Aktietips, analys & nyheter

2020

OptiFreeze har skrivit ett samarbets- och utvärderingsavtal med MM-flowers som är en av Storbritanniens största importörer av snittblommor. Det framgår av ett pressmeddelande.

OptiFreeze har i tester lyckats förlänga hållbarheten på rosor med 5-7 dygn i rumstemperatur vilket innebär ungefär fördubblad livslängd för konsumenten.

 • Genom min bakgrund i blomsterbranschen känner jag MM-flowers och vi är mycket glada över att skriva avtal med en av de största aktörerna i världen. Detta är ett viktigt steg mot kommersiellt genombrott”, säger Ulf Hagman VD OptiFreeze AB
Läs hela inlägget »

Under veckan presenterade OptiFreeze två positiva nyheter via pressmeddelanden

16:e juni: 
OptiFreeze har skrivit ett samarbets- och utvärderingsavtal med den svenska blomstergrossistfirman deTulp. Avtalet innebär att deTulp kommer att få testköra och utvärdera Optifreeze nya anläggning för behandling av rosor i industriell skala.
Anläggningen är i slutfasen av sin utveckling och kommer att vara klar under sommaren för att kunna installeras hos deTulp och till en början hanteras av OptiFreeze personal.
Efter testfasen kommer deTulp erbjudas möjligheten att skriva fortsatt avtal och behålla anläggningen.
OptiFreeze har i tester lyckats förlänga hållbarheten på rosor med 5-7 dygn i rumstemperatur vilket innebär ungefär fördubblad livslängd för konsumenten.

18:e juni:
Under vintern genomfördes tester på rotfrukter i Tyskland hos kunden Steinicke som är verksamma inom torkning av grönsaker och kryddor. Testerna visade bra utfall och kunden önskar nu genomföra tester under sommaren även på kryddor för att förhoppningsvis få positiva resultat i industriell skala även där och därmed kunna behandla en stor del av sin produktion.
Avtal har tecknats idag och testerna kommer att genomföras under Q3 och kunden bidrar med ca 260 000 kr för att täcka kostnader.

 • OptiDry är ett spännande område där vi bland annat ser stora miljömässiga fördelar genom minskad energiåtgång vid torkning, dessa tester är ytterligare ett steg närmare kommersiellt läge, säger Ulf Hagman VD OptiFreeze AB
   
OptiFreeze som gått starkt senaste månaden trots en nyemission föll tillbaka 6% under veckan men är upp 20% i år och 65% på 12 månader.
Läs hela inlägget »

Styrelsen för OptiFreeze har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission om totalt 1041 666 aktier till ett begränsat antal kvalificerade privata investerare. Härigenom tillförs OptiFreeze ca 25,0 MSEK före emissionskostnader, vilket säkerställer finansiering för accelererad marknadsetablering. 

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen i den riktade emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och uppgår till 24,00 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om ca 7,9 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för OptiFreeze aktie under de senaste femton (15) handelsdagarna. Tecknare i den Riktade emissionen utgörs av ett begränsat antal kvalificerade privata investerare. 

OptiFreeze steg 11% under veckan och är upp 27% i år. 

Läs hela inlägget »

Höjd riktkurs

Penser Access höjer i en uppdragsanalys motiverat värde till intervallet 29-31 kr. Bolaget berörs även i Penserpodden dör även OptiFreeze VD intervjuas.

OptiFreeze steg 8% under veckan men har fortfarande hela 48% upp till årets toppkurs som noterades i februari på 39,40 kr. Uppgången dessförinnan stöttades av en rad positiva nyheter medan nedgången kan tillskriva vinsthemtagningar och den allmänna Corona-krisen.

I veckan kom även bolagets delårsrapport som bekräftade de positiva framtidsförhoppningarna samtidigt som man flaggade för viss risk för förseningar pga reserestriktioner. Området snittblommor torde vara det med störst potential och där kommenterade man som följer:

 • I vårt snittblomsprojekt har vi fortsatt mycket lovande resultat; förbättrad hållbarhet, bättre färgintensitet och bättre öppningsgrad på rosor. Vi bedömer att ett kommersiellt genombrott är runt hörnet eftersom potentiella kunder har visat stort intresse. Under kvartalet har vi ökat våra resurser inom området och målet är att sälja de första anläggningarna under 2020. 
Under veckan presenterades även ett samarbete med Prebona vilket berörs här.
Läs hela inlägget »

I-Tech levererar

Bolaget fortsätter utvecklas stabilt och den positiva kursreaktionen på rapporten känns rimlig. Försäljningstillväxt på 119% och ett positivt kassaflöde. Hållbaraaktier.se tror att förutsättningarna är goda för en stark tillväxt där skalbarheten i affären kommer medföra stabilt ökande kassaflöden och resultat under lång tid.

Avslutningen på VD-ordet i kvartalsrapporten:

 • Med en kommersiell relation med fyra av de sex största färgtillverkarna i världen, ett starkt kvartal i ryggen och uthållig likviditet ser jag goda möjligheter att vi kommer igenom nuvarande situation på ett bra sätt och står väl positionerade när tillväxten åter tar fart.
   

OptiFreeze

I det utvecklingsskede OptiFreeze befinner sig i så är nettokassa och burn-rate kanske det mest intressanta rent finansiellt. Delårsrapporten visade här på att kassan nu är 10,2 mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,6 mkr. Sammantaget är den finansiella ställningen god och bolaget tål en del förseningar i kommersialiseringen vilka kan komma att uppstå bl a pga Corona-krisen.

Den stora potentialen i samarbetet med Syngenta utgör fortsatt en kittlande långsiktig potential. Nuläget sammanfattas i rapporten bland annat med:
 

 • Bolaget står finansiellt starkt och med de förväntade försäljningarna känns läget mycket bra i bolaget. Tillsammans med vår partner Syngenta arbetar vi för att göra OptiCeptTM-linjen till den globala standarden inom blomsterindustrin.
   

Organoclick

Hållbaraaktier.se har räknat med en stark tillväxt 2020. Corona har satt stopp för detta så utvecklingen kommer bli fördröjd. Bolaget har emellertid god finansiell stabilitet. Kurstriggers under året kan bli när de offentliggör förväntade större order inom området med störst potential - biobaserade bindemedel. Detta kommenteras på följande sätt i delårsrapporten:

 • Inom affärsområdet Nonwoven & teknisk textil har efterfrågan från nuvarande kunder successivt ökat. Vi bedömer att efterfrågan kommer fortsätta öka under året då nya produktlanseringar planeras av nuvarande kunder. Våra övriga kundprojekt fortgår enligt plan och vi har som målsättning att några av dessa ska resultera i färdiga produkter under 2020.


I årsredovisningens VD-ord lyfts bland annat följande fram:

 • Vi har under året startat nya utvecklingsprojekt med ett flertal av världens största nonwovenbolag inom applikationer som servetter, bordsdukar, hygienprodukter, jordbruksdukar, medicinska artiklar och rengöringsdukar. Åtta projekt har hittills gått från labbskala till produktionstester. Vår ambition är att några av dessa projekt ska resultera i nya produktlanseringar av våra kunder under 2020–2021. Den kommersiella potentialen är stor i dessa projekt där de flesta av fabrikerna vi samarbetar med köper in bindemedel för mellan 20–50 miljoner kr / år.
   

Polygiene - Kommande order inom ViralOff utgör kurstriggers

Bolaget uppvisade tillväxt trots negativ effekt från Corona. Tillväxten var 4% vilket exempelvis kan jämföras med Q4-tillväxten på 2%. Övriga nyckeltal:

 • Bruttomarginal fortsatt höga 67%
 • Positivt resultat efter skatt 0,2 Mkr (-0,9 Q1 2019)
 • Positivt kassaflöde: exempelvis + 0,4 Mkr från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapitalet (-0,9 Mkr).
 • Nettokassan uppgår till 7 Mkr.
 • Börsvärde 174 Mkr.


Vi förväntar oss ett löpande nyhetsflöde angående order inom ViralOff. Bolaget själva uttrycker i rapporten:

 • Sedan lanseringen för en månad sedan har vi framgångsrikt behandlat masker, sjukhusdräkter, skyddsoveraller och andra produkter med ViralOff, vilket kommer återspeglas i nästa kvartalsrapport. Efterfrågan har varit så pass omfattande att vi beslutat att investera mer resurser i teamet.


I senaste pressmeddelandet om nya order framgick 

 • Vi har ett högt tryck med mycket förfrågningar både från lokala och globala, befintliga och nya kunder, och ser en fortsatt ström av leveranser framöver till företag som ställer om sin verksamhet för att tillverka produkter till bland annat vården och andra sektorer där det finns behov.
   

PowerCell - Oväntat bra resultat

Bolaget som är finansiellt mycket starkt efter fjolårets affär med Bosch, redovisade en stark rapport drivet framför allt av två temporära effekter; valutaeffekt på +25 Mkr och tillfälligt ökade leveranser till Bosch. Resultatet blev + 8 Mkr.

Intresset för vätgas ökar och det blir allt tydligare att detta kommer vara en viktig komponent i klimatomställningen. PowerCell har en rad möjligheter och är nu klar med en strategisk översyn, vilken beskrivs i rapporten. Ett ytterligare bevis på potentialen kom efter perioden när PowerCell tecknade avtal om bränslecellssystem med en ledande europeisk skeppsbyggare värt 77 Mkr.

Den stora potentialen, stabila finansiella ställning och löpande framsteg under senaste året får ställas mot börsvärdet sopm ligger över 13 miljarder efter en kursuppgång med 146% senaste 12 månaderna.

Läs hela inlägget »

OptiFreeze tar ett steg i bolaget utveckling när man byter lista från Spotlight till Nasdaq First North Growth Market. Bytet sker den 15:e maj.

OptiFreeze har levererat en rad positiva nyheter det senaste halvåret och aktien var som högst uppe på 39 kr. Från torsdagens slutkurs är det således 58% upp till all-time-high.

I slutet av mars skrev bolaget så här i ett pressmeddelande om påverkan under Corona-krisen:

 • Coronautbrottet medför konsekvenser som är svåra att till fullo överblicka i dagsläget. OptiFreeze gör bedömningen att en viss förskjutning av pågående projekt kan komma att ske, då bolagets samarbetspartners påverkas av restriktioner i flera olika länder. Tester i Sydafrika kan ej genomföras innan reserestriktionerna hävs, och i Europa finns risk för förseningar vid transport av produkter. OptiFreeze har ännu inte drabbats av dessa problem, men om så skulle ske så är bolagets bedömning är att det endast blir en kortsiktig påverkan.
Läs hela inlägget »

OptiFreeze meddelade i veckan att man höjer prognosen för sålda maskiner till 30 stycken under de kommande tre åren. OptiFreeze kommer inom en snar framtid att kunna erbjuda maskinförsäljning inom alla sina tre fokusområden. Dessa utgörs av snittblommor, sticklingar och torkning. Bolagets intäkter beräknas komma genom försäljning av maskiner, behandlingsmedel samt royalty på behandlade produkter. 

Samtidigt ser bolaget att man kan komma att påverkas av Coronautbrottet genom förskjutningar av vissa inplanerade tester.

 • Vid vår årliga strategiska genomgång har vi kommit vi fram till att det gångna året har varit bättre än förväntat och att vi behöver höja våra prognoser. På samma gång ser vi att risken finns att vissa försök kan komma att försenas. Vår samlade bedömning är att framtiden för OptiFreeze är mycket ljus, säger OptiFreeze VD Ulf Hagman i pressmeddelandet.

Aktien steg 23% under veckan men har nästan 70% upp till toppnoteringen från februari. Aktien har endast stigit 3% på 12 månader trots att man under denna period presenterat genombrott inom områden med mycket stor potential.
Läs hela inlägget »

OptiFreeze rapporterade idag helåret 2019. För ett utvecklingsbolag som detta så är det två ekonomiska tal i Q4 som kan lyftas fram:
 

 • Löpande kassaflöde från verksamheten -2,5 mkr
 • Nettokassa 13,7 mkr

 
Det finns alltså medel för att fortsätta framfarten mot kommersialisering. Med det sagt så var det intressant att ta del av VD-kommentaren som andas minst lika stor optimism som de senaste pressreleaserna angående framsteg för OptiFlower och OptiDry. Några axplock:
 

 • Under året har OptiFreeze tagit stora steg framåt mot ett kommersiellt genombrott. OptiFreezes övergripande mål för 2020 är att genom­föra en lansering inom OptiFlower för sticklingar och snitt­blommor efter att vi har slutfört våra tester tillsammans med Syngenta. Förväntningarna är att vi tillsammans med våra partners snabbt kommer att nå ut på marknaden och når kommersialisering.
 • Samtidigt kommer pågående projekt med nuvaran­de kunder i OptiDry-segmentet fortsätta under 2020. Målsättningen är att avsluta projekten med en försäljning vilket kommer innebära startskottet för en bredare lanse­ring av OptiDry. Vår affärsmodell bygger på tre tydliga intäktsströmmar; försäljning av maskiner, försäljning av tillsatsämnen och inte minst royaltyintäkter. Potentialen för vår teknologi är enorm. Den totala marknaden för sticklingar inom blomsterindustrin uppskattas till cirka 3 miljarder stycken per år, och allt fler bolag efterfrågar teknologi som kan stärka sticklingarna, minska svinn och även förbättra logistikkedjan i branschen.
 • Den totala marknaden för snittblommor omsätter cirka 400 miljarder SEK per år. Vi är övertygade om att 5-7 dagars ökad hållbarhet kommer ge oss mycket goda möjligheter till royaltyintäkter.
 • Med detta sagt så kommer vår huvudfokus att vara OptiFlower-projektet under den närmaste tiden, men i takt med bolagets förväntade positiva utveckling kommer fler intressanta projekt att kunna utvecklas och kommersialiseras.

Totalt sett en bra rapport men aktien föll ändå 2%. Med en uppgång på 48% i år kan det vara bra att den etablerar sig på denna högre nivå. Noterbart är att storägaren ArcAroma, som har full insyn i bolaget, igår valde att genomföra en mindre nyemission framför att sälja en del av innehavet. Mer komplicerat för ArcAroma och kortsiktigt negativt men det säger något om tilltron till OptiFreeze. Vi behåller OptiFreeze i portföljen.

 

Läs hela inlägget »

OptiFreeze har idag skrivit ett avtal med BCC, ett ledande bolag inom skogsnäringen. Det framgår av ett pressmeddelande.

OptiFreeze har tidigare pågående samarbeten med Syngenta, ledande inom snittblommor/sticklingar, samt ett med Europas största företag inom torkning av grönsaker och örter. Att OptiFreeze samarbetar med ledande aktörer som själva investerar en hel del i projekten och att dessa nu utökas, är intressant och en förklaring till den starka kursutvecklingen.

OptiFreeze har analyserat marknaden för möjliga applikationsområden och konstaterat att inom skogsindustrin förökar man med hjälp av sticklingar. Då man tidigare har visat att OptiFreeze-teknologin fungerar på denna typ av växtmaterial ser bolaget detta som en mycket intressant affärsmöjlighet. Det produceras ca 8 miljarder skogssticklingar om året i världen. Ett problem i branschen är svag överlevnadsgrad vid utplantering för vissa typer. Lösningen kan vara att behandla för att stärka sticklingarna.

BCC är ett bolag med fokus på att leverera tekniska lösningar för odling till skogsindustrin i hela världen. BCCs styrka är att leverera nyckelfärdiga lösningar med hög kundanpassning till kunder globalt. Detta har gjort bolaget världsledande inom sin nisch. 

Avtalet mellan BCC och OptiFreeze syftar åt att genomföra ett omfattade test för att utröna potentialen inom sticklingar. Försök kommer initialt att utföras i Sydafrika på eukalyptusplantor. 

 • Vi är mycket glada över att skriva detta avtal med BCC. BCC är mycket starka inom skogsindustrin och vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete. Vår teknologi kan ju användas inom många områden och vi ser med spänning framtiden an även i detta segment, säger Ulf Hagman VD OptiFreeze. 
 • Att få möjlighet att samarbeta med ett bolag med en spetsteknologi som OptiFreeze är spännande och utvecklande för oss. Vi har idag en mycket stark position i marknaden som vi ser stärks ytterligare av avtalet med OptiFreeze. Vi ser med spänning fram emot resultaten på försöken, säger Torsten Karlsson VD BCC.
   
Tillsammans med pressmeddelandet i början av veckan om nya bra resultat tillsammans med Syngenta avseende rosor, så triggade detta en kursuppgång med 17% under veckan. Utöver 5-7 dagars längre hållbarhet ser man nu även förbättrad färgintensitet, friskare bladverk och bättre öppningsgrad.
Läs hela inlägget »

OptiFreeze och Syngenta utför tillsammans försök med behandling av rosor sedan sommaren/hösten 2019. Resultaten är fortsatt mycket lovande med längre hållbarhet men även förbättrad färgintensitet, friskare bladverk och bättre öppningsgrad. Det framgår av ett pressmeddelande på måndagen.

 • 5-7 dagar längre hållbarhet är banbrytande men även de andra effekterna är mycket lovande eftersom det t.ex. är ganska vanligt att vissa rosor i en bukett aldrig öppnar sig utan bara slokar efter några dagar, säger Ulf Hagman, VD OptiFreeze AB. 

Snittblomstermarknaden i världen är värd ca 400 mdr SEK per år. 

OptiFreeze steg 11% under måndagen och har gått starkt de senaste månaderna efter positiva nyheter om framsteg samarbeten med stora ledande tillverkare i olika segment.

Läs hela inlägget »

OptiFreeze kom på fredagen med ytterligare en bekräftelse att OptiDry tar steg framåt. I ett pressmeddelande konstaterades att de industriella försöken hos ett av Europas största företag inom torkning av grönsaker och örter slutförts med mycket positivt resultat. Nästa steg blir nu att utöka med industriella försök av fler produkter under februari/mars 2020. 
 

 • Mycket roligt och positivt att resultaten är så bra att vår samarbetspartner väljer att både fortsätta och utöka testerna till att omfatta fler produkter. Vi ser verkligen fram emot detta fördjupade samarbete med av Europas ledande aktörer inom sitt område, säger OptiFreeze VD Ulf Hagman.
OptFreeze steg 15% på fredagen och aktien har ett antal intressanta triggers under våren. Bolaget är lite unikt på det sättet att det är ett förhållandevis kapitalsnålt "förhoppningsbolag" som nyligen har tagit tydliga steg med ledande stora företag inom områden som ser ut att ha mycket stor potential, tydlig affärsnytta och med begränsad eller ingen konkurrens.
 
Läs hela inlägget »
Verksamhet:
OptiFreeze har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela
världen.

OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. ArcAroma är en av de största ägarna i OptiFreeze och samtidigt leverantör.