Policy för personuppgifter

Din privata integritet är väldigt viktig för oss och vi ser på denna fråga med största allvar. Alla personuppgifter vi måste ha i förvar om dig behandlas konfidentiellt. Du kan vara säker på att vi gör allt för att skydda dig. Hållbara Aktier omfattas av integritetspolicy som gäller dig som kund, partner och dig som lämnar aktietips. Nedan beskrivs övergripande hur och varför dina personuppgifter behandlas samt vilka rättigheter du har. Policyn följer svensk praxis och lagstiftning.

Vilka personuppgifter behandlas?
Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress. De personuppgifter som behandlas inhämtas direkt från dig i samband med att du lämnar ditt aktietips eller köper en produkt/tjänst. Personuppgifter kommuniceras även via din kommunikation med oss i t ex e-postkorrespondens, genom cookies på Kursvinnare.se eller på sociala medier.

Varför behandlar Hållbara Aktier dina personuppgifter?
Dina personuppgifter är tillgängliga bara för personer som behöver dem för att kunna hantera kundförhållandet och även skicka dig relevanta erbjudanden och genomföra produktutveckling. Hållbaraaktier.se behöver behandla personuppgifter för att uppfylla sina förpliktelser och utöva sina rättigheter enligt avtal och vidta åtgärder som begärts av dig innan eller efter att ett avtal har träffats. Dessutom krävs vissa av dina uppgifter för att fullgöra förpliktelser enligt aktuella lagar. Bolaget har även ett berättigat intresse att marknadsföra och synliggöra sina produkter.

Till vilka kommer uppgifterna skickas?
Hållbara Aktier skickar dina uppgifter utanför bolaget endast då det är absolut nödvändigt för uppfyllande av syftena ovan. De kategorier av mottagare som kan komma att få del av dina uppgifter är samarbetspartners inom områdena IT-utveckling, marknadsföring, kundanalyser, redovisning och fakturering samt, om det skulle krävas, myndigheter.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
I och med att du lämnar uppgifter ger du din tillåtelse till att Hållbara Aktier registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst som köpts samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer hänvisas till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Hållbara Aktier använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.  Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. För kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss.
Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss.  I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Företaget kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta företaget eller så kan du höra av dig till datainspektionen
 
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är
Hållbara AktierIntegritet avseende publicerat material
Hållbaraaktier.se redovisar om det finns ett eget innehav i de aktier som köprekommenderas eller analyseras. Detta innefattar även närstående. Vidare har vi enligt policy handelsförbud från det att vi fattat beslut om granskning av ett bolag till publicering av analysen. Detta innebär att  vi inte köper aktier eller andra finansiella instrument i det aktuella bolaget eller säljer tidigare innehav. Detta innefattar alla medarbetare och närstående som känner till beslutet att ett bolag ska analyseras.

Vid privata aktietips på Hållbaraaktier.se så redovisar aktuell person om vederbörande äger aktier i bolaget.