemang i bolaget som långsiktigt. Från mitt perspektiv ser jag goda förutsättningar att utvecklas väl med den potential som finns i de projekt vi nu är involverade i”, säger Torbjörn.
 • Garo - Styrelseledamot och dotterbolags VD sålde för 1,6 mkr. Inga köp under perioden.
 • Midsummer - bolagets fyra grundare Sven Lindström (vd), Eric Jaremalm (finanschef), Alf Linder och Göran Lombäck säljer motsvarande cirka en tredjedel av deras sammanlagda innehav. 1,925 miljoner aktier har sålts av ägarna. 

  Köparna utgörs av LF Fonder, Nordea Fonder, Skandia Fonder, Fårö Capital, Gullspång Invest och Invus Invest. Bland köparna återfinns bolagets ordförande Jan Lombach som köper en mindre andel aktier.

  "Av strikt privatekonomiska skäl har vi grundare valt att sälja en mindre del av vårt aktieinnehav… Samtidigt är vi mycket glada över det ökande institutionella intresset som finns för bolaget", skriver Sven Lindström, vd och Eric Jaremalm, finanschef i ett uttalande.

  Aktien har sjunkit cirka 10% efter detta offentliggjordes. Noterbart är att försäljning av VD och ekonomichef skedde till kursen 22kr (kurs 200117: 25,059)
 • Organoclick - en försäljning av 1 miljon aktier av styrelseledamoten Armando Cordova Ivanov till kursen 5,20 skapade en negativ balans. Armando är medgrundare och har efter transkationen 5,6 miljoner aktier. Övriga transaktioner var positiva. VD och affärsområdeschef har köpt.
Läs hela inlägget »

Året har inletts starkt för de aktier som listas på Hållbaraaktier.se. Veckans uppgång var hela 4,8% vilket var bättre än börsen som helhet.

De aktier som steg mest senaste veckan var Clean Motion +73%, Cell Impact +59%, Alelion +34%, Absolicon +30% och Ferroamp +23%. För både Clean Motion och Alelion ska uppgången i år ses i ljuset av mycket kraftiga nedgångar (runt 70%) senaste 12 månaderna.

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):

 • Absolicon - Nytt ramavtal på över 40 mkr
 • ArcAroma - Vinnare på OptiFreeze kursökning
 • Cell Impact - Utökat samarbete med NKC
 • Chromogenics - Referenskunder återkommer
 • Climeon - Storägare kommenterar bolagets utveckling
 • Nobina - Utökar verksamhet i Finland
 • Raybased - Snabb rapport men svaga siffror


Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

Portföljen steg hela 8,8% under veckan och är nu upp 68,4% på 10 månader sedan starten 190319. Veckans starka utveckling drevs på av Absolicon, Ferroamp, InsplorionNobina och Climeon.

68% upp är klart över förväntan med tanke på att långsiktigt mål är att ligga några procent över index. Samtidigt kan konstateras att flera av de bolag som köprekommenderats togs ur portföljen i ett för tidigt skede, om än efter snabba kursökningar.

De bolag som nu ligger i portföljen har totalt sett inte skenat iväg sett på 12 månaders sikt, trots tydliga framsteg i verksamheten. Detta talar för fortsatt god potential givet ett fortsatt gott börsklimat.

Portföljen ska ses som aktietips för fortsatt analys och eget beslutsfattande. De utgör inte personlig investeringsrådgivning.

Läs hela inlägget »

Veg of Lund är ett spännande företag om än med kort historik och i ett tidigt skede. Bolagets mål är att baserat på patent från forskning vid Lunds Universitet utveckla produkter för att bli ett av Skandinaviens ledande företag inom växtbaserade, smakrika och hälsosamma livsmedel. Vi kommer ta med bolaget bland de nära 70 övriga som listas och följs på Hållbaraaktier.se.

Den kortsiktiga frågan är om man ska haka på redan innan introduktionen och teckna aktier för 11 kr (som ger ett börsvärde vid introduktion på cirka 116 mkr)?

Vår bedömning är att det är mycket som talar för att emissionen blir övertecknad och att handel den första dagen kommer ske över introduktionskursen. Det som talar för detta är bland annat:

 • Verksamheten ligger helt rätt i tiden
 • Ledningen ger ett bra intryck och har lämplig bakgrund
 • Potentialen är stor om man lyckas 
 • Kommersialiseringen har inletts
 • 70% av emissionen är garanterad av såväl "kändisar" som bl a Leif GW samt ledande personer runt bolaget. Detta borgar för lite extra publicitet som är positivt i det korta perspektivet (jfr exemplet Triboron för runt ett år sedan)
   
Se ovan som input till din egen analys av bolaget. 
Läs hela inlägget »

Året har inletts starkt för de aktier som listas på Hållbaraaktier.se. Uppgången är redan i genomsnitt 3,8% vilket är bättre än börsen som helhet. Portföljen som stigit med 53% på 10 månader har inlett lite svagare.

De aktier som steg mest senaste veckan var Alelion +57%, myFC +38%, Cell Impact +19%, OptiFreeze +15% och PowerCell +14%.

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):



Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

Vecka 1 innehöll endast tre börsdagar och nyhetsflödet var lugnt på bolagsnivå. 

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):
 

 • Azelio - Tidig nyårsraket
 • Climeon - Ny insiderförsäljning
 • Insplorion - Godkänt patent & rejäl rekyl efter stark månad
 • Nobina - Köprek av Placera


Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Läs hela inlägget »

2019 års bästa segment bland ”hållbara” aktier blev ”Bränsleceller”, ett segment där PowerCell, Cell Impact och myFC Holding ingår. Segmentet steg 142% och utvecklingen var stark både första och andra halvåret. Topp-5-segmenten var (med andra halvårets utveckling inom parantes):

 
Vilka aktier som ingår i respektive segment framgår på länken Segment ”hållbara” aktier. Vi har gjort en indelning av de 67 bolagen baserat på verksamhetsinriktning. Den gör inte anspråk på att vara bättre än någon annan men är ett sätt att dela in bolagen i olika kategorier för ökad förståelse av hur olika typer av bolag utvecklas. Några bolag ingår i flera segment. Utvecklingen i många segment präglas av bolagsunika faktorer och då i synnerhet segment med få bolag som "Energilagring" där både SaltX och Alelion hade en svag utveckling.
 

SeaTwirl bästa aktie

2019 års bästa aktie blev SeaTwirl med en uppgång på 479%. Här grundlades uppgången under första halvåret och SeaTwirl hade liksom många andra aktier i segmentet ”Produkter för förnyelsebar energi” ett svagare andra halvår. Topp-5-aktierna var (med andra halvårets utveckling inom parantes):


De aktier som listas av Hållbaraaktier.se steg i genomsnitt 39% vilket kan jämföras med First North All-share index som steg 33% och OMX Affärsvärldens generalindex som steg 30%.

Hållbaraaktier.se bedömer att de megatrender som drivit på årets starka kursutveckling långsiktigt kommer skapa en överavkastning. Vi har nog bara sett början av dessa effekter. Riskaptiten i det allmänna börsklimatet kommer att påverka många av dessa aktier mer än börsen som helhet. Kursrörelserna kommer sannolikt fortsätta att vara stora.
 

Kursutveckling i % per segment

Läs hela inlägget »
Annons